Wielkość tekstu
Kontrast serwisu
Bezpłatny Program PIT 2018

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Pomocne definicje

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Dane osobowe

Są to wszelkie dane, informacje, które przypisane są konkretnej osobie albo pozwalają na ich podstawie na jej zidentyfikowanie. Do danych identyfikujących należą między innymi numer PESEL, NIP albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
Ochrona danych osobowych Art. 6. 1.

Zobacz:
Przykład z życia: ochrona dóbr osobistych konsumenta nie może ograniczać praw do dochodzenia spełnienia świadczenia przez wierzyciela.
Porada: Jak współpracować w zakresie ochrony danych osobowych z firmą tworzącą aplikacje internetowe?
Porada: Zarządzanie kadrami od strony obowiązków pracodawcy w zakresie bhp, ewidencji oraz ochrony danych osobowych
Raport - Prywatność w sieci, Komunikacja marketingowa online
Instrukcja: Zawieranie umowy o usługi archiwizowania baz danych i zarządzania nimi w „chmurze”
Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO krok po kroku
Procedura: zasady udostępniania przez administratora serwisu internetowego danych osobowych użytkowników
Procedura: Pracownik na stronie www - jak można informować o swoich pracownikach
Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych
Porada: zasady przetwarzania i udostępniania danych osobowych, tworzenie zbiorów
Instrukcja: Co musisz zrobić krok po kroku zatrudniając nowego pracownika
Procedura: kiedy i jak można informować o konsumentach i kontrahentach na stronie www
Procedura: Jak postępować w przypadkach wypadku przy pracy
Polityka bezpieczeństwa informacji
News: Nowelizacja Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Kazus: Kwestionariusz osobowy pracownika
News: zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych w związku z nowymi regulacjami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych
Porada: zbieranie danych osobowych a zbiory danych osobowych

Daniny publiczne

Celem zdefiniowania pojęcia należy w pierwszej kolejności przytoczyć przepisy systemu prawnego. Zgodnie z przepisem art. 217 Konstytucji, nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

Przepis art. 217 Konstytucji, którego adresatem są władze publiczne, jest skorelowany z przepisem art. 84 Konstytucji stanowiącym, iż każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie.

Pojęcie danin publicznych pojawia się w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 1), dochodami publicznymi są daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw.

Przez pojęcie „daniny publiczne” należy rozumieć świadczenia (bezzwrotne) na rzecz państwa lub innego związku publicznoprawnego (np. gminy, funduszy ubezpieczeń społecznych), ustalane jednostronnie na mocy określonego aktu prawnego, którego realizacja jest zabezpieczona możliwością zastosowania przymusu państwowego.

Danina publiczna może mieć formę:

- daniny osobistej (np. obowiązek służby wojskowej),

- daniny rzeczowej (np. obowiązek dostarczania kontyngentów żywnościowych, środka transportu),

- daniny pieniężnej – będące obecnie najpowszechniejszą stosowaną formą danin publicznych.

W literaturze wśród danin pieniężnych wyróżnia się:

- podatki,

- cła (niekiedy zaliczane do kategorii podatków),

- składki,

- opłaty,

- dopłaty (pobierane tytułem korzyści, związanych z działaniami jednostek państwowych lub samorządowych, np. opłata melioracyjna, opłata inwestycyjna),

- inne świadczenia pieniężne niemające funkcji represyjnej.

Powyższy podział nie jest podziałem rozłącznym, bowiem niektóre daniny publiczne mają charakter mieszany.

Daniny pieniężne mogą być:

- nieodpłatne (nieekwiwalentnee) – np. podatek, akcyza, cło, lub

- odpłatne (ekwiwalentne; przysługuje za nią świadczenie wzajemne, np. wykonanie czynności administracyjnej, skorzystanie z usługi) – np. opłata skarbowa. Źródło Portal Edukacji Ekonomicznej NBP, https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/danina-publiczna.

W ślad za ustawą o finansach publicznych, daniny publiczne należy definiować jako świadczenia pieniężne na rzecz władz publicznych których obowiązek świadczenia jest nałożony przez ustawy.

