Porady

Zmiany w przepisach podatkowych od 1 stycznia 2018 r.

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Od 2018 roku wejdą w życie zmiany w przepisach podatkowych m.in. w podatku od osób fizycznych i prawnych, podatku VAT, ordynacji podatkowej, czy zryczałtowanym podatku osiąganym przez niektóre osoby fizyczne. Poniżej przedstawiamy te najważniejsze. Przeczytaj i sprawdź, czy dotyczą Ciebie.

Zmiany-w-przepisach-podatkowych-od-1-stycznia-2018-r

Zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Od 1 stycznia 2018 r. wzrośnie kwota wolna od podatku z obecnych 6,6 tys. zł do 8 tys. zł.

W przyszłym roku od stycznia zostanie także podwyższony limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych z 3 500 do 10 000– umożliwi to jednorazowe, w danym roku, zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodu, co nie oznacza że dobrowolnie będzie można określić 18 czy 36 m-cy okresu amortyzacji.

Zostaną zmniejszone obciążenia finansowe i administracyjne przedsiębiorców, poprzez m.in. wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy w wysokości nieprzekraczającej 1000 zł.

W 2018 roku podwyższone zostaną m.in. limity świadczeń z ZFŚS, diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, przychody z zamiany rzeczy lub praw, świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, czy zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.

W 2018 r. zmienią się też koszty uzyskania przychodów w części.

Zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Od 1 stycznia 2018 r. zostanie, także dla osób prawnych, podwyższony limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych z 3,5 do 10 tys. zł, umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów. Zmiany będą też dotyczyć kosztów uzyskania przychodu. Od przyszłego roku podatnicy (także podatkowe spółki kapitałowe) mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a–16m, oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. W przypadku podatkowych grup kapitałowych kwota obliczona zgodnie z zasadą wskazaną powyżej dla podatników, zwiększa dochód (zmniejsza stratę) danej podatkowej grupy kapitałowej.

Od stycznia zostanie wprowadzony „podatek od nieruchomości komercyjnych’’. Podatnicy zobowiązani będą uiszczać podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium RP, stanowiącego nieruchomość komercyjną, której wartość początkowa przekracza 10 000 000 zł. Natomiast podstawę opodatkowania stanowiłby przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji.

Zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Od 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie obowiązek prowadzenia, także przez mikroprzedsiębiorców elektronicznego rejestru w postaci ewidencji VAT sprzedaży i zakupów, czyli jednolitego pliku kontrolnego (JPK) oraz przekazywanie go do odpowiednich organów nadzoru. Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 16 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Od 2016 roku obowiązek ten, dotyczy tych największych przedsiębiorstw, od 2017 zostały do tego zobligowane także małe i średnie firmy, a od 1 stycznia 2018 roku będzie obejmował także mikroprzedsiębiorcców. Przedsiębiorcy będą JPK przekazywać Ministrowi Finansów, którego obowiązkiem będzie przekazanie go do odpowiednich urzędów skarbowych.

Natomiast od 1 lipca wszystkie firmy na żądanie fiskusa będą musiały udostępniać urzędom także inne dane m.in. wyciągi bankowe, czy faktury.

Podmioty zobowiązane do składania JPK, od przyszłego roku będą musiały obowiązkowo w formie elektronicznej dokonywać wysyłki odpowiednich rejestrów sformatowanych, w tym celu stworzona została specjalna platforma. Obecnie podatnicy Jednolity Plik Kontrolny, wysyłają przy pomocy podpisu elektronicznego lub ePUAP. Potwierdzeniem poprawnej wysyłki JPK jest możliwość pobrania UPO, czyli Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. W sytuacji, gdy konieczne jest udowodnienie, że JPK faktycznie zostało wysłane UPO chroni przedsiębiorcę potwierdzając wysyłkę dokumentów.

Jednolity Plik Kontrolny ma charakter informacji podatkowej, w związku z tym niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno - skarbowe.

Ponadto od 1 lipca 2018 r. każdy czynny podatnik VAT na wypadek kontroli będzie musiał posiadać pozostałe ewidencje w formacie JPK wymienione w ustawie, tj. rejestry księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, faktur sprzedaży, magazynu i wyciągów bankowych. Tych rejestrów nie będzie musiał jednak nigdzie wysyłać bez wezwania.

Zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

W przyszłym roku zostanie wprowadzony mechanizm podzielonej płatności dla podatników VAT. Polegać on będzie na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę będzie dokonywana tak, aby zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto będzie odprowadzana na rachunek bankowy dostawcy. Pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT ma trafiać na specjalne konto dostawy - tzw. rachunek VAT, który ma być prowadzony nieodpłatnie przez banki. Rachunek ma być prowadzony w walucie polskiej. Banki nie będą do rachunku VAT wydawać instrumentu płatniczego. Podzielona płatność, o której będzie decydował nabywca może ograniczyć płynność finansową firmy - przedsiębiorca w takiej sytuacji będzie miał do dyspozycji jedynie kwotę netto. Ustawa wchodzi w życie 1 kwietnia 2018 r.

Zmiany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Od 1 stycznia 2018 r. zostanie zlikwidowany obowiązek prowadzenia kart przychodów. Aktualnie podatnicy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są zobligowani do prowadzenia dla swoich pracowników karty przychodów, w których uwzględniają wypłacane im wynagrodzenia. W oparciu o te karty później ustalane są zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Obecnie podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych miał czas na podjęcie decyzji o rozliczaniu się w formie ryczałtu do 20 stycznia i nie mógł później już zmienić swojej decyzji w danym roku podatkowym, nawet jeśli nie upłynął ostateczny ostateczny termin wyboru formy opodatkowania. Od 2018 roku podatnicy mają dokonywać ostatecznego wyboru formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. W związku z tym, gdyby podatnik z jakiegoś powodu zmienił zdanie co do rozliczania się w formie ryczałtu, będzie mógł to skutecznie zmienić o ile nie upłynie wskazany powyżej termin. Wybór takiej formy opodatkowania, podatnicy będą oświadczać za pomocą wzoru oświadczenia określonego przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Od przyszłego roku podatnicy nie będą już musieli zawiadamiać Naczelnika Urzędu Skarbowego o zawarciu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ewidencji przychodów.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2017, poz. 2175)
  • Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
  • Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 846)

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst