Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Pomocne definicje

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Tajemnica przedsiębiorstwa

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji definiuje tę tajemnicę jakonieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Najczęściej dzieli się tę tajemnicę na przemysłową, handlową, korporacyjną (organizacyjną)
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Art. 11.4

Zobacz:
Przykład z życia: Tajemnica przedsiębiorcy musi dotyczyć informacji rzeczywiście chronionej.
Instrukcja: Co musisz zrobić krok po kroku zatrudniając nowego pracownika
Procedura: Współpraca i przepływ informacji: przedsiębiorca - banki
Porada: Jak przy zastosowaniu majątkowych praw autorskich i tajemnicy przedsiębiorstwa zabezpieczyć technologie i rozwiązania hi-tech przed wrogim przejęciem
Porada: ochrona majątku przedsiębiorstwa
Polityka bezpieczeństwa informacji
Instrukcja - sukcesja mikro przedsiębiorców
Porada: Co zrobić żeby podjąć działalność gospodarczą już od pierwszego dnia rejestracji firmy?
Porada: W jaki sposób pracownik może zostać przedsiębiorcą? – „Firma na próbę”

Technika 635

Odmiana burzy mózgów (model brainwriting); zespół poszukujący pomysłów rozwiązań składa się z 6 osób, każdy uczestnik zapisuje 3 pomysły rozwiązań w ciągu 5 minut. Forma tej metody jest pisemna – wykorzystuje się określone formularze, które są wprowadzone do obiegu między wszystkimi uczestnikami metody. Każdy uczestnik na swoim formularzu podaje 3 rozwiązania, następnie przekazuje go jednej spośród pozostałych osób i otrzymuje inny, na którym zapisuje 3 kolejne niepowtarzające się pomysły. Możliwe jest jednak modyfikowanie, poprawianie i rozbudowywanie istniejących już pomysłów. Gdy każdy uczestnik dopisze 3 pomysły do wszystkich 6 formularzy, brainwriting zostaje zakończony. Podczas 30 min sesji zbierania pomysłów każdy z uczestników podaje 18 propozycji rozwiązań danego problemu czyli łącznie stworzonych zostało około 108 unikatowych pomysłów.

Technika oceny punktowej ważonej

(t.o.) - to technika oceny złożonej, posługująca się ocena punktową. Ocena punktowa ważona realizowana jest wg następujących etapów: określenie listy kryteriów; określenie wagi kryteriów; określenie skali oceny (najczęściej od 0 do 5); dokonanie oceny punktowej wg poszczególnych kryteriów (ocenia się w jakim stopniu dane rozwiązanie spełnia kryterium; obliczenie ocen punktowych ważonych dla poszczególnych kryteriów (mnoży się wagę kryterium przez liczbę punktów przypisanych do danego rozwiązania); formułowanie oceny syntetycznej w postaci sumy ocen punktowych ważonych wszystkich kryteriów; wybór rozwiązania, które otrzymało największą liczbę punktów.

Techniki organizatorskie

Narzędzia pomocne w analizie i rozwiązywaniu niemal każdego problemu przedsiębiorstwa z zakresu organizacji i zarządzania. Stosowanie w procesie podejmowania decyzji różnych technik zwiększa racjonalność podejmowanych decyzji. Dzięki posługiwaniu się nimi menedżer i inni decydenci mogą dokładniej zidentyfikować problem decyzyjny, sformułować większą liczbę rozwiązań danego problemu oraz wybrać rozwiązanie najlepsze. Techniki organizatorskie są to celowo i świadomie opracowane, nadające się do wielokrotnego zastosowania zalecenia, dotyczące rozwiązywania problemów. Charakteryzują się one dużą szczegółowością zaleceń, zależną jednak w dużym stopniu od zakresu problemowego, którego dotyczą.

Teren prywatny

Podając analizie termin wskazany w tytule, stwierdzić należy, że polski system prawa nie wykształcił definicji legalnej terminu: „teren prywatny”, co znalazło potwierdzenie w  wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. II SA/GI 1473/13, Legalis. W uzasadnieniu ww. wyroku uznano, że teren przedszkola jest terenem prywatnym  przyjmując, że:: ,,teren ten nie stanowi  miejsca publicznego w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane, wyżej powołanej. Aczkolwiek ustawa nie zawiera legalnej definicji pojęcia "miejsce publiczne", to jednak podzielić należy pogląd organu odwoławczego oparty na przywołanym w zaskarżonej decyzji orzecznictwie, że chodzi o miejsce dostępne dla nieokreślonej liczby osób. Tak więc, miejscem publicznym będzie park, skwer, plac na terenie stanowiącym własność jednostki samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa bądź innego podmiotu, lecz z woli właściciela przeznaczony dla każdej osoby, co dotyczy np. obiektów handlowych, czy usługowych.” Sąd zdefiniował ergo ten termin a contrario – „terenem prywatnym” jest to co nie jest „miejscem publicznym”.

Posługując się zaś słownikową definicją „teren” to każdy dowolnie określony fragment powierzchni lądowej. Termin „prywatny” oznacza tyle co stanowiący czyjąś osobistą własność, niepodlegający państwu ani żadnych innym podmiotom. Wyrażenie „teren prywatny” będzie ergo  oznaczało każdy dowolnie określony fragment powierzchni lądowej stanowiący czyjąś osobistą własności i niepodlegający państwu ani żadnym instytucjom publicznym. Jest on ściśle powiązany z prawem własności, które, na gruncie kodeksu cywilnego definiowane jest jako prawo do korzystania z rzeczy, w szczególności pobieranie pożytków i innych dochodów z rzeczy z wyłączeniem innych osób skuteczne wobec wszystkich (erga omnes) w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego i zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Warto jednak wskazać w tym zakresie, że słowo „teren” odnosi się potocznie do powierzchni gruntu, a stosowane wskazuje na własność nieruchomości. Nieruchomością są natomiast części powierzchni ziemskiej stanowiące de facto odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Natomiast na gruncie art.193 kodeksu karnego teren prywatny należy rozumieć jako „cudzy dom, mieszkanie, lokal bądź pomieszczenie albo ogrodzony teren”. Nie wydaje się to jednak być wyliczeniem enumeratywnym, ponieważ z powyższego przepisu  należy jedynie wywnioskować, że aby uznać dany obszar za teren prywatny niezbędne jest jego należyte odgrodzenie bądź wydzielenie, jednakże fakt, że dany teren nie jest odgrodzony nie przesądza o tym czyją jest własnością. W artykule 193 kk zostały zawarte w istocie przykłady najbardziej typowych form „terenu prywatnego”.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459.
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204.
Termin

Hasła powiązane: warunek, czynność prawna

Termin jest zastrzeżeniem dodatkowym zawartym w treści czynności prawnej, które uzależnia powstanie lub ustanie skutku prawnego od zdarzenia przyszłego i pewnego. Skutek czynności prawnej zostaje tym samym ograniczony w czasie lub powstaje (zachodzi) po upływie oznaczonego terminu. Różnica między terminem a warunkiem polega na tym, że przy terminie brak jest elementu niepewności (zdarzenie przyszłe niepewne).

Przykład: wykonanie świadczenia nastąpi z upływem trzymiesięcznego terminu od dnia zawarcia umowy.

Wyróżniamy terminy początkowe (zawieszające), które uzależniają powstanie skutku prawnego od nadejścia zdarzenia przyszłego i pewnego oraz terminy końcowe, które uzależniają od nadejścia takiego zdarzenia ustanie skutku prawnego (rozwiązujące). Do terminów początkowych stosuje się odpowiednio przepisy o warunku zawieszającym, a do terminów końcowych przepisy o warunku rozwiązującym. Co do zasady, czynności prawne, które nie mogą być ograniczone warunkiem, nie dopuszczają również zastrzeżenia terminu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2014, poz. 121).

Zobacz:
Porada: Jak przy zastosowaniu majątkowych praw autorskich i tajemnicy przedsiębiorstwa zabezpieczyć technologie i rozwiązania hi-tech przed wrogim przejęciem
Kazus: obciążenie dłużnika kosztami prowadzenia postępowania windykacyjnego
Procedura: Jak postępować w przypadkach wypadku przy pracy
Porada: zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych (korzyści, uprawnienia, obowiązki i konieczne formalności)
Metody rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) a także sporów przedsiębiorcy z konsumentem (B2C)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)
Procedura: jak uniknąć odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej przez przedsiębiorcę - wybrane przykłady
Procedura: jak przekształcić działalność indywidualną przedsiębiorcy w spółkę osobową z menadżerami, pracownikami
News: Nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony - zmiany w kodeksie pracy
Procedura: jak współpracować z komornikiem i wnosić o zabezpieczenie - „narzędzia” zabezpieczeń
News: odstąpienie od badań wstępnych - zmiany w Kodeksie pracy
Procedura: czym jest rejestr dłużników, kiedy możesz do niego trafić i czym to skutkuje
Porada: jak i z jakiej podstawy dochodzić poza sądem swojej wierzytelności od dłużnika?
News: Obowiązek zawarcia na piśmie umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej (za wykroczenie)
News: Nowelizacja Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
News: zmiany dotyczące funkcjonowania sklepów internetowych - brak dostosowania się przez przedsiębiorców do obowiązującej ustawy o prawach konsumentach i związane z tym konsekwencje.
Kazus: domniemanie w świetle odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki
News: Program ZUS dotyczący dofinansowania mikro przedsiębiorców w zakresie dofinansowania inwestycji poprawiających stan bezpieczeństwa i higieny pracy
Projektowane zmiany w m. in. ustawie o podatku od towarów i usług oraz Kodeksie karnym skarbowym
Przedsiębiorco co nowego w prawie – projektowana zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
Kazus - „Kontrola skarbowa” w przedsiębiorstwie
Instrukcja - sukcesja mikro przedsiębiorców
Porada jak zlikwidować sp. z o.o. krok po kroku
Porada: Alternatywne metody rozwiązywania sporów- umowa i ugoda mediacyjna
Przedsiębiorco co nowego? Nowy zakres obciążeń na ZUS
Kazus: Zawarcie umowy spółki cichej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych
Porada: Jak i do kogo wystąpić o interpretacje podatkową
Przedsiębiorco co nowego? Nowe wytyczne dla przedsiębiorców
Porada: Składanie pism procesowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Kazus: Czy stosunek pracy można nawiązać w dzień ustawowo wolny od pracy?
Instrukcja: Likwidacja spółki osobowej
Porada: Jak dokonać podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.
Porada: Wszystko co należy wiedzieć o składkach ZUS w 2018 r.
Warto wiedzieć: JPK w praktyce
Instrukcja: Tytuły opłacania składek ZUS w zbiegu
Instrukcja: Jak napisać wniosek koncesyjny o wydanie zezwolenia lub pozwolenia

Termin zapłaty

Termin zapłaty świadczenia może zostać wskazany przede wszystkim przez strony w umowie, jednak często wynika on np. z ogólnych warunków umów doręczonych stronie lub opublikowanych na stronie www. z którymi mógł się zapoznać zamawiający, jeżeli wynikało to z umowy lub był o tym poinformowany. Jeżeli strony nie ustaliły terminu zapłaty, to najpierw wchodzą w grę obowiązujące w danej branży na rynku relewantnym zwyczaje, czyli praktyka co najczęściej oznacza 14 dniowy  termin zapłaty lub wręcz zapłatę w chwili wydania towaru lub wykonania usługi, także termin może zostać wskazany na fakturze, jednak wówczas nie może sprzeciwiać się terminom stosowanym w zwyczaju na danym rynku. Termin zapłaty może zostać także określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ponadto, termin może wynikać z przepisów prawa publicznego w szczególności dla należności publiczno- prawnych, dotyczy to m.in. podatków. W przypadku decyzji tzw. wymiarowych, ustalających zobowiązanie, wysokość świadczenia w takiej decyzji określa się także termin zapłaty. Decyzję ustalające wydają zarówno organy administracji rządowej jak i samorządowej np. podatku lokalne bądź też ustalenie wynagrodzenia z tytułu użytkowania wieczystego.

