Porady

Wszystko co należy wiedzieć o składkach ZUS w 2018 r.

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Ważne:

Czy wiesz wszystko o składkach ZUS, które odprowadzasz za siebie, osoby współpracujące (rodzinę) i swoich pracowników? Czy wiesz, które są obowiązkowe, a które dobrowolne? Przeczytaj naszą poradę i dowiedz się jakie są i ile wynoszą przy różnych formach zatrudnienia. Dowiedz się w jakim terminie, należy zgłosić pracownika do ubezpieczenia oraz do kiedy musisz je zapłacić. Upewnij się, czy u Ciebie lub Twoich pracowników nie występuje zbieg tytułów ubezpieczeń, a więc Ty czy inny pracodawca powinien płacić składki z tytułu zatrudnienia. W naszej poradzie uzyskasz, także informację jakie zmiany zostały lub zostaną wprowadzone w 2018 roku.

Wszystko-co-nalezy-wiedziec-o-skladkach-ZUS-w-2018 r

Ważne:

Od tego roku zostały wprowadzone indywidualne numery rachunków bankowych, dzięki którym jako przedsiębiorca będziesz wykonywał tylko jeden przelew miesięcznie na rzecz ZUS. Do 1 stycznia 2018 r. powinieneś otrzymać taki numer. Dowiesz się również, jakie ulgi wejdą w życie dla przedsiębiorców dotyczące składek ZUS od 31 marca 2018 r.

1. Uwagi ogólne

Celem ubezpieczenia społecznego jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które z powodu zajścia określonych przez prawo zdarzeń losowych (np. choroba, kalectwo, ciąża, starość) nie mogą utrzymać się z własnej pracy. Ubezpieczenia społeczne reguluje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którą należą do nich: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe.

Celem ubezpieczenia emerytalnego jest zapewnienie środków pieniężnych osobom niezdolnym do pracy ze względu na wiek. Ubezpieczenie rentowe zapewnia świadczenie pieniężne, w przypadku utraty dochodów pieniężnych związanych z wystąpieniem ryzyka inwalidztwa (np. niezdolność do pracy). Ubezpieczenie chorobowe zapewnia ochronę pracownikom, którzy są w trakcie stosunku pracy niezdolni do niej na skutek choroby. Celem ubezpieczenia wypadkowego jest gwarancja świadczeń w przypadku nieszczęśliwych wypadków, czy zdarzeń, które miały miejsce bez woli człowieka, a ich bezpośrednią konsekwencją może być uszczerbek na zdrowiu. Także wystąpienie choroby zawodowej, która została wywołana czynnikami związanymi z wykonywaną pracą jest podstawą do skorzystania z ubezpieczenia wypadkowego. Ubezpieczenie zdrowotne, regulowane ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zapewnia świadczenie, którego celem jest zachowanie zdrowia, ochronę przed skutkami chorób oraz leczenie. Wyróżniamy ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowe oraz dobrowolne (prywatne).

Ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe są obowiązkowe dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia (lub innej umowy, do której na podstawie kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu) oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Ubezpieczenia zdrowotne reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich zatrudnionych bez względu na formę lub prowadzenie własnej działalności. Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, natomiast dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub prowadzących działalność gospodarczą jest dobrowolne. System ubezpieczeń społecznych nie przewiduje możliwości dobrowolnego ubezpieczenia w przypadku ubezpieczenia wypadkowego.

Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz osób prowadzących działalność gospodarczą są obowiązkowe także składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przy umowach zlecenia składkę na Fundusz Pracy opłaca się tylko wtedy, gdy płatnicy składek mają status pracodawcy lub są jednostkami organizacyjnymi.

 

2. Na kim spoczywa obowiązek zgłoszeń i w jakim terminie?

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia są zgłaszane do ubezpieczeń społecznych przez płatnika składek, czyli przez pracodawcę lub zleceniodawcę. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą są same zobowiązane do dokonania zgłoszenia samodzielnie.

