Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Co nowego? Nowelizacja Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej


Przedsiębiorco! 

Od 19 maja 2016 r. w życie wejdzie szereg zmian do Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.: Dz. U. 2016 poz. 1829) – dalej: usd. Ustawa zmieniająca w znacznej części odnosi się do przedsiębiorców podejmujących działalność przez wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

Zmiana w prawie działalności gospodarczej wprowadza w szczególności:

 • uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w CEIDG;
 • uproszczenie i ujednolicenie zasad uzyskiwania zaświadczeń o wpisie z CEIDG;
 • poszerzenie zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG;
 • ograniczenie zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej;
 • ułatwienie w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG;
 • umożliwienie „rezygnacji" z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
 • rozwiązanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów ustawy SDG – w części dotyczącej dokonywania wpisów do CEIDG.

Uproszczenie procedur związanych ze sprostowaniem lub wykreśleniem wpisu do CEIDG, automatyczne wykreślanie z rejestru w przypadku niezłożenia w terminie wniosku o wznowienie działalności, umożliwienie niedoszłym przedsiębiorcom "rezygnacji" z wpisu przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej, zniesienie opłaty za udostępnianie danych z ewidencji, możliwość samodzielnego poprawienia przez pracowników urzędów gmin błędów powstałych przy wprowadzaniu danych z wniosków przedsiębiorców do CEIDG – to istotniejsze proceduralne zmiany w funkcjonowaniu CEIDG przewidzianych w nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Nowe przepisy przewidują wiele ułatwień dla korzystających z CEIDG przedsiębiorców. Zgodnie z art. 32 ust. 2 usd wniosek o zmianę wpisu w przedmiocie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zawiera dane wymienione w art. 25 ust. 1 pkt 1–3 oraz oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Co oznacza, że wiele z wcześniej wymaganych danych zostanie ograniczona na podstawie znowelizowanego art. 25 usd. W odpowiedzi na uwagi użytkowników, wprowadzona zostanie możliwość "rezygnacji" z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej. Zgodnie z nowym art. 29a w przypadku dokonania wpisu do CEIDG, osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG wraz z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej najpóźniej do końca upływu dnia poprzedzającego wskazaną datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Nadto, należy podkreślić, że wśród najważniejszych zmian jest wprowadzenie „pełnego", jednego okienka w ramach CEIDG, co pozwoli uniknąć dodatkowych wizyt w ZUS.

Nowelizacja umożliwi bowiem (fakultatywnie) dokonywanie z poziomu CEIDG zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS, a także zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Obecnie w ramach wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca jest zgłaszany do ZUS, jako płatnik składek, a zgłoszenia do ubezpieczeń musi dokonać odrębnie w ZUS[1].

Nowelizacja pozwoli na znaczne ograniczenie liczby postępowań administracyjnych związanych ze sprostowaniem lub wykreśleniem wpisu poprzez wprowadzenie mechanizmu automatycznego wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG. Co ważne, wykreślenie będzie odbywać się w ramach czynności materialno-technicznej zamiast w trybie decyzji administracyjnej. Oznacza to, jednak także, że nie będzie m.in możliwości odwołania od tej decyzji.

Automatycznie wykreślenie, oprócz sytuacji, w której przedsiębiorcę nie złoży we właściwym terminie wniosku o wznowienie działalności, będzie także miało miejsce w przypadkach określonych w ust. 4-8 w art. 34 usd m.in.:

 • w przypadku niezłożenia wniosku o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • gdy w CEIDG została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
 • po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy.

Zgodnie z ust. 8 omawianego artykułu CEIDG przekaże drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG, informacje o dokonaniu wykreślenia do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów koncesyjnych, organów prowadzących rejestry działalności regulowanej oraz organów właściwych do spraw zezwoleń i licencji – niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Jeżeli jednak sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, organy te przekazują informacje niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

Ważne!

Na podstawie znowelizowanego art. 35 ust. 1a usd Minister Rozwoju będzie miał możliwość wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG z urzędu po uprzednim wezwaniu do samodzielnej zmiany wpisu. Zgodnie z nowelizacją, wykreślenie będzie miało miejsce w przypadku braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na wpisy w tym zakresie.

Kolejna istotna zmiana, która zostanie wprowadzona znowelizowaną ustawą w dniu 19 maja 2016 r., na którą warto zwrócić uwagę dotyczyć będzie możliwości „doprecyzowania” wniosku przedsiębiorcy. Pracownicy urzędów gmin zyskają możliwość samodzielnego poprawienia błędów powstałych przy wprowadzaniu danych z wniosków przedsiębiorców do CEIDG – co wyjątkowo należy uznać jako zmianę potrzebną, która oszczędzi na czasie i kolejnych formalnościach. Gwarantuje to znowelizowany art. 36a, który stanowi, że jeżeli wpis do CEIDG przedsiębiorcy wykreślonego z tej ewidencji zawiera oczywiste błędy, niezgodności z treścią wniosku przedsiębiorcy lub stanem faktycznym wynikającym z innych rejestrów publicznych, zmian tego wpisu mogą dokonywać:

 • minister właściwy do praw gospodarki – Minister Rozwoju;
 • jak również organ, który z urzędu wpisuje informacje, o których mowa w art. 31 ust. 1, w odniesieniu do wpisanych przez niego danych.

Z kolei zgodnie z art. 25 usd kolejną zmianą jest dodanie do katalogu danych podlegających wpisowi numeru telefonu przedsiębiorcy (o jego ujawnieniu zdecyduje w tym przypadku przedsiębiorca) oraz dodatkowych informacji odnośnie upadłości i postępowania restrukturyzacyjnego. W CEIDG udostępniona zostanie także funkcja potwierdzania danych osobowych przedsiębiorcy, np. na potrzeby potwierdzania imienia, nazwiska, PESEL i NIP przedsiębiorcy przez instytucje finansowe, o czym stanowi znowelizowany art. 38 ust. 2a.

Nadto, znowelizowane przepisy uporządkują tryb przekazywania informacji dotyczących np.: upadłości pomiędzy CEIDG, sądami upadłościowymi oraz Krajowym Rejestrem Karnym, o czym stanowi art. 31 usd. Rozwiążą także kwestię odwołań do numeru wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (EDG) w innych aktach prawnych. W ustawach, w których cały czas mowa jest o tym, iż przedsiębiorca powinien podać numer EDG, dokonane zostaną zmiany, uwzględniające fakt, że od czasu uruchomienia CEIDG numerem identyfikującym przedsiębiorcę jest NIP.

Natomiast zgodnie z art. 39 usd mogą zostać zniesione opłaty za udostępnienie danych CEIDG.

 

[1] Pełna obsługa w ramach jednego okienka jest dostępna wyłącznie dla ubezpieczonych w KRUS.

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneOkreśl kwotę i przekaż darowiznę

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 10 zł.