Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Co nowego? Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania w projekcie z dnia 27 stycznia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Przedsiębiorco! Celem nowelizacji jest wprowadzenie do polskiego prawodawstwa klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Projekt przewiduje wejście w życie ustawy po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projektowane przepisy przewidują wprowadzenie regulacji dotyczących przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania oraz klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Przez unikanie opodatkowania rozumie się zaś podejmowanie takich czynności, które – choć formalnie zgodne są z obowiązującym prawem – to jednak cechuje je, po pierwsze, sztuczność, nieprzystawanie do ekonomicznych realiów, w których działał podatnik. Po drugie, dokonane są przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, a zatem – sprzeczne są z intencją prawodawcy, kształtującego zakres obciążeń podatkowych.

Jeżeli więc oświadczenie zostałoby złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia oceniałoby się według właściwości tej czynności. Jedynie czynność, która wywierałaby skutki prawne, mogłaby być brana pod uwagę przy ustaleniu podatkowego stanu faktycznego. Zgodnie z art. 199a § 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy, dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględniałby zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności. Na organie podatkowym spoczywać miałby także ciężar udowodnienia dokonania przez podatnika pozornej czynności prawnej.

Mechanizm działania tej normy, tj. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, polegać miałby na tym, że zakwestionowana czynność lub ich zespół pozostałyby ważne i skuteczne w sferze prawa cywilnego, jednak ich podatkowe skutki zostałyby określone inaczej, niż wynikałoby to z formalnoprawnej, nacechowanej „sztucznością” postaci. Skutki podatkowe określone mogłyby być w dwojaki sposób: albo poprzez odmówienie działaniom podatnika jakiejkolwiek skuteczności na płaszczyźnie podatkowej, albo też na swoistej reklasyfikacji czynności.

Przedsiębiorco pamiętaj, że w myśl art. 119a § 2 in fine to sam podatnik wskazywałby taki przebieg czynności, który jego zdaniem byłby adekwatny w danej konkretnej sytuacji!

 Dla celów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania przez „korzyść podatkową” rozumieć się ma: niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości, powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie ich kwoty. Zastosowanie klauzuli polegałoby więc na pozbawieniu podatnika takiej korzyści. Odbywałoby się to w drodze wydania decyzji podatkowej odpowiedniej do tego, którą z postaci korzyści zamierzał osiągnąć podatnik. Zgodnie z art. 119j, organ odpowiednio do sytuacji wydawałby decyzję określającą lub ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego, decyzję określającą wysokość nadpłaty w prawidłowej wysokości lub inną odpowiednią decyzję, wymienioną w art. 119j.

Stosowanie klauzuli zostało przy tym przewidziane dla przypadków, w których rozmiar korzyści podatkowych, które by osiągnął podatnik, przekraczała by 100 000 zł!  Należy to czytać tak, że to będą korzyści w całości, a nie np. w jednym roku uzyskane z tytułu zastosowanego jakoby „obejścia prawa”, obliczane przez organ kontroli skarbowej.

Projekt ustawy zawiera również regulacje dotyczącą postępowania w przypadku domniemania unikania opodatkowania. Minister właściwy do spraw finansów publicznych miałby być uprawniony do wszczęcia postępowania podatkowego lub przejęcia do dalszego prowadzenia toczącego się postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej, jeżeli istnieje możliwość zastosowania klauzuli.

Przedsiębiorco niezwykle ważne jest, iż stosownie do art. 119z, minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek zainteresowanego wydawałby, w jego indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą przed zastosowaniem wobec niego przepisów rozdziału Ordynacji „Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania” w okolicznościach przedstawionych we wniosku.

Opinię taką na wniosek zainteresowanego minister wydawałby w razie stwierdzenia, że planowane lub dokonane przez zainteresowanego czynności, przedstawione przez niego we wniosku, nie stanowią unikania opodatkowania w rozumieniu art. 119a. Wniosek mógłby dotyczyć zarówno czynności dokonanej jak i dopiero planowanej. Opinia zabezpieczająca wskazywałaby na brak przesłanek zastosowania klauzuli. Każdy sposób załatwienia wniosku przez ministra miałby dawać prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, o czym organ pouczałby wnioskodawcę. Po uzyskaniu opinii zabezpieczającej, przedsiębiorca w zakresie objętym opinią, podlegał by ochronie do dnia uchylenia lub zmiany opinii zabezpieczającej. Ochrona polegać miałaby właśnie na braku możliwości zastosowania klauzuli (art. 119b 1 pkt 2). 

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.