Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus - Zakłócanie przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego

Zobowiązanie przez pracodawcę pracownika do pozostawania w gotowości do pracy, czy wymuszenie na nim jej świadczenia, w czasie urlopu wypoczynkowego (werbalne, pozawerbalne – przez presję psychiczną lub spowodowane wadliwą organizacją pracy powodującą konieczność wykonywania obowiązków pracowniczych w tym okresie), stanowi zaprzeczenie istoty urlopu wypoczynkowego przeznaczonego na czas niezakłóconego odpoczynku pracownika.

Jednak pracodawca może skutecznie wykazać, że jakąś pracę pracownik wykonał dobrowolnie w ramach swoich obowiązków lub w istocie nie wykonywał pracy pomimo, że pozostawał w kontakcie mailowym z pracodawcą.

Przedsiębiorco!

Pamiętaj, że art.  171.  kodeksu pracy stanowi :

  • w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny ( art. 171 § 1);
  • pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.(art. 173 § 3).

Stan faktyczny[1]

Pracownica X była zatrudniona w firmie Y na stanowisku głównej księgowej w pełnym wymiarze czasu. Pracownica twierdziła, że świadczyła pracę na rzecz swojego pracodawcy w czasie urlopu wypoczynkowego, na jego polecenie. Zdaniem pracownicy X, pracodawca wymuszał na niej pracę w trakcie urlopu. Pracodawca twierdził, że nie ustalał z pracownicą X, że  będzie ona wykonywała pracę w trakcie swojego urlopu.

Zakres obowiązków służbowych pracownicy obejmował m.in.: nadzór nad pracą działu, gospodarką magazynową, czy też zawieranie umów kredytowych i leasingowych. W związku z wykonywaniem swoich obowiązków pracownica X miał dostęp do różnych systemów księgowych. Pracownica mogła się zalogować do tych systemów w dowolnym miejscu i czasie – tylko ona znała dane potrzebne do zalogowania. Systemy te rejestrują logowanie i ich zamknięcie, natomiast nie rejestrują czy były wykonywane jakieś czynności i w jakim czasie. Pracownica X często brała służbowego laptopa do domu oraz nie miała zwyczaju ,,wylogowywania’’ się z systemów księgowych, z których korzystała w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych.  

Stosunek pracy między stronami ustał w 2012 r. w wyniku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę z pracownicą X bez wypowiedzenia z winy pracownicy. Z uwagi na orzeczoną wobec pracownicy X niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym roczny wymiar jej urlopu wynosił 36 dni. W związku z rozwiązaniem umowy o pracę, pracodawca wypłacił pracownicy ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop – 22 dni za 2010 i 2011 rok oraz 25 dni za 2012 r. Pracownica zakwestionowała wysokość ekwiwalentu. Jej zdaniem powinien być on wyższy z uwagi na to, że w czasie niektórych urlopów wykonywała ona pracę na rzecz swojego pracodawcy.

Pracodawca wykazał, że pracownica X składała wnioski urlopowe, natomiast pracownica nie przedstawiła żadnych dokumentów potwierdzających jej pracę w trakcie urlopu wypoczynkowego.

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego[2]:

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia  23 marca 2017 r., oddalił skargę kasacyjną  pracownicy X  przeciwko pracodawcy Y. Zdaniem Sądu z przedstawionych w sprawie dowodów nie wynika, aby pracownica wykonywała pracę w trakcie swojego urlopu wypoczynkowego, jak również aby pracodawca wymagał od niej pozostawania w gotowości do pracy. Pracownica X nie udowodniła, że pracodawca wiedział że wykonuje ona pracę w trakcie urlopu. Organizacja pracy przez pracodawcę Y nie wymuszała na pracownicy X wykonywania jej w trakcie urlopu wypoczynkowego, jak również nie ustalono, aby wykonywanie ,,sporadycznej’’ pracy w tym zakresie wynikało z obiektywnej konieczności, a więc że pracownica nie miała możliwości zlecenia w okresie swojego urlopu wykonywania należących do niej obowiązków innemu pracownikowi.

Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 171 § 1 kodeksu pracy, należy się pracownikowi, który był zmuszony wykonywać w trakcie swojego urlopu wypoczynkowego określone czynności z uwagi na polecenie czy oczekiwanie pracodawcy, jak również z powodu obiektywnych i niezależnych okoliczności. Natomiast wykonywanie z własnej i nieprzymuszonej woli swoich obowiązków pracowniczych w trakcie urlopu wypoczynkowego, bez polecenia czy akceptacji pracodawcy oraz bez wyraźnej i obiektywnej konieczności – nie burzy udzielonego przez pracodawcę urlopu. W związku z tym, że urlop wypoczynkowy pracownicy X był niezakłócony, pracodawca nie jest zobowiązany wypłacić jej ekwiwalentu.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2016, poz. 1666)
  2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2017 r. (sygn. akt I PK 130/16, nr LEX 2297411)
 

[1] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2017 r. (sygn. akt I PK 130/16, nr LEX 2297411)

[2] Ibidem. 

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.