Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Przedsiębiorco co nowego w prawie – projektowana zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (projekt dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji). Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznej. Zdaniem projektodawców celem projektowanej ustawy jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Realizacji tego celu służyć będzie redukcja niektórych obowiązków administracyjnych, doprecyzowanie zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne, zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości i podniesienie efektywności pracy, usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenie uciążliwości kontroli działalności gospodarczej[1]. Proponuje się zmiany m.in. w Kodeksie cywilnym, ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, w prawie budowlanym, Kodeksie spółek handlowych, oraz finansowymi ochrony środowiska. Zmiany miałyby wchodzić w życie już z dniem 1 stycznia 2017 r.. Ze względu na istotność i ilość zmian ważne by zapoznać się z nimi odpowiednio wcześnie, aby mieć świadomość, jaki jest nowy zakres uprawnień i obowiązków przedsiębiorcy, w tym w związku z przeprowadzanymi kontrolami jego działalności. Projekt zawiera, bowiem propozycję istotnych zmian m.in. w zakresie kontroli przedsiębiorców, które mają zostać wprowadzone poprzez zmianę ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.), dalej: u.s.d.g..

Projektodawca proponuje wprowadzenie zmian:

  • zgodnie z którymi kontrole będą przeprowadzane na podstawie identyfikacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa („analizy ryzyka”);

W art. 78a ust. 1 u.s.d.g. proponuje się wprowadzenie zmiany, zgodnie z którą organy administracji publicznej powinny planować i organizować kontrole po uprzednim przeprowadzeniu identyfikacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa.  Analiza ryzyka ma prowadzić do wytypowania obszarów, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe, tym samym ograniczając liczbę i zakres kontroli przedsiębiorców, u których występuje niewielkie ryzyko bądź nie stwierdzono wcześniej naruszeń przepisów. Wyjątkiem będzie, sytuacja, gdy organ poweźmie uzasadnione podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach, popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w wyniku wykonywania tej działalności, naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję lub zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Wówczas analiza ryzyka nie będzie przeprowadzana.

  • zakazujących ponownej kontroli;

Proponuje się dodanie art. 83b przewidującego wprowadzenie zakazu kontroli, w przypadku gdy ma ona dotyczyć zakresu objętego uprzednio zakończoną kontrolą. Zakaz nie miałby charakteru bezwzględnego i mimo wszystko kontrola mogłaby być przeprowadzona ponownie w sytuacjach, gdy byłaby niezbędna do przeprowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną; w związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny albo w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu, w związku z przeprowadzoną kontrolą. Zakazu nie stosowałoby się również, gdy uprzednio zakończona kontrola została przeprowadzona z naruszeniem prawa mającym wpływ na wynik kontroli.

  • regulujących tryb pobierania próbek i dokonywania oględzin w ramach kontroli;

Zgodnie z projektowanym art. 79 ust. 5-5e podjęcie czynności polegających na pobieraniu próbek i dokonywaniu oględzin, w tym pojazdów lub dokonywaniu pomiarów powinno być poprzedzone zawiadomieniem. Jednakże w.w. czynności kontrolne będą mogły być przeprowadzane przed upływem terminu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Należy tu podkreślić, iż organ będzie mógł dokonać kontroli w dowolnym momencie po doręczeniu, nawet już następnego dnia.

Projekt określa też dopuszczalny czas kontroli. I tak, czynności polegające na pobieraniu próbek i dokonywaniu oględzin nie będą mogły przekraczać jednego dnia roboczego, natomiast czynności polegające na dokonywaniu pomiarów nie będą mogły przekraczać kolejnych 24 godzin liczonych od chwili rozpoczęcia tych czynności. Ponadto, oględziny nie będą mogły dotyczyć treści dokumentów. Jeżeli kontrola prowadzona jest w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, przestępstwa skarbowego, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego i organ korzysta z odstępstw określonych w art. 84d u.s.d.g., wówczas kontrolowanemu nie będzie przysługiwał sprzeciw, a zatem czynności kontrolne nie będą podlegały obligatoryjnemu wstrzymaniu.

