Wielkość tekstu
Kontrast serwisu
Bezpłatny Program PIT 2017

Nowa ustawa o prawach konsumenta - część ósma

Terminy wygaśnięcia i przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi
W kolejnych już News'ie dotyczącym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r., przedstawiamy niezwykle ważne zagadnienia – terminy wygaśnięcia i przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi. Są one o tyle istotne, iż ich upływ powoduje niemożność dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi, takich jak: żądanie naprawy, wymiany rzeczy, obniżenia ceny czy też odstąpienie od umowy. Terminy te omawiamy poniżej.

1. Terminy, w których uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają.

W pierwszej kolejności zwracamy uwagę na to, iż terminy, w których uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy wygasają uległy wydłużeniu na podstawie zmian wprowadzonych od dnia 25 grudnia 2014 r. do Kodeksu cywilnego przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta. Do tej pory, zgodnie z art. 568 k.c. uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasały po upływie roku, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana, a gdy chodziło o wady budynku - po upływie lat trzech. Natomiast zgodnie z brzmieniem nowego art. 568 § 1 k.c. sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat. Oznacza to, że kupujący w okresie 2 lat (w przypadku nieruchomości 5 lat), od dnia wydania rzeczy nie tylko musi zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, gdy wady takie ujawnią się, ale i muszą być one stwierdzone. Co istotne bowiem, na podstawie nowej ustawy o prawach konsumenta wykreślono art. 568 § 3 k.c. w brzmieniu przed 25 grudnia 2014 r. Przepis ten stanowił, iż zarzut z tytułu rękojmi mógł być podniesiony także po upływie powyższych terminów, jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.

W przypadku, gdy sprzedawca zgłoszonej wady nie uznaje, pomimo jej wykazania, może dojść do postępowania sądowego. W związku z tym, aby zapewnić prawo wyboru i dochodzenia roszczeń przez kupującego w związku z upływem ww. terminów, nowa ustawa o prawach konsumenta wprowadziła do kodeksu cywilnego nowe uregulowania dotyczące biegu ww. terminów w przypadku postępowania sądowego, polubownego lub mediacji (art. 568 § 4 - § 5 k.c.). W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym, jak i w razie postępowania mediacyjnego jednego z uprawnień z tytułu rękojmi, termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, a w przypadku postępowania mediacyjnego, od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

2. Terminy dotyczące sprzedaży rzecz używanych.

Nowa ustawa o prawach konsumenta wprowadziła nowe postanowienia dotyczące sprzedaży rzeczy używanych (art. 568 § 1 k.c.). W takim przypadku terminy, w których sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, mogą być w umowie skrócone. Jednak jeżeli kupującym jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

3. Przedawnienie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

W dalszej części przepisu art. 568 k.c. (§ 2 i § 3) uregulowano termin przedawnienia. Zarówno roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad, jak również możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jednak jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminów wskazanych powyżej (2 lata, w przypadku nieruchomości 5 lat, od dnia wydania rzeczy). Natomiast jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

4. Zatajenie wady przez sprzedawcę

Aktualne pozostaje, w świetle przepisów obowiązujących od dnia 25 grudnia 2014 r., postawienie art. 568 § 2 k.c. (obecnie 568 § 6 k.c.), zgodnie z którym upływ ww. terminów nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

- Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. 2014 poz. 121)

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
Pamiętaj o rozliczeniu podatku PIT za 2016

Pobierz Bezpłatny Program PIT 2017 i Wyślij e-Deklarację

Program Rozlicza: PIT 28 PIT 36 PIT 36L PIT 37 PIT 38 PIT 39

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawne

Przekaż darowiznę on-line:

dalej
Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

baner rozlicz pit za 2016 300x300