Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Instrukcja: Udział w przetargu

Kodeks cywilny przewiduje trzy sposoby zawarcia umowy:

  • poprzez przyjęcie oferty (art. 66-70 k.c.),
  • rokowania (art. 72-721 k.c.),
  • przetarg i aukcja (art. 701 – 705 k.c.).

Przetarg regulują przepisy Kodeksu cywilnego – art. 70 (1) – 70 (5).. Aukcja i przetarg mają na celu wyłonienie najlepszej oferty, gdy jest kilku oferentów i zawarcie umowy. Obowiązek przeprowadzenia aukcji lub przetargu może wynikać także z ustawy (np. Prawo zamówień publicznych, Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych czy też Ustawa o gospodarce nieruchomościami). Wówczas przepisy danej regulacji określają szczegółowo zasady i waruki przeprowadzania przetargu (ius specialis względem k.c.). Ustawowo tryb przetargowy jest najczęściej regulowany w celu zapobiegania nadużyciom oraz przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania konkurencyjnych oferentów/wykonawców.

Aukcja (wcześniej nazywana także przetargiem ustnym) polega na publicznym składaniu ofert w trakcie licytacji, w której brać udział mogą wszyscy uczestnicy. Konkurenci w trakcie aukcji mogą jednak oferować jedynie wyższe świadczenie pieniężne (np. gdy aukcja dotyczy sprzedaży danego przedmiotu) lub też niższą cenę za wykonaną przez siebie usługę. Natomiast przetarg różni się tym od aukcji tym, że oferty składane są w formie pisemnej, złożone oferty nie są znane pozostałym konkurentom, a „wyższość”, „lepszość” jednej oferty nad drugą nie musi dotyczyć jedynie ceny, ale też np. stosowanej przez oferenta technologii czy terminu wykonania danego zlecenia. Oferent najczęściej musi wówczas złożyć w trakcie przetargu odpowiednie dokumenty, przedstawić warunki i argumenty przemawiające za jego ofertą.

Kodeksowa regulacja aukcji i przetargu opiera się na zasadzie wolności kontraktowej. W związku z tym przepisy k.c. regulujące te instytucje z reguły wyznaczają normy względnie wiążące (ius dispositivum), które znajdują zastosowanie dopiero wtedy, gdy strony nie postanowiły w tym względzie inaczej (tak: Z.Radwański, Monitor Prawniczy 8/2004). Wolność kontraktowa podlega jednakże ogólnie wskazanym w przepisach prawnych ograniczeniom mającym także na względzie naturę danego stosunku zobowiązaniowego (art. 3531 KC). 

1. Procedura przetargu.

Procedura przetargu to:

1) Decyzja właściwego Organu (Zarząd/Rada) lub Przedsiębiorcy (właściciela przedsiębiorstwa) o przeprowadzeniu przetargu w celu zawarcia konkretnej umowy.

2) Skonkretyzowanie warunków projektowanej umowy, a więc jej przedmiotu (np. umowa o roboty budowlane – budowę garażu, magazynu), budżetu na realizację przedsięwzięcia, terminu wykonania, wadium.

3) Ogłoszenie przetargu, utworzenie/powołanie komisji przetargowej.

4) Przyjmowanie ofert (składanie).

5) Wpłata wadium.

6) Otwarcie ofert i weryfikacja formalna.

7) Wybór oferenta.

8) Zamknięcie przetargu.

9) Zawarcie umowy.

10) Unieważnienie umowy zawartej w wyniku przetargu.

2. Ogłoszenie o przetargu.

Kodeks cywilny nie reguluje sposobu ogłoszenia przetargu.

2.1 Organizatorem przetargu może być osoba/ podmiot, który chce zawrzeć daną umowę lub też osoba/ podmiot działający na jej zlecenie (np. przedsiębiorca zajmujący się zawodowo prowadzeniem przetargów).

Procedura przetargu rozpoczyna się od publicznego ogłoszenia o przetargu. Organizator przetargu w ogłoszeniu ma obowiązek podać następujące informacje:

- czas,

- miejsce,

- przedmiot,

- warunki przetargu.

a) Czas przetargu to okres, w którym najczęściej następuje oznaczenie terminu, do którego można składać oferty, a także termin, do którego organizator ma czas na rozpatrzenie ofert oraz wyłonienie najlepszej z nich.

b) Określenie miejsca przetargu polega na wyznaczeniu miejsca, w którym należy składać oferty.

c) Przedmiot przetargu to przede wszystkim określenie umowy, która ma być zawarta po zakończeniu przetargu. Organizator przetargu może jednak zastrzec w ogłoszeniu o przetargu, że przetarg nie prowadzi do zawarcia umowy, a jedynie np. do wyboru osoby, z którą organizator przetargu będzie prowadził rokowania, czy której złoży ofertę[1].

d) W części dotyczącej warunków przetargu można m.in. określić formę i rodzaj dokumentów, jakie należy złożyć, cechy oferenta (np. iż ma być to spółka prowadząca działalność budowlaną), kryteria wyboru oferenta czy też konieczność wniesienia wadium (patrz dalej: pkt 3 Wadium). Jeżeli warunki przetargu byłyby obszerne lub też organizator przetargu chciałby je dookreślić w innym dokumencie, w ogłoszeniu o przetargu, na podstawie art. 70 (1) § 2 Kodeksu cywilnego należy wskazać sposób ich udostępnienia. Natomiast ogłoszenie o przetargu, które nie zawiera któregoś z wyżej wskazanych elementów powoduje, iż procedura przetargowa nie może być rozpoczęta.

2.2 Ogłoszenie o przetargu może być skierowane zarówno do nieograniczonej liczby osób (przetarg otwarty), jak i do konkretnych podmiotów, a nawet do ściśle określonych z imienia i nazwiska/nazwy osób (przetarg zamknięty).

Organizator przetargu może odwołać lub zmienić warunki przetargu, jeśli odpowiednie zastrzeżenie zawarto w treści ogłoszenia, co wynika z art. 70 (1) § 3 Kodeksu cywilnego. Jednakże w doktrynie[2] podkreśla się, że zmiana warunków przetargu nie może być dokonana, jeżeli do organizatora wpłynęła już chociaż jedna oferta.

 

[1]      Tak m.in. E. Gniewek, Kodeks cywilny. Komentarz, kom. do art. 70 (1), wyd. C.H. Beck, wyd. 5, Warszawa 2013

[2]      Tak: M. Pyziak – Szafnicka. Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, wyd. Lex 2009          


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.