Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Instrukcja: Występuję o pomoc publiczną

Prowadząc działalność gospodarczą warto zastanowić się nad uzyskaniem oferowanej przez różne instytucje pomocy publicznej, dla ułatwienia czy też przyspieszenia rozwoju Twojej firmy. W chwili obecnej w Polsce przedsiębiorcy mają szeroką gamę możliwości uzyskania pomocy publicznej, poczynając od zwolnienia z podatku, a kończąc na uzyskaniu dotacji z budżetu Unii Europejskiej.

Kwestie związane z pomocą publiczną reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2007 nr 59 poz. 404 z późn. zm.), która odwołuje się do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz rozporządzeń Rady i Komisji Unii Europejskiej. Zgodnie z ww. ustawą pomocą publiczną jest korzyść finansowa udzielana przedsiębiorcy przez państwo lub ze środków państwowych, przesłankę tę należy rozumieć rozszerzająco, gdyż w rzeczywistości odnosi się ona do szeroko rozumianych środków publicznych oraz wszelkiego rodzaju podmiotów publicznych, a w pewnych przypadkach nawet podmiotów prywatnych, jeżeli podmioty publiczne mają decydujący wpływ na przyznawane przez nie wsparcie.

Wsparcie stanowi pomoc publiczną tylko wtedy, gdy jest udzielane przedsiębiorcy, przy czym należy podkreślić, że w prawie wspólnotowym pojęcie to rozumiane jest szeroko i obejmuje każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od jego formy prawnej i źródeł finansowania. Nie ma przy tym znaczenia, że podmiot nie jest nastawiony na zysk. Zatem również fundacja lub stowarzyszenie może podlegać przepisom o pomocy publicznej – decydujący jest sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej.

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa (zarządzający serwisem mikroporady.pl) wraz z Kancelarią Juris oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową w 2012 r. przeprowadzili badanie dotyczące dostępu mikro i małych przedsiębiorstw do pomocy publicznej oraz środków programów operacyjnych Unii Europejskiej zgodnie, z którym mikroprzedsiębiorcy wskazali, iż nie posiadają odpowiedniej wiedzy co do możliwości uzyskania pomocy publicznej, obawiają się, iż złożenie wniosku będzie wiązało się z wypełnianiem trudnych druków, czy też obawiają się starać o udzielenie pomocy ponieważ doświadczenia innych podmiotów ich zniechęcają, od jakiejkolwiek w tym zakresie aktywności.

Ponadto problemem, na który powołują się mikro i mali przedsiębiorcy przed wystąpieniem z wnioskiem o pomoc publiczną jest pogląd, że i tak pomocy nie uzyskają, a w przypadku uzyskania mogą pojawić się u przedsiębiorcy kontrole, które mogą pogorszyć jego sytuację. Należy wskazać, iż jest to pogląd nieprawidłowy, każdy ma równe prawa w uzyskaniu pomocy publicznej, a taka pomoc nie może wiązać się z częstszymi kontrolami przedsiębiorcy, a w przypadku ich wystąpienia powinny one dotyczyć tylko sprawdzenia czy uzyskane środki są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

W niniejszej instrukcji zostanie omówione postępowanie i wybór istotniejszych dla mikroprzedsiębiorców możliwości uzyskania pomocy publicznej, z których może skorzystać każdy zainteresowany.

1. Pomoc publiczna – Urząd Skarbowy, gmina, miasto

Zgodnie z art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:

 1. Odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
 2. Odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
 3. Umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Z przepisu tego nie wynika, jakie elementy powinien zawierać wniosek w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Oznacza to, że do przedmiotowych podań mają zastosowanie ogólne zasady składania wniosków uregulowane w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 168 § 2 Ordynacji podatkowej wniosek powinien zawierać, co najmniej treść żądania, wskazanie podmiotu, od którego pochodzi o raz jego adresu (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów - numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego, a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych. Określając treść żądania przedsiębiorca powinien wskazać, o jaki rodzaj ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych występuje (odroczenie, raty czy umorzenie), podać rodzaj podatku oraz prawidłową kwotę. Ponadto przedsiębiorca powinien podpisać wniosek. Rozpatrzenie wniosku następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Organ podatkowy, po przeprowadzeniu postępowania podatkowego wydaje decyzję o udzieleniu wnioskowanej ulgi lub odmowie jej udzielenia.

Zgodnie z art. 67b§ 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalności gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych określonych w art. 67a:

 1. Które nie stanowią pomocy publicznej
 2. Które stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.
 3. Które stanowią pomoc publiczną:
  • Udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia;
  • Udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważniejszych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym;
  • Udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim;
  • Udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty;
  • Będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów;
  • Na szkolenia;
  • Na zatrudnienie;
  • Na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw;
  • Na restrukturyzację,
  • Na ochronę środowiska;
  • Na prace badawczo-rozwojowe;
  • Regionalną;
  • Udzielaną na inne przeznaczenia.

Przedsiębiorca we wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych powinien obok wskazania formy ulgi, wyszczególnionej w art. 67a Ordynacji podatkowej do wskazania jednego z wyżej wymienionych rodzajów przysporzeń, w ramach, którego ubiega się o ulgę w zapłacie zobowiązań podatkowych.
Istotnym jest również prawidłowe sporządzenie wniosku. Zgodnie z badaniem o którym była mowa wyżej, z danych zebranych z urzędów skarbowych w 2010 r. aż 46% wniosków oudzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych złożonych przez mikro i małych przedsiębiorców zostało złożonych nieprawidłowo, w tym przypadkach urzędy wzywały do uzupełnienia braków. Przy czym 315 wniosków złożonych stanowiły wnioski nieuzupełnione prawidłowo i wobec braków pozostawione bez rozpatrzenia, a 60% to wnioski które rozpatrzono negatywnie.


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.