Data pewna

Data pewna występuje przy lub w formie dokonywania czynności prawnej, jest tzw. urzędowym poświadczeniem daty, wskazanej w czynności prawnej.

Czynnością z datą pewną jest przede wszystkim każda stwierdzona w dokumencie urzędowym czynność, od datowania wystawionego dokumentu urzędowego.

W przypadku gdy ustawa uzależnia ważność albo określone skutki czynności prawnej od urzędowego poświadczenia daty, poświadczenie takie jest zawsze skuteczne wobec wszystkich (erga omnes) czyli także względem osób nie uczestniczących w dokonaniu tej czynności prawnej (data pewna).

Czynność prawna z datą pewną jest także dokonana czynność:

 • w razie umieszczenia na obejmującym czynność dokumencie jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy opatrzonej datą jej dokonania, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza – od daty wzmianki;
 • w razie opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu dokumentu w postaci elektronicznej – od daty opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu.
 • W razie śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie datę złożenia przez tę osobę podpisu na dokumencie uważa się za pewną od daty śmierci tej osoby.

Uwaga!

Jeżeli przepisy prawa wskazują wymóg istnienia daty pewnej, a forma taka nie została zachowana, to dokonana czynność prawna uznawana jest za nieważną.

Gdy zachowanie daty pewnej jest zastrzeżone tylko do wywołania określonych skutków czynności prawnych, dokonana czynność jest ważna jednakże, nie  wywołuje z chwilą przepisania osiąga tych skutków.

Podstawa prawna:

art. 81 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj.Dz. U. 2017 poz. 459).

Decentralizacja

Decentralizacja zarządzania polega na przekazaniu na niższy szczebel organizacji (zarządzania) zadań niezbędnych do realizacji, uprawnień i odpowiedzialności.

Zobacz:
News: zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych w związku z nowymi regulacjami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych

Delegowanie

W zarządzaniu, kierowaniu zespołem, jest to forma przydzielenia innej osobie formalnej władzy i odpowiedzialności za wykonanie określonej czynności. Podstawowe reguły delegowania:

 • wybranie najbardziej odpowiedniej osoby do wykonania określonego zadania. W zależności od zadania nie zawsze trzeba delegować w dół, do zespołu, można także delegować je w górę (do przełożonego) lub na bok (do równorzędnego członka zespołu),
 • przydzielenie odpowiednich uprawnień i odpowiedzialności w związku z nowymi obowiązkami
 • przekazanie sprecyzowanego komunikatu osobie, która będzie pomagać, co i kiedy ma być zrobione/dostarczone etc.

Zobacz:
Porada - nowe obowiązki delegowania pracowników za granicę

Dobra i zła wiara

DOBRA WIARA

Jest zasadą domniemania prawnego wprowadzonego w  art. 7 kodeksu cywilnego. Nie istnieje ustawowa definicja dobrej wiary. Zgodnie z komentarzem do kodeksu cywilnego A. Kidyby, dobra wiara jest błędnym przeświadczeniem o przysługiwaniu określonego prawa lub istnieniu określonego stosunku prawnego. W świadomości osoby pozostającej w dobrej wierze musi istnieć usprawiedliwione przekonanie, że istnieje określony stan, który faktycznie w rzeczywistości nie zachodzi. Można powiedzieć, że w dobrej wierze jest ten, kto „powołując się na pewne prawo lub stosunek prawny mniema, że owo prawo lub stosunek prawny istnieje, chociażby nawet mniemanie to było błędne, jeżeli tylko błędność mniemania należy w danych okolicznościach uznać za usprawiedliwioną”, czyli tym że dana osoba chciała dochowania należytej staranności. Niezbędnym elementem dla przyjęcia dobrej albo złej wiary danego podmiotu jest jego własne działanie.

Zgodnie z art. 7 kodeksu cywilnego jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary. Domniemanie dobrej wiary może być obalone (podlega falsyfikacji – badaniu co do prawdziwości).

Przykład: dana osoba otrzymała umową darowizny nieruchomość i jest przekonana o tym, że jest jej właścicielem tj. przysługuje jej prawo własności tej nieruchomości, którego w rzeczywistości nie ma. Taka sytuacja może wystąpić, gdy  np. umowa darowizny z określonych powodów nie jest ważna, ale okoliczności te nie były znane tej osobie (obdarowanemu). Wtedy osoba ta może pozostawać w dobrej wierze, uważając się za właściciela tej nieruchomości.

ZŁA WIARA

Nie istnieje ustawowa definicja złej wiary. Natomiast zgodnie z doktryną w złej wierze jest ta osoba, która powołując się na prawo lub stosunek prawny wie lub powinna wiedzieć, że one nie istnieją, a ewentualne mylne wyobrażenie tej osoby o ich istnieniu nie jest, jak w przypadku dobrej wiary, usprawiedliwione. Zła wiara występuje także, gdy dana osoba rzeczywiście nie może przypuszczać, nie wie, a powinna wiedzieć, że dane prawo jej nie przysługuje. Często ma to miejsce w sytuacji, gdy dana osoba zobowiązana do należytej staranności np. zawodowej jej nie zachowuje i nie zna prawa, które powinna znać.

Przykład: dana osoba otrzymała umową darowizny samochód. Jednak później okazało się, że umowa nie jest ważna, a obdarowany wiedząc o tym, gdy obdarowała tylko żona a był współwłasnością małżonków, sprzedał ten samochód, którego własności w świetle prawa nie nabył z uwagi na bezwzględną nieważność umowy darowizny.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017, poz. 459)
 • Komentarz, kodeks cywilny, część ogólna, Księżak Paweł, Pyziak – Szafnicka Małgorzata, wyd. II, 2014
 • Komentarz, kodeks cywilny, część ogólna, Kidyba Andrzej, tom I, wyd. II, 2012

 

Dobra materialne

W znaczeniu szerokim są to wszystkie środki, które mogą być wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio do zaspokajania potrzeb ludzkich. W znaczeniu kodeksu cywilnego są to rzeczy. Natomiast w węższym znaczeniu są to rzeczy spełniające następujące warunki:

 • służą zaspokajaniu pewnych potrzeb człowieka – przedmioty spełniające warunki tej grupy nazywane są konsumpcyjnymi dobrami materialnymi,
 • służą wykorzystaniu lub wytworzeniu innych dóbr materialnych (konsumpcyjnych) - są to dobra produkcyjne lub kapitałowe.

Jedne i drugie można podzielić na naturalne i wytworzone przez człowieka.

Nie należy mylić tego z wartościami materialnymi i prawnymi, gdyż jest to pojęcie odnoszące się  do dóbr materialnych (patrz dobra niematerialne). Prawa podmiotowe do dóbr materialnych to własność i ograniczone prawo rzeczowe oraz użytkowanie wieczyste, ale także wierzytelność.

Dobra materialne charakteryzuje rzadkość – ograniczoność, co do ich ilości oraz dostępności. Rzadkość tworzy potrzebę regulacji dostępu do poszczególnych dóbr materialnych oraz korzystania i używania ich, jak również decyduje o tym, że ma takie dobro wartość (np. rynkową) przez to, że ktoś chce je nabyć i zapłacić za tą rzecz cenę.

Czasami odróżnia się dobra materialne od wartości materialnych tj. cech danego przedmiotu, za pomocą których spełnia on właśnie definicyjne warunki dobra materialnego. Odróżnia się również dobra materialne od dóbr duchowych (np. wiary, wiedzy), jak i od tych dóbr, które  wprawdzie wymagają pewnego materialnego nośnika, ale się do niego nie sprowadzają (np. dzieła sztuki).

Proces zużywania dóbr, które zostały nabyte w celu zaspokojenia potrzeb nazywa się konsumpcją. Proces zużywania się dóbr służących wytwarzaniu innych dóbr nazywamy uznaniem wartości przez odpisy amortyzacyjne.