  • wprowadzających możliwość złożenia skargi do sądu na postanowienie organu kontroli;

Zgodnie z projektowanym art. 84c ust. 1a przedsiębiorca  nabyłby uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec każdorazowego przedłużenia czasu trwania kontroli przez organ kontroli. Natomiast zgodnie z projektowanym ust. 15 a, przedsiębiorca miałby możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego na postanowienie organu kontroli o kontynuowaniu czynności kontrolnych. Należy podkreślić, że złożenie skargi do sądu administracyjnego na postanowienie organu kontroli o kontynuowaniu czynności kontrolnych nie będzie wstrzymywało tych czynności.

umożliwiających przeprowadzanie wspólnych kontroli;

Zgodnie z projektowanym art. 82 ust. u.s.d.g. organy będą mogły równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jedną kontrolę działalności przedsiębiorcy, jeżeli kontrola dotyczy tego samego przedmiotu, przeprowadzenie kontroli jest obligatoryjne, a przedsiębiorca wyrazi na nią zgodę lub będzie ona przeprowadzona na jego wniosek. Oznacza to, że na wniosek lub za zgodą przedsiębiorcy, przy spełnieniu przesłanek przywołanego przepisu, będą mogły być przeprowadzanie tzw. wspólne kontrole kilku organów administracji publicznej. Jednakże limit czasu trwania kontroli liczony będzie odrębnie dla każdego organu. W założeniu projektodawców, rozwiązanie ma przede wszystkim ograniczyć czas trwania kontroli  w danym roku.

  • umożliwiających wybór formy prowadzenia książek kontroli;

Zgodnie z projektowanym art. 81 ust. 1a u.s.d.g., przedsiębiorca miałby możliwość wyboru prowadzenia jednej formy książki kontroli; papierowej albo elektronicznej. W zamiarze projektodawców udostępnienie elektronicznej książki kontroli mogło nastąpić nie tylko za pomocą jej wydruków, ale także przez zapewnienie dostępu do urządzenia pozwalającego na zapoznanie się z zapisami w niej umieszczonymi w postaci elektronicznej.

  • zgodnie z którymi organy kontroli będą zobowiązane do zamieszczania na swoich stronach internetowych informacji o procedurach kontroli.

Zgodnie z projektowanym art. 78a ust. 3 u.s.d.g. organy administracji publicznej będą zobowiązane do zamieszczania w BIP organu ogólnych schematów procedur kontroli oraz sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Rozwiązanie to ma za zadanie uprzystępnić zawiłe i skomplikowane procedury każdemu przedsiębiorcy.

  • Wprowadzających mechanizm ochrony przedsiębiorcy przed ponoszeniem negatywnych skutków wynikających ze zmiany wykładni przepisów prawa przez organy państwowe, w zakresie w jakim przedsiębiorca działał w zaufaniu do ugruntowanej praktyki stosowania danych przepisów, która następnie została zmieniona.

Zgodnie z projektowanym art. 9c w przypadku zmiany przez organ administracji publicznej, państwową jednostkę organizacyjną lub organ kontroli zakresu lub sposobu zastosowania przepisów w indywidualnej sprawie przedsiębiorcy, przedsiębiorca nie mógłby być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do:

  • ugruntowanej praktyki organu administracji publicznej, państwowej jednostki organizacyjnej lub organu kontroli;
  • wydanego wcześniej wobec niego rozstrzygnięcia organu administracji publicznej, państwowej jednostki organizacyjnej lub organu kontroli.

Projekt wyjaśnia także, co należy rozumieć przez „ugruntowaną praktykę” organu administracji publicznej, państwowej jednostki organizacyjnej lub organu kontroli. Otóż, pojęcie to należy rozumieć, jako wykładnię prawa dominującą w okresie objętym zachowaniem przedsiębiorcy, nie krócej jednak niż w okresie 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania administracyjnego w indywidualnej sprawie przedsiębiorcy albo przed dniem podjęcia czynności kontrolnych, zawartą w szczególności w pisemnych stanowiskach, interpretacjach lub prawomocnych rozstrzygnięciach tych organów, jednostek lub sądów, zaleceniach pokontrolnych lub dokumentach zawierających rekomendacje organów określających zalecany sposób postępowania w zakresie przedmiotu objętego kontrolą.

Istotne jest, iż przedsiębiorca mógłby również powoływać się na interpretację udzieloną innemu przedsiębiorcy, o ile nie została ona zmieniona, a stan faktyczny przedstawiony w interpretacji jest taki sam jak stan faktyczny, w jakim znajduje się przedsiębiorca.

 

 

[1] Uzasadnienie do projektu ustawy, dostępne na stronach RCL.

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.