Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Co nowego? Obowiązek zawarcia na piśmie umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej (za wykroczenie)

1. Aktualny stan prawny

Przedsiębiorco! Zgodnie z przepisem art. 29 § 2 Kodeksu pracy (dalej Kp) w obecnie obowiązującym brzmieniu; umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Zgodnie z przepisem art. 104[3] § 2 Kp w obecnie obowiązującym brzmieniu; pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy. Zgodnie z przepisem art. 200[1] § 5 Kp w obecnie obowiązującym brzmieniu; pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed rozpoczęciem przez niego pracy.  Z kolei zgodnie z przepisem art. 281 pkt. 2) Kp w obecnie obowiązującym brzmieniu, kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

2. Projektowane zmiany

Obecnie są prowadzone w Sejmie prace nad projektem zmian w Kp, zgodnie z którymi w/w przepisy mają zastosowanie w następujący sposób:

  • art. 29 § 2 Kp: umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.
  • art. 104[3] § 2 Kp; pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy.
  • art. 200[1] § 5 Kp; pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed dopuszczeniem go do pracy.
  • art. 281 pkt. 2) Kp; kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Ustawa miałaby wejść w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Zmiany uzasadnione są koniecznością przeciwdziałania obchodzeniu przepisów, poprzez zatrudnianie pracowników bez potwierdzenia na piśmie o którym mowa w art. 29 § 2 Kp. W takich wypadkach – jak wskazuje się w uzasadnieniu projektu- w przypadku kontroli nieuczciwego przedsiębiorcy pojawia się niezgodne z prawdą tłumaczenie, iż pracownik pracuje dopiero pierwszy dzień, a umowa zostanie zawarta na piśmie (pracodawca potwierdzi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaj umowy oraz jej warunki) – na koniec dnia.

3. Ważne!

Przedsiębiorca – zarówno w obecnym stanie prawnym jak i zwłaszcza przeprowadzeniu przez ustawodawcę analizowanych zmian - w pierwszej kolejności powinien precyzyjnie określić na jakich warunkach angażuje w swoim przedsiębiorstwie daną osobę – w szczególności powinien określić, czy stosunek prawny pomiędzy nim a tą osobą nie będzie stosunkiem pracy, czy – ze względu na jego charakter – nim będzie. Powinien wziąć pod uwagę w jakim celu zamierza zaangażować daną osobę. Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 22 Kp:

§ 11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 (czyli stosunek pracy – przyp. aut.) jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

§ 12. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.

Jeżeli warunki na jakich przedsiębiorca zamierza zaangażować daną osobę będą odpowiadały stosunkowi pracy, to będzie on podlegał przepisom Kp, a umowa będzie wykładana i rozumiana zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 300 Kp w zw. z art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego). W tym celu należy rekomendować dokładne ustalenie i uzgodnienie – nie budzące żadnych wątpliwości po obu stronach, w szczególności osoby angażowanej przez przedsiębiorcę – w jakim charakterze i na jakich zasadach dana osoba będzie zaangażowana, tak, ażeby obydwie strony miały jasność, co do powstającego pomiędzy nimi stosunku prawnego, w szczególności, czy jest to umowa o pracę, czy umowa cywilnoprawna (podlegająca art. 65 § 2 Kc).

Porada co do form zatrudniania z przystępnym wyjaśnieniem każdej z nich jest dostępna pod adresem: https://mikroporady.pl/zatrudnianie/item/1530-zestawienie-form-zatrudnienia.html

4. Skutek zmian

W przypadku przeprowadzenia przez ustawodawcę analizowanej zmiany przepisów Kodeksu pracy należałoby zawrzeć umowę na piśmie z daną osobą przed podjęciem przez nią czynności na rzecz przedsiębiorcy. Można by zawrzeć umowę na dzień przed podjęciem przez nią czynności na rzecz przedsiębiorcy, jak również można by to uczynić w dniu podjęcia przez nią czynności – ale oczywiście przed dopuszczeniem pracownika do ich wykonywania. Nie ma żadnych przeszkód, aby strony określiły od kiedy te czynności będą wykonywane na rzecz przedsiębiorcy. Zawarcie umowy na piśmie – również cywilnoprawnej – ma na celu uniknięcie wątpliwości, czy nie doszło do zawarcia umowy o pracę. W przypadku bowiem braku zawarcia umowy na piśmie przedsiębiorca naraża się w szczególności na zarzuty, iż:

  1. doszło do zawarcia umowy cywilnoprawnej, podczas gdy de facto pojawił się stosunek pracy i tym samym powinna była zostać zawarta umowa o pracę, a niezależnie od tego;
  2. skoro pojawił się stosunek pracy, to nie został dopełniony obowiązek potwierdzenia na piśmie – zgodnie z art. 29 § 2 Kp - ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków i to przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 281 pkt. 1) Kp zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę, podlega karze grzywny od 5.000 zł do 30.000 zł jako wykroczenie.

W przypadku wytoczenia sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy na podstawie art. 189 Kpc, przedsiębiorca mógłby bronić się zaprzeczając powództwu, podnosząc i dowodząc, iż nie zawarł umowy o pracę, tylko cywilnoprawną.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018, poz. 108),
  • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 1094 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017, poz. 459)
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t,j.: Dz. U. 2018, poz. 1822)
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.