Przykładowe dobra materialne:

 • samochód,
 • laptop, telefon;
 • rudy np. żelaza, bursztyn , gaz;
 • ubrania, biżuteria;
 • produkty spożywcze;
 • działka budowlana;
 • energia elektryczna itp.
Dobra niematerialne

Dobrami niematerialnymi są wytwory ludzkiego umysłu istniejące w świadomości człowieka jako zespół zobiektywizowanych i skonkretyzowanych idei, pojęć i wyobrażeń, w szczególności utwory literackie, artystyczne, naukowe, wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe. Wytwory te nie są przedmiotami materialnymi, a o ich istocie nie decyduje materialny aspekt, ale innego rodzaju walory, np. poznawcze. W sferze kultury najważniejszą rolę spośród dóbr niematerialnych odgrywają chronione prawami autorskimi utwory oraz przedmioty praw pokrewnych, w tym artystyczne wykonania.

Dobra niematerialne według F. Zolla to "dobra, które pewne osoby albo ich prawni poprzednicy swym geniuszem, pracą, sprytem lub zapobiegliwością wytworzyli". Dobra te nie istnieją w świecie bytów "realnych", nie mają postaci materialnej, są efektem uznania przez ustawodawcę pewnych stanów, interesów, wartości za zasługujące na ochronę prawną w postaci prawa wyłącznego.

Ściśle związane z dobrami niematerialnymi są prawa na czy do takich dóbr – majątkowe prawa autorskie, w tym do utworów naukowych, badawczo-rozwojowych oraz inne własności intelektualnej, w tym przemysłowej, takie jak patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory przemysłowe, użytkowe, znaki towarowe i inne.

Dobrem niematerialnym jest między innymi firma, pod którą działa przedsiębiorca,  jego nazwa, know-how, slogan reklamowy.

Trzeba odróżnić od nich te dobra niematerialne, które są prawne, czyli wynikają z czynności lub stosunku prawnego.

Źródła:

 • Stefan Grzybowski „System prawa cywilnego: część ogólna”, PAN Instytut Państwa i Prawa 1985
 • Anna Tischner  „Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego”, Oficyna 2008
 • F. Zoll „Prawo cywilne” t.II Prawa rzeczowe i rzeczowym podobne, 1931
Dobra osobiste

Zgodnie z przepisem art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. W tym miejscu należy przytoczyć przepis art. 43 Kc, zgodnie z którym przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych.

Za podstawowe dobro osobiste należy uznać, zgodnie z art. 30 Konstytucji, przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka która stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Doktryna definiuje dobra osobiste jako powszechnie uznane w społeczeństwie wartości niemajątkowe związane ściśle z osobą człowieka i będące przejawami godności osoby ludzkiej, obejmujące przede wszystkim integralność fizyczną i psychiczną oraz indywidualność człowieka. (E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 8, Warszawa 2017, Legalis, komentarz do art. 23). Natomiast wartości dobra majątkowe określane są terminem prawa majątkowe (do dóbr materialnych i niematerialnych, prawnych).

