Porady eksperta

Jakie koszty muszą być, co miesiąc ponoszone przez fundację prowadzącą działalność gospodarczą? Podstawowe kroki, jakie należy podjąć w celu jej działalności

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Przedstawiony problem: Jakie koszty muszą być, co miesiąc ponoszone przez fundację prowadzącą działalność gospodarczą? Podstawowe kroki, jakie należy podjąć w celu jej działalności.

Odpowiedź na problem prawny:

Miesięczny koszt utrzymania fundacji jest zależny od wielu czynników.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że każdy koszt fundacji powinien być poniesiony celowo, zgodnie z jej działalnością zapisaną w statucie i faktycznym jej rozumieniu oraz muszą być one odpowiednio udokumentowane. Przykładowe rodzaje kosztów, jakie może ponosić miesięcznie fundacja to:

 • koszty związane z lokalem (wynajmowanym, użyczonym), z użyczonym sprzętem,
 • koszty związane z wolontariuszami (np. koszty związane z podróżą służbową, szkoleniem, koszty rozmów telefonicznych jakie wolontariusz przeprowadzał w sprawach związanych z działalnością fundacji),
 • koszty podróży służbowych,
 • koszty zatrudniania pracowników i współpracowników dla działalności statutowej,
 • koszty związane z usługą telekomunikacyjną lub internetową.

W celu założenia fundacji należy złożyć oświadczenie woli w formie aktu notarialnego (akt ustanowienia fundacji) i przedstawić w nim jej cel i składniki majątkowe przeznaczone na realizację przez fundatora, czyli np.: pieniądze, papiery wartościowe, bądź wartość nominalna lub prawna np. własność intelektualna; rzeczy ruchome lub nieruchomości.

Fundacja działa na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy o fundacji oraz statutu, który ustala fundator. Określa on jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunki jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji np.: rady lub komisji rewizyjnej.

Co do zasady, fundacja jest osobą prawną o charakterze niezarobkowym, powołaną dla realizacji celów społecznych lub gospodarczo użytecznych, jednakże nie przeszkadza to aby fundacja prowadziła działalność gospodarczą. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie jej celów statutowych. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych. Przychody uzyskane przez fundacje w ramach prowadzonej prze nią działalności gospodarczej, mogą być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeżeli nie będą przeznaczone w całości na cele statutowe. W wypadkach przewidzianych w ustawie fundacja jako podmiot działający na podstawie statutu ma możliwość skorzystania z przedmiotowego zwolnienia z opodatkowania w zakresie uzyskanego dochodu (ze wszystkich źródeł jego pozyskania, tj. z prowadzonej działalności gospodarczej, ze spadku, darowizny itp.).

Fundacja obligatoryjnie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) na wniosek Fundatora i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu. Zgłoszenie fundacji do KRS odbywa się na urzędowym formularzu. Przy rejestracji fundacji podejmującej działalność, należy wypełnić wniosek KRS W9, który znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce KRS. Wniosek o rejestrację fundacji należy złożyć do sądu właściwego według miejsca jej siedziby. Do wniosku należy załączyć m.in. następujące dokumenty:

 • oświadczenie o ustanowieniu fundacji (akt notarialny) - jeden egzemplarz,
 • statut fundacji - w trzech egzemplarzach, podpisany przez fundatora,
 • oświadczenie wskazujące właściwego ministra nadzoru (jeżeli nie znalazło się ono w akcie fundacyjnym) - jeden egzemplarz,
 • uchwały o powołaniu władz fundacji (w jednym egzemplarzu) - uchwała o powołaniu zarządu fundacji oraz uchwała o powołaniu rady fundacji (w zależności od zapisów statutowych, ustalających wzajemne relacje między władzami fundacji, uchwały te mogą być podejmowane przez różne organy, np. jeśli według statutu fundator powołuje zarząd i radę fundacji, to jego uchwały o powołaniu tych organów powinny zostać dołączone do wniosku o rejestrację fundacji),
 • zgoda osoby/osób (pisemna) powoływanej/powoływanych do zarządu (organu reprezentacji organizacji),
 • dowód dokonana opłaty za wniosek o wpis do rejestru - wnioskujący o wpis do KRS powinien załączyć dowód wniesienia opłaty za rejestrację lub wniosek o zwolnienie z opłaty;
 • wniosek KRM – WM Przedmiot działalności;
 • wniosek KRS – ZY Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Opłata przy rejestracji fundacji podejmującej działalność wynosi łącznie 1000 zł, z czego 500 zł to opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców i 500 zł za Monitor Sądowy i Gospodarczy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. 2016, poz. 40)
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. 2017, poz. 700)
 • Ustawa z dnia

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst