Porady

Obliczanie wysokości zaliczek na podatek na podstawie książki przychodów i rozchodów

Ważne:

Pamiętaj, że musisz zawsze rozważyć kiedy i w jakiej wysokości ustalasz i płacisz zaliczkę na podatek dochodowy, w kontekście projekcji i prawdopodobieństwa co do wysokości Twojego dochodu, a tym samym podatku dochodowego na koniec roku. 

Dla przedsiębiorcy bowiem jest jak najbardziej istotne, czy poprzez zapłatę zaliczki nie „zamrozi” swoich środków finansowych, jako że w istocie to na koniec roku okaże się, że ma nadpłatę w podatku dochodowym. Wynika to z tego, że miesiące następujące po miesiącu, w którym narastająco ustalono zaliczkę, są „słabsze”, choćby w związku z tzw. sezonowością bądź też na przykład planowanymi remontami. Dlatego trzeba równolegle myśleć o odpowiednim rozkładaniu kosztów, a konkretnie dokonywaniu i zaliczaniu w koszty określonych wydatków, dokonując lub rozliczając je wcześniej, niż na przykład w miesiącu za który narastająco ustalono zaliczkę.

Poniższa porada pomoże zrozumieć Ci, jak obliczać wysokość zaliczki na podatek dochodowy oraz jak rozliczać się z Urzędem Skarbowym, nie tylko prawidłowo, ale przede wszystkim optymalnie dla możliwości budżetowych Twojej firmy.

 

1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPR)

Na wstępie, przypominamy, że PKPiR prowadzona jest w przypadku, gdy:

 • podatek rozliczany jest na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub liniowo (a więc nie jest rozliczany na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej),
 • działalność gospodarcza prowadzona jest indywidualnie albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, w formie spółki jawnej osób fizycznych lub w formie spółki partnerskiej,
 • przychody netto (bez VAT) z działalności gospodarczej albo przychody spółki w danym roku nie przekroczyły równowartości 2 mln euro i został zgłoszony zamiar prowadzenia ksiąg rachunkowych, w związku z osiągnięciem przychodów poniżej limitu 2 mln euro.

Za pomocą PKPiR ewidencjonowane są osiągane przychody i koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zapisuje się w niej dokonywane sprzedaże, a także koszty ponoszone w celu uzyskania przychodu. PKPiR stanowi podstawę określenia Twoich zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawidłowego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym w poszczególnych okresach i na koniec roku.

 

2. Forma prowadzenia PKPR

PKPR może być prowadzona zarówno papierowo, jak i elektronicznie. Co istotne, dnia 15 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przepisy tego aktu prawnego mają zastosowanie do dochodów uzyskanych i strat poniesionych od 1 stycznia 2018 r.

Nowelizacja ww. rozporządzenia uchyliła § 8 ust. 1 pkt 1 i § 10 ust. 2 i 3, który zobowiązywał podatników do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu w roku podatkowym PKPiR. Obowiązek ten dotyczył także wspólników spółek niemających osobowości prawnej, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej lub w poprzednim roku podatkowym podlegali opodatkowaniu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, a także o powierzeniu prowadzenia tej księgi biuru rachunkowemu.

Co to oznacza w praktyce? Zmienione przepisy zwolniły Cię z obowiązku zawiadamiania urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi i powierzeniu jej biuru rachunkowemu.

Zapoznaj się także z naszą poradą dotyczącą tego, w jaki sposób można prowadzić ewidencję środków trwałych poczynając od stycznia br. oraz księgę przychodów i rozchodów? Czy można wykorzystać do tego celu program komputerowy, np. Excel? Znajdziesz ją pod linkiem: https://mikroporady.pl/pytania-uzytkownikow-i-udzielone-porady/item/3785-w-jaki-sposob-mozna-prowadzic-ewidencje-srodkow-trwalych-poczynajac-od-stycznia-br-oraz-ksiege-przychodow-i-rozchodow?-czy-mozna-wykorzystac-do-tego-celu-program-komputerowy-np-excel?.html

 

3. Rodzaje zaliczek na podatek dochodowy PIT i CIT

Każdy przedsiębiorca opłacający podatki na zasadach ogólnych, zobowiązany jest do obliczenia zaliczki. Możesz wybrać zaliczkę miesięczną lub kwartalną.

Prawo do kwartalnego rozliczania się z podatku dochodowego ma podmiot, który spełnia wymogi dla tzw. małych podatników tj. wartość przychodu ze sprzedaży w poprzednim roku, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 1 200 000 euro, a także osoby rozpoczynające działalność gospodarczą.

Najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców formą wpłacania zaliczek na podatek dochodowy jest forma jej comiesięcznego uiszczania. Podstawą naliczenia zaliczek jest dochód (nadwyżka przychodu nad kosztami ich uzyskania), którego wartość oblicza się co miesiąc narastająco. Forma ta jest o tyle prosta dla obliczenia, że dla sposobu obliczania zaliczki obojętna jest stosowana forma opodatkowania – może to być zarówno skala podatkowa, jak i podatek liniowy. Zaliczkę na podatek dochodowy ustala się zawsze w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie miesiące.

Zaliczka uproszczona to zaliczka w wysokości 1/12 kwoty obliczonej od dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w poprzednim roku podatkowym albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (jeśli w roku poprzednim nie wystąpił dochód z działalności gospodarczej albo jego wysokość nie powodowała obowiązku zapłaty podatku).

Podatnik, który wybierze kwartalne wpłaty zaliczek, ma obowiązek w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego (w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego – nie później, niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu) zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Zawiadomienie dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w terminie do 20 lutego roku podatkowego zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek.

Zaliczki miesięczne na podatek uiszczane są do 20 dnia miesiąca następującego po tym, za który podatek był obliczany.

Podatnik, który wybierze wpłacanie zaliczek uproszczonych obowiązany jest w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy wybrał uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Także wtedy zawiadomienie dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

 

4. Sposób obliczania wysokości zaliczki na podatek dochodowy PIT i CIT przy prowadzeniu PKPR

W pierwszej kolejności musisz obliczyć dochód, czyli kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy przychodem od początku roku (do końca miesiąca, za który liczona jest zaliczka) a całością kosztów od początku roku (do końca miesiąca, za który wyliczana jest zaliczka) jego uzyskania. Musisz zsumować wszystkie wydatki, które mogą zostać zgodnie z przepisami zaklasyfikowane jako koszty danej działalności gospodarczej. Po odjęciu powyższych wydatków od przychodu za dany okres rozliczeniowy otrzymasz dochód, który podlega opodatkowaniu (zaokrąglij go do pełnej kwoty).

Zaliczkę na podatek obliczysz poprzez pomnożenie podstawy opodatkowania przez stawkę 18% a następnie pomniejszenie o kwotę zmniejszającą podatek. Gdy dochód przekroczy pierwszy próg podatkowy, kwotę 85 528 zł musisz pomnożyć przez stawkę 18%, a wartość dochodu powyżej progu pomnożyć przez stawkę 32% (nie stosuje się kwoty zmniejszającej podatek). Podatek pomniejszysz jeszcze o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiary składki). W ten sposób obliczoną zaliczkę za dany miesiąc pomniejszasz następnie o sumę zaliczek zapłaconych w poprzednich miesiącach/kwartałach. Końcowo otrzymasz kwotę, którą po zaokrąglić do pełnych złotych musisz opłacić do Urzędu Skarbowego.

Zgodnie z art. 27 ust. 1a ustawy o PIT, ostateczna weryfikacja kwoty zmniejszającej podatek następuje w zeznaniu rocznym. Kwota zmniejszająca podatek wynosi:

 • 1440 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł (od 2018 roku);
 • 1.440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) ÷ 5.000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13.000 zł;
 • 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;
 • 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł. 

Pamiętaj również, że obowiązek wpłacania zaliczki na podatek dochodowy powstaje, co do zasady, dopiero w miesiącu/kwartale (w zależności od Twojego wyboru), w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku. Nie masz natomiast obowiązku składania deklaracji na podatek dochodowy w trakcie roku.

 

5. Zaliczki na podatek dochodowy nieprzekraczające 1 000 zł

Stosownie do art. 44 ust. 15 ustawy o PIT, podatnicy mogą nie wpłacać zaliczki obliczonej według zasad określonych w ust. 3 i ust. 3f–3h, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł.

Pamiętaj, że w związku z wprowadzeniem zmian we wpłatach zaliczek wynikających z nowelizacji ustawy o PIT i CIT z dnia 27 października 2017 r., która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., podatnicy mogą nie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej (a w przypadku PIT także z najmudzierżawy lub działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są ustalane na podstawie prowadzonych ksiąg, jeżeli przychody z tych źródeł uzyskują równocześnie z przychodami z działalności gospodarczej) - art. 44 ust. 15 i ust. 16 ustawy o PIT i art. 25 ust. 18 ustawy o CIT.

Możliwe jest to jednakże tylko wtedy, należna za dany okres zaliczka obliczona od dochodu osiągniętego narastająco, od początku roku i pomniejszona o sumę wpłaconych dotychczas zaliczek, nie przekraczała 1000 zł. Możliwość niewpłacenia w takim przypadku zaliczki na podatek jest oczywiście dobrowolna i możesz lecz nie musisz z niej skorzystać.

Powyższe udogodnienie dotyczy tak samo zaliczek miesięcznych (poza uproszczonymi, płaconymi w stałej kwocie i obliczonymi na podstawie dochodu z lat ubiegłych), jak i kwartalnych - w przypadku PIT obliczonych zarówno według skali podatkowej, jak i liniowej 19% stawki.

W praktyce powstała wątpliwość w zakresie tego, jak obliczyć wysokość miesięcznej zaliczki na PIT za styczeń tj. czy należy uwzględnić jedynie kwotę zmniejszającą 556,02 zł rocznie (art. 27 ust. 1b ustawy o PIT), czy też wynikającą ze skali podatkowej kwotę 1440 zł rocznie.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Redakcji miesięcznika „Rachunkowość i Podatki” przedstawiło stanowisko, z którego wynika, że zaliczki przy zastosowaniu skali podatkowej są obliczane na podstawie art. 44 ust. 3 (zaliczka miesięczna) i art. 44 ust. 3g (zaliczka kwartalna) ustawy o PIT, a zatem przy uwzględnieniu kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 556,02 zł. Kwota zmniejszająca podatek w wysokości 1440 zł odliczana jest w rocznym obliczeniu podatku lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o PIT.

 

6. Projektowane zmiany przepisów w zakresie obowiązku odprowadzania zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych – regulacje obowiązujące od stycznia 2019 r.

Zmiany w tym zakresie zawarte ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, który został przyjęty przez rząd w dniu 25 września 2018 r. i w tym samym dniu skierowany do Sejmu. Ustawa w życie weszła z dniem 1 stycznia 2019 r.

W zakresie zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych w projekcie pojawiły się nowe regulacje dotyczące zasad ich wpłacania przez podatników (art. 44 ustawy o PIT). Zmiany dotyczą zaliczek kwartalnych i uproszczonych.

Projekt przewiduje, aby w przypadku zaliczek kwartalnych podatnicy informowali o wyborze wpłacania zaliczek w takiej formie w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób wpłacania zaliczek. W rezultacie, nie będziesz musiał informować o rezygnacji z wpłacania zaliczek kwartalnych.

W przypadku zaliczek wpłacanych w uproszczonej formie podatnik ma również informować o takim wyborze w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym wpłacał zaliczki w uproszczonej formie. Jednakże o rezygnacji z wpłacania zaliczek w uproszczonej formie będziesz musiał złożyć informację w zeznaniu za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym zamierzałbyś zrezygnować ze stosowania tej formy wpłacania zaliczek.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 poz. 1387);
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 865;
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. 2019 poz. 351);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1779).

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny