Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: Nowy pracodawca nie zawsze musi udzielać urlopu

Zgodnie z obowiązująca Ustawą z dnia 26 czerwca 1964 r. Kodeks Pracy, każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o prace przysługuję prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego zgodnie z wymiarem przysługującym mu w związku z okresem zatrudnienia.

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest, prawem osobistym pracownika, w związku z czym pracownik nie może swojego urlopu przekazać innej osobie, a także niemożliwe jest zrzeczenie się prawa do urlopu wypoczynkowego. Podstawowym celem urlopu wypoczynkowego pracownika jest ochrona jego zdrowia, zapewnia sprawność pracy i umożliwienie pełnej realizacji życia osobistego i rodzinnego.

Urlop wypoczynkowy powinien być rozliczany proporcjonalnie do okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy, a więc najpierw w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy.

W przypadku nie wykorzystania przez pracownika urlopu wypoczynkowego, pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop zaległy (urlop z lat ubiegłych) a także, część urlopu należną pracownikowi za okres trwania łączącego ich stosunku pracy w roku kalendarzowym, w którym zakończył się stosunek pracy.

W nowym zakładzie pracy, nowy pracodawca może uwzględnić pracownika w planie urlopów w danym roku, którym go zatrudnił jednak w wymiarze, który będzie wynikał z okresu pracy.

Zgodnie z art. 171 § 3 Kodeksu Pracy Pracodawca nie podlega obowiązkowy wypłaty świadczenia przysługującego za niewykorzystany urlop jedynie w sytuacji, gdy obie strony stosunku pracy (pracodawca i pracownik) postanowią o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w czasie kolejnego zatrudnienia danej osoby u tego samego pracodawcy. Aby to było możliwe, konieczne jest, by następna umowa o pracę obowiązywała bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę.

Budzącą powszechne zainteresowanie jest sytuacją w której pracownik przechodzi do innego pracodawcy na mocy łączącego zakłady porozumienia.

Przykładowy stan faktyczny oparty na wyroku Sądu Najwyższego1

Pani X była pracownikiem zakładu Z w latach 1980-2010, przysługiwał jej ekwiwalent za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy w roku 2009 r. Na mocy porozumienia pomiędzy pracodawcami, Pani X przeszła do zakładu Y. Zakład Y zgodził się na warunki zawarte w porozumieniu pomiędzy pracodawcami, nie zawierające informacji o „przejęciu" obowiązku udzielenia Pani X zaległego urlopu wypoczynkowego bądź wypłaty ekwiwalentu z tego tytułu. Zakład Z po podjęciu pracy przez Panią X w nowym Zakładzie pracy przesłał porozumienie uzupełnione o wskazaną powyżej informacje, jednakże porozumienie pozostało bez odpowiedzi ze strony Zakładu Y.

Pani X wystąpiła z roszczeniem do nowego pracodawcy (zakład Y) o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany w poprzednim zakładzie pracy urlop wypoczynkowy.

Zagadnienie prawne:

Czy pracodawca „przejmujący" pracownika na mocy porozumienia pomiędzy zakładami pracy, ma obowiązek udzielenia pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego bądź przysługującego mu zamiennie ekwiwalentu za brak wykorzystania urlopu.

Odpowiedź:

Nowy zakład pracy nie przejmuje obowiązku udzielenia urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo w poprzednim zakładzie pracy, chociażby stosunek pracy w dotychczasowym zakładzie został rozwiązany na mocy porozumienia stron w wyniku porozumienia zakładów pracy, chyba że porozumieniem między zakładami - za zgodą zainteresowanego pracownika - objęto obowiązek nowego zakładu udzielenia pracownikowi nie wykorzystanego urlopu, do którego nabył prawo w dotychczasowym zakładzie.

Porozumienie pomiędzy zakładami jest umową dotychczasowego oraz nowego zakładu pracy pracownika i zgodnie z tezą, iż wywołuje ono skutki prawne dla pracownika, może zawierać postanowienia dotyczące niewykorzystanego w poprzednim zakładzie pracy urlopu wypoczynkowego pracownika, jednakże zapis taki nie został szczegółowo ujęty w Kodeksie pracy ani żadnym innym powszechnie obowiązującym akcie normatywnym.

Trzeba też wspomnieć, iż w przypadku gdy na nowego pracodawcę „przeszedł" zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy zakładami obowiązek związany udzieleniem zaległego urlopu wypoczynkowego, bądź wypłaceniem właściwego ekwiwalentu za jego nie wykorzystanie, obowiązek taki nie będzie już spoczywał na zakładzie pracy w którym pracownik pierwotnie nabył prawo do przedmiotowego świadczenia.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1964 r. Kodeks Pracy (Dz.U 2018.01.12)

1Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 1980 r., OSCN 1981/6/113

 

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.