Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: Zmniejszenie sumy niezapłaconych rat o korzyści uzyskane wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu.

Kazus ten pokazuje w jakim zakresie, w przypadku przedterminowego zakończenia umowy leasingu, korzyści uzyskane z tytułu zawarcia nowej umowy leasingu wpływają na obowiązek Leasingobiorcy natychmiastowego zapłacenia wszystkich niezapłaconych jeszcze rat. Na podstawie tego kazusu możesz Przedsiębiorco dowiedzieć się na co przede wszystkim trzeba zwracać uwagę przy zawieraniu umowy leasingu, a także jak postępować po jej rozwiązaniu/ wygaśnięciu.

Stan faktyczny:

Firma „Panis- zakłady piekarnicze” Spółka z o. o. – Powód, Leasingobiorca (Korzystający)

Firma „ Negotiator” Spółka z o.o.”- Pozwany, Leasingodawca (Finansujący)

Firma „Crestum” Spółka z o.o. - kolejny Leasingobiorca (Korzystający)

Firma „Panis- zakłady piekarnicze” Spółka z o. o. (Leasingobiorca) oraz  Firma „ Negotiator” Spółka z o. o. (Leasingodawca) w dniu 12 czerwca 2006 r. zawarły na okres 60 miesięcy umowę leasingu linii do chleba oraz pieca piekarniczego. Łączna wartość rat leasingowych, do których uiszczenia zobowiązała się Spółka Panis wynosiła 1.010.00,00 zł netto. W umowie Strony ustaliły, iż podatek VAT płatny będzie jednorazowo za Fakturą wydaną w dniu wydania Przedmiotu leasingu (linii do chleba oraz pieca piekarniczego). Zgodnie z tym zapisem Panis Spółka z o. o. dokonała  jednorazowo zapłaty podatku VAT. Po kilku miesiącach trwania umowy nastąpiły trudności ze spłatą rat leasingowych. Po roku trwania umowy Negotiator Spółka z o. o. ze względu na zaległości w płatności rat leasingowych wypowiedziała umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym i wezwała Spółkę Panis do zwrotu Przedmiotu leasingu oraz zapłaty odszkodowania w wysokości niezapłaconych rat leasingowych. W związku z tym w dniu 26 czerwca 2007 r. Panis Spółka z o. o. zwróciła Przedmiot leasingu. Niespełna miesiąc potem, Negotiator Spółka z o. o. zawarła umowę leasingu zwróconego pieca piekarniczego z Crustum Spółką z o. o. Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy, a suma rat należnych od nowego leasingobiorcy wynosiła 1.080.000,00 zł bez należnego podatku VAT.  

Spółka Panis zażądała zwrotu nadpłaconego podatku VAT należnego od rat przypadających po rozwiązaniu umowy leasingu w wysokości ponad 200.000,- zł (podatek VAT został zapłacony jednorazowo), gdyż jak twierdziła, korzyści z tytułu nowego leasingu wyniosą więcej niż odszkodowanie stanowiące sumę rat niezapłaconych Spółce Negotiator. Wobec odmowy Spółki Negotiator zwrócenia kwoty nadpłaconego podatku i podtrzymywania żądania zapłaty odszkodowania w wysokości niezapłaconych rat, Spółka Panis wystąpiła do Sądu z powództwem o zapłatę nadpłaconego podatku VAT. Spółka Negotiator podniosła, iż korzyść z tytułu zawarcia nowej umowy leasingu stanowi przyszły efekt finansowy i jako taki nie może pomniejszać sumy niezapłaconych do końca trwania umowy leasingu rat.

Żądanie której ze Stron jest zasadne? Czy Spółce Negotiator przysługuje odszkodowanie?

Artykuł 709 15 k.c. stanowi, że w razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu.

W naszym przykładzie bez wątpienia doszło do wypowiedzenia umowy leasingu na skutek okoliczności, za które Korzystający (Leasingobiorca) ponosi odpowiedzialność, gdyż  Spółka Panis (Powódka), zalegała z płatnością rat leasingowych. Leasingodawca miał więc prawo wypowiedzieć umowę i żądać natychmiastowego uiszczenia wszystkich niezapłaconych rat leasingowych, ale po odjęciu  korzyści uzyskanych dzięki temu, iż umowa zakończyła się wcześniej. Istotne więc jest odpowiedzenie czym są owe korzyści? W naszym przykładzie Spółka Negotiator kwestionuje, iż wartość rat z tytułu umowy stanowi korzyść, o której mowa w art.709 15 i w związku z tym nie należy brać jej pod uwagę przy ustaleniu wysokości odszkodowania.

Niewątpliwie korzyściami, o których mowa w art. 709 15 są wszelkie profity ekonomiczne, które finansujący uzyskuje ze względu na wcześniejsze rozwiązanie umowy np. oszczędności poniesione w wydatkach z tytułu kosztów obsługi kredytu, który finansujący (leasingodawca) zaciągnął na zakup przedmiotu leasingu, ale również odzyskanie rzeczy stanowiącej przedmiot leasingu. Zwrot przedmiotu leasingu po przedterminowym zakończeniu umowy powoduje, iż leasingodawca może tym przedmiotem rozporządzać, a więc np. sprzedać, oddać w dzierżawę czy też zawrzeć kolejną umowę leasingu, nawet jak to mam miejsce w niniejszym przykładzie, na korzystniejszych warunkach. Świadczenia (wartość wynagrodzenia) z tytułu nowego leasingu również stanowią korzyść w rozumieniu art. 709 15.

Reasumując, świadczenia od nowego leasingodawcy Crustum Spółki z o. o. przewyższają sumę niezapłaconych rat od Spółki Panis, jakie Leasingodawca uzyskałby w okresie od dnia zawarcia nowej umowy do końca okresu, w którym miała obowiązywać pierwsza umowa leasingu (ze Spółką Panis). Spółka Negotiator (Pozwana) ze względu na zawarcie nowej umowy leasingu nie poniosła szkody, a więc nie przysługuje jej odszkodowanie. Jednocześnie Pozwana obowiązana jest do zwrotu Powódce kwoty nadpłaconego podatku VAT, poprzez odmowę zwrotu Powódka wzbogaciła się kosztem Powódki.

 

Kazus opracowano na podstawie: Wyroku Sądu Najwyższego z 14 lipca 2010 r. sygn. akt.V CSK/10, LexPOlonica nr 610137

 

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.