Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Nowa ustawa o prawach konsumenta - część dziesiąta

Rękojmia za wady prawne rzeczy. 
W News'ach nr 5 – 9, dotyczących nowej Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przedstawialiśmy zmiany w kodeksie cywilnym dotyczące rękojmi za wady fizyczne rzeczy, które wprowadziła ww. Ustawa w dniu 25 grudnia 2014 r. W dzisiejszym News'ie przedstawiamy zmiany dotyczące uregulowań rękojmi za wady prawne rzeczy.

1. Definicja rękojmi za wady prawne.

O rękojmi za wady prawne możemy mówić, gdy  rzecz jest dotknięta wadą prawną polegającą na tym, że prawo własności rzeczy nabytej przez kupującego jest niepełne lub nie przeszło na niego, np. przysługuje osobie trzeciej lub też rzecz jest obciążona innym prawem na rzecz osoby trzeciej, np. użytkowaniem.

2. Uprawnienie do skorzystania z rękojmi za wady prawne.

Ustawa o prawach konsumenta wykreśliła z kodeksu cywilnego art. 572 (1), który stanowił, iż kupujący mógł dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne, chociażby osoba trzecia nie wystąpiła przeciw niemu z roszczeniem dotyczącym rzeczy sprzedanej. Oznacza to, że przed wejściem w życie Ustawy o prawach konsumenta, a tym samym również zmian w kodeksie cywilnym, dla skorzystania przez kupującego z uprawnień wynikających z rękojmi za wady prawne, nie było konieczne wystąpienie przez osobę trzecią z roszczeniami dotyczącymi sprzedanej rzeczy. Odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady prawne istniała, nawet gdy osoba trzecia nie występowała z roszczeniami w stosunku do kupującego. W związku z tym kupujący, chcąc zrealizować swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej, nie był uzależniony od wystąpienia przeciwko niemu z dotyczącymi tej rzeczy roszczeniami przez osobę trzecią.

Z literalnego brzmienia art. 573 k.c., można wyprowadzić wniosek, iż obecnie dla dochodzenia przez kupującego uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej, konieczne jest co do zasady uprzednie wystąpienie przeciwko niemu przez tę osobę lub osobę podnoszącą zarzut braku praw własności nabywcy i z roszczeniem dotyczącym rzeczy sprzedanej. W piśmiennictwie[1] wskazuje się jednak, iż takie rozumowanie zmienionych przepisów byłoby zbyt daleko idące. Należy bowiem wziąć pod uwagę, że istnienie wskazanej wady prawnej może w praktyce poważnie utrudniać czy też wręcz uniemożliwiać kupującemu korzystanie z rzeczy sprzedanej również wtedy, gdy osoba trzecia nie wystąpi przeciwko niemu z roszczeniem.   W związku z tym na obecnym etapie nie sposób jednoznacznie rozstrzygnąć, jaki kierunek przybierze orzecznictwo, w przypadkach dotyczących dochodzenia przez kupującego uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej, mimo iż osoba trzecia nie wystąpi przeciwko niemu z roszczeniem. Wydaje się, że zawsze gdy kupujący dozna przeszkód w wykonywaniu prawa własności nabytej rzeczy, to będzie mógł podnieść roszczenie.

3. Rozszerzenie odpowiedzialności za szkodę w związku z istnieniem wady prawnej rzeczy sprzedanej.

Art. 574 k.c. reguluje powszechną (wobec każdego) odpowiedzialność sprzedawcy za szkodę wywołaną wadą prawną rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący, korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi, poniósł szkodę wskutek istnienia wady prawnej rzeczy sprzedanej, może on zawsze żądać naprawienia szkody. Na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, tak jak w przypadku wad fizycznych, o czym pisaliśmy w News'ie nr 8 (link: … ), tak i w przypadku wad prawnych sprzedawca był zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosił odpowiedzialności. Wówczas kupujący mógł żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, a w szczególności zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów, ani nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej. Obecnie obowiązujący art. 574 § 1 k.c. stanowi, iż kupujący może żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności może on żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów, ani nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Tak więc sprzedawca odpowiadać może także za szkody stanowiące następstwo okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Poza tym zmiana w kodeksie cywilnym, dokonana ustawą o prawach konsumenta rozszerzyła przypadki, w których kupujący może żądać odszkodowania na podstawie art. 574 k.c. Przed dniem 25 grudnia 2014 r. było to możliwe jedynie, gdy kupujący odstąpił od umowy albo żądał obniżenia ceny. Na podstawie nowego brzmienia art. 574 k.c. kupujący może żądać naprawienia szkody, jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o obniżeniu ceny bądź w razie dostarczenia przez sprzedawcę rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.

4. Terminy do skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy

Termin na skorzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy w istocie nie zmienił się. Wcześniej był on wskazany wprost w art. 576 k.c. i wynosił 1 rok od chwili, kiedy kupujący dowiedział się o istnieniu wady. W przypadku, gdy kupujący dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin ten biegł od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne. Jednakże, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił, upływ powyższego terminu nie wyłączał wykonania uprawnień z tytułu rękojmi. Zarzut z tytułu rękojmi za wady prawne mógł być podniesiony także po upływie powyższego terminu, jeżeli przed jego upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.

Obecne brzmienie art. 576 k.c., odsyła do przepisów art. 568 § 2-5 k.c. regulujących terminy na skorzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Oznacza to, iż tak jak w przypadku rękojmi za wady fizyczne, o czym pisaliśmy w News'ie nr 9, link: …, roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady. Jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, to termin ten liczy się od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat.

W przypadku, gdy sprzedawca zgłoszonej wady nie uznaje, pomimo jej wykazania, może dojść do postępowania sądowego. W związku z tym, aby zapewnić prawo wyboru i dochodzenia roszczeń przez kupującego w związku z upływem ww. terminów, nową ustawą o prawach konsumenta wprowadzono do kodeksu cywilnego nowe uregulowania dotyczące biegu ww. terminów w przypadku postępowania sądowego, polubownego lub mediacji (art. 568 § 4 - § 5 k.c.). W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym, jak i w razie postępowania mediacyjnego jednego z uprawnień z tytułu rękojmi, termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, a w przypadku postępowania mediacyjnego, od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2017, poz. 683)

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (Dz. U. 2018, poz. 1025)

 

[1]     Dr B. Kaczmarek – Templin, Kodeks cywilny – wyciąg, wyd. C.H.Beck, wyd. 1, 2014 r. 

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.