Termin zapłaty nie może być uzależniony od niepewnego zdarzenia przyszłego.

Termin zapłaty nie może być uzależniony od zdarzenia przyszłego oraz nie pewnego (np. wykonanie zobowiązania przez inny podmiot).

Jeżeli termin zapłaty został oznaczony w dniach, upływa on wraz z końcem ostatniego dnia.

W przypadku gdy początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Jeżeli wyznaczony termin jest wskazany jako początek, środek  bądź koniec miesiąca, rozumie się przez to pierwszy, piętnasty bądź ostatni dzień miesiąca.

Termin półmiesięczny wynosi piętnaście dni.

Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć.

W przypadku gdy koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za dzień wolny od pracy bądź na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy bądź sobotą.

O terminach zapłaty dla świadczeń publicznoprawnych i zrównanych z nimi stosuje się ordynacje podatkową i ustawach podatkowych.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz.U 2018.1025)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.  ordynacja podatkowa (Dz.U 2018.800)

Zobacz
Instrukcja: Jak napisać wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Topografia układów scalonych

Prawo własności przemysłowej Art. 196. 1. Przez topografię układu scalonego, zwaną dalej „topografią", rozumie się rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego.
2. Przez układ scalony rozumie się jedno- lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów z materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełniania funkcji elektronicznych.

Zobacz:
Jak skutecznie chronić własność intelektualną?
Porada: własność intelektualna w e-biznesie
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)

Treści cyfrowe

Treści cyfrowe to, zgodnie z definicją zawartą w przepisie art. 2 pkt. 5) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 683), dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Szerzej definiuje pojęcie treści cyfrowych motyw 19 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.U. L 304 z 22.11.2011, str. 64—88, jako dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, takie jak: programy komputerowe, aplikacje, gry, muzyka, nagrania wizualne lub teksty, bez względu na to, czy dostęp do nich osiąga się poprzez pobieranie czy poprzez odbiór danych przesyłanych strumieniowo, na trwałym nośniku czy przy użyciu jakichkolwiek innych środków.

Treści cyfrowe obejmują przede wszystkim różne programy komputerowe o charakterze użytkowym do zastosowania we wszelkich urządzeniach od standardowo komputerów, laptopów po telefony, smartfony, konsole do gier, samochody czy inne urządzenia. Treściami cyfrowymi są najczęściej teraz filmy,  muzyka i programy na konsole do gier, a zatem to, co potocznie nazywa się „przedmiotami wirtualnymi”, a które coraz częściej stają się przedmiotem obrotu.

Szybki rozwój rzeczywistości wirtualnej wiąże się z powstaniem również „przedmiotów wirtualnych”. Przedmioty te mogą odpowiadać rzeczom istniejącym w świecie realnym, ale nie muszą mieć takich odpowiedników. Jako przykład można podać uzbrojenie, ekwipunek lub narzędzia graczy gier komputerowych, którzy poprzez swoje awatary funkcjonują w światach wirtualnych w których toczy się dana gra. Również przykładem przedmiotu wirtualnego może być „złoto”, zdobywane z poświęceniem przez graczy, które może być w świece wirtualnym bądź realnym przedmiotem obrotu. Przedmiotem wirtualnym może być jak najbardziej również i sam utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.), a więc niematerialny zarówno w świecie realnym jak i wirtualnym gdy stają się przedmiotem obrotu w sklepie w świecie wirtualnym lub pomiędzy graczami.

Przedmioty te mogą być „odwzorowaniem” w świecie wirtualnym przedmiotów istniejących realnie, jak również mogą nie mieć żadnych takich „odpowiedników”, mogą być utrwalone w urządzeniu, którym użytkownik steruje posługując się w świecie wirtualnym danym przedmiotem wirtualnym / emanacją urządzenia (np. konsola do gry w kształcie kierownicy za pomocą której w wirtualnym świecie można kierować wirtualnym motocyklem, patrz także przeciwnik wirtualny - awatar).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U 2017.459)

Zobacz:
Porada: Jakie przyjąć założenia polityki bezpieczeństwa w zarządzaniu i zabezpieczaniu treści na stronie www, w sieci

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.