Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Przedsiębiorco, co nowego? Przegląd najważniejszych zmian w prawie na 2017 rok dla przedsiębiorców

Ustawodawca od 1 stycznia 2017 dokonał zmian w wielu dziedzinach prawa, których znajomość niezbędna jest w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Na system podatkowy składa się obecnie w Polsce bardzo dużo ustaw i rozporządzeń, co zarówno podatnikom jak też księgowym sprawia wiele problemów. Jest on nadal skomplikowany, nieprzejrzysty a czasami również ograniczający prawa podatników. Zmiany dotyczą w sumie 20 różnych ustaw, których celem według ustawodawcy, jest uproszczenie i poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.

Najważniejsze zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku  których znajomość jest niezbędna  w pracy  każdego  przedsiębiorcy dotyczą :

 • podatku dochodowego  PIT
 • prawa pracy
 • zmiany  składek ZUS
 • rachunkowości
 • zasad prowadzenia PKPiR
 • kas fiskalnych

Niezależnie od konieczności zapoznania się z najważniejszymi zmianami, należy na bieżąco śledzić stan prawny.

Na rok 2017 podwyższono limit – powyżej którego trzeba prowadzić księgi rachunkowe - zobowiązujący osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podmioty te są zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro, czyli 8.595.200 zł (przeliczony według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2016 r. - 4,2976 zł) – art. 2 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zmianami).

Zwiększono też limit przychodów, który uprawnia do korzystania z prawa do opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – limit przychodów uprawniających do opodatkowania ryczałtem. Aktualnie wynosi on 250.000 euro, czyli 1.074.400 zł (przeliczony według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2016 r. - 4,2976 zł) – art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 2180 ze zmianami.

Dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne niemające  miejsca zamieszkania lecz opodatkowane w Polsce.

Doprecyzowano katalog dochodów (przychodów) osiąganych przez osoby fizyczne niemające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, które podlegają,  co do zasady,  opodatkowaniu w Polsce. Poza dotychczasowymi źródłami dochodów wymienionymi w art. 3 ustawy o PIT   , od 2017 roku  za dochody  uznaje  się również  dochody  uzyskane m.in. z:

 • działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, w tym poprzez położony na jej terytorium zagraniczny zakład;
 • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
 • papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
 • tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości.
 • tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

(art. 3 ust. 2B pkt. 3) – 7) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 2032 ze zmianami, dalej ustawa o PIT).

Definicja spółki niebędącej osobą prawną.

Dokonano  zmiany definicji spółki niebędącej osobą prawną zawartej w art 5a pkt  26) i 28) ustawy o PIT. Z dniem  1 stycznia 2017 r. określenie „ spółka niebędąca osobą prawną„ , oznacza  spółkę inną niż spółkę określoną w art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych czyli  inną niż:

 • spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
 • spółkę kapitałowa w organizacji,
 • spółkę komandytowo-akcyjna mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest ona traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Wkłady niepieniężne

Zmieniono zasady ustalania przychodu z tytułu wniesienia wkładów niepieniężnych do spółek i spółdzielni ( art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT; zgodnie z tym przepisem za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio). Doprecyzowano moment uzyskania tych przychodów. Obecnie za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego. Nie ustala się przychodu, o którym mowa wyżej, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez podmiot komercjalizujący.

Przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych.

Zmiany nastąpiły również w przepisie art  20 ustawy o PIT w części dotyczącej  przychodów  z innych źródeł, a mianowicie  przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów.

Od 1 stycznia 2017 roku  za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się  również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych,  z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:

1.  sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

2.  przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego.

3.  sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach,  w których produkty te zostały wytworzone, lub  przeznaczonych do prowadzenia handlu; 

4.   jest prowadzona ewidencja sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych,

5.   ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody.

Ważne: ewidencja musi być prowadzona odrębnie w każdym roku podatkowym zawierając co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz ilość i rodzaj przetworzonych produktów, w której dzienne przychody są ewidencjonowane w dniu sprzedaży.

Przychody do kwoty 20.000 zł rocznie uzyskane z prowadzonej w opisanych wyżej warunkach sprzedaży produktów w nieprzekraczającej ilości, która może być zbywana w ramach rolniczego handlu detalicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust 1 pkt. 71a) ustawy o PIT ) .

Przy czym zwolnienie to ma charakter pomocy de minimis i udzielane jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Uzyskany w roku podatkowym przychód ponad ww. limit, podatnik może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zwolnienie z opodatkowania jednorazowego świadczenia.

Dodano do ustawy w art. 21 ust. 1 pkt. 8b) zwolnienie z opodatkowania jednorazowego świadczenia otrzymanego na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U. 2016, poz. 1860) jak też zmodyfikowano przepis  regulujący zwolnienie od podatku przychodów uzyskiwanych przez krwiodawców. Od dochodu będzie można odliczyć darowiznę w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników przeliczonej zgodnie z art. 8 tej ustawy (art. 26 ust. 1 pkt. 9).  Dodano również przepis ( art 21 ust 36) , że zwolnienie z opodatkowania otrzymanych dotacji z budżetu państwa nie dotyczy tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została, na podstawie odrębnych przepisów, przeznaczona na wynagrodzenie podatnika.

Koszty uzyskania przychodów a zmieniony limit płatności w gotówce.

Modyfikacji uległy  przepisy dotyczące sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów na skutek zmian w przepisach dotyczących limitu płatności w gotówce.