Zgłoszenie powinno być złożone w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego. W przypadku pracowników jest to dzień nawiązania stosunku pracy. Dla zleceniobiorców jest to dzień oznaczony w umowie, jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Natomiast dla osób prowadzących działalność termin na zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych jest od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania, z wyłączeniem okresu na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia, dokonuje się poprzez wypełnienie formularza ZUS ZUA. Natomiast osoby, które podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu zgłasza się na formularzu ZUS ZZA. Zgłoszenie można złożyć osobiście za pomocą formularza w odpowiednim oddziale ZUS lub internetowo poprzez portal PUE (Portal Usług Elektronicznych): http://www.zus.pl/pue.

Od 20 maja 2017 r. przedsiębiorcy zgłaszają się pierwotnie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych poprzez złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG – 1, prowadzonej przez organ ewidencyjny. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw. ZUS na podstawie danych otrzymanych od organu ewidencyjnego, sam sporządza i ewidencjonuje formularz ZUS ZFA (tj. zgłoszenie do ubezpieczeń osób fizycznych). Nowe rozwiązanie przewiduje również możliwość złożenia przez przedsiębiorcę, wraz z wnioskiem CEIDG-1, dokumentu zgłoszeniowego ZUS ZCNA, zgłaszającego członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

W sytuacji gdy przedsiębiorca skorzysta z możliwości zgłoszenia siebie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG – 1 pozostaje zgłosić do ubezpieczenia pracowników oraz członków ich rodzin, w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pracowników, samodzielnie do ZUS-u.

Za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia (lub innej umowy, do której na podstawie kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia), pracodawcy i zleceniodawcy są obowiązani opłacić składki do 15 – go następnego miesiąca. Natomiast osoby fizyczne (np. prowadzące działalność gospodarczą) opłacające same składki, zobligowane są opłacać je do 10 – go następnego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

 

3. Wysokość składek

W 2018 roku składki dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, będą wyglądały następująco:

RODZAJ SKŁADKI SKŁADKI OPŁACANE PRZEZ PRACODAWCÓW SKŁADKI OPŁACANE PRZEZ PRACOWNIKÓW
emerytalna 9,76% 9,76%
rentowa 6,5% 1,5%
wypadkowa 1,8% ---
chorobowa --- 2,45%
zdrowotna --- 9%
Fundusz Pracy 2,45% ---
Fundusz Swiadczeń Gwarantowanych Pracowniczych 0,1% ---

Ważne:

Umowa zlecenia – w przypadku, gdy jest ona jedynym źródłem utrzymania składki są odprowadzane w takiej wysokości, jak przy umowie o pracę. Przy zatrudnieniu na podstawie umowy zlecenia studenta do 26 roku życia, pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą – składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52%, rentowe 8% i chorobowe 2,45%. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana. Płatnicy składek ustalają samodzielnie stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jedynie dla płatników, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy ostatnie kolejne lata kalendarzowe, stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na dany rok składkowy ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sposobu ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe zawarte są w poradniku Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. (http://www.zus.pl/documents/10182/167567/poradnik_wypadkowe.pdf)

 

4. Ubezpieczenie dobrowolne

Dobrowolne objęcie ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i chorobowym następuje od dnia, który został wskazany we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony w ZUS. Należy pamiętać, iż objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od dnia wskazanego we wniosku następuje tylko wtedy, gdy zgłoszenie do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego zostanie złożone w terminie 7 dni od powstania obowiązku objęcia tymi ubezpieczeniami.

Przykład:

Będąc zatrudnionym z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia (zbieg tytułów ubezpieczeń opisany w pkt 5), obowiązkowe będzie tylko ubezpieczenie z tytułu umowy o pracę, jednakże można złożyć wniosek do ZUS o dobrowolne objęcie ubezpieczeniem społecznym także z tytułu umowy zlecenia.

Osoby, które nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, niezatrudnione na terytorium RP, mogą złożyć dobrowolnie wniosek o takie ubezpieczenie do NFZ, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium RP. Osoba przystępująca dobrowolnie do ubezpieczenia zdrowotnego zostaje nim objęta z dniem określonym w umowie zawartej z NFZ, a kończy się z dniem jej rozwiązania lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.


