Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Przedsiębiorco co nowego? Kolejne pieniądze na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Każdy mikro, mały i średni przedsiębiorca spełniający kryteria określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia 651/2014 – dalej jako: MŚP – może ubiegać się z puli 1 000 000 000 PLN (słownie: jeden miliard PLN) o bezzwrotną dotację w wysokości nawet do 20 mln złotych, jeżeli przeprowadzi prace rozwojowe, stworzy nowy lub zasadniczo zmodernizuje dotychczasowy produkt, jak również będzie umiał udowodnić, że to zasili tzw. „Krajowe Inteligentne Specjalizacje” – patrz szerzej niżej.

Ogłoszony 1 września 2017 r. konkurs „Szybkiej ścieżki” (poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa PO IR) dla MŚP wprowadza zupełnie nowe możliwości dla wnioskodawców.

Przede wszystkim, MŚP mają możliwość sfinansowania w ramach projektu tzw. prac przedwdrożeniowych, które są działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań i umożliwiają doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować. W szczególności takimi pracami mogą być np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, czy badania rynku. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Dofinansowanie to udzielane jest jako pomoc de minimis (poziom dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych) oraz, dodatkowo, jako pomoc publiczna na zewnętrzne usługi doradcze (poziom dofinansowania - 50% kosztów kwalifikowalnych).

Podwyższeniu uległ dotychczas obowiązujący próg procentowy podwykonawstwa w projekcie. W nowym konkursie wydatki związane z podwykonawstwem są dopuszczalne do 60% wartości kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych, natomiast w przypadku prac przedwdrożeniowych (pomoc de minims) limit wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Wprowadzono również ujednoliconą stawkę ryczałtu dla całego projektu (25%) na koszty pośrednie, tj. taki sam procent kosztów pośrednich dla badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis.

Uproszczony został także znacząco proces aplikowania. Zmniejszeniu uległa liczba kryteriów formalnych – w zamian wymogi podlegające dotychczas ocenie będą weryfikowane automatycznie przez generator wniosków.

Konkurs, jak dotychczas, jest podzielony na trzy miesięczne etapy, wnioski można składać od 2 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w następujących terminach:

 1. od 2 października do 31 października;
 2. od 1 listopada do 30 listopada;
 3. od 1 grudnia do 29 grudnia.

Jak wspomniano w pierwszym akapicie projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną „Krajową Inteligentną Specjalizację”, jak na przykład: żywność wysokiej jakości; wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii; inteligentne i energooszczędne budownictwo; rozwiązania transportowe przyjazne środowisku. Więcej kategorii na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju w zakładce „Wsparcie przedsiębiorczości”.

Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu, rozumianego jako:

 1. wprowadzenie wyników do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
 2. udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę, lub
 3. sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych nie uznaje się zbycia tych wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
 • 4 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Projekt podlega ocenie przeprowadzanej przez komisję oceny projektów, w skład której wchodzą: eksperci zewnętrzni oraz pracownicy IP, w szczególności zaangażowani w ocenę formalną projektu. Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5, przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane kryterium w stopniu:

5 – doskonałym,

4 – bardzo dobrym,

3 – dobrym,

2 – przeciętnym,

1 – niskim,

0 – niedostatecznym.

Ocena merytoryczna przeprowadzana jest przez niezależnych ekspertów zewnętrznych[1]. Niniejsza ocena przeprowadzana jest dla wszystkich poprawnych formalnie wniosków o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia uchybienia formalnego we wniosku o dofinansowanie podczas oceny merytorycznej, członkowie informują o tym fakcie. Wniosek jest wycofywany z oceny merytorycznej w celu weryfikacji dokonanej oceny formalnej. Ocena wniosku o dofinansowanie odbywa się na zasadzie konsensusu. W przypadku jego braku rozstrzygający głos ma przewodniczący. Dla ważności oceny wymagany jest udział co najmniej 2 ekspertów.

Oceny z wynikami projektów zostaną zamieszczane na stronie internetowej oraz na Portalu, a następnie przekazywane będą drogą pisemną do każdego z Wnioskodawców:

 • w przypadku wybrania projektu do dofinansowania (pozytywna ocena) - Wnioskodawca otrzymuje informację m.in. o spełnieniu kryteriów dostępu oraz liczbie punktów otrzymanych w ramach kryteriów merytorycznych punktowanych wraz z uzasadnieniem oceny;
 • w przypadku niewybrania projektu do dofinansowania po ocenie przeprowadzonej przez panel ekspertów (negatywna ocena) – Wnioskodawca otrzymuje informację o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów dostępu i liczbie punktów otrzymanych przez projekt wraz z uzasadnieniem oraz (jeśli dotyczy) informację o braku możliwości dofinansowania projektu z uwagi na wyczerpanie alokacji na konkurs. Informacja przekazywana Wnioskodawcy zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu. Informacja ta nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Proces od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do dnia publikacji list zatwierdzających wybrane projekty trwa ok. 60 dni. W przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie okres ten może ulec wydłużeniu. Wnioskodawca ma prawo dostępu do dokumentów związanych z oceną złożonego przez siebie wniosku o dofinansowanie, przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny wniosku.

 

[1]  Zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej wskazanymi w załączniku nr 3 do RPK. 2.

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.