Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: obciążenie dłużnika kosztami prowadzenia postępowania windykacyjnego

Przedsiębiorco! Prowadząc działalność gospodarczą wchodzisz w relacje kontraktowe nie tylko z konsumentami, ale także z innymi przedsiębiorcami. Jeżeli Twój, będący przedsiębiorcą kontrahent opóźnia się w dokonaniu zapłaty na Twoją rzecz i dokonuje jej dopiero po podjęciu przez Ciebie specjalnych działań mających na celu odzyskanie należnej kwoty (np. zlecenie dochodzenia zapłaty kancelarii prawnej lub odzyskania długu firmie windykacyjnej), może przysługiwać Ci uprawnienie do żądania od dłużnika rekompensaty kosztów odzyskania należności. W przedstawionym przykładzie wskazujemy kiedy, w jakiej postaci i jakim zakresie możesz dochodzić zwrotu kosztów dochodzenia wierzytelności.

Rozstrzygnięcie [1]:

“Powód miał prawo obciążyć pozwanego kosztami prowadzenia postępowania windykacyjnego w wysokości zryczałtowanej w kwocie 40,00 Euro lub też zgodnie z art. 10 ust. 2 cytowanej ustawy w wysokości kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli koszty te przekroczyły kwotę 40,00 Euro.

 

Stan faktyczny

Wyrokiem z dnia 3 października 2014 r. Sąd Rejonowy zasądził od pozwanego – ABC sp. z o.o. na rzecz powoda – XYZ sp. z o.o. kwotę 510 zł  z ustawowymi odsetkami od dnia 13 marca 2014 r. oraz kwotę 227 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu jaki toczył się między stronami. W dniu 18 grudnia 2013 r. ABC sp. z o.o. sprzedała XYZ sp. z o.o. produkowany w ramach swojej działalności gospodarczej pozwanemu stół za kwotę 1.612,53 zł. Na tej podstawie powód wystawił fakturę, na której oznaczono termin zapłaty ceny do dnia 25 grudnia 2013 r. Pomimo upływu terminu wymagalności XYZ sp. z o.o. nie zapłaciła ceny spółce ABC, która w tej sytuacji zleciła windykację tej należności firmie windykacyjnej Wind sp. z o.o. Spółka Wind wezwała XYZ sp. z o.o. do zapłaty kwoty 1.612,53 zł w terminie 7 dni od otrzymania wezwania i poinformowała spółkę XYZ, iż zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych dłużnik ma obowiązek zwrócić wierzycielowi koszty odzyskania należności, które wynoszą 510,00 zł. W dniu 14 lutego 2014 r. po otrzymaniu wezwania, spółka XYZ wpłaciła na rachunek bankowy ABC sp. z o.o. kwotę 1.612,53 zł tytułem zaległej należności. W związku z odzyskaniem należności Wind  sp. z o.o. wystawiła na rzecz spółki ABC fakturę na kwotę 510,00 zł netto tytułem wynagrodzenia za wykonane na jej rzecz czynności windykacyjne. Spółka ABC zapłaciła spółce Wind należną kwotę. W związku z powyższym Spółka ABC obciążyła z kolei XYZ sp. z o.o. notą księgową na kwotę 510,00 zł tytułem zwrotu poniesionego przez nią kosztu odzyskania należności, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Spółka XYZ zajęła jednak stanowisko, iż nie dotyczy jej stosunek obligacyjny pomiędzy spółką ABC a firmą windykacyjną, jej dług wobec spółki ABC wynosił 1.612,53 zł, więc kwota 510,00 zł na koszty windykacji była zbyt wysoka. W ocenie XYZ  sp. zo.o. Spółka ABC mogła domagać się zapłaty jedynie kwoty 40,00 euro, co stanowiło około 160,00 zł, a nie 510,00 zł, wiec roszczenie Spółki ABC było bezzasadne. Spółka ABC wystąpiła na drogę sądową żądając od XYZ sp. z o.o. zapłaty kosztów windykacji.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U.2017, poz.459),
  2. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.2016.684),
  3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2016.1829), 
  4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz.U. L 48 z 23.2.2011).

