Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Pomocne definicje

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Nabycie

Nabycie jest to uzyskanie własności bądź każdego innego prawa (np. praw wyborczych, prawo do użytkowania, prawo do spółdzielczego własnościowego prawa lokalu) w sposób przewidziany przez ustawę.

Nabycie może następować jako nabycie pierwotne i nabycie pochodne.

Nabycie pierwotne – jest to uzyskanie prawa takie gdy nabywca prawa podmiotowego nie uzyskał go od określonej osoby. Nabycie nie następuje, na skutek przekazania, nie jest uzależnione od wcześniejszego przysługiwania komuś innemu i jego woli. Następuje na skutek czynności faktycznych lub prawnych wskazanych w ustawie. Przykładem nabycia pierwotnego jest np. zawłaszczenie rzeczy niczyjej, a także w wyniku wytworzenia nowego przedmiotu np. modelu samolotu. 

Nabycie pochodne – nabywca uzyskuje istniejące już prawo od innej osoby, kiedy to prawo na niego przechodzi. Nabycie następuje na skutek czynności faktycznej bądź prawnej, także z mocy prawa za wiedzą obu stron. Trzeba pamiętać, iż zbywca nie może przenieść na osobę więcej praw niż sam posiada. Przykładem nabycia pochodnego jest np. nabycie własności w drodze umowy kupna- sprzedaży, darowizny.

Nabycie pierwotne może występować jako nabycie konstytutywne bądź translatywne.

Nabycie konstytutywne – powstaje z chwilą powstania prawa. Na przykład właściciel nieruchomości wynajmuje ją innej osobie (prawo najmu jest węższe w stosunku do prawa własności). Nabycie konstytutywne może występować tylko w chwili istnienia już prawa „szerokiego” do ustanawianego „węższego”  (np. własność-> najem, własność->dzierżawa). Nabycie konstytutywne występuje jako nabycie pochodne lub nabycie pierwotne. Jako pierwotne nabycie konstytutywne wskazać można np. nabycie praw wyborczych przez obywatela w chwili uzyskania pełnoletności. Nabyciem konstytutywnym pochodnym jest np. ustanowienie użytkowania wieczystego.

Nabycie translatywne- powstaje z chwilą przejścia w całości prawa już wcześniej istniejącego na następcę. Nabycie translatywne występuje jako nabycie pierwotne i nabycie pochodne. Nabyciem translatywnym pierwotnym jest np. zasiedzenie nieruchomości. Jako nabycie translatywne pochodne wskazać można np. zbycie spadku. 

nabycie

Zobacz:
Porada: Jak zdobyć środki w ramach Konkurs 5/1.1.1/2017 – „Szybka ścieżka" MŚP 
Dystrybucja towarów w e-handlu
Instrukcja: Likwidacja spółki osobowej

Nabycie od nieuprawnionego

Nabycie od nieuprawnionego uregulowane jest w art. 169 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. 2017 poz. 459) – dalej jako: KC.

Co do zasady, w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego nikt nie może przenieść na drugą osobę więcej praw niż sam posiadam, jednakże art. 169 KC przewiduje od tej zasady wyjątek, wprowadzony w § 1 tego artykułu, który stanowi, że jeżeli osoba nieuprawniona do rozporządzania rzeczą ruchomą zbywa rzecz i wydaje ją nabywcy, to z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie uzyskuje on własność, chyba że działa w złej wierze.

W szeregu transakcji „dnia codziennego”, obrotu nieprofesjonalnego, nabywamy różne rzeczy okazjonalnie od znajomych, na bazarze nie jest możliwe i celowe wówczas legitymowanie zbywcy i dokumentowanie pochodzenia danego towaru, zwyczajowo dochodzi do zawarcia transakcji przez wydanie rzeczy i zapłatę ceny.

Przywołany przepis jest swoistą gwarancją dla nabywców, którzy nabywają rzecz w dobrej wierze. Tym samym Ustawodawca dopuszcza możliwość nabycia własności od osoby nieuprawnionej do rozporządzania rzeczą. Uzależnione jest to od spełnienia następujących przesłanek: nabywca jest w dobrej wierze, a zbywca włada rzeczą i wyda ją nabywcy[1].

Dobra wiara nabywcy stanowi konieczną przesłankę nabycia własności od osoby nieuprawnionej. Odnosi się ona do uprawnienia zbywcy co do rozporządzania rzeczą i polega na usprawiedliwionym okolicznościami przekonaniu nabywcy, że zbywcy przysługuje prawo do rozporządzania rzeczą. Dobra wiara nabywcy powinna istnieć w momencie wydania rzeczy. Jest ona wyłączona zarówno wtedy, gdy nabywca ma świadomość, że zbywca nie jest uprawniony do zbycia rzeczy, jak również wtedy, gdy brak świadomości jest wynikiem niedbalstwa[2]. Nabywca jest wówczas w złej wierze i nie ma możliwości nabycia własności od nieuprawnionego.

Na marginesie, co do kwestii dobrej lub złej wiary nabywcy pochodzącego z kradzieży samochodu wypowiedział się Sąd Najwyższy, podkreślając, że nabywca samochodu powinien zachować, stosownie do okoliczności, szczególną ostrożność w celu upewnienia się, czy samochód nie pochodzi z kradzieży, a zwłaszcza wtedy, gdy zbywcą nie jest osoba zajmująca się obrotem samochodami – patrz szerzej: Uchwała SN z dnia 30 marca 1992 r., III CZP 18/92.

Ze sformułowania komentowanego przepisu wynika, że oprócz dobrej wiary nabywcy istotną przesłanką nabycia własności rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej jest także wydanie rzeczy nabywcy. Nabywca staje się właścicielem rzeczy ruchomej z chwilą objęcia jej w posiadanie.

Ochrona nabywcy w dobrej wierze, przewidziana w art. 169 § 1 KC ulec może jednak ograniczeniu w sytuacji, gdy właściciel rzecz zgubił lub mu ją skradziono albo też utracił ją w inny sposób. Mowa tu o rzeczach, nad którymi władanie nieuprawniony zbywca uzyskał wadliwe. W tych wypadkach dodatkową przesłanką nabycia własności jest upływ trzech lat od chwili utraty rzeczy przez właściciela. Jeśli zatem zbycie nastąpiło po upływie tego terminu, prawo własności przechodzi na nabywcę w dobrej wierze z chwilą wydania rzeczy[3]. Natomiast jeżeli zbycie i wydanie rzeczy nastąpiły przed upływem tego trzyletniego terminu, nabywca stanie się właścicielem, gdy termin ten zakończy swój bieg, i to pod warunkiem, że nabywca pozostaje nieświadomy, co do nieuprawnionego rozporządzania rzeczą przez osobę, od której nabył dany przedmiot czyli nadal w chwili spełnienia tej dodatkowej przesłanki jest w dobrej wierze.

Podstawa prawna:

art. 169 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj.: tj.: Dz. U. 2017 poz. 459).

 

[1] Nabycie własności ruchomości od nieuprawnionego, Kraków 1998; W. Kowalski, Nabycie własności dzieła sztuki od nieuprawnionego, Kraków 2004;

[2] J. Majorowicz Komentarz, t. I, 1972, s. 465)

[3] Wyrok SN z dnia 28 sierpnia 1984 r., I CR 261/84;

 

Nadzorca sądowy (tymczasowy nadzorca sądowy)

jest to organ postępowania restrukturyzacyjnego, ustanawiany przez sąd tymczasowo. Jego zadaniem jest ochrona majątku dłużnika przed uszczupleniem. Funkcję taką może pełnić osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a także spółka handlowa, której wspólnicy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność całym swoim majątkiem za jej zobowiązania oraz członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Głównym zadaniem nadzory sądowego, działającego w interesie ogółu wierzycieli, jest zabezpieczenie majątku przed niekorzystnymi działaniami dłużnika. Zajmuje się on także m.in. analizą czynności dłużnika przekraczających zwykły zarząd z uwzględnieniem interesu wierzycieli oraz ewentualnym sporządzaniem sprawozdania dotyczącego stanu przedsiębiorstwa dłużnika, które stanowi obiektywne źródło wiedzy dla sądu. Jeżeli tymczasowy nadzorca sądowy stwierdzi nieprawidłowości w zarządzie majątkiem dłużnika jest zobowiązany poinformować o tym sąd oraz złożyć wniosek o zmianę sposobu zabezpieczenia przez ustanowienie zarządu przymusowego.

Tymczasowy nadzorca sądowy jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające ustanowienie go do pełnienia tej funkcji – nie później niż wraz z podjęciem pierwszej czynności przed sądem.

Jest on uprawniony do udzielania pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych, może być nią np. udzielenie zgody na dokonanie przez dłużnika czynności przekraczających zwykły zarząd.

Sąd może z urzędu zobowiązać nadzorcę do złożenia w terminie sprawozdania zawierającego m.in. informacje na temat stanu finansowego dłużnika, czy rodzaju i wartości jego majątku. Katalog wymaganych informacji jest otwarty, a sąd może zażądać dodatkowych danych, np. weryfikacji dokonanych na majątku dłużnika zabezpieczeń rzeczowych i kwot, jakie są zabezpieczone. 