5. Zbieg tytułów ubezpieczeń

Zbieg tytułów ubezpieczeń występuje, gdy dana osoba jest zatrudniona na podstawie co najmniej dwóch takich samych tytułów opłacania składek (umów) lub dwóch bądź więcej różnych tytułów. Poniżej przedstawiamy najczęstsze możliwe warianty:

5.1 Umowa o pracę z umową zlecenia

W tym przypadku mogą wystąpić dwa warianty:

1. Zawarcie umowy zlecenia z własnym pracodawcą

W sytuacji zawarcia przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę umowy zlecenia z własnym pracodawcą, pracownik z tytułu wykonywania tej drugiej umowy podlega ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach, jak w przypadku umowy o pracę tzn. ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu oraz wypadkowemu. Pracodawca nie zgłasza zleceniobiorcy z tytułu umowy zlecenia do ubezpieczeń, a uzyskany przychód z tej umowy wykazuje wraz z przychodem ze stosunku pracy w imiennym raporcie miesięcznym składanym za pracownika. W takim przypadku podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne będzie łączny przychód, uzyskiwany z umowy o pracę oraz umowy zlecenia.

2. Zawarcie umowy zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz dodatkowo umowy zlecenia z podmiotem innym niż własny pracodawca, spełnia jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z tytułu stosunku pracy oraz z jednej lub kilku umów zlecenia jest obejmowana tymi ubezpieczeniami wyłącznie ze stosunku pracy, gdy:

 • w umowie o pracę ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie,
 • w przypadku braku zagwarantowania co najmniej minimalnego (może występować w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy) – jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie.

5.2 Umowa zlecenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej i wykonywaniu w jej ramach umowy zlecenia, której przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności, obowiązkowe będzie tylko ubezpieczenie z tytułu działalności gospodarczej. Przedsiębiorca wykonujący, w takiej sytuacji, umowę zlecenia nie będzie podlegał ani obowiązkowo ani dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym, jednak musi wystawiać fakturę z tytułu dokonanej w ramach działalności sprzedaży usług.

5.3 Umowa o pracę i umowa zlecenia z własnym pracodawcą oraz prowadzenie działalności gospodarczej

Przy zatrudnieniu z tytułu umowy o pracę i zawartej z własnym pracodawcą umowy zlecenia oraz dodatkowym prowadzeniu działalności gospodarczej, obowiązkowe jest ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy o pracę oraz – niezależnie od wysokości osiąganej w ramach stosunku pracy podstawy wymiaru składek – również ubezpieczenia z tytułu umowy zlecenia. W takiej sytuacji umowa zlecenia traktowana jest, jak umowa o pracę. Co do działalności gospodarczej patrz niżej pkt. 5.4

5.4 Umowa o pracę i umowa zlecenia z innym podmiotem niż własny pracodawca oraz prowadzenie działalności gospodarczej

Przy zatrudnieniu z tytułu umowy o pracę i zawartej z innym niż własny pracodawca umową zlecenia oraz prowadzeniu działalności gospodarczej, obowiązkowe jest opłacanie ubezpieczenia społecznego z tytułu umowy o pracę. Jeżeli natomiast podstawa wymiaru składek z umowy o pracę, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi mniej niż minimalne wynagrodzenie, osoba ta obejmowana jest również obowiązkowo ubezpieczeniami z kolejnego tytułu. Drugi lub kolejny obowiązkowy tytuł z działalności gospodarczej do podlegania ubezpieczeniom jest ustalany w zależności od wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z umowy zlecenia.

Ważne:

W przypadku pracowników, którzy w umowie o pracę lub zlecenia nie mają zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia, objęcie obowiązkiem ubezpieczeń społecznych z innego tytułu u innego pracodawcy lub z działalności własnej w danym miesiącu, jest uzależnione od tego, czy w tym miesiącu podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia.[1]


6. Ulgi dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy rozpoczynającemu prowadzenie działalności gospodarczej przysługują przez okres 24 miesięcy niższe składki ZUS. Termin ten liczony jest od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności. Aby skorzystać z tej ulgi, faktem rozpoczynania działalności, należy spełnić także poniższe warunki:

 • zadeklarowanie, że 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie prowadził innej działalności godpodarczej.
 • nie świadczenie w ramach rozpoczętej działalności gospodarczej, tych samych usług (prac) na rzecz byłego (byłych) pracodawcy, które świadczone były przez ostatnie dwa lata przed dniem rozpoczęcia działalności.

