Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: Studium uwarunkowań i i kierunków zagospodarowania przestrzennego

W art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca zwalnia od opodatkowania „dostawę” czyli sprzedaż terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. W praktyce pojawił się problem, gdyż Urzędy Skarbowe uważały, iż dla określenia przeznaczenia danego terenu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decydujące znaczenie ma przeznaczenie terenu określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. Natomiast podatnicy stali na stanowisku, iż w razie braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego wiążące są zapisy w ewidencji gruntów i budynków. W tym kazusie przedstawiamy jak tę kwestię rozwiązał Naczelny Sąd Administracyjny.

Rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego[1]:

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2011 nr 177, poz. 1054), w sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla klasyfikacji terenu niezabudowanego wiążące są zapisy ewidencji gruntów i budynków, a nie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Stan faktyczny:

Państwo Kowalscy w dniu 9 czerwca 2010 r. kupili od Pana Wiesława Budrysa nieruchomość w gminie Strzelce Opolskie. Nieruchomość ta była oznaczona w ewidencji gruntów jako grunt rolny. W gminie Strzelce Opolskie nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie określono warunków zabudowy tej nieruchomości. Natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość kupiona przez państwa Kowalskich została określona jako „tereny rozwojowe, mieszkaniowo – usługowe”.

Pan Wiesław Budrys zajął stanowisko, że sprzedaż tej nieruchomości nie jest opodatkowana podatkiem VAT i korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Uważał on, że w razie braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego wiążące są zapisy ewidencji gruntów i budynków.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej, sporządzonej na wniosek Pana Wiesława Budrysa uznał, iż stanowisko Pana Wiesława jest nieprawidłowe. Swoją decyzję uzasadnił, tym, iż art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług posługuje się kryterium przeznaczenia terenu, a nie jego klasyfikacji. W związku z tym dla określenia czy dany teren ma przeznaczenie budowlane, obowiązujące powinno być studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016 r. nr 778)

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2016, poz. 710)

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2015, poz. 520)

Rozstrzygane zagadnienie:

Czy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu terenu decydujące znaczenie ma studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, czy ewidencja gruntów i budynków?

Rozstrzygnięcie:

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwolnienie od podatku przysługuje względem dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Oznacza to, że ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów m. in. o charakterze rolnym, leśnym lub działek rekreacyjnych.

Z art. 9 upup wynika, iż studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tworzy się w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest aktem prawa powszechnie obowiązującego. Określa jedynie – jako akt planistyczny – politykę przestrzenną gminy i wiąże wewnętrzne organy gminy w ich planach przy sporządzaniu projektów planów miejscowych. W związku z tym określa tylko kierunki i sposoby działania organów i jednostek pozostających w systemie organizacyjnym aparatu gminy przy sporządzaniu projektu przyszłego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium stanowi jeden z etapów poprzedzających uchwalenie planu i nie może tym samym w żadnym przypadku stanowić podstawy do wydawania decyzji. Jego postanowienia nie mogą wpływać na sytuację prawną obywateli i ich organizacji

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pgik dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych. W tym przypadku zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego podstawę wymiaru podatku należy rozumieć zarówno określenie przedmiotu opodatkowania, jak i objęcie określonych gruntów zwolnieniem od opodatkowania. Organy podatkowe ustalające wysokość zobowiązań podatkowych od nieruchomości nie są uprawnione do przyjęcia innej podstawy wymiaru podatku niż dane wskazane w ewidencji gruntów.

W związku z powyższym Pan Wiesław Budrys miał rację, twierdząc, iż studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie może stanowić podstawy do ustalenia prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług. W związku z tym, że sprzedawana przez niego nieruchomość w ewidencji gruntów i budynków była oznaczona jako grunt rolny, to nie ma on obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług w związku z jej sprzedażą.


[1] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 2011 r., sygn. akt. I FPS 8/10

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.