Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Nowa ustawa o prawach konsumenta - część ósma

Terminy wygaśnięcia i przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi
W kolejnych już News'ie dotyczącym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r., przedstawiamy niezwykle ważne zagadnienia – terminy wygaśnięcia i przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi. Są one o tyle istotne, iż ich upływ powoduje niemożność dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi, takich jak: żądanie naprawy, wymiany rzeczy, obniżenia ceny czy też odstąpienie od umowy. Terminy te omawiamy poniżej.

1. Terminy, w których uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają.

W pierwszej kolejności zwracamy uwagę na to, iż terminy, w których uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy wygasają uległy wydłużeniu na podstawie zmian wprowadzonych od dnia 25 grudnia 2014 r. do Kodeksu cywilnego przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta. Do tej pory, zgodnie z art. 568 k.c. uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasały po upływie roku, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana, a gdy chodziło o wady budynku - po upływie lat trzech. Natomiast zgodnie z brzmieniem nowego art. 568 § 1 k.c. sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat. Oznacza to, że kupujący w okresie 2 lat (w przypadku nieruchomości 5 lat), od dnia wydania rzeczy nie tylko musi zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, gdy wady takie ujawnią się, ale i muszą być one stwierdzone. Co istotne bowiem, na podstawie nowej ustawy o prawach konsumenta wykreślono art. 568 § 3 k.c. w brzmieniu przed 25 grudnia 2014 r. Przepis ten stanowił, iż zarzut z tytułu rękojmi mógł być podniesiony także po upływie powyższych terminów, jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.

W przypadku, gdy sprzedawca zgłoszonej wady nie uznaje, pomimo jej wykazania, może dojść do postępowania sądowego. W związku z tym, aby zapewnić prawo wyboru i dochodzenia roszczeń przez kupującego w związku z upływem ww. terminów, nowa ustawa o prawach konsumenta wprowadziła do kodeksu cywilnego nowe uregulowania dotyczące biegu ww. terminów w przypadku postępowania sądowego, polubownego lub mediacji (art. 568 § 4 - § 5 k.c.). W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym, jak i w razie postępowania mediacyjnego jednego z uprawnień z tytułu rękojmi, termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, a w przypadku postępowania mediacyjnego, od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

2. Terminy dotyczące sprzedaży rzecz używanych.

Nowa ustawa o prawach konsumenta wprowadziła nowe postanowienia dotyczące sprzedaży rzeczy używanych (art. 568 § 1 k.c.). W takim przypadku terminy, w których sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, mogą być w umowie skrócone. Jednak jeżeli kupującym jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

3. Przedawnienie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

W dalszej części przepisu art. 568 k.c. (§ 2 i § 3) uregulowano termin przedawnienia. Zarówno roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad, jak również możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jednak jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminów wskazanych powyżej (2 lata, w przypadku nieruchomości 5 lat, od dnia wydania rzeczy). Natomiast jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

4. Zatajenie wady przez sprzedawcę

Aktualne pozostaje, w świetle przepisów obowiązujących od dnia 25 grudnia 2014 r., postawienie art. 568 § 2 k.c. (obecnie 568 § 6 k.c.), zgodnie z którym upływ ww. terminów nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (Dz. U. 2018, poz. 1025)

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.