Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: Studium uwarunkowań i i kierunków zagospodarowania przestrzennego

W art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca zwalnia od opodatkowania „dostawę” czyli sprzedaż terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. W praktyce pojawił się problem, gdyż Urzędy Skarbowe uważały, iż dla określenia przeznaczenia danego terenu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decydujące znaczenie ma przeznaczenie terenu określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. Natomiast podatnicy stali na stanowisku, iż w razie braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego wiążące są zapisy w ewidencji gruntów i budynków. W tym kazusie przedstawiamy jak tę kwestię rozwiązał Naczelny Sąd Administracyjny.

Rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego[1]:

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2011 nr 177, poz. 1054), w sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla klasyfikacji terenu niezabudowanego wiążące są zapisy ewidencji gruntów i budynków, a nie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Stan faktyczny:

Państwo Kowalscy w dniu 9 czerwca 2010 r. kupili od Pana Wiesława Budrysa nieruchomość w gminie Strzelce Opolskie. Nieruchomość ta była oznaczona w ewidencji gruntów jako grunt rolny. W gminie Strzelce Opolskie nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie określono warunków zabudowy tej nieruchomości. Natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość kupiona przez państwa Kowalskich została określona jako „tereny rozwojowe, mieszkaniowo – usługowe”.

Pan Wiesław Budrys zajął stanowisko, że sprzedaż tej nieruchomości nie jest opodatkowana podatkiem VAT i korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Uważał on, że w razie braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego wiążące są zapisy ewidencji gruntów i budynków.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej, sporządzonej na wniosek Pana Wiesława Budrysa uznał, iż stanowisko Pana Wiesława jest nieprawidłowe. Swoją decyzję uzasadnił, tym, iż art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług posługuje się kryterium przeznaczenia terenu, a nie jego klasyfikacji. W związku z tym dla określenia czy dany teren ma przeznaczenie budowlane, obowiązujące powinno być studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016 r. nr 778)

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2016, poz. 710)

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2015, poz. 520)

Rozstrzygane zagadnienie:

Czy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu terenu decydujące znaczenie ma studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, czy ewidencja gruntów i budynków?

Rozstrzygnięcie:

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwolnienie od podatku przysługuje względem dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Oznacza to, że ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów m. in. o charakterze rolnym, leśnym lub działek rekreacyjnych.

Z art. 9 upup wynika, iż studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tworzy się w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest aktem prawa powszechnie obowiązującego. Określa jedynie – jako akt planistyczny – politykę przestrzenną gminy i wiąże wewnętrzne organy gminy w ich planach przy sporządzaniu projektów planów miejscowych. W związku z tym określa tylko kierunki i sposoby działania organów i jednostek pozostających w systemie organizacyjnym aparatu gminy przy sporządzaniu projektu przyszłego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium stanowi jeden z etapów poprzedzających uchwalenie planu i nie może tym samym w żadnym przypadku stanowić podstawy do wydawania decyzji. Jego postanowienia nie mogą wpływać na sytuację prawną obywateli i ich organizacji

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pgik dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych. W tym przypadku zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego podstawę wymiaru podatku należy rozumieć zarówno określenie przedmiotu opodatkowania, jak i objęcie określonych gruntów zwolnieniem od opodatkowania. Organy podatkowe ustalające wysokość zobowiązań podatkowych od nieruchomości nie są uprawnione do przyjęcia innej podstawy wymiaru podatku niż dane wskazane w ewidencji gruntów.

W związku z powyższym Pan Wiesław Budrys miał rację, twierdząc, iż studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie może stanowić podstawy do ustalenia prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług. W związku z tym, że sprzedawana przez niego nieruchomość w ewidencji gruntów i budynków była oznaczona jako grunt rolny, to nie ma on obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług w związku z jej sprzedażą.


[1] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 2011 r., sygn. akt. I FPS 8/10

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneOkreśl kwotę i przekaż darowiznę

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 10 zł.