Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Zwrot opłaty sądowej w przypadku zawarcia ugody pozasądowej.

Przedsiębiorco,
prowadzenie działalności gospodarczej często wiąże się z opóźnieniami płatności faktur, braku należytego wykonania umowy czy też odmowy zapłaty kar umownych lub wypłaty odszkodowania. W takich sytuacjach niekiedy trzeba sprawę skierować na drogę postępowania sądowego, co wiąże się z ponoszeniem kosztów sądowych takich jak opłata sądowa od pozwu. Po wezwaniu lub po skierowaniu pozwu zdarza się sytuacja, że dłużnik jednak chce polubownie rozwiązać spór i podpisać ugodę pozasądową dotyczącą spłaty zadłużenia lub skorzystać z mediatora. Może zajść potrzeba cofnięcia pozwu owa zawnioskowania o zwrot opłaty sądowej od pozwu. Jakiego orzeczenia Sądu możesz się spodziewać w takiej sytuacji?

Poniżej przykładowo jedno z takich rozstrzygnięć.

Stan faktyczny:

Powód X pozwał pozwanego Y o zapłatę odszkodowania z tytułu szkody powstałej na skutek wypadku komunikacyjnego.

Po wydaniu nakazu zapłaty uwzględniającego żądanie i wniesieniu sprzeciwu przez pozwanego X doszło do zawarcia przez strony ugody pozasądowej. W związku z powyższym powód cofnął powództwo oraz zażądał zwrotu całości uiszczonej opłaty sądowej od pozwu.

Sąd Rejonowy postanowieniem umorzył postępowanie i zwrócił powodowi połowę opłaty uiszczonej od pozwu zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z uwagi na fakt, że cofnięcie powództwa nastąpiło przed wyznaczeniem rozprawy, ale po doręczeniu pozwanemu odpisu pozwu.

Powód złożył na powyższe postanowienie zażalenie wskazując, że w przedmiotowej sprawie powinien mieć zastosowanie art. 79 ust. 1 lit. h.

Problem prawny:

Czy można wnosić o zwrot całej uiszczonej opłaty od pozwu w przypadku zawarcia ugody pozasądowej?

Rozwiązanie:

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 23 lutego 2018 r. o sygn. akt III CZP 88/17 wskazał, że: „Przepis art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 300) dotyczy wyłącznie ugody sądowej oraz ugody zawartej przed mediatorem”.

Uzasadnienie:

W uzasadnieniu Uchwały Sąd Najwyższy wskazał, że przepis art. 79 u.k.s.c., który jest przedmiotem rozstrzyganego zagadnienia reguluje zwrot opłaty sądowej uiszczonej przez stronę (uczestnika postępowania) zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 u.k.s.c.  

Dokonując wykładni art. 79 u.k.s.c. trzeba przede wszystkim pamiętać, że - podobnie jak pozostałe przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - należy on do dziedziny prawa procesowego, jeżeli więc posługuje się terminem "ugoda", bez jakiegokolwiek dookreślenia, to odwołuje się do ugody sądowej, a więc ugody zawartej przed sądem, oraz do ugody zawartej przed mediatorem. Oba te rodzaje ugody, dające się dla uproszczenia określić zbiorczym mianem "ugoda procesowa", są instytucjami prawa procesowego, unormowanymi w kodeksie postępowania cywilnego, w którym brak miejsca dla "ugody pozasądowej".

Sąd Najwyższy zwrócił przede wszystkim uwagę na to, że użyty w art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. h u.k.s.c. termin "ugoda" nie dotyczy ugód zawieranych poza sądem, pozostających zasadniczo poza zainteresowaniem prawa procesowego (publicznego), tj. tzw. ugód pozasądowych, zwanych również niekiedy nieprecyzyjnie ugodami prawa materialnego.

Ponadto Sąd wskazał, że w art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. h u.k.s.c. został użyty terminu "ugoda". Zgodnie z Uchwałą został on połączony z "zakończeniem postępowania" jako skutkiem zawarcia ugody, a jest oczywiste, że ugoda pozasądowa - jakkolwiek rozumiana, a w każdym razie dokonująca się poza sądem - postępowania sądowego nie kończy i kończyć nie może.

Sąd Najwyższy wskazał, że należy przyjąć, że art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. h u.k.s.c. dotyczy wyłącznie ugody sądowej oraz ugody zawartej przed mediatorem. Do takich samych wniosków doszedł Sąd Najwyższy analizując art. 35 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. - Przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 58, poz. 528 z późn. zm.; art. 34 według tekstu jednolitego z dnia 23 lutego 1961 r., Dz. U. z 1961 r. Nr 10, poz. 57 z późn. zm.). Stwierdził, że użyte w tym przepisie wyrażenie "w razie zawarcia ugody" oznacza wyłącznie zawarcie ugody sądowej, zatem zawarcie ugody pozasądowej może uzasadniać żądanie zwrotu opłaty tylko wtedy, gdy w jej wyniku nastąpiło cofnięcie pozwu przed rozpoczęciem rozprawy (orzeczenie z dnia 21 kwietnia 1960 r., 4 CZ 28/60, OSN 1961, Nr 3, poz. 75).

Przedsiębiorco pamiętaj!

Jeżeli zostanie przez ciebie zawarta ugoda pozasądowa (nawet po wniesieniu powództwa), w wyniku której zdecydujesz się na cofnięcie powództwa, to możesz domagać się jedynie zwrotu połowy opłaty sądowej od pozwu. Dlatego aby móc żądać zwrotu całości opłaty sądowej zadbaj o to aby została ona zawarta przed Sądem lub została przez Sąd zatwierdzona.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2018.0.300),
  2. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 88/17.
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.