 

Zagadnienie:

Czy przedsiębiorca – Spółka ABC miała prawo obciążyć Spółkę XYZ kosztami prowadzenia postępowania windykacyjnego w wysokości zryczałtowanej w kwocie 40,00 euro lub też zgodnie z art. 10 ust. 2 cytowanej ustawy w wysokości kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli koszty te przekroczyły kwotę 40,00 Euro.


Rozstrzygnięcie:

Dla ustalenia, czy Spółka ABC może dochodzić zwrotu kosztów windykacji na podstawie art. 10 u.t.z.t.h. należy zweryfikować w pierwszej kolejności, czy ustawa ta znajduje zastosowanie do przedmiotowego stosunku prawnego (transakcji handlowej) i czy zachodzą ku temu przesłanki. Zgodnie art. 2 pkt 1 u.t.z.t.h., ustawę stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcą zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniudziałalność gospodarczą.  Kluczowy tu  z art. 10  w ust. 1 u.t.z.t.h. stanowi, iż  wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1 przysługuje od dłużnika bez wezwania równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Zgodnie z ust. 2 przywołanego przepisu, oprócz kwoty o której mowa wyżej, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę. Przepis art. 10 u.t.z.t.h. stanowi implementację art. 6 ust. 1 Dyrektywy 2011/7/UE, który zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia wierzycielowi co najmniej stałej kwoty 40,00 euro w przypadku powstania po stronie dłużnika obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie. Prawo do ustalonej z góry rekompensaty nie ogranicza jednak w żaden sposób możliwości dochodzenia zwrotu  nadwyżki od dłużnika, w przypadku gdy koszty odzyskiwania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie przekroczą równowartość 40,00 euro.

W niniejszej sprawie rzeczywiście poniesione koszty dochodzenia od Spółki XYZ wierzytelności wyniosły 510,00 zł, a zatem przekroczyły kwotę 40,00 euro (wartość w złotówkach wynosiła ok. 160,00 zł). Podstawą roszczenia Spółki ABC jest więc, art. 10 ust. 2 u.t.z.t.h. Roszczenie to ma charakter odszkodowawczy. Opóźniając się z zapłatą kwoty 1612, 53 zł Spółka XYZ doprowadziła do poniesienia przez Spółkę ABC wydatków na wyegzekwowanie wierzytelności. Zatem szkodą Spółki ABC są poniesione przez nią jako wierzyciela koszty odzyskania należności w związku z opóźnieniem dłużnika w płatnościach. Spółka ABC miała prawo obciążyć pozwanego kosztami prowadzenia postępowania windykacyjnego w wysokości zryczałtowanej w kwocie 40,00 euro lub też zgodnie z art. 10 ust. 2 cytowanej ustawy w wysokości kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli koszty te przekroczyły kwotę 40,00 euro. Kwestią istotną jest obowiązek udowodnienia przez powoda - wierzyciela, iż poniósł koszty dochodzenia od pozwanego wierzytelności w określonej kwocie, gdyż pozwany popadł w zwłokę z zapłatą ceny za sprzedane rzeczy, a zaplata długu nastąpiła przez pozwanego dopiero po podjęciu czynności windykacyjnych.

W niniejszej sprawie Sąd uznał, iż powód – spółka ABC udowodniała powyższe okoliczności, a także, iż wysokość kosztów windykacji, które zostały poniesione przez powoda nie była zbyt wysoka w stosunku do wysokości długu, wobec czego Spółka XYZ została zobowiązana do zapłaty kosztów windykacji na recz spółki ABC.

 

[1] Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy z 30 kwietnia 2015 r., sygn. akt VIII Ga 35/15

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121),
2.    Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.2016.684),

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.