Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: Rozwój „gry komputerowej” w pewnych aspektach jest działalnością badawczo-rozwojową, a więc pozwala na skorzystanie z ulgi B+R

Ulga B+R to potocznie tak nazywana ulga polegająca na możliwości odliczania kosztów kwalifikowanych pracowniczych poniesionych w ramach działalności badawczo-rozwojowej od podstawy opodatkowania. Ulga ta efektywnie obniża wysokość podatków dochodowych płaconych przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

Rozwój nowych produktów, a także inwestowanie w udoskonalenie w niektórych przypadkach produktów już istniejących, można klasyfikować jako wykonywanie działalności badawczo-rozwojowej, co umożliwia dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania określonych kosztów, także pracowniczych, uzyskania przychodów (stanowiących tzw. „koszty kwalifikowane").

Stan faktyczny[1]: Spółka X prowadzi działalność gospodarczą w branży IT polegającą na tworzeniu gier, zarówno nowych, jak i produkcji kolejnych edycji gier wyprodukowanych wcześniej, a także polegającą na prowadzeniu prac związanych z rozwojem swoich produktów.

Na dynamicznie rozwijającym się rynku gier komputerowych ulepszanie produktów oraz tworzenie nowych, bardziej zaawansowanych technologicznie, a więc bardziej atrakcyjnych dla potencjalnych użytkowników – graczy komputerowych, jest konieczne dla utrzymania poziomu konkurencyjności na rynku. Stała dbałość o jakość i rozwój produktów Spółki X wymagała ponoszenia wysokich kosztów pracowniczych, ponieważ Spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, w tym przede wszystkim informatyków, z czego duża część dedykowana jest do zajmowania się pracami związanymi z rozwojem i ulepszaniem programów gier.

Praca nad rozwojem gier w Spółce X obejmuje dwa podstawowe rodzaje:

  1. Rozwój całkowicie nowych produktów - polega na tworzeniu nowych produktów: całkowicie nowych gier lub kolejnych edycji już wyprodukowanych. Rozwój nowych produktów może dotyczyć pozycji nieoferowanych na rynku lub oferowanych na rynku przez konkurencję, jednak nie przez Spółkę X. W tym przypadku opracowanie nowej gry stanowi autorskie rozwiązanie Spółki od zaprojektowania, przez pisanie kodu źródłowego po opracowanie grafik i testy.
  2. Rozwój istniejących produktów - w przypadku istniejących gier, w celu ich poprawnego funkcjonowania i ulepszania, Spółka stale monitoruje zachowania graczy oraz zgłaszane problemy. W tym przypadku prace rozwojowe mają dwojaką postać. Po pierwsze, dotyczą dodawania nowych funkcji do gier, takich jak: zmiany warunków atmosferycznych, nowe przedmioty itp. Drugi typ prac „ulepszających” gry to także rozwiązywanie problemów, które nie zostały zidentyfikowane podczas fazy produkcji takich jak np. problemy z logowaniem, brak aktualizacji wyposażenia gracza.

Zagadnienie prawne:

Czy prace nad rozwojem gier obejmujące rozwój całkowicie nowych produktów oraz rozwój istniejących produktów spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej wskazaną w art. 4a ust. 26-28 ustawy o CIT, a tym samym ich wykonywanie uprawnia do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową i dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 18d ustawy o CIT, poprzez obniżenie podstawy opodatkowania?

Odpowiedź:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że prace wykonywane przez pracowników Spółki X w opisanym zakresie nad rozwojem gier obejmujące rozwój całkowicie nowych produktów oraz rozwój istniejących produktów spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej wskazanej w ustawie o CIT, co uprawnia do skorzystania z ulgi i dokonania stosownych odliczeń.

Organ podatkowy w części dotyczącej rozwiązywania problemów, które nie zostały zidentyfikowane podczas fazy produkcji, uznał, że nie można zakwalifikować tej kategorii prac do działalności badawczo-rozwojowej, co powoduje niemożność skorzystania z ulgi na tej podstawie. Czynności takie nie spełniają definicji prac rozwojowych, tj. nie mają na celu nabywania, łączenia, kształtowania czy wykorzystywania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, lecz są dokonywane w celu umożliwienia prawidłowego korzystania z produktów. Czynności usuwania błędów poprzez rozwiązywanie niezidentyfikowanych w fazie produkcji problemów są elementem działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą produktów oraz usług.

Uzasadnienie:

Rodzaje działalności, które uprawniają podatników do odliczenia kosztów kwalifikowanych w zeznaniu podatkowym zostały zdefiniowane w art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym, ilekroć w ustawie jest mowa o:

  1. działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań (pkt 26);
  2. badaniach naukowych - oznacza to:

- badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,

- badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,

- badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych (pkt 27);

  1. pracach rozwojowych - oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

- opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,

- opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna (pkt 28).

Tworzenie nowych gier, ich kolejnych edycji, dodawanie nowych elementów do gier, ich ulepszanie jest zatem klasyfikowane jako działalność badawczo-rozwojowa, w związku z tym umożliwia korzystanie z ulgi.

Przedsiębiorco, pamiętaj!

Każda interpretacja podatkowa dotyczy indywidualnej sytuacji prawnopodatkowej konkretnego podmiotu o nią występującego i wydawana jest w oparciu o stan faktyczny danej sprawy. Jeśli chcesz wyjaśnić wątpliwości i uchronić się przed negatywnymi skutkami błędnej interpretacji przepisów w materii podatków, złóż wniosek o indywidualną interpretację podatkową skierowany do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który od 1 marca 2017 r. zajmuje się wydawaniem interpretacji.

Wzory wniosków, dane adresowe oraz szczegółowe informacje dotyczące występowania o indywidualną interpretację podatkową można znaleźć na stronie Krajowej Informacji Skarbowej pod adresem www.kis.gov.pl

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86)
  • Ustawa z dnia 26  lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350)
  • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767)
 

[1] Interpretacja indywidualna Dyrektora Informacji Skarbowej z dnia 6 września 2017 r., 0111-KDIB1-3.4010.165.2017.2.APO

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.