Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Pomocne definicje

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Wady oświadczenia woli

Czynność prawna (najczęściej zawarcie umów) dokonuje się przez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli, czyli jej wyrażenia dla dokonania tej czynności.

Zgodnie z art. 60 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). Najczęściej w przypadku umów to jest jej podpisanie.

Jednak nie zawsze tak jest w przypadku czynnościach (umowach) życia codziennego. Może to następować w drodze określonego zachowania. Przykład: wręczenie bez słowa kioskarzowi kwoty stanowiącej wartość np. określonej gazety i następnie zabranie ze stojaka egzemplarza tej gazety.

Wady oświadczeń woli to takie stany faktyczne, w których złożenie oświadczenia (wyrażenie)  woli uległo zakłóceniu. Ustawodawca unormował wady oświadczeń woli:

1) brak świadomości lub swobody, art. 82 Kc;

2) pozorność, art. 83 Kc;

3) błąd (istotny), art. 84, 85 Kc;

4) podstęp, art. 86 Kc;

5) groźba, art. 87 Kc.

Zgodnie z orzecznictwem, nie jest dopuszczalne modyfikowanie w umowie przepisów regulujących wady oświadczeń woli poprzez strony czynności. Patrz uchwała Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej z dnia 7 kwietnia 1992 r., III CZP 30/92, Legalis.

Należy pamiętać, że istnieją też przepisy szczególne dotyczące wad oświadczeń woli, a mianowicie art. 918 par. 1 (uchylenie się od skutków prawnych ugody zawartej pod wpływem błędu), art. 928 par. 1 pkt 2 (jeśli spadkobierca podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności), art. 945 par. 1 (wady oświadczenia woli przy sporządzaniu testamentu), art. 1019 (oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby) i 1045 Kc (uchylenie się od skutków prawnych umowy o dział spadku zawartej pod wpływem błędu) oraz art. 15[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – wady oświadczenia woli przy zawarciu małżeństwa). W przypadkach szczególnych, te przepisy znajdą zastosowanie w pierwszej kolejności zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali, zamiast przepisów art. 82 

Zobacz:
Instrukcja: Jak wyłączyć wspólnika/ członka zarządu ze spółki z o.o

warunek

Jest to zastrzeżenie zawarte w treści czynności prawnej, które uzależnia powstanie lub ustanie skutku prawnego od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Wyróżniamy warunek zawieszający i rozwiązujący.

Warunek zawieszający uzależnia powstanie skutków czynności prawnej od zdarzenia przyszłego i niepewnego.
Przykład: A zawrze z B umowę przyrzeczoną dotyczącą zakupu działki, jeśli zostanie wydana pozytywną decyzję w sprawie zmiany warunków zabudowy

Warunek rozwiązujący powoduje wygaśnięcie umowy, ustanie czynności prawnej jeżeli nastąpi zdarzenie przyszłe i niepewne ( np. siła wyższa)
Kodeks cywilny Art. 89.

Zobacz:
Porada: Testament przedsiębiorcy, czyli jak zadysponować przedsiębiorstwem na wypadek śmierci
Porada: Jak i kiedy wyposażyć pracowników w odzież ochronną lub zawierać umowy o korzystanie z własnej odzieży z ekwiwalentem.
Procedura: Pracownik na stronie www - jak można informować o swoich pracownikach
Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych
Porada: zasady przetwarzania i udostępniania danych osobowych, tworzenie zbiorów
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część dwunasta
Porada: Jak zatrudniać i o czym pamiętać gdy pracownikami są członkowie rodziny
Procedura: jak udzielać urlopów - plan urlopów, urlopy bezpłatne, okolicznościowe, zdrowotne
Procedura: jak wnieść zakład do spółki jednoosobowej - przekształcanie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową
Procedura: Współpraca i przepływ informacji: przedsiębiorca - banki
Kazus: prawo żądania zwrotu zapłaty a konieczność przedstawienia paragonu fiskalnego, niedozwolone klauzule umowne
Procedura: kiedy i jak można informować o konsumentach i kontrahentach na stronie www
Instrukcja: kiedy i jak naliczać składki ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego od umowy o dzieło i umowy zlecenia
Porada: zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych (korzyści, uprawnienia, obowiązki i konieczne formalności)
Metody rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) a także sporów przedsiębiorcy z konsumentem (B2C)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)
Procedura: jak uniknąć odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej przez przedsiębiorcę - wybrane przykłady
Porada: ochrona majątku przedsiębiorstwa
Porada: jak ograniczyć ryzyka działalności przez umowy o świadczenie usług lub ubezpieczenia
Porada: jakie koszty utrzymania/ eksploatacji lokalu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w działalności mikroprzedsiębiorcy
Porada: jak wybrać magazyn/skład na produkty i towary
Procedura: jak przekształcić działalność indywidualną przedsiębiorcy w spółkę osobową z menadżerami, pracownikami
Procedura: czym jest rejestr dłużników, kiedy możesz do niego trafić i czym to skutkuje
News: Zmiana przepisów dotyczących obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe odprowadzanych przez osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło (wraz z wzorami klauzul i oświadczeń)
News: Obowiązek zawarcia na piśmie umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej (za wykroczenie)
News: Zmiana dotycząca nowych druków zeznań, informacji, oświadczeń oraz wzorów deklaracji PIT, CIT, VAT i ZUS
News: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania w projekcie z dnia 27 stycznia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Kazus- kompetencje organu rentowego do zbadania ważności poszczególnych części umowy o pracę
Kazus: zatrudnianie pracowników poza normalnym czasem pracy na umowie cywilnoprawnej jest obejściem przepisów o czasie pracy w nadgodzinach
News: rządowa propozycja zmiany stawki w podatku od osób prawnych - obniżenie z poziomu 19 % na 15 %
Porada: zbieranie danych osobowych a zbiory danych osobowych
Kazus: środki posiadane przez Prezesa UOKiK w celu usuwania skutków naruszeń zbiorowych interesów konsumentów-nowego-w-prawie/item/1648-news-program-gwarancji.html">News: Program gwarancji
Przedsiębiorco co nowego w prawie – projektowana zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
Porada: Alternatywne metody rozwiązywania sporów- umowa i ugoda mediacyjna
Instrukcja: Likwidacja spółki osobowej

weksel

Papier wartościowy, w którym wystawca weksla zobowiązuje się sam (własny) do zapłacenia określonej sumy albo poleca (trasowany) jej zapłacenie osobie trzeciej. Należy do kategorii papierów wartościowych na zlecenie. Ustawa prawo wekslowe.

Zobacz:
Instrukcja: Udział w przetargu
Porozumienie wekslowe
Instrukcja: Jak wypełnić weksel?
Procedura: Współpraca i przepływ informacji: przedsiębiorca - banki

weksel in blanco

Weksel in blanco - zawiera jedynie podpis wystawcy (i ewentualnie poręczycieli - awalistów bądź akceptanta).

weksel sola
weksel trasowany

jest bezwzględnym poleceniem zapłaty oznaczonej sumy pieniędzy, skierowanym przez wystawcę do osoby, która ma zapłacić (trasata) na rzecz osoby uprawnionej do żądania zapłaty sumy wekslowej (remitenta).
Prawo wekslowe Art. 1

Zobacz:
Instrukcja: Jak wypełnić weksel?

weksel własny

jest bezwarunkowym przyrzeczeniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej przez wystawcę weksla.
Prawo wekslowe Art. 101

Zobacz:
Instrukcja: Jak wypełnić weksel?

Wniosek kredytowy

Dokument składany w banku w związku z ubieganiem się o kredyt. Określa się w nim przewidywane zapotrzebowanie na kredyt, okres kredytowania, terminy i wysokość spłat poszczególnych rat kredytu oraz uzasadnienie wniosku (celowość kredytu, jego przeznaczenie, efektywność i opłacalność kredytowanego przedsięwzięcia). Po analizie wniosków przez specjalistów bankowych (badanie sytuacji gospodarczej i finansowych wnioskodawcy, przewidywanego jego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem zdolności kredytowej i jej ciągłości)., staje się on przedmiotem uzgodnień między przedstawicielami banku i wnioskodawcy. Procedura ta poprzedza zawarcie ostatecznej umowy kredytowej.

wspólny znak towarowy

Organizacja posiadająca osobowość prawną, powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców, może uzyskać prawo ochronne na znak towarowy przeznaczony do używania w obrocie przez tę organizację i przez zrzeszone w niej podmioty (wspólny znak towarowy).
Prawo własności przemysłowej Art. 136. 1.

Zobacz:
Jak skutecznie chronić własność intelektualną?
Kazus: ochrona znaku towarowego
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)

Współczynniki oceny sytuacji finansowej firmy

Zaliczane są do nich:

  • współczynniki płynności – oceniające płynności finansową przedsiębiorstwa, firmy, czyli zdolność do spłaty zobowiązań krótkoterminowych,
  • współczynniki zadłużenia – ukazujące, w jakim stopniu firma finansowana jest z obcych źródeł,
  • współczynniki sprawności – oceniające, jak firma wykorzystuje zasoby, którymi dysponuje,
  • współczynniki rentowności – określające efektywność działania firmy.
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.