Porady eksperta

Czy trzeba ewidencjonować wyposażenie firmy zakupione ze środków unijnych, które nie będzie amortyzowane oraz jak ewidencjonować zakup środków trwałych?

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Pytanie z dnia 21 sierpnia 2017

Przedstawiony problem: Czy trzeba ewidencjonować wyposażenie firmy zakupione ze środków unijnych, które nie będzie amortyzowane oraz jak ewidencjonować zakup środków trwałych?

Odpowiedź na problem prawny:

Nie wszystkie otrzymane przez przedsiębiorcę środki finansowe stanowią przychód z działalności, jak i często konkretne środki są dedykowane na zakup konkretnych aktywów (mienia).

Dotacje zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy PIT stanowią przychód. Zgodnie z art. 21 ust. 1 tej ustawy wolne od podatku dochodowego, a co za tym idzie z obowiązku ich ewidencjonowania, są:

  • dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD);
  • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych;
  • dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36 tj. zwolnienie nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Jeżeli więc dotacja nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy PIT, to nie ma obowiązku jej ewidencjonowania, jako przychodu z działalności ale jej wpływ musi być udokumentowany. W sytuacji, gdy dotacja nie stanowi dochodu a chcemy ją wpisać do księgi, można to zrobić w kolumnie 17 – uwagi, która służy do zapisywania w niej dodatkowych informacji. Należy pamiętać o tym, że nawet jeżeli nie wykazujemy w księdze dotacji trzeba przechowywać wszelkie dokumenty z nią związane i prowadzić ewidencję pomocniczą rozliczania tych środków.

Środkami trwałymi zgodnie z ustawą PIT są: stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  • maszyny, urządzenia i środki transportu,
  • inne przedmioty.

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 tj. umowy leasingu.

Ewidencja środków trwałych nie ma określonego wzoru, jednakże zgodnie z art. 22 n ust. 2 ustawy PIT musi ona zawierać następujące dane:

1) liczbę porządkową;

2) datę nabycia;

3) datę przyjęcia do używania;

4) określenie dokumentu stwierdzającego nabycie;

5) określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;

6) symbol Klasyfikacji Środków Trwałych;

7) wartość początkową;

8) stawkę amortyzacyjną;

9) kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony;

10) zaktualizowaną wartość początkową;

11) zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych;

12) wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową;

13) datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia

Zapisów w ewidencji środków trwałych dokonuje się najpóźniej w miesiącu, w którym zostały przekazane do użytkowania.

Jednakże w przypadku finansowania zakupu z dotacji, dofinansowania, subwencji ze środków publicznych nie można dokonywać odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów podatkowych. Taki odpis w żadnym razie nie mógłby powodować zwiększenia kosztów podatkowych, a tym samym zmniejszenia dochodu do opodatkowania.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 2032), jako ustawa PIT
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1475)

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst