Porady eksperta

Czy zakładając działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży samochodów poleasingowych trzeba odprowadzać podatek VAT? Jaką formę opodatkowania wybrać?

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Przedstawiony problem: Czy zakładając działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży samochodów poleasingowych trzeba odprowadzać podatek VAT? Jaką formę opodatkowania wybrać?

Odpowiedź: Każda działalność gospodarcza polegająca na sprzedaży towarów lub świadczeniu usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Podatkowi od towarów i usług podlegają przedsiębiorcy, których działalność polega na:

 • odpłatnej dostawie towarów i odpłatnym świadczeniu usług na terytorium kraju,
 • eksporcie towarów,
 • imporcie towarów na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Jednak trzeba odróżnić usługę pośrednictwa w sprzedaży rzeczy używanych, także samochodów od stricte działalności handlowej.

Zgodnie z ustawą VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Tak więc, niezależnie od tego, czy prawidłowo zgłoszono, zarejestrowano działalność, czyli osoba ją prowadząca stała się przedsiębiorcą, to w sytuacji podejmowania czynności w sposób ciągły dla celów zarobkowych będzie obowiązany z tytułu VAT.

Ponadto, należy pamiętać przy prowadzeniu działalności gospodarczej o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą można wybrać jedną z następujących form opodatkowania:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatek liniowy.

Podatek według skali - opcja ta może być wybrana bez względu na formę i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Wybierając ten sposób opodatkowania, podatnik płaci podatek dochodowy od uzyskanego dochodu, a więc przychodu pomniejszonego o udokumentowane koszty jego uzyskania według obowiązującej skali podatkowej i jest zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Jeżeli roczne dochody przekraczają 85 528 zł, stawka podatkowa będzie wynosić 32%. Natomiast poniżej 85 528 zł stawka będzie 18%. Sumowane będą dochody ze stosunku pracy i z działalności gospodarczej;

Podatek liniowy - przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych mogą skorzystać z możliwości płacenia podatku według jednolitej stawki wynoszącej 19% podstawy obliczenia podatku, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu i również są obowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Wybierając podatek liniowy, podatnik płaci podatek według stawki 19% wyłącznie od dochodów z działalności gospodarczej. Jeżeli osiąga inne dochody np. z tytułu umowy o pracę, to od nich płaci podatek według skali podatkowej. Wybór tego sposobu opodatkowania wiąże się jednak z utratą pewnych przywilejów podatkowych np. możliwości wspólnego opodatkowania małżonków, czy opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Ryczałt ewidencjonowany - osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą skorzystać z możliwości płacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osiągniętych przychodów. Wybór tej formy opodatkowania nakłada obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów. Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Wybór tej formy opodatkowania, podobnie jak podatek liniowy wiąże się z utratą określonych przywilejów podatkowych np. możliwości wspólnego opodatkowania małżonków, czy opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przy świadczeniu usług, w tym przypadku kosmetycznych, ryczałt będzie wynosić 8,5% przychodów.

Należy pamiętać, iż podatnicy prowadzący działalność usługową w zakresie handlu środkami transportu samochodowego nie mogą rozliczać się w formie karty podatkowej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2017, poz. 1221)
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1998 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. 2016, poz. 2032)
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tj. Dz. U. 2016, poz. 2180)

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst