Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Nowa ustawa o prawach konsumenta - część druga

Zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa; prawo odstąpienia od umowy.
W dzisiejszej, kolejnej Informacji, dotyczącej zmian jakie wprowadzi od dnia 25 grudnia 2014 r. nowa Ustawa o prawach konsumenta przedstawiamy zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz uprawnienia konsumenta do odstąpienia od tego typu umów. Do tej pory kwestie te były uregulowanie w odrębnej ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, która przestanie obowiązywać w dniu 25 grudnia 2014 r. Niektóre z uregulowań dotyczące obowiązków przedsiębiorcy przy zawieraniu tego typu umów pozostają takie same w świetle nowej ustawy, jednakże wiele obowiązków zostało istotnie zmienionych. Ma to duże znaczenie dla Ciebie, jeżeli sprzedajesz produkty lub usługi konsumentom w drodze umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

1. Wstęp.

1.1. Na wstępie przypominamy, iż nowa ustawa o prawach konsumenta nie będzie miała zastosowania, mimo zawarcia umowy na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa m.in. do umów:

1) zawieranych z przedsiębiorcą dokonującym częstych i regularnych objazdów, podczas których przedsiębiorca dostarcza środki spożywcze, napoje i inne artykuły, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta;

2) dotyczących przewozu osób,;

3) zawieranych za pomocą automatów sprzedających lub zautomatyzowanych punktów sprzedaży;

4) zawieranych z dostawcą usług telekomunikacyjnych za pomocą aparatu publicznego w celu skorzystania z takiego aparatu lub zawieranych w celu wykonania jednorazowego połączenia telefonicznego, internetowego lub faksowego przez konsumenta;

5) o imprezę turystyczną;

6) zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

 

1.2. Wskazujemy również, iż poprzednia ustawa wprowadzała rozróżnienie na umowy zawierane na odległość oraz umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa. Nowa ustawa takiego rozróżnienia nie wprowadza, a obowiązki przedsiębiorców w przypadku obu rodzajów umów są co do zasady takie same i zostały uregulowane w Rozdziale 3 nowej ustawy.

2. Obowiązki informacyjne.

2.1 W art. 12 nowej Ustawy o prawach konsumenta zostały określone obowiązki informacyjne, które musi spełnić przedsiębiorca w stosunku do konsumenta, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową. Przedsiębiorca powinien m.in. poinformować o:

1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje;

5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności;

6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

7) sposobie i terminie zapłaty;

8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy;

10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów, jeżeli konsument odstąpi od umowy;

12) braku prawa odstąpienia od umowy lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

15) kodeksie dobrych praktyk;

16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;

17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;

18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;

19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;

20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;

21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

2.2. Dodatkowo, art. 14 nowej ustawy reguluje formę udzielenia tych informacji. W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca ma obowiązek udzielić konsumentowi informacji na papierze lub, jeżeli konsument wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku np. płyta cd, pendrive, w sposób czytelny i wyrażonych prostym językiem. Natomiast w przypadku umów zawieranych na odległość ww. informacji należy udzielić w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, również w sposób czytelny, co oznacza również dostępność informatyczną i wyrażonych prostym językiem.

2.3. Zgodnie z art. 23 nowej ustawy o prawach konsumenta, jeżeli przedsiębiorca nie spełnił obowiązków informacyjnych dotyczących opłat dodatkowych lub innych kosztów lub kosztów zwrotu rzeczy, konsument nie ponosi tych opłat i kosztów.

3. Inne obowiązki przedsiębiorcy związane z zawarciem umowy na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa.

3.1. Nowa ustawy o prawach konsumenta wprowadza także inne obowiązki w stosunku do przedsiębiorców, w związku z zawarciem umowy z konsumentem na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Są to m.in.:

- wydanie konsumentowi dokumentu umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenia jej zawarcia, utrwalonego na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku;

- przekazanie konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

3.2. Nowa ustawa wprowadza też dodatkowe obowiązki dotyczące konkretnych umów. Są to m.in.:

a) umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa o wykonanie usługi naprawy lub konserwacji, gdy wynagrodzenie nie przekracza 600 zł – w przypadku wykonania usługi natychmiastowo – przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia łącznego kosztorysu utrwalonego na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku;

b) umowa zawarta na odległość, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, nakładająca na konsumenta obowiązek zapłaty – przedsiębiorca jest zobowiązany, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania. Jeżeli przedsiębiorca nie spełni ww. wymagań, umowa nie zostaje zawarta;

c) w przypadku prowadzenia handlu elektronicznego – obowiązek umieszczenia na stronie internetowej w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasnych i czytelnych informacji o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności;

d) umowy zawierane przez telefon – obowiązek podania na początku rozmowy danych identyfikujących przedsiębiorcę oraz danych identyfikujących osobę, w imieniu której telefonuje.

4. Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta.

4.1. Zgodnie z art. 27 nowej ustawy konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (jest to istotna zmiana, gdyż zgodnie ze starą ustawą termin ten był 10-dniowy).

Jeżeli jednak przedsiębiorca nie poinformował o ww. uprawnieniu konsumenta, uprawnienie to wygasa dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia upływu 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, chyba że w tym okresie przedsiębiorca poinformuje właściwie konsumenta o jego prawach. Wówczas termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia właściwego poinformowania przez przedsiębiorcę.

Przedsiębiorco, wzór informacji dotyczącej korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienie od umowy zostały określone i stanowią załączniki do nowej ustawy. Musisz się z nimi zapoznać i odpowiednio dostosować do swoich potrzeb.

4.2. Skutkiem odstąpienia konsumenta od umowy jest uznanie jej za niezawartą (art. 31 ust. 1 nowej Ustawy o prawach konsumenta). Powoduje to obowiązek przedsiębiorcy do zwrotu konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta, dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy. Jednakże, jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 nowej Ustawy o prawach konsumenta). Natomiast konsument, na podstawie art. 34 ust. 2 nowej Ustawy o prawach konsumenta, ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Poza tym, jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

4.3. Nowa ustawa wyłącza również, w art. 38, prawo do odstąpienia przez konsumenta od następujących umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2017, poz. 683)

- Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1225)

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.