Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Pomocne definicje

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Papiery wartościowe

Za papier wartościowy należy uznać dokument prywatny w formie rzeczowej, posiadający cechy określone w art.9216 k.c., który wystawiono na podstawie szczególnego przepisu ustawowego pozwalającego uznać ten dokument za papier wartościowy (zasada numerus clausus). W publicznym obrocie mamy do czynienia z akcjami zdematerializowanymi, czyli nie mającymi formy dokumentu wartościowego. Papiery wartościowe mogą być na okaziciela, jak i imienne, zbywalne przez samowręczenie.
Zgodnie z ustawą Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, pod pojęciem papieru wartościowego rozumie się akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, jak również inne papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego. Papierami wartościowymi, w rozumieniu ustawy, są również zbywalne prawa majątkowe z papierów wartościowych w/w oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny papierów wartościowych, o których mowa wyżej (prawa pochodne – dyrewaty).

Zobacz:
Porada: Testament przedsiębiorcy, czyli jak zadysponować przedsiębiorstwem na wypadek śmierci
Finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorcy
Instrukcja: Jak się ubezpieczyć?
Instrukcja - sukcesja mikro przedsiębiorców

Parasol cenowy

(ang. Price Umbrella) – termin określający wysoki ogólny poziom cen w danej branży lub kategorii produktów. Firma zamiast obniżać ceny wraz ze spadkiem kosztów produkcji utrzymuje przez pewien czas wysoki poziom cen w efekcie czego szybciej odzyskuje zainwestowany kapitał. Utrzymywanie parasola cenowego daje liderowi krótkotrwałe zyski jednak w długim terminie nie jest to strategia korzystna, bowiem konkurenci mogą obniżyć koszty i zdobyć rynek, który później będzie trudny do odzyskania.

Partnerzy

Pojęcie „partnerów” odnosi się w prawie spółek handlowych do jednej ze spółek osobowych stypizowanych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity 2017 r. poz. 1577 ze zm.). Partnerzy to wspólnicy spółki partnerskiej. Spółka partnerska jest uregulowana w przepisach art. 86 – 94 tego Kodeksu.

Zgodnie z art. 86 Ksh

§ 1, spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

§ 2. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.

Art. 87 stanowi, iż partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych w art. 88 lub w odrębnej ustawie. Wykonywanie wolnego zawodu w spółce może być uzależnione od spełnienia dodatkowych wymagań przewidzianych w odrębnej ustawie. Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza (czyli farmaceuty), architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego (art. 87 Ksh).

Należy pamiętać, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki partnerskiej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 89 Ksh).

Ważne! Zgodnie z art. 95 Ksh;

§ 1. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

§ 2. Umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej.

Należy jednakże pamiętać, że w praktyce może być trudne ścisłe i precyzyjne wyodrębnienie konkretnych czynności wykonywanych przez pracownika zatrudnionego w spółce partnerskiej, a wykonującego czynności na rzecz danego partnera i pod jego kierownictwem przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki, od czynności wykonywanych przez tego pracownika w ramach zatrudnienia w spółce – dla spółki partnerskiej. 

Zobacz:
Jak wspólnicy mogą się umówić dla prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej i jak wybrać jej formę?

Patent

Patent to prawo ochronne do wynalazku dające wyłączność na wykonywanie tego prawa i rozporządzanie nim. Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawo własności intelektualnej Art. 24.

Zobacz:
Jak skutecznie chronić własność intelektualną?
Porada: własność intelektualna w e-biznesie
Porada: Jak przy zastosowaniu majątkowych praw autorskich i tajemnicy przedsiębiorstwa zabezpieczyć technologie i rozwiązania hi-tech przed wrogim przejęciem
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)
Instrukcja: Zarządzane dobrami (aktywami) własności intelektualnej w przedsiębiorstwie
Porada: Jak zdobyć środki w ramach Konkurs 5/1.1.1/2017 – „Szybka ścieżka" MŚP 

Pełnomocnik

Ze względu na źródła umocowania przedstawicielstwo dzielimy na udzielane pełnomocnictwo i przedstawicielstwo ustawowe (patrz przedstawicielstwo ustawowe). Pełnomocnik zostaje ustanowiony przez jednostronne oświadczenie woli osoby, która chce być reprezentowana - mocodawcę.
Pełnomocnik może być umocowany do czynności zwykłego zarządu (pełnomocnictwo ogólne) albo do dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu (pełnomocnictwo rodzajowe) albo do dokonania konkretnej, ściśle określonej czynności prawnej (pełnomocnictwo szczególne).
Kodeks cywilny Art. 98

