Wielkość tekstu
Kontrast serwisu
Bezpłatny Program PIT 2018

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Co nowego? Nowelizacja Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej


Przedsiębiorco! 

Od 19 maja 2016 r. w życie wejdzie szereg zmian do Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.: Dz. U. 2016 poz. 1829) – dalej: usd. Ustawa zmieniająca w znacznej części odnosi się do przedsiębiorców podejmujących działalność przez wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

Zmiana w prawie działalności gospodarczej wprowadza w szczególności:

 • uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w CEIDG;
 • uproszczenie i ujednolicenie zasad uzyskiwania zaświadczeń o wpisie z CEIDG;
 • poszerzenie zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG;
 • ograniczenie zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej;
 • ułatwienie w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG;
 • umożliwienie „rezygnacji" z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
 • rozwiązanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów ustawy SDG – w części dotyczącej dokonywania wpisów do CEIDG.

Uproszczenie procedur związanych ze sprostowaniem lub wykreśleniem wpisu do CEIDG, automatyczne wykreślanie z rejestru w przypadku niezłożenia w terminie wniosku o wznowienie działalności, umożliwienie niedoszłym przedsiębiorcom "rezygnacji" z wpisu przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej, zniesienie opłaty za udostępnianie danych z ewidencji, możliwość samodzielnego poprawienia przez pracowników urzędów gmin błędów powstałych przy wprowadzaniu danych z wniosków przedsiębiorców do CEIDG – to istotniejsze proceduralne zmiany w funkcjonowaniu CEIDG przewidzianych w nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Nowe przepisy przewidują wiele ułatwień dla korzystających z CEIDG przedsiębiorców. Zgodnie z art. 32 ust. 2 usd wniosek o zmianę wpisu w przedmiocie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawiera dane wymienione w art. 25 ust. 1 pkt 1–3 oraz oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Co oznacza, że wiele z wcześniej wymaganych danych zostanie ograniczona na podstawie znowelizowanego art. 25 usd. W odpowiedzi na uwagi użytkowników, wprowadzona zostanie możliwość "rezygnacji" z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej. Zgodnie z nowym art. 29a w przypadku dokonania wpisu do CEIDG, osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG wraz z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej najpóźniej do końca upływu dnia poprzedzającego wskazaną datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Nadto, należy podkreślić, że wśród najważniejszych zmian jest wprowadzenie „pełnego", jednego okienka w ramach CEIDG, co pozwoli uniknąć dodatkowych wizyt w ZUS.

Nowelizacja umożliwi bowiem (fakultatywnie) dokonywanie z poziomu CEIDG zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS, a także zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Obecnie w ramach wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca jest zgłaszany do ZUS, jako płatnik składek, a zgłoszenia do ubezpieczeń musi dokonać odrębnie w ZUS[1].

Nowelizacja pozwoli na znaczne ograniczenie liczby postępowań administracyjnych związanych ze sprostowaniem lub wykreśleniem wpisu poprzez wprowadzenie mechanizmu automatycznego wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG. Co ważne, wykreślenie będzie odbywać się w ramach czynności materialno-technicznej zamiast w trybie decyzji administracyjnej. Oznacza to, jednak także, że nie będzie m.in możliwości odwołania od tej decyzji.

Automatycznie wykreślenie, oprócz sytuacji, w której przedsiębiorcę nie złoży we właściwym terminie wniosku o wznowienie działalności, będzie także miało miejsce w przypadkach określonych w ust. 4-8 w art. 34 usd m.in.:

 • w przypadku niezłożenia wniosku o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • gdy w CEIDG została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
 • po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy.

Zgodnie z ust. 8 omawianego artykułu CEIDG przekaże drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG, informacje o dokonaniu wykreślenia do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów koncesyjnych, organów prowadzących rejestry działalności regulowanej oraz organów właściwych do spraw zezwoleń i licencji – niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Jeżeli jednak sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, organy te przekazują informacje niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

Ważne!

Na podstawie znowelizowanego art. 35 ust. 1a usd Minister Rozwoju będzie miał możliwość wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG z urzędu po uprzednim wezwaniu do samodzielnej zmiany wpisu. Zgodnie z nowelizacją, wykreślenie będzie miało miejsce w przypadku braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na wpisy w tym zakresie.

Kolejna istotna zmiana, która zostanie wprowadzona znowelizowaną ustawą w dniu 19 maja 2016 r., na którą warto zwrócić uwagę dotyczyć będzie możliwości „doprecyzowania” wniosku przedsiębiorcy. Pracownicy urzędów gmin zyskają możliwość samodzielnego poprawienia błędów powstałych przy wprowadzaniu danych z wniosków przedsiębiorców do CEIDG – co wyjątkowo należy uznać jako zmianę potrzebną, która oszczędzi na czasie i kolejnych formalnościach. Gwarantuje to znowelizowany art. 36a, który stanowi, że jeżeli wpis do CEIDG przedsiębiorcy wykreślonego z tej ewidencji zawiera oczywiste błędy, niezgodności z treścią wniosku przedsiębiorcy lub stanem faktycznym wynikającym z innych rejestrów publicznych, zmian tego wpisu mogą dokonywać:

 • minister właściwy do praw gospodarki – Minister Rozwoju;
 • jak również organ, który z urzędu wpisuje informacje, o których mowa w art. 31 ust. 1, w odniesieniu do wpisanych przez niego danych.

Z kolei zgodnie z art. 25 usd kolejną zmianą jest dodanie do katalogu danych podlegających wpisowi numeru telefonu przedsiębiorcy (o jego ujawnieniu zdecyduje w tym przypadku przedsiębiorca) oraz dodatkowych informacji odnośnie upadłości i postępowania restrukturyzacyjnego. W CEIDG udostępniona zostanie także funkcja potwierdzania danych osobowych przedsiębiorcy, np. na potrzeby potwierdzania imienia, nazwiska, PESEL i NIP przedsiębiorcy przez instytucje finansowe, o czym stanowi znowelizowany art. 38 ust. 2a.

Nadto, znowelizowane przepisy uporządkują tryb przekazywania informacji dotyczących np.: upadłości pomiędzy CEIDG, sądami upadłościowymi oraz Krajowym Rejestrem Karnym, o czym stanowi art. 31 usd. Rozwiążą także kwestię odwołań do numeru wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (EDG) w innych aktach prawnych. W ustawach, w których cały czas mowa jest o tym, iż przedsiębiorca powinien podać numer EDG, dokonane zostaną zmiany, uwzględniające fakt, że od czasu uruchomienia CEIDG numerem identyfikującym przedsiębiorcę jest NIP.

Natomiast zgodnie z art. 39 usd mogą zostać zniesione opłaty za udostępnienie danych CEIDG.

 

[1] Pełna obsługa w ramach jednego okienka jest dostępna wyłącznie dla ubezpieczonych w KRUS.

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
Pamiętaj o rozliczeniu podatku PIT za 2017

Pobierz Bezpłatny Program PIT 2018 i Wyślij e-Deklarację

Program Rozlicza: PIT 28 PIT 36 PIT 36L PIT 37 PIT 38 PIT 39

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

baner rozlicz pit za 2017