Od 1 stycznia br., zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

W  wyroku NSA z 4 września 2015 r., sygn. akt II GSK 1610/14 zachowującym aktualność w zmienionym stanie prawnym, czytamy , że  jednorazowa wartość transakcji to kwota wynikająca z umowy, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności. NSA w tym wyroku podkreślił także, że art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie zawiera wyjątków w zakresie płatności (lub kilku płatności) w ramach jednej transakcji, gdy kwota tej transakcji przekracza ten próg  pomiędzy dwoma przedsiębiorcami. Tak więc płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego jest możliwa jedynie w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji nie przekracza ww. limitu, bądź też drugą stroną umowy nie jest osoba prowadząca działalność gospodarczą.  Limit dotyczy również transakcji z przedsiębiorcą zagranicznym.

Uwaga! Należy zwrócić uwagę na umowy ciągłe z tym samym kontrahentem.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą dokonali transakcji z naruszeniem ww. przepisu, to do kosztów uzyskania przychodów nie mogą zaliczyć kosztu w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (art. 22p).

Jednocześnie, przepis ten stanowi, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego,czyli gotówką , podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą:

1)  zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2)  w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody

w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Ważne:  Przepisy nie wyłączają z kosztów jedynie nadwyżki płatności ponad wartość 15.000 zł, lecz każdą płatność , z względu na jej wartość - kwotę) dokonaną z pominięciem rachunku bankowego, jeżeli jest dokonywana   ramach transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł .

Przykład:

Firma X  w styczniu 2017 roku zawarła jednorazową transakcję o wartości 25.000 zł .Kwotę tę uregulowano gotówką . W myśl znowelizowanej ustawy kwota ta nie będzie w całości kosztem uzyskania przychodu .

Jeżeli podatnik zapłaciłby np. 14.000zł przelewem a resztę gotówką to również ta transakcja nie będzie mogła być kosztem w całości .

Powyższe stosuje się również do przypadku:

1)  nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych;

2) dokonania płatności:

a)      po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej,

b)     po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym -  z tym że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, albo za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że "nowe" przepisy obejmują wyłącznie regulowanie zobowiązania w formie zapłaty od  1 stycznia 2017 roku . Nie znajdują one natomiast zastosowania do innych form regulowania (wygasania) zobowiązań, które ze swojej istoty nie mają charakteru płatności i nie są związane z rachunkiem płatniczym. Podobne stanowisko zajdziemy   np.w interpretacji indywidualnej  Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach  z 13 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510. 972.2016.1.MST.

Zasady korekty przychodów i kosztów

Doprecyzowano zasady korekty przychodów i kosztów ich uzyskania w przypadku otrzymania faktury korygującej po likwidacji działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej albo zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną (art. 14 ust. 1p oraz art. 22 ust. 7f ustawy o PIT ). Obecnie zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności, albo za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania.

Obowiązek prowadzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej.  

Nastąpiły również zmiany w przepisach o podmiotach powiązanych oraz obowiązku prowadzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej. . Od 1 stycznia 2017 r. posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25%. (art. 25 ust. 5a ustawy o PIT) Nowe brzmienie nadano również przepisom regulującym kwestię obowiązku sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej w związku z dokonywaniem transakcji między podmiotami powiązanymi (art. 25a ustawy o PIT).

Koszty na działalność badawczo-rozwojową

Dużych  zmian dokonano w zakresie zasad ulgi  z tytułu ponoszenia kosztów na działalność badawczo-rozwojową ( art 26e ustawy o PIT ).

Rozszerzony został katalog wydatków mogących stanowić koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu od dochodu podatnika ponoszącego wydatki na działalność badawczo-rozwojową-  odliczeniu podlegać  teraz mogą również poniesione  koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. W art. 26e ust. 2 dodano pkt. 5) zgodnie z którym za koszty kwalifikowane uznaje się koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na:

a) przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,

b) prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

c) odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,

d) opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Uwaga: Z tego odliczenia może korzystać  tylko  podatnik będący mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Jednakże  odliczeniu nie podlegają wszystkie poniesione na ww. cel wydatki a jedynie  wydatki na:

 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia
 • prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego;
 • odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego
 • opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Podwyższono  kwoty maksymalnego odliczenia poniesionych kosztów kwalifikowanych jedynie  dla podatników będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami .Limit wynosi obecnie 50% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych (limit ten podniesiono z 30% dla kosztów osobowych i z 20% dla pozostałych kosztów).

Pozostali podatnicy mogą odliczyć 50% poniesionych kwalifikowanych kosztów osobowych (zwiększenie z 30%) oraz 30% pozostałych kosztów kwalifikowanych (do końca 2016 r. było to 10%). Wysokość kwoty kosztów kwalifikowanych w % określa art. 26e ust. 7 ustawy o PIT. Ponadto  wprowadzone zostały  zmiany umożliwiające odliczenie poniesionych kosztów kwalifikowanych w dłuższym okresie . Jeżeli jednak kwota dochodu uzyskanego przez podatnika za ten rok jest niższa niż kwota przysługujących mu odliczeń lub podatnik poniósł stratę, może on dokonać odliczenia niewykorzystanej części ulgi w zeznaniach za kolejne 6 lat podatkowych (do końca 2016 r. były to 3 lata) – art. 26e ust. 8 ustawy o PIT.


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.