Zobacz:
Porada: Zatrudnianie
Wypełniamy PIT-11 za 2013 rok
Przykład z życia: „Kontrola podatkowa" – czym jest, jak długo może trwać i w jaki sposób przedsiębiorca może skutecznie bronić się przed nieuzasadnioną kontrolą?
Instrukcja: Jak wypełnić weksel?
Metody rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) a także sporów przedsiębiorcy z konsumentem (B2C)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)
Procedura: pełnomocnictwo i prokura w firmie
Procedura: jak współpracować z komornikiem i wnosić o zabezpieczenie - „narzędzia” zabezpieczeń
Procedura: czym jest rejestr dłużników, kiedy możesz do niego trafić i czym to skutkuje
Kazus: Umowa zlecenia tylko na inne czynności niż objęte umową o pracę
Porada: Jakie zmiany musisz wpisać do KRS i jak to zrobić
Instrukcja: Jak utrzymać Przedsiębiorstwo Rodzinne „w ruchu" i zabezpieczyć w sytuacji utraty zdolności przedsiębiorcy do jego prowadzenia
Porada: Jakie kroki trzeba podjąć by zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej

Pierwszeństwo uzyskania prawa do projektu wynalazczego

Możemy rozróżnić trzy podstawy określające pierwszeństwo do uzyskania prawa patentu do projektu wynalazczego:
1.Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się, z zastrzeżeniem przepisów prawa własności przemysłowej, według daty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym, na dzień dostarczenia prawidłowo sporządzonych dokumentów do uzyskania prawa.
2.Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przysługuje w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we wskazanym państwie, jeżeli od tej daty zgłoszenie w Urzędzie Patentowym dokonane zostanie w okresie:
1) 12 miesięcy - w przypadku zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych;
2) 6 miesięcy - w przypadku zgłoszeń wzorów przemysłowych.
3.Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Polsce lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego dokonane zostanie w okresie 6 miesięcy od tej daty.
Prawo własności przemysłowej Art. 13. 1.

Zobacz:
Jak skutecznie chronić własność intelektualną?

PIT 36/37

PIT – (ang. personal income tax) to skrót odnoszący się do podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych to obligatoryjny, powszechny i bezpośredni podatek państwowy o charakterze dochodowym i osobistym. Podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych są osoby fizyczne uzyskujące dochody z różnych źródeł. Tym samym źródłem dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych może być zarówno wynagrodzenie z umowy o pracę, dochód z działalności gospodarczej podatnika wykonywanej na własny rachunek, dochód wspólników spółek osobowych opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też dochód z majątku i praw majątkowych, np. z najmu, dzierżawy, etc.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych reguluje Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016 r., poz. 2032) (dalej: „Ustawa o PIT”).

Z przedmiotu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zostały jednak wyłączone:

 • przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej;
 • przychody z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach;
 • przychody podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn;
 • przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (np. z nierządu lub z przestępstwa);
 • przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychody z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich;
 • przychody (dochody) przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 511, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 1948), z zastrzeżeniem art. 24a ust. 1a;
 • świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską.

Formularze PIT

Zasadą rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych jest tzw. samoobliczenie. Oznacza to, że podatnik obowiązany jest sam obliczyć należny podatek i złożyć odpowiedni formularz PIT, w zależności od źródła osiąganych dochodów oraz osoby będącej płatnikiem, czyli podmiotem obliczającym i wpłacającym zaliczki na podatek dochodowy. Dwa najpopularniejsze i najczęściej składane formularze PIT to formularz PIT-36 i PIT-37.

Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą najczęściej rozliczają się najczęściej za pomocą formularza PIT-36. PIT-36 wypełniany i składany jest przez podatników, którzy uzyskali dochód i rozliczyli zaliczki na podatek dochodowy bez pośrednictwa płatnika (np. pracodawcy), tj. sami obliczają i wpłacają zaliczki na podatek dochodowy, a przy tym rozliczają się na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej progresywnej (18%-32%). Formularz PIT-36 będzie właściwy również w sytuacji, gdy część dochodów uzyskana była za pośrednictwem płatnika (np. wynagrodzenie z tytułu umowę o pracę), a część bez pośrednictwa płatnika wraz z obowiązkiem samodzielnego obliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy (np. dochód z jednoosobowej działalności gospodarczej, dochód wspólników spółek osobowych opodatkowanych PIT).

Podatnicy, którzy zadeklarowali rozliczanie się za pomocą podatku liniowego składają deklarację PIT-36L, w zakresie dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym.

Natomiast podatnicy, którzy rozliczają się wyłącznie ryczałtem ewidencjonowanym zobowiązani są wypełnić i złożyć formularz PIT-28.

Natomiast w sytuacji, gdy wszystkie dochody bez względu na ich źródło były rozliczane przez płatnika, którym nie jest podatnik (np. pracodawcę), wówczas właściwym formularzem jest formularz PIT-37.

Aktualne formularze PIT:

 • PIT-28/B Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (dotyczy lat: 2014, 2015, 2016)
 • PIT-14 Informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej (dotyczy lat: 2013 , 2014, 2015, 2016)
 • PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dotyczy lat: 2013, 2014, 2015, 2016)
 • PIT-2A Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dotyczy lat: 2013, 2014, 2015, 2016)
 • PIT-3 Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dotyczy lat: 2014, 2015, 2016)
 • IFT-1/IFT-1R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (dotyczy lat: 2015, 2016)
 • IFT-3/IFT-3R Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.)
 • IFT/A Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.)
 • PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (dotyczy lat: 2015, 2016)
 • PIT-12 Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (dotyczy lat: 2014, 2015, 2016)
 • PIT-16 Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (dotyczy 2016 roku)
 • PIT-16A Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (dotyczy lat: 2015, 2016)
 • PIT-16Z Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (dotyczy lat: 2015, 2016)
 • PIT-19A Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (dotyczy lat: 2015, 2016)
 • PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (dotyczy lat: 2015, 2016) (rozliczenie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.)
 • PIT-28/A Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych (dotyczy lat: 2015, 2016)
 • PIT-28/B Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (dotyczy 2016 roku)
 • PIT-2K - Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (dotyczy lat: 2014, 2015, 2016)
 • PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (dotyczy lat: 2015, 2016)
 • PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (dotyczy lat: 2015, 2016) (podatników, którzy dokonali wyboru podatku liniowego)
 • PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (dotyczy lat: 2015, 2016)
 • PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (dotyczy lat: 2015, 2016) (w przypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach)
 • PIT-39 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (dotyczy lat: 2015, 2016) (w przypadku zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami)
 • PIT-40 Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (dotyczy lat: 2015, 2016) (rozliczenie za pośrednictwem zakładu pracy)
 • PIT-40A/11A Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy (dotyczy lat: 2015, 2016)
 • PIT-4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (dotyczy lat: 2015, 2016)
 • PIT-6 Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu (dotyczy 2016 roku)
 • PIT-8AR Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (dotyczy lat: 2015, 2016)
 • PIT-8C Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (dotyczy lat: 2015, 2016)
 • PIT/B Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (dotyczy lat: 2015, 2016)
 • PIT/BR Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym (dotyczy 2016 roku)
 • PIT-CFC Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.)
 • PIT/D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (dotyczy lat: 2015, 2016)
 • PIT/DS Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym (dotyczy 2016 roku)
 • PIT/M Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (dotyczy lat: 2015, 2016)
 • PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (dotyczy lat: 2015, 2016)
 • PIT-R Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (dotyczy lat: 2015, 2016)
 • PIT/Z Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (dotyczy lat: 2015, 2016)
 • PIT/ZG Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (dotyczy lat: 2014, 2015, 2016)
 • SSE/A Wykaz udziałów w spółkach (dotyczy lat: 2015, 2016)
 • SSE-R Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (dotyczy lat: 2015, 2016)
 • SSE-R/A Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą (dotyczy lat: 2015, 2016)

Zobacz:
Przedsiębiorco co nowego: Księgi przychodów i rozchodów na nowym wzorze
W jakich krajach musisz odprowadzać podatki prowadząc sklep internetowy z możliwością wysyłki do krajów Europejskich
Zmiany w przepisach podatkowych od 1 stycznia 2018 r.
Porada: Jak wypowiedzieć umowę zatrudnienia w przypadku likwidacji/upadłości przedsiębiorstwa, likwidacji oddziałów, zakładu

Planowanie operacyjne

Procedura zamieniania przez przedsiębiorstwo jego orientacji strategicznych w programy działania realizowane przez poszczególne służby, wydziały i jednostki strategiczne w ramach ich zwykłej działalności.

Plany operacyjne w organizacji układają się w hierarchię, odpowiadają strukturze organizacyjnej. Na każdym szczeblu plany odgrywają dwojaką rolę: wyznaczają cele, które maja być osiągnięte przez plany niższego szczebla, z kolei same stają się instrumentem realizacji celów, ustalonych przez plan kolejnego wyższego szczebla.

Wyróżnia się dwa rodzaje planów:

 1. Plany strategiczne: prowadzące do osiągania ogólnych celów formy – spełnienie misji, stanowiącej szczególny powód istnienia organizacji,
 2. Plany operacyjne: określające sposoby wcielania w życie planów strategicznych. Dzielą się na:
  • plany jednorazowe (programy, projekty) – opracowane dla uzyskania konkretnych celów, tracące swą ważność z chwilą ich osiągnięcia,
  • plany trwale obowiązujące – wytyczne polityki, ustalone procedury, reguły, regulaminy.
Planowanie strategiczne

Sformalizowana procedura podejmowania decyzji dotyczących ustalania głównych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa, a zwłaszcza charakteru dziedzin działalności, w które zamierza się ono angażować oraz intensywności tego zaangażowania. Cele firmy mówią o tym, co firma chce osiągnąć, strategia to plan gry, który to umożliwia. Planowanie strategiczne odpowiada na pytania:

 • czym się zajmujemy i czym powinniśmy się zajmować
 • kim są a kim powinni być nasi klienci.

Cechy planowania strategicznego:

 • stwarza ramy planowania bardziej szczegółowego oraz podstawę codziennych decyzji,
 • wiąże się z dłuższym okresem niż inne rodzaje planowania,
 • skupia uwagę i zasoby firmy na najważniejszych działaniach,
 • dotyczy najwyższego szczebla w tym znaczeniu, że musi w nim uczestniczyć kierownictwo naczelne, które dysponuje dostateczną wiedzą i doświadczeniem, aby uwzględnić wszystkie aspekty funkcjonowania danej organizacji. Jego zaangażowanie jest ponadto konieczne dla wywołania i podtrzymania zaangażowania na niższych szczeblach.
Pliki cookies (z ang. cookie – ciastko)

są to dane informatyczne, zapisywane podczas przeglądania stron internetowych. Pliki cookies składają się z szeregu liter i cyfr, zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. takich które wymagają autoryzacji m.in. podczas logowania do poczty e – mail, lub sklepu internetowego. Dane, które zostaną pozyskane za pomocą cookies nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w sklepie internetowym. Identyfikują one jedynie dane komputera i przeglądarki, z których są przeglądane strony internetowe. Każdy serwis internetowy, sklep internetowy itp. musi posiadać zgodę internautów na przechowywanie i stosowanie cookies. Zgoda powinna zostać wyrażona jednoznacznie i aktywnie, a nie domyślnie lub przez zaniechanie (milczenie), przeważnie czynności tej dokonuje użytkownik poprzez ustawienia przeglądarki bądź aplikacji. Zasze administrator musi na stronie uprzednio poinformować internautów o stosowaniu  tych plików. Pliki cookies umożliwiają także, identyfikowanie, w jaki sposób użytkownicy internetu korzystają z poszczególnych stron internetowych. Przekazują informacje do serwerów i dzięki temu, strona internetowa może być m.in. lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji danych grup użytkowników serwisu, sklepu internetowego itp.

Za pomocą plików cookies można zbierać dane agregując je dla poszczególnych grup użytkowników i stworzyć anonimowe statystyki, jak często odwiedzana jest dana strona internetowa. W przypadku sklepów internetowych pozwalają one na polecanie użytkownikom produktów związanych z tymi, które zazwyczaj zamawiają lub takich które mogłyby ich zainteresować. Dzięki plikom cookies nawet reklamy, które wyświetlają nam się podczas przeglądania stron internetowych uwzględniają np. nasze miejsce zamieszkania. Zakładając konto w sklepie internetowym zazwyczaj podajemy swój adres i w ten sposób, odwiedzając tą stronę wyświetlają nam się reklamy powiązane z okolicą, w której mieszkamy.

Dane osobowe, które są zbierane przy użyciu cookies mogą być gromadzone wyłącznie w celu wykonywania pewnych funkcji informatyczo - technicznych na rzecz określonego użytkownika np. zapamiętanie loginu do serwisu, sklepu internetowego itp. Dla celów statystycznych, profilowania grup użytkowników dane te są agregowane (odpersonifikowane). Wszystkie dane muszą być szyfrowane tak, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione. Profilowanie konkretnych użytkowników dla potrzeb marketingu, przesyłania ofert itp. może się odbywać za osobną wyraźną zgodą użytkownika.

Do plików cookies muszą być załączone dostępne przed akceptacją ich stosowania informacje, które najczęściej noszą nazwę polityki prywatności lub ochrona prywatności przy stosowaniu ,,ciasteczek’’. Polityki prywatności danych portali, serwisów, e – sklepów często z uwagi na obowiązek wdrożenia RODO opracowywane są łącznie dla cookies, jak i dla logowania oraz przetwarzania danych użytkownika podawanych przy logowaniu lub przy składaniu zamówień, wypełnianiu tzw. kart kontaktowych lub zawieraniu umów na odległość.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2017, poz. 1907)

 

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.