Ustanowienie nadzorcy sądowego następuje na mocy postanowienia sądu w przedmiocie zabezpieczenia.

Nadzorca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za wykonywanie swoich czynności stosownie do wykonanej pracy, jak również do zwrotu wydatków koniecznych, poniesionych w związku z ich wykonywaniem. O jego wynagrodzeniu i zwrocie wydatków koniecznych poniesionych w związku z pełnieniem funkcji, orzeka sąd na wniosek nadzorcy. Wniosek musi  być złożony w terminie 7 dni od dnia powiadomienia nadzorcy o jego odwołaniu lub od dnia wygaśnięcia jego funkcji. Na postanowienie sądu w przedmiocie wynagrodzenia nadzorcy przysługuje zażalenie.

Do tymczasowego nadzory sądowego stosuje się odpowiednio przepisy określające prawa i obowiązki syndyka. Odpowiednie stosowanie oznacza, że przepisy te będą stosowane wprost, wtedy gdy nie będą wymagały istotnych modyfikacji, które powinny uwzględniać odmienności roli tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu i roli syndyka, który obejmuje majątek upadłego w zarząd w celu jego likwidacji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r.  Prawo upadłościowe – art. 38 (tj. Dz. U. 2016, poz. 2171)

Najem

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz (lokal, środek transportu, urządzenie) do używania (korzystania zgodnie z przeznaczeniem) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
Uwaga! Jeżeli oddaje się rzecz do wykorzystania, czyli użytkowania, czerpanie pożytków będzie już dzierżawą, niezależnie od tego jak nazwiemy umowę. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.
Kodeks cywilny art. 659

Zobacz:
Porada: Finansowanie wyposażenia firmy
Porada: Wybór lokalizacji oraz lokalu na siedzibę przedsiębiorcy
Porada: Formy użytkowania lokalu a obowiązki podatkowe
Umowa dzierżawy
Umowa o usługi administracyjne, sekretarskie i zarządzania
Porada: Finansowanie wyposażenia firmy
Umowa najmu lokalu i powierzchni
Opodatkowanie umowy najmu
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część trzecia
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część czwarta
Porada: jak wybrać magazyn/skład na produkty i towary
News: Zmiana dotycząca nowych druków zeznań, informacji, oświadczeń oraz wzorów deklaracji PIT, CIT, VAT i ZUS
Porada: Jak zdobyć środki w ramach Konkurs 5/1.1.1/2017 – „Szybka ścieżka" MŚP 

Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty to deklaratywne, stwierdzające istnienie wymagalnego roszczenia, orzeczenie sądowe o charakterze merytorycznym, rozstrzygające o żądaniu pozwu wniesionego przez powoda, uwzględniające wniesione powództwo. Rozstrzyga sprawę co do istoty. Nakaz zapłaty wydaje się w postępowaniu nakazowym, upominawczym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym. Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym od chwili jego wydania stanowi tytuł zabezpieczenia i jest wykonalny co do zabezpieczenia roszczenia bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

Nakaz zapłaty wydawany jest na posiedzeniu niejawnym. Środkiem zaskarżenia nakazu zapłaty są zarzuty, które pozwany może wnieść w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu. Jeżeli tego nie uczyni skutecznie, czyli nie wniesie zarzutów albo zostaną one odrzucone z powodu przekroczenia terminu, nieopłacenia, nieusunięcia braków czy z innych przyczyn, nakaz zapłaty pozostaje w mocy ze skutkami prawomocnego wyroku oraz podlega wykonaniu. W takiej sytuacji dłużnik zobowiązany jest do zapłaty dochodzonego świadczenia pieniężnego lub świadczenia innych rzeczy zamiennych. W przypadku gdy pozwany zaskarży nakaz zapłaty wyłącznie w części, pozostała, niezaskarżona część uzyska status prawomocnego wyroku.

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym jest zrównany z postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia wydanym przez sąd w postępowaniu zabezpieczającym. Nakaz zapłaty jest z urzędu doręczany obu stronom postępowania.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

Zobacz
Instrukcja: jak napisać prosty pozew o zapłatę
Instrukcja: Jak napisać wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Nakłady

w ujęciu prawnym nakłady stanowią dobrowolne świadczenie (przysporzenie), czyli poniesiony uszczerbek majątkowy na jakieś cudze dobro, czyli w interesie innej osoby.

