Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Instrukcja: Procedura wystąpienia z wnioskiem do gminy/miasta na etapie sporządzania planu w zakresie warunków zagospodarowania przestrzennego na terenie prowadzonej bądź planowanej działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorcę

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na danym terenie ma możliwość zgłaszania uwag zarówno do istniejącego planu, jak i do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego tego terenu. Uwagi do planu lub jego projektu może wnieść każdy, kto kwestionuje istniejący plan lub ustalenia przyjęte w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo wnosi uwagi na etapie sporządzania planu. Poza tym istnieje możliwość zgłoszenia uwag do planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Wprowadzenie

Warunki zagospodarowania przestrzennego na terenie prowadzonej/ planowanej działalności, co do zasady określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bądź studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W przypadku braku określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu, wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego województwa.

Uczestniczenie przez mikroprzedsiebiorcę w procedurze sporządzania planu jest z punktu widzenia jego interesu niezwykle istotne, ponieważ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Jest to ważkie dla mikroprzedsiębiorcy zarówno w aspekcie wykonywania działalności w granicach nieruchomości należącej do przedsiębiorcy, jak i wpływu (oddziaływania) działalności przedsiębiorcy na nieruchomości sąsiednie, a także wpływu nieruchomości sąsiednich na nieruchomość przedsiębiorcy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa bowiem przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. W planie może być bowiem określone możliwość prowadzenia przykładowo działalności wytwórczej, usługowej czy handlowej na konkretnie określonej lokalizacji czy też dopuszczalnym poziomie hałasu.

Etapy zgłaszania uwag

O podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego wójt (burmistrz lub prezydent miasta) ogłasza w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. W ogłoszeniu takim powinna być podana forma, miejsce oraz termin składania wniosków do planu. Termin składania wniosków nie może być krótszy niż 21 dni od dnia rzeczonego ogłoszenia. W przypadku planu zagospodarowania przestrzennego województwa, marszałek województwa ogłasza w prasie ogólnopolskiej oraz przez obwieszczenie w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędzie marszałkowskim i urzędzie wojewódzkim o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących planu, nie krótszy niż 3 miesiące od dnia ogłoszenia.

Jest to pierwsza faza sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / planu zagospodarowania przestrzennego województwa (dalej też: „m.p.z.p."/„p.z.p.w."). Pomiędzy tym etapem, a właściwym etapem zgłaszania uwag przez przedsiębiorcę, treść projektu m.p.z.p. i p.z.p.w. będzie podlegała uzgodnieniom i opiniowaniu przez właściwe organy, co nie stoi na przeszkodzie, żeby już na tym etapie przedsiębiorca zgłaszał wnioski co do treści planu. Na tym etapie jest to nawet wskazane, aby jak najwcześniej takie wnioski złożyć.

Po wspomnianym etapie opiniowania oraz uzgadniania treści projektu wójt (burmistrz, prezydent miasta, marszałek wójewództwa) zobowiązany jest wprowadzić zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz ogłosić, jak poprzednio (w prasie oraz przez obwieszczenie) o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu.

Należy podkreślić, iż ww. informacja o wyłożeniu powinna nastąpić co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego powinno trwać nie krócej niż 21 dni w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i 30 dni w przypadku planów zagospodarowania przestrzennego województwa. W tym czasie powinna zostać również zorganizowana dyskusja publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

Z punktu widzenia ochrony interesu mikroprzedsiebiorcy w procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa należy zwrócić uwagę, iż w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p./p.z.p.w. organ wykonawczy gminy jednocześnie ma obowiązek wyznaczyć termin, w którym mikroprzedsiębiorca, niezależnie od formy (osoba fizyczna i prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) może wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Okres ten nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu.

Termin wnoszenia uwag

Jak wyżej wskazano, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje dwa terminy, w których przedsiębiorca może wypowiedzieć się co do kształtu przyszłego planu zagospodarowania przestrzennego i złożyć odpowiednio wnioski bądź uwagi. Oba terminy wyznacza odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta lub marszałek województwa.

Pierwszy termin nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie krótszy niż 3 miesiąca od dnia ogłoszenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Na tym etapie przedsiębiorca może zgłaszać „wnioski", co do oczekiwanego kształtu opracowywanego wówczas jeszcze projektu m.p.z.p. oraz p.z.p.w.

Następnie mikroprzedsiębiorca ma, co najmniej 14 dni na zgłoszenie swoich uwag już do przygotowanej treści projekt od terminu jego wyłożenia do publicznej wiadomości. (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wykładany jest na co najmniej 21 dni, a Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa na co najmniej 30 dni. W tym czasie przedsiębiorca może zapoznać się z jego treścią i przeanalizować część graficzną planu.)

Przekroczenie terminu do składania uwag powoduje pozostawienie ich bez rozpoznania. Jest to tzw. „właściwy etap wnoszenia uwag", ponieważ odnosi się już do konkretnego projektu m.p.z.p./ p.z.p.w.


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.