Doktryna wymienia w szczególności następujące dobra osobiste: 1) życie; 2) zdrowie, w tym zdrowie psychiczne; 3) nietykalność cielesna; 4) integralność seksualna – swoboda decyzji o uczestniczeniu lub nieuczestniczeniu w relacjach o charakterze seksualnym; 5) wolność, rozumiana zarówno jako swoboda poruszania się, jak i jako swoboda decyzji i poglądów – wolność od przymusu, gróźb czy innych form ingerencji w dokonywane przez człowieka wybory; 6) swoboda sumienia i wyznania – wolność od ingerencji w sferę przekonań czy światopoglądu, swoboda wyznawania bądź niewyznawania religii, uczestniczenia bądź nieuczestniczenia w praktykach religijnych, a także możliwość nieujawniania informacji o tym; 7) cześć, rozumiana jako stan osoby polegający na zdolności do obrony swojego świata wartości w sposób uzasadniający szacunek innych osób; przydatne jest rozróżnienie wewnętrznego aspektu czci (nazywanej w tym kontekście godnością osobistą), polegającego na przekonaniu człowieka o własnej wartości i oczekiwaniu poszanowania ze strony innych, oraz jej aspektu zewnętrznego (nazywanego dobrym imieniem), polegającego na szacunku i pozytywnej opinii otoczenia; 8) nazwisko i pseudonim (chronione zarówno przed nieuprawnionym użyciem przez inną osobę, jak i przed ujawnieniem wbrew zgodnej z prawem woli ich nosiciela); 9) wizerunek, czyli fizyczny obraz człowieka (zob. art. 81 PrAut), dobro to można naruszyć nie tylko rozpowszechniając utrwalony wizerunek, ale także upodabniając się do innej osoby w celu wprowadzenia w błąd obserwatorów; 10) głos, którego naruszenia podobne są do naruszeń wizerunku; 11) stan cywilny rozumiany jako pozycja osoby w rodzinie; 12) przynależność do określonej płci (zob. uchw. SN z 22.9.1995 r., III CZP 118/95, OSN 1996, Nr 1, poz. 7); 13) prywatność, czyli sfera fizycznej przestrzeni, a także myśli i przeżyć człowieka oraz informacji o nim, do której dostęp można uzyskać tylko za jego zgodą (przy czym zakres ochrony tej sfery może być różny ze względu na pełnioną przez daną osobę rolę społeczną); 14) wolność komunikowania się i tajemnica korespondencji, ujmowana zarówno z punktu widzenia jej nadawcy, jak i adresata (zob. też art. 82 PrAut); 15) nietykalność mieszkania, rozumianego w doktrynie dość szeroko, jako całość domostwa uprawnionego, a nawet jego pojazd (por. art. 50 Konstytucji RP); 16) twórczość (dookreślana w art. 23 KC przymiotnikami "naukowa", "artystyczna", "wynalazcza" i "racjonalizatorska") – można, wyróżniać dwa związane z nią dobra osobiste: wolność działalności twórczej, będącą emanacją wolności człowieka i jego swobody rozwoju i samorealizacji oraz związek twórcy z jego dziełem, czyli wartość niemajątkową, jaką przedstawia dla twórcy fakt, że pewien wytwór intelektualny jest jego właśnie dziełem (to drugie dobro podlega ponadto ochronie szczegółowo uregulowanej przepisami prawa własności intelektualnej); 17) kult pamięci o zmarłej osobie bliskiej, czyli więź emocjonalna ze zmarłym, której przejawem jest oddawanie szacunku zwłokom i utrwalenie pamięci o zmarłym (przez urządzenie pogrzebu, wystawienie i pielęgnowanie grobu) oraz dbanie o dobre imię zmarłego, gdy jego naruszenie godziłoby w uczucia, jakim darzy go żyjąca osoba bliska (E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 8, Warszawa 2017, Legalis, komentarz do art. 23).

Należy wskazać, że może dochodzić do konfliktu pomiędzy ochroną dóbr osobistych, a innymi wartościami jak wartości majątkowe czy np. wolnością słowa. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie - I Wydział Cywilny z dnia 13 października 2017 r. I ACa 1208/16, Legalis, wskazano, że jakkolwiek wolność słowa gwarantowana jest przez polską Konstytucję, to jej granice wyznacza między innymi godność człowieka. Obraz kukły z rozchylonymi nogami, wyzywająco ubranej i bez majtek, jak i komentarze osób oglądających karykaturę powódki, naruszają w sposób bezpośredni sferę osobistą powódki.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 20 września 2017 r., I ACa 255/17, Legalis wskazał, że prawo do swobodnego manifestowania własnych poglądów i opinii może prowadzić i zazwyczaj prowadzi do kolizji z prawem osoby, której dotyczy krytyczna wypowiedź, do ochrony jej dobrego imienia. Ramy swobody wypowiedzi dotyczących osób zaangażowanych w działalność publiczną są szersze, zaś zakres dopuszczalnej krytyki, a co za tym idzie, zakres konieczności tolerowania przez takie osoby negatywnych wypowiedzi na swój temat, większy. W odniesieniu do osób publicznych, podjęta w interesie publicznym krytyka jest działaniem pożądanym, jeżeli ma cechy rzeczowości, opiera się na informacjach, które zostały starannie zebrane i zweryfikowane oraz nie przekracza granic koniecznych do osiągnięcia celu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)