Zobacz:
Porada: Finansowanie wyposażenia firmy
Przykład z życia: Stan przedmiotu najmu w chwili wydania
Porada: Remont i modernizacja lokalu
Porada: Formy użytkowania lokalu a obowiązki podatkowe
Porada: Prawo reklamy w obrocie elektronicznym
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część siódma
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część dziesiąta
Porada: jakie koszty utrzymania/ eksploatacji lokalu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w działalności mikroprzedsiębiorcy
Porada: zbieranie danych osobowych a zbiory danych osobowych
Porada: Co zrobić żeby podjąć działalność gospodarczą już od pierwszego dnia rejestracji firmy?
Porada: Przeniesienie własności przedsiębiorstwa z jednego z małżonków na drugiego

Nakłady konieczne

Nakłady poniesione na określone dobro np. na rzecz lokal, samochód, czyli na przedmiot umowy celem utrzymania jej w stanie zdatnym do korzystania z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.

 

Należność przeterminowana

Należność to w ujęciu potocznym kwota, którą należy komuś zapłacić z jakiegoś tytułu. Natomiast należność przeterminowana w ujęciu potocznym to niezapłacenie czegoś w wyznaczonym terminie. Wobec powyższego należnością przeterminowaną zwyczajowo określa się należność, której termin płatności już upłynął.

Zarówno kodeks cywilny jak i inne ustawy posługują się też zwrotem zwłoki w zapłacie czy opóźnieniu w spełnieniu świadczenia.

Z należnością przeterminowaną możemy się spotkać np. przy nieuregulowaniu należności z tytułu faktury VAT. Jeżeli np. na fakturze został określony 14 dniowy termin płatności to w przypadku jego upływu to należność będzie przeterminowana od 15 dnia. Jednakże zobowiązanie wynikające z niezapłaconej faktury będzie dalej istnieć i będzie można je egzekwować do momentu upływu terminu przedawnienia. Bieg terminu przedawnienia zgodnie z art. 120 § 1 zdanie 1 Kodeksu cywilnego rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (tj. w przypadku przeterminowania się należności).

Patrz bliżej przedawnienie.

Należy również wskazać, że należność przeterminowana może być egzekwowana  na drodze sądowejnp. poprzez wystosowanie wezwania do zapłaty pod rygorem dochodzenia na drodze sądowej. Zgodnie z art. 476 Kodeksu cywilnego dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Innymi słowy wezwanie do zapłaty jest to pismo ponaglające, w którym wierzyciel żąda od dłużnika spełnienia świadczenia w wyznaczonym terminie. Wezwanie do zapłaty wysyła się w sytuacji gdy próby zawarcia ugody nie dały rezultatu przed wstąpieniem na drogę postępowania sądowego.

Ponadto wskazać należy, że od należności przeterminowanej należne są odsetki za opóźnienie. Zgodnie z art. 481 § Kodeksu cywilnego jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Warto również wskazać, że w przypadku należności przeterminowanych przedsiębiorca powinien utworzyć ich odpis aktualizujący. Zgodnie z art. 35b ust 1 pkt 5) Ustawy o rachunkowości, wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do: należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.

Na koniec roku obrotowego w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, każdy przedsiębiorca powinien przeanalizować wszelkie zaległe płatności jakie mu przysługują pod kątem okoliczności, w których należy uwzględnić odpisy aktualizujące. Szczegółowe zasady ujmowania odpisów aktualizujących w danej jednostce powinny być określone w przyjętej polityce rachunkowości przedsiębiorstwa, w której powinny być określone podstawy tworzenia odpisów.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2018.0.1025);
  2. Słownik Języka Polskiego PWN;
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.0.395).
Negocjacje

Jedno z narzędzi rozwiązywania problemów i konfliktów. Podstawowy mechanizm porozumiewania się, dzięki któremu strony osiągają możliwie korzystne rozwiązanie konfliktu interesów. Dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. Negocjacje to sposób porozumienia się w celu rozwiązania konfliktu oraz dojścia do porozumienia obydwu stron, proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby zaangażowane w konflikt strony. Skuteczne negocjacje – bazują na umiejętności rozpoznawania potrzeb adwersarzy, ich wzajemnym powiązaniu lub kompromisie pomiędzy nimi. Rzeczywiste potrzeby adwersarzy zwykle są ukryte i mogą znaczenie odbiegać od zgłaszanych interesów i celów, które są tylko pewnymi pomysłami na zaspokojenie tych potrzeb.

Negocjacje oparte na zasadach powinny uwzględniać:

  • oddzielenie ludzi od problemu,
  • skupienie się na interesach a nie na stanowiskach,
  • poszukiwanie możliwości w celu osiągnięcia korzyści dla obu stron,
  • nacisk na stosowanie obiektywnych kryteriów.
Negocjacje (rokowania)

Jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.
Kodeks cywilny Art. 72 § 1, Art. 66

Zobacz:
Instrukcja: Udział w przetargu
Procedura: Współpraca i przepływ informacji: przedsiębiorca - banki
Metody rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) a także sporów przedsiębiorcy z konsumentem (B2C)

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.