Z ulgi natomiast mogą skorzystać przedsiębiorcy, których wcześniej łączył z pracodawcą stosunek pracy, ale w poprzednim i obecnym roku podatkowym nie byli pracownikami jego firmy, a teraz będą świadczyć usługi na rzecz tego byłego pracodawcy.

Od 31 marca 2018 roku przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, nie będą musieli opłacać składek ZUZ tzw. ,,ulga na start’’. Zostanie ona wprowadzona przez Prawo przedsiębiorców, które ma wejść w życie od 1 marca 2018 r. Aby skorzystać z tej ulgi przedsiębiorca będzie musiał spełnić następujące warunki:

 • być osobą fizyczną,
 • podejmować działalność gospodarczą pierwszy raz albo ponownie po upływie 60 miesięcy,
 • działalność nie może być wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej teraz działalności gospodarczej.

Skorzystanie z tego uprawnienia jest dobrowolne.

Po zakończeniu ,,ulgi na start’’ przedsiębiorcy będą mogli skorzystać dalej z dwuletniej ulgi, która została opisana powyżej.

 

7. Indywidualny rachunek bankowy

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy będą wykonywać tylko jeden przelew do ZUS. Do tego dnia, każdy płatnik ZUS powinien otrzymać swój indywidualny numer rachunku bankowego dla ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, na który będzie wpłacał wszelkie należności wobec ZUS. Ponadto, tylko jednym przelewem będzie można opłacić składki zarówno na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Świadczeń Gwarantowanych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Do końca poprzedniego roku, każdy płatnik powinien już uzyskać swój indywidulny numer rachunku przeznaczony do przelewów na rzecz ZUS.

Nowe przepisy – zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych - wchodzą w życie stopniowo, natomiast te dotyczące utworzenia indywidulanych rachunków bankowych już obowiązują od 1 stycznia 2018 r.

Ważne:

Nowe przepisy pozwalają na wykonywanie miesięcznie tylko jednego przelewu za całość należności płatnika wobec ZUS, a nie jak jeszcze w 2017 roku kilku oddzielnych (za ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych), co będzie dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Od tego roku obowiązek rozdzielenia tej płatności na poszczególne fundusze będzie należał do ZUS, który podzieli każdą wpłatę odpowiednio na wszystkie opłacane przez płatnika ubezpieczenia i fundusze. Każdy numer rachunku składkowego składa się z numeru ZUS – cyfry od trzeciej do dziesiątej oraz z numeru NIP płatnika – ostatnie 10 cyfr. ZUS wykorzystuje numer NIP płatnika w nadawanym numerze rachunku składkowego, ponieważ jest to identyfikator każdej osoby fizycznej i prawnej, a także innej jednostki organizacyjnej opłacającej składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Dodatkowym ułatwieniem jest także możliwość dokonywania przelewów przez płatników w walucie euro z terenu Unii Europejskiej.

Ważne:

Numer rachunku można także potwierdzić w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel. 22 560 16 00).

Pod tym adresem: https://www.eskladka.pl/ znajduje się wyszukiwarka za pomocą, której można znaleźć swój numer indywidualnego rachunku bankowego. Trzeba tylko wpisać dane identyfikacyjne, z jakimi płatnik będzie zgłoszony do ZUS (tj. numer NIP, REGON lub PESEL). Gdy przedsiębiorca je poda, wyświetli się jego NRS. Taką informację może wydrukować oraz zapisać do pliku PDF.

Ważne:

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza również udogodnienie w zakresie wydawania zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami oraz decyzji o odmowie wydania takiego zaświadczenia. Będzie je można uzyskać od ZUS w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ustawa nakłada na wszelkie instytucje (w tym banki) obowiązek honorowania wydruków takich zaświadczeń, bez konieczności uzyskiwania papierowych dokumentów z ZUS.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. 2017, poz. 1778)
 2. Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 1027)
 3. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz. U. 2017, poz. 1733)
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z tytułu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2017, poz. 1938)
 5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. 2017, poz. 1065)
 6. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2017, poz. 2168)
 7. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893).
 8. Opracowanie ZUS: Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek, stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 r.

--

[1] Opracowanie ZUS: Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek, stan prawny na dzień1 stycznia 2018 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst