Porady

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
AKADEMII LIDERÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
FUNDACJI DR B. FEDERA

 

I. Uwagi wprowadzające

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. i stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu (Regulaminu świadczenia usług dostępnych w ramach Serwisu Mikroporady.pl i Wiedza3g.pl) (dalej jako „Regulamin”).
 2. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację – Polityki Prywatności.
 3. Korzystanie z Serwisu Wiedza3g.pl lub z Serwisu Mikroporady.pl, w tym korzystanie bez logowania oznacza akceptację warunków Regulaminu, w tym akceptację Polityki Prywatności.
 4. Dla interpretacji pojęć zastosowanych w Polityce Prywatności stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli to wynika bezpośrednio z opisu).
 5. Na potrzeby dostępności treści, lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Usługobiorca” został zastąpiony określeniem „Ty”, „Usługodawca” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Co to jest Polityka Prywatności?

 1. Szanujemy prawo każdego do Prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy, kto korzysta z Serwisu Wiedza3g.pl lub z Serwisu Mikroporady.pl wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy tę nową Politykę Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.
 2. Korzystając z naszych Usług, czyli korzystając z Serwisu Wiedza3g.pl lub z Serwisu Mikroporady.pl, niezależnie czy jesteś zarejestrowany w Serwisie, czy też nie, powierzasz nam w różnym stopniu swoje dane osobowe. W ramach korzystania z dostępu do treści Serwisu Wiedza3g.pl lub Serwisu Mikroporady.pl lub poszczególnych Usług zdarza się, że powierzasz nam swoje identyfikujące Cię informacje – dane osobowe, a my także naszym Zaufanym Partnerom, czyli naszym stałym dostawcom, usługodawcom, którzy pomagają nam świadczyć Tobie Usługi lub stronom trzecim, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w celu zapewnienia Tobie Usług na najwyższym poziomie, jak również w ramach działań upowszechniania wiedzy, która może być potrzebna (dalej: „Zaufani Partnerzy”). Niniejsza Polityka Prywatności powinna być pomocna w zrozumieniu, jakie dane od Ciebie zbieramy i w jakim celu, a także do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

III. Jakie informacje o Tobie (dane osobowe) przetwarzamy?

 1. Przetwarzamy dane, które nam podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług. Będą to przede wszystkim dane niezbędne do umożliwienia Tobie korzystania z pełnych Usług Serwisu Mikroporady.pl lub Serwisu Wiedza3g.pl, w tym dane niezbędne do utworzenia konta, otrzymywania Newslettera, otrzymywania odpowiedzi na zadane pytanie w ramach e-Punktu Konsultacyjnego, przy ewentualnym dokonywaniu darowizny, czyli dane które podajesz nam w ramach formularzy i okien dostępnych w naszych Usługach, np. e-mail, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych Usługach, czyli te, które pozostawiasz w tzw. ciasteczkach (plikach cookies) np. Twój adres IP, informacje ile razy wchodziłeś na stronę Serwisu Wieda3g.pl lub Serwisu Mikroporady.pl i kiedy, z jakimi treściami udostępnianych przez Serwis Wiedza3g.pl lub przez Serwis Mikroporady.pl się zapoznawałeś (np. porady, umowy, instrukcji, dokumentu). Nie służą one w żadnym razie ustalaniu Twoich osobistych preferencji, lecz po zagregowaniu (połączeniu z danymi innych Usługobiorców), służą rozpoznaniu zainteresowania zbiorczych grup Użytkowników (Usługobiorców).
 2. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. zawsze adres IP. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celach technicznych i statystycznych.
 3. Pamiętaj, że zawsze możesz spytać naszego Inspektora Ochrony Danych o to jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy.

IV. Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Usługodawca, czyli Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr B. Federa, ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000318482, o nr NIP 5291768138, nr REGON 141760010.

Dla profesjonalnego przetwarzania, ochrony i sprawności Serwisu Wiedza3g.pl. Serwisu Mikroporady.pl posługujemy się zaufanymi dostawcami. Wszystkie Twoje dane są zabezpieczone i przechowywane na serwerach naszego Zaufanego partnera, którym jest Artnet Sp. z o.o.

V. Inspektor Ochrony Danych

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Inspektor Ochrony Danych - Janusz Kosakowski

e-mail: inspektor@wiedza3g.pl

adres korespondencyjny: Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki

VI. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych wymaga zawsze wyraźnej podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z Serwisu Mikroorady.pl lub Wiedza3g.pl, w tym z naszych Usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

Po pierwsze przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania zawieranych z Tobą umów, w tym m.in. abyś mógł korzystać z Usług i abyśmy my mogli świadczyć Tobie Usługi. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Usługobiorca, czyli Ty. Przetwarzanie na tej podstawie prawnej odnosi się do wykonania umów o świadczenie usług zarówno tych zawieranych jedynie przez korzystanie z Serwisu Wiedza3g.pl lub Mikroporady.pl w ograniczonym zakresie, gdy korzystasz z treści zamieszczonych w Serwisie Wiedza3g.pl lub Serwisie Mikroporady.pl bez rejestracji, jak również korzystanie z Usług Serwisu Wiedza3g.pl lub Mikroporady.pl w pełnym zakresie, gdy korzystasz z treści i wzorów dokumentów zamieszczonych w serwisie Wiedza3g.pl lub Mikroporady.pl jako Usługobiorca zarejestrowany, w tym korzystasz z E-Punktu Konsultacyjnego, otrzymujesz Newsletter (korzystanie z Serwisu stanowi zawarcie umowy, której treść określa Regulamin), w tym także rozpatrywanie reklamacji, dopasowywanie Usług do Twoich potrzeb, analizowanie i udoskonalenie Usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa Usług.

Przetwarzanie na tej podstawie prawnej odnosi się także do sytuacji, gdy zdecydujesz się nas dobrowolnie wesprzeć i dokonasz wpłaty (darowizny) na naszą rzecz. Dokonując płatności przekazujesz nam swoje dane osobowe, które będziemy przetwarzać tylko w związku z obsługą takiej płatności z uwagi na wymogi umowy darowizny i względy podatkowe.

Po drugie przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zebrania i przetwarzania zagregowanych danych dla celów statystycznych, dla doskonalenia jakości i treści naszych Usług (w tym analizowania i profilowania danych grup użytkowaników dla celów badawczych i marketingowych). Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Usługodawcę), czyli przez nas.

Nasz prawnie uzasadniony interes polega na konieczności dostosowania zawartości do Serwisu preferencji Usługobiorców (Użytkowników) oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także konieczność tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Ty i inny Usługobiorcy korzystacie z Serwisu i na tej podstawie m.in. przygotowywać takie treści, które cieszą się największym zainteresowaniem lub na które jest największe zapotrzebowanie.

Po trzecie przetwarzamy Twoje dane osobowe odpowiednio je agregując w celu prowadzenia misji edukacyjnej przez formy marketingu dotyczącego produktów i usług naszych lub naszych Zaufanych partnerów (w tym analizowanie i profilowanie danych grup użytkowników w celach misji edukacyjnej i marketingowych, a także w celu przesyłania Newsletterado osób niezarejestrowanych w Serwisie Mikroporady.pl). Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Twoja dobrowolna, wyraźna zgodna na takie przetwarzanie.

2. Okres przez jaki dane będą przetwarzane

Po zakończeniu korzystania przez Ciebie z naszych Usług, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy lub niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług. Dane osobowe niezbędne do wykonania Umowy będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia tej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak tylko wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

Dane przetwarzane z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Natomiast dane przetwarzane przez nas na podstawie Twojej zgody, będziemy przetwarzać jedynie do czasu ewentualnego wycofania przez Ciebie udzielonej zgody.

Również skorzystanie przez Ciebie z prawa do bycia zapomnianym będzie skutkowało usunięciem Twoich danych na Twoje wyraźne żądanie.

3. Zestawienie: cel przetwarzania – podstawa prawna – okres przetwarzania

W celu usystematyzowania ww. celów przetwarzania Twoich danych osobowych, przypisania do danego celu postawy prawnej oraz określenia okresu, przez który będziemy Twoje dane przetwarzać prezentujemy poniżej ww. informacje w formie tabeli.

L.p.

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

 1.  

wykonanie umów, w tym umów o świadczenie usług, które są zawierane przez korzystanie z Usług Serwisu Wiedza3g.pl lub Mikroporady.pl co najmniej w ograniczonym zakresie, gdy korzystasz z treści zamieszczonych w Serwisie Wiedza3g.pl lub Serwisie Mikroporady.pl bez rejestracji lub dla korzystania z Usług Serwisu Wiedza3g.pl lub Mikroporady.pl w pełnym zakresie, gdy korzystasz z treści i wzorów dokumentówzamieszczonych w serwisie Wiedza3g.pl lub Mikroporady.pl jako Usługobiorca zarejestrowany, w tym korzystasz z E-Punktu Konsultacyjnego, otrzymujesz Newsletter, w tym także dopasowywanie usług do potrzeb Usługobiorców, analizowanie i udoskonalenie Usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa Usług;

a także umów darowizny w przypadku dokonania dobrowolnej płatności przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy (w zakresie w jakim jest to niezbędne dla obsługi płatności i obowiązków podatkowych)

 

 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Usługobiorca, czyli Ty.

Do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a Usługodawcą, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w okresach rozpatrywania reklamacji lub w celu dochodzenia roszczeń.

 1.  

pomiary statystyczne,

dla marketingu naszych Usług (w tym w celu analizowania i agregowania danych dla celów badawczych i marketingowych)

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Usługodawcę), czyli przez nas.

Do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

 1.  

marketingu dotyczący produktów i usług naszych lub naszych Zaufanych partnerów (w tym analizowanie i profilowanie danych grup użytkowników w celach marketingowych, a także przesyłanie Newslettera do osób niezarejestrowanych w serwisie).

art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Twoja dobrowolna, wyraźna zgodna na takie przetwarzanie.

Do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody.

VII. Kto ma dostęp do Twoich danych? Informacja o odbiorcach danych.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w jakichkolwiek celach także marketingowych z innymi podmiotami. Twoje dane mogą być przekazywane jedynie Zaufanym partnerom, czyli firmom zewnętrznym działającym na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług IT. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym („Zaufanym Partnerom”) są używane tylko do świadczenia Tobie naszych Usług lub wykonywania zawartych z Tobą umów (np. obsługa płatności, gdy zdecydujesz się nasz dobrowolnie wesprzeć finansowo). Lista Zaufanych Partnerów znajduje się poniżej. Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, naszą Polityką Prywatności i standardami bezpieczeństwa informacji.

Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Zaufani Partnerzy:

 • ArtNet Sp. z o.o.
 • Aurelius Interactive Robert Kuryłowicz
 • Biuro Rachunkowe Finans s.c.
 • GoldenMedia Paweł Tchórzewski
 • GoldenSubmarine Sp. z o.o. S.K.
 • Janus Usługi Informatyczne Janusz Kosakowski
 • Kancelaria Juris Sp. z.o.o.
 • Lemon IT s.c.
 • PayU S.A.
 • SemiHouse Krzysztof Wroński

VIII. Jakie masz prawa?

1. Prawo dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo zażądać od nas informacji o tym, czy i które Twoje dane osobowe przechowujemy, w tym uzyskania kopii danych. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

2. Prawo do sprostowania danych

Masz prawo zażądać sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo zażądać usunięcia jakichkolwiek danych przetwarzanych przez nas. Jeżeli zażądasz usunięcia danych, które są niezbędne do wykonania przez nas na Twoją rzecz umowy lub świadczenia Usług, wówczas usunięcie danych skutkować będzie rozwiązaniem tej Umowy, a my nie będziemy mogli już Tobie świadczyć Usług, ponieważ nie będziemy już mogli przetwarzać Twoich danych, w tym nie będziemy mogli ich przechowywać.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo zażąda ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
 • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy musimy ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
 • jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

5. Prawo do przenoszenia

W przypadku przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

6. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych na postawie uzasadnionego interesu, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które będzie nadrzędne wobec Twojego interesu lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

7. Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Prawo do wniesienia skargi

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO).

W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z nami (Usługodawcą) lub Inspektorem ochrony danych.

IX. Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów Umowy. Niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. W minimalnym zakresie podanie danych jest dokonywane automatycznie (np. adres IP).

X. Informacja o ciasteczkach („cookies”) i danych eksploatacyjnych

Wykorzystujemy „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do Twojego komputera, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl, w szczególności procesu autoryzacji. Pliki „cookies” nie służą identyfikacji Usługobiorcy i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Usługobiorcy.

Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Usługobiorcy, lepszego dopasowania Serwisu Mikroporady.pl oraz Serwisu Wiedza3g.pl do potrzeb Usługobiorców, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies oraz sposoby zarządzania plikami cookies reguluje osobny dokument dostępny pod adresem: http://mikroporady.pl/polityka-cookies

Przetwarzamy również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu Wiedza3g.pl lub Serwisu Mikroporady.pl (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Wiedza3g.pl, Serwisem Mikroporady.pl. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, może utrudnić korzystanie z strony Mikroporady.pl, lub Wiedza3g.pl a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych. Instrukcja zarządzania plikami cookies dostępna jest pod adresem http://mikroporady.pl/polityka-cookies

XI. Google Analytics i Hotjar Web Analytics

Korzystamy z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz usług HotJar dostarczanych przez firmę Hotjar Ltd (Malta). Usługi te pomagają nam analizować sposób korzystania z Serwisu Wiedza3g.pl oraz Serwisu Mikroporady.pl.

Google Analytics i HotJar wykorzystują pliki cookies do analizowania sposobu korzystania przez Ciebie z Serwisu Wiedza3g.pl oraz z Serwisu Mikroporady.pl. Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej z Serwisu Wiedza3g.pl lub Mikroporady.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia używasz korzystając z Serwisu Wiedza3g.pl lub Mikroporady.pl.

Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc, HotJar Ltd, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania z Serwisu Wiedza3g.pl lub z Serwisu Mikroporady. adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony.

Na nasze zlecenie Google Inc., HotJar Ltd będą korzystały z tych informacji w celu oceny korzystania grup Użytkowników (Usługobiorców) z Serwisu Wiedza3g.pl lub z Serwisu Mikroporady.pl, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach, statystyki oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu Wiedza3g.pl lub z Serwisu Mikroporady.pl.

Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające z Serwisu Wiedza3g.pl lub z Serwisu Mikroporady.pl.

Standardowo większość przeglądarek internetowych oraz urządzeń dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że możesz samodzielnie np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Wiedza3g.pl lub Serwisu Mikroporady.pl.

Ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis Wiedza3g.pl oraz Serwis Mikroporady.pl– zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików cookies.

HotJar może rejestrować kliknięcia myszką, ruchy myszką, aktywność przewijania oraz wprowadzane informacje, które nie są danymi osobowymi.

Możliwe jest także ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z Twojego urządzenia do Google Analytics, HotJar Ltd z wykorzystaniem plików cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc, HotJar Ltd i jej zainstalowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl , https://www.hotjar.com/opt-out .

Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy .

XII. Wykorzystywanie danych

W ramach Serwisu Wiedza3g.pl oraz Serwisu Mikroporady.pl mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook) Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów.

XIII. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Oświadczamy, że Administrator, tj. Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr B. Federa opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, w tym odpowiednie programy szyfrujące.

XIV. Uaktualnienia Polityki Prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki Prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny