Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: Kwestionariusz osobowy pracownika

Pracodawca ma prawo żądać ujawnienia określonych przepisami prawa danych osobowych pracownika niezbędnych dla jego zatrudnienia.

Jednakże, należy pamiętać, że dane osobowe dotyczące zarówno pracowników, jak również kandydatów do zatrudnienia podlegają ochronie prawnej. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. 2015 poz. 2135), za dane osobowe uważa się wszelkie informacje pozwalające zidentyfikować osobę fizyczną.

Stan faktyczny:

Negatywnie oceniając wypełnianie obowiązków przez Leszka K. - starszego strażnika działu ochrony, jego przełożony - Kierownik Działu Ochrony Zakładu Karnego w S. wydał mu 26.01.1999 r. opinię służbową, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 1998 r. w sprawie opiniowania funkcjonariuszy służby więziennej (Dz. U. Nr 138, poz. 643).

Przed sporządzeniem opinii Kierownik Działu Ochrony, stosownie do § 4 ust. 2 cyt. rozporządzenia przeprowadził ze skarżącym rozmowę, w czasie której dokonał oceny jego pracy i zamierzał wysłuchać jego stanowiska. Nie było to możliwe, bo skarżący nie chciał stanowiska co do oceny oraz dowodów zająć. Twierdził tylko, iż ocena jest dla niego krzywdząca.

Wśród postawionych skarżącemu zarzutów główne z nich, to zaniedbania w służbie, palenie papierosów w czasie pełnienia warty, niewłaściwe umundurowanie itp., nieusprawiedliwienie niezwłoczne swej nieobecności w służbie oraz podważanie autorytetu przełożonych i demoralizowanie innych funkcjonariuszy

Od tej opinii, na podstawie § 7 ust. 1 cyt. rozporządzenia, skarżący się odwołał, ale wyższy przełożony, tj. dyrektor Zakładu Karnego w S., postanowieniem z 22 lutego 1999 r. zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia utrzymał ją w mocy. Organ odwoławczy uznał opinię służbową skarżącego za opartą na faktach i obiektywną.

Postanowienie to było przedmiotem skargi L.K., który wnosząc o stwierdzenie jego nieważności zarzucił, iż opinię wydano na podstawie zapisków w notatkach służbowych, które nie mogą być uznane za dowody. Podniósł, iż dokumentacja zawarta w jego aktach osobowych nie spełnia wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobów prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286). Odpowiadając na skargę Dyrektor ZK w S. wniósł o jej odrzucenie jako spóźnionej.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobów prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286).

Stan prawny:

Zgodnie z art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018, poz. 108) – dalej jako: KP – Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. imiona rodziców;
 3. datę urodzenia;
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 5. wykształcenie;
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Nadto Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa powyżej również:

 1. innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
 2. numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

Należy pamiętać, że udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać jednak udokumentowania danych osobowych osób wymienionych powyżej, o ile wymaga tego dołożenie należytej staranności wobec braku właściwych dokumentów tożsamości.

2.         Jednocześnie należy pamiętać, że żądania pracodawcy mają swoje uzasadnienie w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 286) – dalej jako: Rozporządzenie.

Zgodnie z § 1 niniejszego Rozporządzenia – Pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia następujących dokumentów:

 1. wypełnionego kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie,
 3. dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 4. świadectwa ukończenia gimnazjum - w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,
 5. orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 6. innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Nadto, osoba ubiegająca się o zatrudnienie może na prośbę pracodawcy lub z własnej inincjatywy dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie oraz dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

Uwaga:

Jak wskazano powyżej Kodeks Pracy wskazuje zdecydowanie mniejszy katalog danych, które musi podać kandydat do pracy i pracownik, niż wymagane to jest w Rozporządzeniu.

 

Rozstrzygnięcie:

Naczelny Sąd Administracyjny w niniejszej sprawie uznał, iż opinia służbowa o skarżącym wydana została w sytuacji zobowiązującej do jej wydania, określonej w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie opiniowania funkcjonariuszy służby więziennej (Dz. U. Nr 138, poz. 643).

Opinia zawierała niezbędne elementy wymienione w § 5 ust. 1 rozporządzenia, a przed jej sporządzeniem przeprowadzono ze skarżącym rozmowę wymaganą przez § 4 ust. 1 rozporządzenia.

Przedstawiono ją skarżącemu, co potwierdził on własnoręcznym podpisem. Stosownie do art. 75 § 1 kpa organ SW miał prawo do oparcia swych ustaleń na wiarygodnych materiałach służbowych z konkretnych zdarzeń oraz na wiedzy bezpośredniego przełożonego, który opinię sporządzał. Powołane przez skarżącego rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobów prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286) dotyczy pracowników zatrudniających osoby na różnych podstawach stosunku pracy.

 

Podsumowanie:

Niespójności zakresu danych osobowych kandydata do pracy, a następnie danych pracownika, nie usunięto przy okazji nowelizacji Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2005) zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

W związku z powyższym należy przyjąć, że na podstawie KP od zatrudnionej osoby pracodawca może żądać tych samych danych osobowych co od kandydata, a także dodatkowych (patrz szerzej wyżej). Jednakże kwestionariusz osobowy dla pracownika z Rozporządzenia zawiera przedstawienie innych danych jak np.: NIP, PESEL. Formularz z Rozporządzenia zawiera również klauzulę o zgodności danych z dowodem osobistym, co prowadzi do wniosku, że kwestionariusz osobowy dla osób ubogacających się o zatrudnienie u pracodawcy i kwestionariusz osobowy dla pracownika mogą być różne.

Jednak w aktach, bez zgody pracownika, uzasadnienia charakteru i podstawą zatrudnienia nie mogą znajdować się dane inne niż przedstawione w Kodeksie Pracy.

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.