Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Pracodawca nie posiada pełnej swobody w nagradzaniu swoich pracowników

Przedsiębiorco! Poniższy kazus może mieć dla Ciebie znaczenie gdy chcesz przyznać dowolnego rodzaju nagrody/premię uznaniowe tylko niektórym z swoich pracowników.

Teza:

Pracodawca nie może nagradzać swoich pracowników zupełnie dowolnie, chociażby świadczeniem uznaniowym które nie posiada roszczeniowego charakteru.

Nagroda w rozumieniu art. 183a k.p jest wynagrodzeniem., w związku z czym nagroda  jako świadczenie przyznawane pracownikowi także na podstawie uznania pracodawcy podlega regułą jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości

Pracownik, któremu nagrody nie przyznano, może jej skutecznie dochodzić, jeżeli wykaże naruszenie przez pracodawcę zasad równego traktowania w zatrudnieniu.

Okoliczności sporu:

Powód wniósł o zasądzenie od pozwanej odszkodowania pieniężnego na podstawie niewypłaconej premii rocznej za 2006 r. W ocenie powoda spełnił on wszystkie kryteria wymagane do przyznania bonusu - powód pracował przez cały rok 2 osiągając bardzo dobre wyniki pracy oraz za realizacje zaplanowanych zadań. Powoda i pozwanego łączyła umowa o pracę, która została rozwiązana na mocy porozumienia stron z dniem 28 lutego 2007 r.,  w związku z odmową udzielenia powodowi przez pozwaną urlopu bezpłatnego na odbycie studiów podyplomowych we Francji. Pozostali pracownicy, będący zatrudnieni na stanowiskach takich samych jak powód, otrzymali przedmiotową premię. Powód uznał, że nie przyznanie mu premii narusza art. 18³ k.p.

W odpowiedzi na pozew, pozwany podniósł, że praca powoda nie była efektywna oraz, że powód myślał już o zmianie pracy i rozpoczęciu studiów podyplomowych. Bonus przyznawany pracownikom  był uznaniową nagrodą roczną, a nie premią. Nie jest także regulowany przez wewnętrzne przepisy panujące w pracodawcy, oraz nie został opisany w żadnej umowie pomiędzy powodem, a pozwaną. Nagrodę taką pracownik nabywał dopiero w momencie przyznania mu jej przez pracodawcę. W ocenie pozwanej nieprzyznanie bonusu powodowi nie naruszało artykułów kodeksu pracy, a w szczególności zasady równouprawnienia pracowników, zdaniem pozwanego, pracownicy, którzy bonus otrzymali, byli w minionym roku ocenieni jako bardziej przydatni dla pozwanej oraz wykazali większe zaangażowanie w pracy.[1]

Rozstrzygnięcie:

W rozstrzygnięciu postępowania stwierdzono, że powód - chcąc dochodząc zasądzenia od pozwanej uznaniowej nagrody rocznej powołując się na naruszenie zakazu dyskryminacji zobowiązany jest do wykazania, że spełniał każdą z wymienionych w art. 18³a § 1 k.p. cech istotnych w takim samym stopniu jak inni pracownicy zatrudnieni w tym samym dziale (departamencie), którzy otrzymali nagrody roczne (bonusy), a mimo to został potraktowany w sferze przyznania mu nagrody gorzej od innych. Powód nie wykazał, iż został pominięty przy przyznawaniu nagród z którejś z przyczyn dyskryminacji przewidzianych w art. 113 i art. 18³a §1 k.p. co spowodowało uniemożliwienie zasadności roszczenia w oparciu o powyższe artykuły kodeksu pracy. Dopiero w razie skutecznego przeprowadzenia tego rodzaju dowodu (wykazania, że doszło do dyskryminacji powoda z jednej z przyczyn wymienionych w art. 113 k.p. lub art. 183a § 1 k.p.), pozwana musiałaby wykazać, że różnicując sytuację zarobkową powoda i innych pracowników kierowała się racjonalnymi i sprawiedliwymi kryteriami owej dyferencjacji (art. 183b § 1 k.p. in fine). [2]

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018, poz. 108).

 

[1] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2011 r., (sygn. akt II PK 169/10)

[2] ibidem

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.