Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Co nowego? rządowa propozycja zmiany stawki w podatku od osób prawnych - obniżenie z poziomu 19 % na 15 %

Aktualnie na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych znajduje się rządowy projekt autorstwa Ministra Finansów projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od osób prawnych (projekt z 22.02.2016 r., druk nr U15).

Celem projektu jest realizacja zapowiedzi wyrażonej w expose Pani Premier Beaty Szydło. Wskazano w nim postulat obniżenia podatku dochodowego od osób prawnych dla małych firm do 15%, w celu wsparcia rozwoju tej grupy przedsiębiorstw. Podkreślono przy tym, iż „działania te mają na celu przyspieszenie tempa wzrostu rozwoju i stworzenie sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków, w tym przede wszystkim przedsiębiorczości ludzi młodych, dobrze wykształconych ”.

Projekt przewiduje obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla małych podatników tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł, oraz dla podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym.

Zgodnie z projektem – art. 2 pkt 6) - nadano nowe brzmienie ust. 1 w art. 19 ustawy updop, wprowadzając stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15% dla małych podatników oraz podatników rozpoczynającym działalność - w roku, w którym rozpoczęli działalność. Definicja małego podatnika obecnie zawarta jest w art. 4a pkt 10 ustawy updop. Zgodnie z nią małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

W dodawanym ust. 1a w art. 19 przewiduje się ograniczenie możliwości stosowania stawki 15% dla podatników rozpoczynających działalność, którzy powstali w wyniku szeregu wskazanych w nim operacji restrukturyzacyjnych. Będą oni mogli mieć możliwości stosowania preferencyjnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych - na zasadzie karencji - dopiero począwszy od trzeciego roku podatkowego, pod warunkiem iż zostanie zachowana reguła pozostawania w tym roku małym podatnikiem w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy updop.

W projekcie zaproponowano także zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa updop) oraz - w celu zachowania symetrii rozwiązań - ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm., dalej: ustawa updof), których celem jest doprecyzowanie rozwiązań funkcjonujących już obecnie na gruncie obydwu zmienianych ustaw, dla wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, mogących skutkować unikaniem opodatkowania niektórych dochodów. Proponowane zmiany mają również na celu uszczelnienie systemu podatkowego. W ramach tych rozwiązań proponuje się:

−  doprecyzowanie - w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - oraz wprowadzenie - w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych - katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej",

−  określenie zasady ustalania przychodu - z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część - w wysokości wartości tego wkładu określonej w umowie lub podobnym dokumencie, nie mniejszej niż wartość rynkowa,

−      doprecyzowanie przepisów, dotyczących ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, odwołujących się do pojęcia „unicestwienia” praw inkorporowanych przez udziały (akcje),

−      doprecyzowanie warunku istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych dla możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania w przypadku połączeń i podziałów spółek oraz rozszerzenie zakresu stosowania tego warunku o transakcje tzw. wymiany udziałów,

−      doprecyzowanie warunku stosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła m.in. odsetek i należności licencyjnych otrzymywanych przez ich odbiorcę, będącego jednocześnie ich faktycznym właścicielem (tzw. beneficial owner).

Przewiduje się, że projektowana nowelizacja ustawy wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

W toku dotychczasowych prac legislacyjnych przedstawiciele różnych środowisk (w tym m.in. Pracodawcy RP. Lewiatan, BCC) zgłosili uwagi i zastrzeżenia do rozwiązań przedmiotowego projektu w kształcie przedstawionym przez Ministra Finansów. Kwestią budzącą istotne zastrzeżenia jest konstrukcja zmiany dotychczasowej stawki CIT z 19 % na 15 %. Co do zasady interesariusze są zgodni, że obniżenie podatku CIT dla małych przedsiębiorców należy oceniać pozytywnie, gdyż może mieć to pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości w kraju. Nie mniej poważne zastrzeżenia budzi:

−       wprowadzenie preferencyjnej stawki w wysokości 15 % wobec podatników CIT (w praktyce przede wszystkim spółek kapitałowych) z pominięciem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – co, zdaniem interesariuszy, narusza zasadę równości wobec prawa oraz zaburza reguły uczciwej konkurencji (w uzasadnieniu projektu nie wskazano istotnych przyczyn, dla których tego rodzaju różnicowanie powinno mieć miejsce),

−       w świetle definicji małego podatnika, obniżenie podatku CIT do poziomu 15 % dotyczyłoby wyłącznie podatników, u których sprzedaż netto kształtowałaby się na poziomie ok. 4 mln zł (przy założeniu, że sprzedaż ta podlega stawce 23 % Vat), co – mając na uwadze, że małe firmy, o przychodach, które mogą kwalifikować podatnika jako tzw. małego, są w większości prowadzone w formie 1-osobowej działalności gospodarczej, nie przyniesienie wymiernego efektu. W rezultacie 15 % podatek CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do bardzo wąskiej grupy przedsiębiorców.

Interesariusze są zgodni, że zarówno zakres podmiotowy, jak skala obniżenia są zatem niewystarczające i aby ze zmian mogli skorzystać najdrobniejsi przedsiębiorcy, zasadne i celowe jest objęcie zmianą także podatników podatku PIT.

Zgłoszone dotychczas uwagi zostały zebrane przez Wnioskodawcę i obecnie będą przedmiotem dalszych prac legislacyjnych. Minister Finansów, odnosząc się do ww uwag zasadniczych, zajął stanowisko, iż wymagają one wyjaśnienia w ramach konferencji uzgodnieniowej.

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.