Porady

Najważniejsze zmiany podatkowe w 2021 roku

Najczęściej nowy rok kalendarzowy oznacza zmiany w systemie podatkowym. W roku 2021 nie będzie inaczej! W poniższym dokumencie przeczytasz co zmienia się w 2021 roku. Do najważniejszych zmian zaliczyliśmy:

 • Zmiany dotyczące płatników podatku w systemie ryczałtowym;
 • Zmiany dotyczące rozliczenia najmu przez przedsiębiorców;
 • Zmiany dotyczące podatku płaconego przez spółkę komandytową;
 • Zmiany dotyczące płatników CIT;
 • Zmiany w zakresie wysokości podatku od dochodów zagranicznych;
 • Wprowadzenie tzw. podatku estońskiego;
 • Wprowadzenie tzw. podatku cukrowego;
 • Wprowadzenie obowiązku informowania o strategii podatkowej;
 • Wprowadzenie obowiązku posiadania kas – online.

1. Zmiany dotyczące płatników podatku w systemie ryczałtowym

W 2021 roku, zwiększona została liczba przedsiębiorców, która może wybrać system tzw. rozliczenia ryczałtem, albowiem zwiększony został limit ryczałtu z 250 000,00 euro do 2 milionów euro.

Ponadto, zostaną zniesione ograniczenia, a ryczałtowo będą mogły się rozliczać się także osoby wykonujące tzw. wolne zawody.

Od 1 stycznia 2021 został bowiem uchylony art. 8 pkt 1 podpunkt 3d ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej jako: „Ustawa”) wskazujący, że Opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części z tytułu tzw. wolnego zawodu przez który Ustawa definiuje pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Ponadto, zmiany zostały wprowadzone w art 12 Ustawy obniżając wysokość zryczałtowanego podatku:

 • z 20% do 17% od przychodów uzyskiwanych w wolnych zawodach;
 • z 17% do 15% od przychodów ze świadczenia niektórych usług, m.in reklamowych, kulturalnych i rozrywkowych, architektonicznych i inżynierskich, finansowych i ubezpieczeniowych (innych niż świadczone w wolnych zawodach).

2. Zmiany dotyczące rozliczenia najmu przez przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w postaci najmu lokali od 2021 roku  mogą wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Do wejścia w życie zmian Ustawy zryczałtowanym podatkiem można było rozliczyć wyłącznie najem prywatny.

3. Zmiany dotyczące opodatkowania spółek komandytowych

Niestety, od 2021 roku spółki komandytowe zostały objęte obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiana polega na tym, że teraz to nie wspólnicy rozliczać będą podatek dochodowy lecz spółka.

Nowy obowiązek podatkowy może zostać wprowadzony przez wspólników spółki komandytowej od 1 stycznia 2021 bądź 1 maja 2021 roku. Wybierając możliwość wprowadzenia nowego rozliczenia od 1 maja 2021 roku, podatnicy powinni wydłużyć rok podatkowy do 30 kwietnia 2021 roku i z takim dniem przygotować zamknięcie roku podatkowego.  

Od wprowadzenia nowej regulacji spółka zostanie objęta tzw. dwukrotnym opodatkowaniem. Podatnicy powinni bowiem uiścić podatek:

 • od dochodów spółki komandytowej;
 • od dochodów wspólników.

4. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 9 %

Od stycznia 2021 roku zwiększony został próg dla którego można zastosować preferencyjną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych. Próg został zwiększony z 1 200 000,00 euro do 2 000 000,00 euro. Podatnicy spełniający wymogi preferencyjnej stawki podatkowej. Z preferencyjnej stawki CIT w 2021 roku będą mogli skorzystać podatnicy, którzy:

 • rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej;
 • mający status małego podatnika

w sytuacji gdy ich przychody nie przekroczą w ciągu roku limitu 2 000 000,00 euro.

5. Zmiany w zakresie wysokości podatku od dochodów zagranicznych

W 2021 roku ograniczona została ulga abolicyjna zostanie ograniczona do wysokości 1360,00 zł.

Przypominamy, że ulga abolicyjna stanowi rozwiązanie z którego skorzystać mogą podatnicy osiągający dochody z zagranicy. Podatnicy tacy mogą skorzystać z metod tzw. odliczenia proporcjonalnego, w konsekwencji płacąc niższy podatek.

6. Wprowadzenie tzw. podatku estońskiego

Od stycznia 2021 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółki akcyjnej, którzy inwestując swój zysk jednocześnie nie wypłacając dywidendy swoim wspólnikom mogą skorzystać z tzw. podatku estońskiego nie płacąc podatku dochodowego.

Spółki, które chcą skorzystać z podatku estońskiego powinny:

 • Posiadać wśród akcjonariuszy / udziałowców wyłącznie osoby fizyczne;
 • Posiadać rocznych przychód niższy niż 100 000 000,00 zł (włącznie z podatkiem VAT);
 • Zatrudniać nie mniej niż trzy osoby (inne niż udziałowcy bądź akcjonariusze);
 • nie posiadać udziałów w innych spółkach;
 • posiadać określony wzrost w inwestycjach w środki trwałe;
 • posiadać mniej niż połowę przychodów, które pochodząc z dochodów pasywnych.

7. Wprowadzenie podatku cukrowego

Z dniem 01 stycznia 2021 roku w życie weszła ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów wprowadzającą m. in. podatek cukrowy.

Ustawa nałożyła obowiązek uiszczania opłaty na:

 • podmioty wprowadzające na rynek krajowy napoje słodzone;
 • podmioty sprzedające napoje do punktów sprzedaży detalicznej oraz prowadzący sprzedaż detaliczną w przypadku producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju,
 • podmioty zamawiające, gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta, a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Nowowprowadzoną opłatą objęte są następujące towary 

w postaci napoju oraz syrop będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasach 10.32 i 10.89 oraz w dziale 11 czyli napoje z dodatkiem: cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności.

 

Opłata cukrowa stanowi sumę dwóch wartości stałej i zmiennej, która wynosi

 • 0,50 zł opłaty stałej – za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość (w jakiejkolwiek ilości) co najmniej jednej substancji słodzącej
 • 0,05 zł opłaty zmiennej – za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Za napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny będzie dodatkowa opłata 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju.

8. Wprowadzenie obowiązku informowania o strategii podatkowej

Podatnicy, których przychód przekroczy 50 mln euro w roku podatkowym oraz podatkowe grupy kapitałowe zostały obciążone nowym obowiązkiem w postaci obowiązku publikacji na stronie internetowej oraz przekazania informacji do urzędu skarbowego w zakresie przyjętej strategii finansowej.

Sprawozdanie powinno zostać opublikowane do końca 12 miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

9. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej on-line

W 2021 roku zmieniają się także przepisy dotyczące obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Od 1 stycznia 2021 roku obowiązek posiadania kasy fiskalnej, które łączą się za pomocą internetu z Centralnym Repozytorium Kas, które prowadzi szef Krajowej Administracji Skarbowej został nałożony na: przedsiębiorców, którzy

- Świadczą stałe bądź sezonowe usługi związane z wyżywieniem (stacjonarne placówki gastronomiczne);

- Świadczą usługi związane z zakwaterowaniem krótkotrwałym;

- Świadczą usługi związane ze sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu.

Ponadto, obowiązek posiadania i instalacji kasy fiskalnej on -line od dnia 1 lipca 2021 roki został nałożony także na przedsiębiorców świadczących usługi:

- fryzjerskie;

- kosmetyczne;

 • budowlane;
 • w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów;
 • prawnicze;
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U 2020.1905 t.j.);
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2021.1128 t.j.);
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2021.1800 t.j.);
 • Ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U 2020 poz. 1402).

Podatek od spadków i darowizn

Wielokrotnie podatnicy otrzymujący spadek / darowiznę zastanawiają się jak rozliczyć się z tego majątku z urzędem skarbowym.

Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej: „Ustawa”) wykonanie przysporzenia z majątku darczyńcy na majątek obdarowanego (darowizny) wynikające ze spadku skutkują powstaniem tzw. obowiązku podatkowego.

Wysokość podatku zależy od grupy podatkowej do której należy spadkodawca i spadkobierca bądź darczyńca i obdarowany oraz od wysokości majątku stanowiącego spadek / darowiznę zgodnie z nadwyżką podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku.

Grupy podatkowe kształtowane są zgodnie z bliskością pokrewieństwa / powinowactwa stron.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny