Porady eksperta

Jakie skutki ma odejście wspólnika ze spółki jawnej, a jakie upadłość spółki? Czy można towar spółki sprzedać za 1 zł/1 szt?

Pytanie z dnia 12 stycznia 2017

Przedstawiony problem: Jakie skutki ma odejście wspólnika ze spółki jawnej, a jakie upadłość spółki? Czy można towar spółki sprzedać za 1 zł/1 szt?

Odpowiedź na problem prawny:

Spółką jawną jest spółka, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Ma zdolność prawną, lecz nie jest osobą prawną. Każdy wspólnik odpowiada za jej zobowiązania bez ograniczenia, całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

Jedną z form opuszczenia spółki przez jednego ze wspólników jest przeniesienie ogółu praw i obowiązków tzn. sprzedaż jego udziału w majątku spółki, osobie trzeciej. Sprzedaż jest możliwa tylko wtedy, gdy pozwala na to umowa spółki. Jeżeli umowa spółki przewiduje możliwość sprzedaży udziałów przez jednego ze wspólników, realizacja sprzedaży wymaga pisemnej zgody pozostałych wspólników (zgoda nie jest wymagana chyba, że umowa spółki zwalnia z niej i nie zastrzega pierwszeństwa dla pozostałych wspólników). Po przeniesieniu ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania wspólnika występującego, związane z uczestnictwem w spółce i zobowiązania samej spółki do czasu wystąpienia, odpowiadają solidarnie wspólnik występujący i wspólnik przystępujący. Jeżeli wspólnik, który chce wystąpić ze spółki nie ma możliwości sprzedaży swojego udziału, staje przed koniecznością wypowiedzenia umowy spółki. Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika powoduje rozwiązanie spółki (art. 58 pkt 5 k.s.h.), jednakże może ona trwać nadal, jeżeli tak stanowi jej umowa lub pozostali wspólnicy tak postanowią (art. 64 § 1 k.s.h.). Należy pamiętać, iż niezależnie od tego w jaki sposób wspólnik opuści spółkę, należy ten fakt zgłosić w rejestrze przedsiębiorców.

Przychód ze sprzedaży udziału w majątku spółki rozumiany, jako sprzedaż ogółu praw i obowiązków z tytułu uczestnictwa w tej spółce, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - stanowi przychód ze sprzedaży praw majątkowych. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 16 u.p.d.o.f. środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną (spółka jawna nie jest osobą prawną) z tytułu wystąpienia z tej spółki, podlegają opodatkowaniu.

Ogłoszenie upadłościspółki jawnej pociąga za sobą szereg konsekwencji, które ustawodawca w ustawie o prawie upadłościowym podzielił na kilka kategorii. Dotyczą one w szczególności majątku spółki, czynności kontraktowych upadłego, jego zobowiązań oraz wpływu upadłości na postępowania sądowe i administracyjne. Samo ogłoszenie upadłości spółki nie powoduje powstania obowiązku uiszczenia podatku. Więcej informacji dot. upadłość spółki znajduje się pod adresem: https://mikroporady.pl/pytania-uzytkownikow-i-udzielone-porady/item/1416-ogloszenie-upadlosci-spolki-jawnej.html.

Jednak trzeba pamiętać, że upadłość rodzi odpowiedzialność wspólników z majątków osobistych za zobowiązania (długi) nie pokryte z masy upadłości spółki.

Co do zasady, to przedsiębiorca sam w ramach swobody umów decyduje, jakie cenytowarów stosuje w obrocie gospodarczym, upusty, przeceny, bonifikaty są praktyką Na obniżkę ceny towaru może mieć też wpływ sytuacja finansowa, która wskazuje, że z ekonomicznego punktu widzenia bardziej opłacalna i niezbędna jest szybka sprzedaż towarów, poniżej ceny jego zakupu, niż późniejsza lub brak sprzedaży go w ogóle. W takiej sytuacji, należy jednak taką decyzję poprzeć stosownymi dokumentami zawierającymi rzetelne i wiarygodne informacje, dlaczego sprzedajemy towar po zaniżonej cenie. Jednakże prawo podatkowe nie precyzuje, jakie to mają być dokładnie dokumenty. Sprzedaż towarów po niższej cenie, niż cena zakupu, powoduje zmniejszenie przewidywanego przychodu i tym samym zmniejszenie podstawy opodatkowania.

Jeśli przykładowo w wyniku likwidacji firmy/sklepu, czy ogłoszenia upadłości towary miałyby się np. przeterminować lub utracić walory zbycia, to trzeba je szybko sprzedać. Jednak nie poniżej ceny rynkowej, gdyż będzie to grozić opodatkowaniem nieokreślonego ,,upustu’’.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1578), jako: k.s.h.
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 2032), jako: u.p.d.o.f.
  • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. 2016, poz. 2171), jako: Pr.Up.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst

Warto wiedzieć