Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Pomocne definicje

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Umowa majątkowa małżeńska

umowa zawierana przed lub w trakcie trwania małżeństwa, zawierana przeważnie przed notariuszem poprzez którą mogą wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Art. 47. § 1.

 Zobacz:
Instrukcja - sukcesja mikro przedsiębiorców

Umowa o pracę

Kodeks pracy Art. 25. § 1. Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

Zobacz:
Przykład z życia: Konsekwencje nieuzgodnienia w umowie o zakazie konkurencji odszkodowania
Umowa o pracę
Umowa zlecenia - wzór dokumentu
Porada: Zarządzanie kadrami od strony obowiązków pracodawcy w zakresie bhp, ewidencji oraz ochrony danych osobowych
Ewidencja u przedsiebiorcy powierzonych mu materiałów przez zleceniodawcę
Porada - zatrudnianie
Kazus: możliwość zawarcia kolejnej umowy na okres próbny
Umowa o roboty budowlane
Roczne rozliczenie dokonywane przez płatnika za 2013 rok na druku PIT-40
Umowa z prokurentem
Przykład z życia: Zawarcie trzeciej z rzędu umowy zlecenia zastępującej umowę o pracę
Instrukcja: Wybór sposobu rozwiązywania umowy o pracę
Instrukcja: Zmiana wynagradzania
Umowa o wykonanie usług budowlanych
Ustalenie wartości początkowej
Przykład z życia: Ubezpieczenia społeczne a zatrudnianie pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej
Instrukcja: Strategie ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych
Porada: Testament przedsiębiorcy, czyli jak zadysponować przedsiębiorstwem na wypadek śmierci
Porada: Samochód w mikroprzedsiębiorstwie
Porada: Zatrudnianie
Kazus: możliwość zawarcia kolejnej umowy na okres próbny
Przykład z życia: Zawarcie trzeciej z rzędu umowy zlecenia zastępującej umowę o pracę
Masz firmę i zatrudniasz kierowców na trasach zagranicznych?
Instrukcja: jak uniknąć pułapek dotyczących umowy zlecenia (samozatrudnienie) zamiast dotychczasowej umowy o pracę (z uwzględnieniem zmian w 2015 r.)
Porada: Jak i kiedy wyposażyć pracowników w odzież ochronną lub zawierać umowy o korzystanie z własnej odzieży z ekwiwalentem.
Instrukcja: Co musisz zrobić krok po kroku zatrudniając nowego pracownika
Porada: Jak zatrudniać i o czym pamiętać gdy pracownikami są członkowie rodziny
Procedura: jak udzielać urlopów - plan urlopów, urlopy bezpłatne, okolicznościowe, zdrowotne
Porada: Jak przy zastosowaniu majątkowych praw autorskich i tajemnicy przedsiębiorstwa zabezpieczyć technologie i rozwiązania hi-tech przed wrogim przejęciem
Instrukcja: kiedy i jak naliczać składki ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego od umowy o dzieło i umowy zlecenia
Procedura: jak uniknąć odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej przez przedsiębiorcę - wybrane przykłady
Procedura: jak przekształcić działalność indywidualną przedsiębiorcy w spółkę osobową z menadżerami, pracownikami
News: Nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony - zmiany w kodeksie pracy
News: odstąpienie od badań wstępnych - zmiany w Kodeksie pracy
Kazus – praca na wezwanie z opłaconym czasem oczekiwania na nią
Kazus: kierownictwo i podporządkowanie jako cecha stosunku zatrudnienia
Kazus: Umowa zlecenia tylko na inne czynności niż objęte umową o pracę
News: Obowiązek zawarcia na piśmie umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej (za wykroczenie)
Kazus- kompetencje organu rentowego do zbadania ważności poszczególnych części umowy o pracę
Kazus: zatrudnianie pracowników poza normalnym czasem pracy na umowie cywilnoprawnej jest obejściem przepisów o czasie pracy w nadgodzinach
News: zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych w związku z nowymi regulacjami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych
Przedsiębiorco co nowego? Zmiany w świadectwie pracy
Przedsiębiorco co nowego- Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
Porada: Jak zatrudniać pracowników tymczasowych

Umowa zawierana na odległość

Hasła powiązane: konsument, oferta, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa

Umowa zawarta na odległość to umowa tzw. nazwana czyli regulowana ustawowo, w której stroną jedną jest przedsiębiorca, a drugą konsument (obrót konsumencki). Do zawarcia tej umowy dochodzi w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu zawierania umów na odległość, często dla tzw. transakcji on-line.

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania umowy jako zawartej na odległość jest brak jednoczesnej fizycznej obecności stro, w tym samym miejscu i czasie, a także zawarcie umowy z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulacje dotyczące obowiązków przedsiębiorców przy zawieraniu umowy na odległość, jak i uprawnienia konsumenta do odstąpienia od takiej umowy znajdują się teraz w nowej ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Przedstawiliśmy je w News'ie nr 2 – zasady i tryb zawierania z konsumentami umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Można go znaleźć tutaj: https://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/co-nowego-w-prawie/item/1378-nowa-ustawa-o-prawach-konsumenta-część-druga.html obowiązuje ona od dnia 25 grudnia 2014r. (?)

Analiza konkretnych stanów faktyczny w zakresie umów zawartych na odległość przeprowadzona została także w ramach E-punktu konsultacyjnego i znaleźć ją można tutaj: https://mikroporady.pl/pytania-uzytkownikow-i-udzielone-porady/item/1391-prawo-odstąpienia-od-umowy-zawartej-na-odległość-koszty-zwrotu-towaru.html oraz tutaj: https://mikroporady.pl/pytania-uzytkownikow-i-udzielone-porady/item/1393-odstąpienie-od-umowy-zawartej-na-odległość-z-przedsiębiorcą-zagranicznym-obrót-profesjonalny.html

Podstawa prawna:

Art. 2 pkt 1)  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

Zobacz:
Porada: własność intelektualna w e-biznesie
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część dwunasta
News: zmiany dotyczące funkcjonowania sklepów internetowych - brak dostosowania się przez przedsiębiorców do obowiązującej ustawy o prawach konsumentach i związane z tym konsekwencje.

Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa

Hasła powiązane: konsument, oferta, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, umowa zawierana na odległość

Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa, którą regulują nowe przepisy ustawy o prawach konsumenta, to umowa, w której po jednej stronie występuje przedsiębiorca, a po drugiej konsument. Do zawarcia tej umowy może dojść:

a) w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorcy, przy jednoczesnej obecności obu stron umowy,

b) w lokalu przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,

c) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami.

Istotnym cechą, kwalifikującą umowę jako zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa jest to, aby obie strony takiej umowy jednocześnie znajdowały się fizycznie w tym samym miejscu. Brak jednoczesnej obecności stron może nakazywać zakwalifikowanie umowy jako zawartej na odległość, poddanej innej regulacji odnoszącej się do zawierania umów tzw. on-line również w relacji sprzedawca – konsument.

Regulacje dotyczące obowiązków przedsiębiorców przy zawieraniu umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, jak również uprawnienia konsumenta do odstąpienia od takiej umowy znajdują się w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Przedstawiliśmy je w News'ie nr 2 – zasady i tryb zawierania z konsumentami umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Można go znaleźć tutaj: https://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/co-nowego-w-prawie/item/1378-nowa-ustawa-o-prawach-konsumenta-część-druga.html

Podstawa prawna:

Art. 2 pkt 2)  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Zobacz:
Porada: własność intelektualna w e-biznesie
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część dwunasta
News: zmiany dotyczące funkcjonowania sklepów internetowych - brak dostosowania się przez przedsiębiorców do obowiązującej ustawy o prawach konsumentach i związane z tym konsekwencje.

Utwór

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
2) plastyczne;
3) fotograficzne;
4) lutnicze;
5) wzornictwa przemysłowego;
6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
7) muzyczne i słowno-muzyczne;
8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
9) audiowizualne (w tym filmowe).
Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.
Może to być przedmiot praw autorskich lub własności przemysłowej. Jest to taki przejaw działalności twórczej, kreatywności w wyniku, której powstaje zindywidualizowane, utrwalone dzieło mające nową wartość kulturową lub gospodarczą (użyteczność).
Prawa autorskie i prawa pokrewne Art. 1.1-4

Zobacz:
Przykład z życia: udostępnianie utworów w lokalu przedsiębiorstwa
Wypełniamy formularz PIT-36
Umowa o dzieło
Umowa zbycia majątkowych praw autorskich
Porada: własność intelektualna w e-biznesie
Porada: Jak przy zastosowaniu majątkowych praw autorskich i tajemnicy przedsiębiorstwa zabezpieczyć technologie i rozwiązania hi-tech przed wrogim przejęciem
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)
Porada: budowanie wizerunku firmy i produktu za pomocą środków technicznych i wizualnych

Użyczenie

Hasła powiązane: pożytki cywilne, pożytki naturalne, pożytki prawa, pożytki rzeczy, użytkowanie.

Istotą użyczenia jest nieodpłatne korzystanie z rzeczy cudzej. Użyczenie wynika z umowy, na mocy której użyczający zobowiązuje się lub zezwala biorącemu na bezpłatne używanie (czyli korzystanie zgodnie z przeznaczeniem) rzeczy użyczonej przez czas użyczenia. Ustawa przy tym nie uzależnia możliwości oddania rzeczy do używania od legitymowania się tytułem własności. Użyczający musi jedynie rozporządzać rzeczą w takim zakresie, aby móc oddać przedmiot biorącemu w użyczenie. Umowa użyczenia jest umową nieodpłatną. Użyczający za pozbawienie siebie użytku z rzeczy nie otrzymuje żadnej korzyści. Równocześnie nie upoważnia to biorącego do pobierania pożytków z przedmiotu umowy, czyli nie ma prawa do użytkowania.

W odniesieniu do przedmiotu użyczenia ustawa nie zawiera żadnych ograniczeń. Przedmiotem użyczenia mogą być rzeczy oznaczone tak co do gatunku, jak i rzeczy oznaczone co do tożsamości. Pieniądze, jako środek płatniczy, nie mogą być przedmiotem umowy użyczenia (wyrok SN z 4 grudnia 1998 r., III CKN 49/98), nawet wbrew literalnemu brzmieniu umowy (umowa taka zostanie uznana za umowę pożyczki). Natomiast pieniądze wyłączone z obrotu, np. numizmaty w posiadaniu kolekcjonera mogą być już przedmiotem umowy użyczenia. Jedynym kryterium, jakie determinuje możliwość oddania rzeczy w używanie, jest możliwość korzystania z niej przez biorącego.
Ustawa nadaje umowie charakter realny, ponieważ do jej zawarcia konieczne jest, oprócz złożenia oświadczeń woli niekoniecznie w formie dokumentu umowy, także wydanie rzeczy biorącemu. Tak długo, jak długo przedmiot umowy nie zostanie wydany, umowa użyczenia nie powstaje. Zawarcie umowy użyczenia nie jest uzależnione od zachowania formy szczególnej, bez względu na przedmiot użyczenia. Umowa ta może być zawarta także w sposób dorozumiany. Strony umowy użyczenia korzystają również ze swobody w zakresie jej treści.

Rezygnacja użyczającego z możliwości korzystania z rzeczy na rzecz innej osoby w sytuacji, gdy nie uzyskuje on z tego tytułu jakichkolwiek korzyści, nie oznacza równoczesnego braku odpowiedzialności. Jego odpowiedzialność uzasadnia szkoda wyrządzona wskutek wadliwości użyczonej rzeczy, o której biorący w używanie nie wiedział. Odpowiedzialność użyczającego powstanie jednak tylko w takiej sytuacji, gdy wiedział lub powinien wiedzieć o wadzie rzeczy, a nie zawiadomił o tym biorącego, chyba że ten mógł je z łatwością zauważyć. Wadliwość rzeczy obejmuje swoim zakresem zarówno wady fizyczne, jak i prawne. Rodzaj i charakter przedmiotu użyczenia przesądza z kolei o sposobie korzystania z niego przez biorącego, w braku odmiennych postanowień w umowie. Biorący powinien korzystać z rzeczy w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy.

Umowa użyczenia nie uprawnia biorącego do oddania rzeczy użyczonej do używania osobie trzeciej. Oddanie to, bez ujemnych skutków dla biorącego jest możliwe jedynie wtedy, gdy taka możliwość zostanie przewidziana w umowie. Równocześnie biorący bierze w takich okolicznościach na siebie odpowiedzialność za sposób, w jaki ta osoba będzie korzystała z rzeczy.

Użyczający może żądać zwrotu rzeczy w przypadku, gdy biorący używa jej w sposób sprzeczny z umową, właściwościami lub przeznaczeniem rzeczy albo gdy powierza rzecz bez upoważnienia innej osobie, a także wtedy, gdy rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów, których nie przewidywał przy zawarciu umowy. Okolicznościami uzasadniającymi oddanie, a równocześnie nieuprawniającymi użyczającego do żądania zwrotu przedmiotu umowy, będą zjawiska określane mianem siły wyższej.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2014 poz. 121).

