Wielkość tekstu
Kontrast serwisu
Bezpłatny Program PIT 2017

Co nowego: Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie Opublikowany zestaw 7 struktur obejmuje najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe. Są to:

Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR

Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB

Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG

Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA

Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR

Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP.[1]

Zgodnie z art. 82 par. 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 613 ze zm.) osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3[2], za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Jak wynika z interpretacji Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2016 r., nr: PK4.8012.55.2016, informację, o której mowa w art. 82 par. 1b Ordynacji podatkowej składa się za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. z uwzględnieniem przepisów przejściowych.

Zgodnie z przepisem przejściowym art. 29 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649 ze zm.), mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. mogą przekazywać dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na żądanie skierowane na podstawie art. 193a, art. 274c § 1 pkt 2 i art. 287 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 287 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w związku z art. 31 ust. 1 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także art. 13b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Powyższe oznacza, iż podmioty są zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:

W okresie od 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z tego sposobu przekazania danych.

Zgodnie z przepisem przejściowym art. 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 846);

1. Informację, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składa się za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r.

2. Do przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą:

1) za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., nie są obowiązani mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.);

2) za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., nie są obowiązani mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 1.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) obowiązywał od:

  • 1 lipca 2016r. – duże podmioty
  • 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty
  • 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów[3] zaprezentowano nową wersję dokumentu „Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego wersja 2.0" opracowanego przez Departament Informatyzacji Ministerstwa Finansów wraz z przykładem JPK-VAT-TEST-0000.ZIP wskazanym w specyfikacji.

Ministerstwo Finansów również poinformowało[4], iż udostępni aplikację kliencką do wysyłania plików JPK (xml) zgodnie z wymogami MF opisanymi w specyfikacji. Przewiduje się też możliwość importu danych do aplikacji z pliku csv w zdefiniowanym formacie zgodnym ze schematem dla JPK. Szczegółowe informacje znajdą się w instrukcjach do aplikacji.

Prognozowany termin udostępnienia to 22 sierpnia 2016 r.

 

[1]    Strona internetowa Ministerstwa Finansów; Podstawowe informacje

[2]    W wykonaniu tego przepisu zostało wydane przez Ministra Finansów rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz. U. 2016 r., poz. poz. 932) 

[3]    Strona internetowa Ministerstwa Finansów: Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego

[4]    Strona internetowa Ministerstwa Finansów: Aplikacja kliencka do wysyłania plików JPK

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
Pamiętaj o rozliczeniu podatku PIT za 2016

Pobierz Bezpłatny Program PIT 2017 i Wyślij e-Deklarację

Program Rozlicza: PIT 28 PIT 36 PIT 36L PIT 37 PIT 38 PIT 39

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawne

Przekaż darowiznę on-line:

dalej
Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

baner rozlicz pit za 2016 300x300