Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Pomocne definicje

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Najem

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz (lokal, środek transportu, urządzenie) do używania (korzystania zgodnie z przeznaczeniem) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
Uwaga! Jeżeli oddaje się rzecz do wykorzystania, czyli użytkowania, czerpanie pożytków będzie już dzierżawą, niezależnie od tego jak nazwiemy umowę. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.
Kodeks cywilny art. 659

Zobacz:
Porada: Finansowanie wyposażenia firmy
Porada: Wybór lokalizacji oraz lokalu na siedzibę przedsiębiorcy
Porada: Formy użytkowania lokalu a obowiązki podatkowe
Umowa dzierżawy
Umowa o usługi administracyjne, sekretarskie i zarządzania
Porada: Finansowanie wyposażenia firmy
Umowa najmu lokalu i powierzchni
Opodatkowanie umowy najmu
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część trzecia
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część czwarta
Porada: jak wybrać magazyn/skład na produkty i towary
News: Zmiana dotycząca nowych druków zeznań, informacji, oświadczeń oraz wzorów deklaracji PIT, CIT, VAT i ZUS

Nakłady
Nakłady konieczne

Nakłady poniesione na określone dobro np. na rzecz lokal, samochód, czyli na przedmiot umowy celem utrzymania jej w stanie zdatnym do korzystania z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.

 

Negocjacje

Jedno z narzędzi rozwiązywania problemów i konfliktów. Podstawowy mechanizm porozumiewania się, dzięki któremu strony osiągają możliwie korzystne rozwiązanie konfliktu interesów. Dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. Negocjacje to sposób porozumienia się w celu rozwiązania konfliktu oraz dojścia do porozumienia obydwu stron, proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby zaangażowane w konflikt strony. Skuteczne negocjacje – bazują na umiejętności rozpoznawania potrzeb adwersarzy, ich wzajemnym powiązaniu lub kompromisie pomiędzy nimi. Rzeczywiste potrzeby adwersarzy zwykle są ukryte i mogą znaczenie odbiegać od zgłaszanych interesów i celów, które są tylko pewnymi pomysłami na zaspokojenie tych potrzeb.

Negocjacje oparte na zasadach powinny uwzględniać:

  • oddzielenie ludzi od problemu,
  • skupienie się na interesach a nie na stanowiskach,
  • poszukiwanie możliwości w celu osiągnięcia korzyści dla obu stron,
  • nacisk na stosowanie obiektywnych kryteriów.
Negocjacje (rokowania)

Jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.
Kodeks cywilny Art. 72 § 1, Art. 66

Zobacz:
Instrukcja: Udział w przetargu
Procedura: Współpraca i przepływ informacji: przedsiębiorca - banki
Metody rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) a także sporów przedsiębiorcy z konsumentem (B2C)

Niedozwolone postanowienia umowne

Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.
Katalog postanowień uznanych za niedozwolone przez ustawodawcę zawarty w Art. 3853kodeksu cywilnego jest katalogiem otwartym i ma na celu ujednolicenie orzecznictwa w tym przedmiocie.
Patrz strona  UOKIK.

Zobacz:
Nowe niedozwolone klauzule w rejestrze UOKiK w październiku 2013 r
Przykład z życia: Wątpliwości należy tłumaczyć na niekorzyść strony, która redagowała umowę
Kazus: prawo żądania zwrotu zapłaty a konieczność przedstawienia paragonu fiskalnego, niedozwolone klauzule umowne

Niematerialne i prawne wartości

Wartości to dobra, które mogą mieć postać niematerialną (np. utwory muzyczne, artystyczne w tym artystyczne wykonania, filmy, obraz) lub wynikać z prawa (zobowiązania), a więc być samo w sobie dobrem prawnym (opcje, skapitalizowane dzierżawy, derywaty drugiego stopnia).Zgodnie z ustawą o rachunkowości niematerialne wartości to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
c) know-how.
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, zalicza się je do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w art. 4 ust.4 ustawy o rachunkowości. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych;

Zobacz:
Jak skutecznie chronić własność intelektualną?
Porada: ochrona majątku przedsiębiorstwa
Porada: jakie koszty utrzymania/ eksploatacji lokalu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w działalności mikroprzedsiębiorcy

Nieuczciwa praktyka rynkowa

Hasła powiązane: konsument, przedsiębiorca, błąd,  

Nieuczciwa praktyka rynkowa to takie działania przedsiębiorcy wprowadzające w błąd, sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami, które w przeciwieństwie do czynu nieuczciwej konkurencji nie są skierowane przeciw konkurencyjności na rynku tylko wobec konsumenta.

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, określa nieuczciwe praktyki rynkowe w działalności gospodarczej i zawodowej oraz zasady przeciwdziałania tym praktykom w interesie konsumentów (patrz konsument)  i w interesie publicznym.

Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. 

Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności praktykę rynkową wprowadzającą w błąd oraz agresywną praktykę rynkową, a także stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk, jeżeli działania te spełniają przesłanki określone powyżej.

Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się prowadzenie działalności w formie systemu konsorcyjnego (znane również jako system argentyński,rozumie się przez to prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu mieniem gromadzonym w ramach grupy z udziałem konsumentów, utworzonej w celu sfinansowania zakupu produktu na rzecz uczestników grupy Art. 2 pkt. 10 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym)  lub organizowanie grupy z udziałem konsumentów w celu finansowania zakupu w systemie konsorcyjnym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Art. 1, 3, 4

Zobacz:
Kazus: środki posiadane przez Prezesa UOKiK w celu usuwania skutków naruszeń zbiorowych interesów konsumentów

Niewypłacalność

Niemożność wywiązania się z zobowiązań finansowych. Trudności płatnicze mogą powstać, gdy przewidywane płatności w pewnym okresie przewyższają stan środków płatniczych powiększonych o spodziewane wpływy.

W ujęciu finansowo-ekonomicznym stan, w którym majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zobowiązań dłużnika wobec wierzycieli. Tak rozumianą niewypłacalność należy odróżnić od braku płynności finansowej, tj. stanu w którym dłużnik nie posiada płynnych środków finansowych na bieżącą zapłatę zobowiązań. Brak płynności jest z reguły przejściowy – a zobowiązania mogą zostać zaspokojone ze środków uzyskanych ze zbycia środków trwałych wchodzących w skład majątku dłużnika.

Nisza rynkowa

(ang.market niche) – określenie oznaczające pewną część rynku (strategiczny podsegment rynku) wymagający specyficznej oferty, a którego potrzeby nie są zaspokojone. Powodem istnienia nisz rynkowych może być brak odpowiedniego produktu lub usługi. Brak podaży może wynikać z nowych potrzeb będących efektem wzrostu poziomu życia w danej gospodarce, rozwoju technologicznego lub wycofania z rynku produktu lub usług znajdujących się w schyłkowej fazie.

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawne

Przekaż darowiznę on-line:

dalej
Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.