Zobacz:
Wzór umowy użyczenia
Wzór umowy użyczenia samochodu

Użytkowanie

Jest to ograniczone prawo rzeczowe. Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków, można jednak ograniczyć to prawo przez wyłączenie oznaczonych pożytków rzeczy. Wykonywanie użytkowania nieruchomości można ograniczyć do jej oznaczonej części. Użytkowanie wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć. Jeżeli użytkowanie obejmuje określony zespół środków produkcji, użytkownik może w granicach prawidłowej gospodarki zastępować poszczególne składniki innymi. Włączone w ten sposób składniki stają się własnością właściciela użytkowanego zespołu środków produkcji. Użytkowanie jest niezbywalne. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności.
Kodeks cywilny Art. 244. § 1, Art. 252-257.

Zobacz:
Opodatkowanie umowy najmu
Instrukcja: Wystąpienie o decyzję środowiskową.
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część czwarta
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część dziesiąta
Porada: Jak przy zastosowaniu majątkowych praw autorskich i tajemnicy przedsiębiorstwa zabezpieczyć technologie i rozwiązania hi-tech przed wrogim przejęciem
Porada: jakie koszty utrzymania/ eksploatacji lokalu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w działalności mikroprzedsiębiorcy

Używanie

Hasła powiązane: najem, pożytki, rzecz.

Stosując pojęcie używania należy odróżnić je od pojęcia użytkowania. W tym znaczeniu sensu stricte prawa rzeczowego jak i w rozumieniu potocznym używanie jest wykorzystywaniem – korzystaniem przez czerpanie pożytków.

Używanie to korzystanie z rzeczy lub prawa co do zasady zgodnie z jego przeznaczeniem.

Używanie jest zasadniczo prawem do korzystania z rzeczy z faktu jej posiadania, np.: z tytułu najmu, używania, wykonywania usług przy pomocy narzędzi powierzonych.

Użytkowanie jest zaś ograniczonym prawem rzeczowym, uregulowanym w kodeksie cywilnym w art. 252 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 poz. 121) – dalej jako: kc. 

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 poz. 121).

Zobacz:

Umowa najmu lokalu i powierzchni
Porada: Formy użytkowania lokalu a obowiązki podatkowe
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)
Porada: jakie koszty utrzymania/ eksploatacji lokalu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w działalności mikroprzedsiębiorcy
Porada: jak wybrać magazyn/skład na produkty i towary
Kazus: naruszenie cudzego prawa ochronnego na dany znak towarowy poprzez jego użycie w linkach i tzw. metatagach

Używanie bezpłatne

Nie należy mylić z użyczeniem (patrz hasło użyczenie), występuje tu termin ,,używanie’’ bezpłatne w prawie cywilnym tylko przy najmie. Najemca może wynajmowaną przez siebie rzecz ruchomą (np. samochód) lub nieruchomą (np. lokal), oddać w całości lub w części do bezpłatnego używania osobie trzeciej pod warunkiem, że w umowie najmu nie ma zapisu, który tego zabrania. W takiej sytuacji należy zawrzeć umowę o oddanie rzeczy do bezpłatnego używania, do której stosuje się przepisy dotyczące użyczenia (lecz przez to nie staje się użyczeniem). Oddanie przez najemcę przedmiotu najmu w całości lub części do bezpłatnego używania nie powoduje: że przestaje on być najemcą, zmiany umowy najmu, ani też nawiązania żadnego bezpośredniego stosunku między wynajmującym a osobą trzecią, której najemca oddał rzecz do bezpłatnego używania.

W umowie najmu może być zawarty zakaz oddania rzeczy najętej w całości lub w części osobie trzeciej do bezpłatnego używania (zakaz ten musi wynikać z wyraźnego postanowienia w umowie). Oddanie przez najemcę rzeczy najętej do bezpłatnego używania wbrew postanowieniom umowy najmu, jest równoznaczne z używaniem rzeczy w sposób sprzeczny z umową. Mimo tego, umowa nie staje się nieważna, ale wynajmujący może ją wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Osoba trzecia wywodzi swoje prawa wyłącznie od najemcy, w związku z tym stosunek prawny bezpłatnego używania nie może trwać dłużej niż stosunek prawny najmu i wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia najmu. Dlatego też najemca ponosi odpowiedzialność wobec osoby trzeciej za niewykonanie zobowiązania, natomiast wynajmujący może żądać zwrotu rzeczy (lokalu) najętej także wprost od osoby trzeciej.

Najemca nie może bez uzyskania, choćby w sposób dorozumiany, zgody wynajmującego oddać rzeczy (lokalu)  wynajmowanej w całości lub w części do bezpłatnego używania. Jednakże, zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym (rodzice, dzieci).

Podstawa prawna:

  • Art. 668 i 688ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017, poz. 459)
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneOkreśl kwotę i przekaż darowiznę

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 10 zł.