Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Instrukcja: Wystąpienie o decyzję środowiskową.

Przedsiębiorco pamiętaj, że niektóre inwestycje wymagają wcześniejszego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję środowiskową należy zawsze uzyskać jeszcze przed uzyskaniem decyzji koncesyjnej albo pozwolenia czy zezwolenia na realizację przedsięwzięcia.

Odpowiednie przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej, a przede wszystkim prawidłowe przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia lub Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może przesądzić o możliwości lub sposobie realizacji planowanej inwestycji i terminie jej rozpoczęcia.

Decyzja środowiskowa to decyzja administracyjna, rozstrzygająca, co do określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji konkretnego przedsięwzięcia, która w wielu przypadkach stanowi niezbędny warunek kontynuacji procesu inwestycyjnego. Poniższa instrukcja przedstawia krok po kroku działania, jakie należy podjąć w celu uzyskania decyzji środowiskowej.

Krok 1 - Ustalenie istnienia obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej.

Przedsiębiorco, przed przystąpieniem do planowania każdego procesu inwestycyjnego należy zweryfikować, czy planowana inwestycja objęta będzie obowiązkiem uzyskania decyzji środowiskowej. Źródłem takiej weryfikacji jest w pierwszej kolejności art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) (dalej: „Ustawa o ocenach").

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno nastąpić przed uzyskaniem decyzji inwestycyjnych takich jak m.in.:

 • decyzja o pozwoleniu na budowę;
 • decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego;
 • decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • niektóre koncesje i decyzje wydawanych na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
 • pozwolenie wodnoprawne na regulację wód,
 • pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych;
 • pozwolenie wodnoprawne na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód;
 • decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów;
 • decyzja o zmianie lasu na użytek rolny;
 • decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 • decyzja o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 • decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 • decyzja o zezwoleniu na założenie lotniska;
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Przedsiębiorco pamiętaj! W przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania więcej niż jednej decyzji, np. gdy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wówczas należy uzyskać tylko jedną decyzję środowiskową dla całego przedsięwzięcia. To samo dotyczy sytuacji, gdy przedsięwzięcie ma być realizowane etapowo.

Krok 2 - Ustalenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Jeżeli ustalisz, że planowana przez Ciebie inwestycja objęta jest obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kolejnym krokiem będzie ustalenie, czy w ramach postępowania o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konieczne będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia nie jest bowiem tożsamy z obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ocena oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie zawsze przeprowadzona, gdy przedsięwzięcie to zostanie zakwalifikowane jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Oznacza to, że już na etapie przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej inwestor będzie musiał przygotować specjalny dokument tzw. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Natomiast w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, to organ wydający decyzję środowiskową rozstrzyga w formie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a więc czy sporządzenie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będzie konieczne.

Katalog konkretnych przedsięwzięć, które są zakwalifikowane do ww. rodzajów przedsięwzięć został określony w Rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71).

Przykładowo do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, czyli takich w których zawsze będzie musiała być przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko ww. Rozporządzenie zalicza m.in. następujące rodzaje przedsięwzięć:

 • instalacje (zakłady) do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych służące do wytwarzania nawozów mineralnych lub środków ochrony roślin oraz produktów biobójczych,
 • instalacje (magazyny, stacje paliw) do magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych , substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 200 000 ton, wraz z urządzeniami do przeładunku
 • zapory lub inne urządzenia przeznaczone do zatrzymywania i stałego retencjonowania (gromadzenia) nie mniej niż 10 mln m3 nowej lub dodatkowej masy wody;
 • budowle piętrzące wodę o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 5 m;
 • urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 100 m3 na godzinę;
 • stacje demontażu w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • miejsca przetwarzania pojazdów inne niż wymienione w pkt 42 Rozporządzenia oraz miejsca przetwarzania statków wycofanych z eksploatacji;
 • strzępiarki złomu (zakład).

Natomiast do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, czyli takich w których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne i zależy od organu wydającego decyzję środowiskową ww. Rozporządzenie zalicza m.in. następujące rodzaje przedsięwzięć:

 • instalacje (zakład) do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych;
 • instalacje (zakład) do produkcji kotłów, zbiorników, kadzi lub innych pojemników z blach;
 • instalacje (zakład) do produkcji lub montowania pojazdów, sprzętu mechanicznego lub produkcji silników, przy czym za sprzęt mechaniczny uznaje się urządzenia inne niż pojazdy wyposażone w silnik
 • instalacje (zakład) do czyszczenia, odtłuszczania lub procesów wykończalniczych włókien lub materiałów włókienniczych;
 • instalacje (zakład) do garbowania lub uszlachetniania skór;
 • tartaki i stolarnie posiadające instalacje do impregnacji drewna lub o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 10 000 m3 drewna na rok;
 • trasy narciarskie, tory bobslejowe, wyciągi narciarskie, w tym wyciągi do narciarstwa wodnego, skocznie narciarskie, oraz urządzenia im towarzysząc;
 • grzebowiska zwłok zwierzęcych;
 • tory wyścigowe lub próbne dla pojazdów mechanicznych.

Przedsiębiorco pamiętaj! Prawidłowe zakwalifikowanie planowanego przedsięwzięcia jako mogącego zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wpływa na ustalenie, czy dla danego przedsięwzięcia konieczne będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a tym samym i odpowiednich dokumentów, które należy przedłożyć wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej.


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.