Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Co nowego? Program gwarancji

Przedsiębiorco! Jeżeli jesteś mikro -, małym lub średnim przedsiębiorcą i masz trudności z uzyskaniem kredytu na bieżącą działalność, inwestycje lub innowacje, możesz wystąpić o pomoc de minimis w postaci gwarancji spłaty zaciągniętego kredytu udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program Gwarancji trwa do końca 2016 r.. Jednocześnie informujemy, iż możliwość składania wniosków prawdopodobnie ulegnie przedłużeniu, nie przegap więc okazji na pozyskanie środków.

Pomoc de minimis w formie udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytów może być udzielona mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom  (według definicji unijnej rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.).

Program Gwarancji ma na celu ułatwienie pozyskania finansowania przedsiębiorcom, z sektora mikroprzedsiębiorców oraz małych lub średnich przedsiębiorców, którzy napotykają trudności z uzyskaniem kredytu ze względu np. na wysokie koszty, brak odpowiedniej historii kredytowej, wysokość wymaganego zabezpieczenia.

Dzięki Programowi przedsiębiorca może, ubiegać się o objęcie przez BGK gwarancją spłaty kredytu udzielonego przez bank komercyjny na bieżącą działalność (np. zapłatę faktur za zakupione produkty lub usługi) lub kredytu na działalność inwestycyjną (np. zakup potrzebnych maszyn), a także spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie wdrażania innowacji związanych z wynikami działalności badawczo-rozwojowej. Gwarancje udzielane są jako pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). [1]

Wniosek mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy składany do banku komercyjnego (kredytodawcy) ma zawierać informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Do wniosku o udzielenie gwarancji dołącza się wszystkie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Pomoc de minimis może zostać udzielona pod warunkiem, iż łączna jej wartość, wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, nie może przekroczyć w bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych równowartości 200 000 euro, a w sektorze drogowego transportu towarów 100 000 euro. Ponadto gwarancja może obejmować nie więcej niż 60% kwoty kredytu.

Program Gwrancji de minimis trwa i pomoc będzie udzielana do dnia 31 grudnia 2016 r. Jednakże z dużym prawdopodobieństwem Program zostanie przedłużony. Otóż, na etapie uzgodnień międzyresortowych znajduje się projekt Rozporządzenia z 30 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów, który przedłuża okres stosowania Rozporządzenia, a więc czas na złożenie wniosków o udzielenie gwaracji do 31 grudnia 2017 r.

Zamiar przedłużenia jest efektem dobrych wyników Programu. Wskazuje się, iż od początku realizacji programu rządowego „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”, do końca maja 2016 r. BGK udzielił gwarancji de minimis na łączną kwotę ok. 29,12 mld zł. Dzięki gwarancji de minimis, banki udzieliły kredyty o łącznej wartości ok. 51,75 mld zł. Z programu gwarancji de minimis skorzystało w tym okresie 107 540 przedsiębiorców. Według Projektodawców przedłużenie obowiązywania oferty udzielania gwarancji w ramach pomocy de minimis do końca 2017 r. ma na celu kontynuację ułatwienia firmom z sektora MŚP dostępu do finansowania działalności kredytem bankowym – o ile banki nie mogą kredytować przedsiębiorstw nieposiadających zdolności kredytowej, to mogą złagodzić wymogi odnośnie do zabezpieczeń dzięki zastosowaniu gwarancji de minimis. Pozwoli także na utrzymanie wzrostu gospodarczego osiąganego częściowo dzięki aktywności inwestycyjnej. Niewątpliwie przedłużenie oferty gwarancji umożliwi też utrzymanie wzrostu popytu ze strony MŚP na instrumenty gwarancyjne oferowane przez Rząd. Przedłużenie programu umożliwi także wypracowanie jego głębszej zmiany z wykorzystaniem środków unijnych.

 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)
  2. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 510 i 1146);
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz.U.2015.1969)
 

[1] Szczegółowe zasady dotyczące uzyskania gwarancji na spłatę kredytów na finansowanie wdrażania innowacji zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 5 października 2015 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020  

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.