Zobacz:
Jak założyć indywidualne przedsiębiorstwo pomimo współwłasności małżeńskiej

Dokument

Dowód, pismo stwierdzające coś, zaświadczenie na piśmie. Pisemny ślad czynności lub operacji, zawierających ich charakterystykę, na którą składają się dane o istocie (przedmiocie) operacji, jej rozmiarach, ilości, wartości) uczestnikach, terminie, miejscu. W dokumencie powinny się tez znaleźć elementy gwarantujące jego wiarygodność:

- określenie wystawcy (autora)

- jego podpisu,

- podpisy osób dokonujących kontroli i akceptacji dokumentu,

- niezbędne pieczątki,

- data wystawienia.

Sporządzenie dokumentu wymaga przestrzegania obowiązujących zasad, staranności w sposób trwały i czytelny bez zamazywania, wycierania itp.

Dokumenty odzwierciadlające operacje gospodarcze i stanowiące podstawę zapisów księgowych zalicza się do dokumentów (dowodów) księgowych. Dokumenty sporządzone na podstawie bezpośrednich obserwacji i pomiaru zjawisk noszą nazwę dokumentów źródłowych. Dokumenty powstałe z danych zawartych w dokumentach źródłowych określa się mianem wtórnych.

Zobacz:
Instrukcja: Jak wypełnić weksel
Zmiana przeznaczenia towarów
Adres siedziby - „wirtualne biuro” - batalia o wirtualne biuro wygrana
Instrukcja: Wystąpienie o decyzję środowiskową.
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część druga
Porada: własność intelektualna w e-biznesie
Porada: zasady przetwarzania i udostępniania danych osobowych, tworzenie zbiorów
Instrukcja: Co musisz zrobić krok po kroku zatrudniając nowego pracownika
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część dwunasta
Kazus: przekształcanie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
Procedura: jak wnieść zakład do spółki jednoosobowej - przekształcanie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową
Procedura: Współpraca i przepływ informacji: przedsiębiorca - banki
Procedura: kiedy i jak można informować o konsumentach i kontrahentach na stronie www
Porada: Jak przy zastosowaniu majątkowych praw autorskich i tajemnicy przedsiębiorstwa zabezpieczyć technologie i rozwiązania hi-tech przed wrogim przejęciem
Procedura: Jak postępować w przypadkach wypadku przy pracy
Metody rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) a także sporów przedsiębiorcy z konsumentem (B2C)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)
Procedura: pełnomocnictwo i prokura w firmie
Porada: ochrona majątku przedsiębiorstwa
Porada: jakie koszty utrzymania/ eksploatacji lokalu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w działalności mikroprzedsiębiorcy
Kazus: przesłanki zabezpieczenia roszczenia w postępowaniu cywilnym
Procedura: jak współpracować z komornikiem i wnosić o zabezpieczenie - „narzędzia” zabezpieczeń
Procedura: czym jest rejestr dłużników, kiedy możesz do niego trafić i czym to skutkuje
Porada: jak i z jakiej podstawy dochodzić poza sądem swojej wierzytelności od dłużnika?
News: Zmiana dotycząca nowych druków zeznań, informacji, oświadczeń oraz wzorów deklaracji PIT, CIT, VAT i ZUS
Kazus- kompetencje organu rentowego do zbadania ważności poszczególnych części umowy o pracę
Polityka bezpieczeństwa informacji
News: zmiany dotyczące funkcjonowania sklepów internetowych - brak dostosowania się przez przedsiębiorców do obowiązującej ustawy o prawach konsumentach i związane z tym konsekwencje.
Kazus: Kwestionariusz osobowy pracownika
Projektowane zmiany w m. in. ustawie o podatku od towarów i usług oraz Kodeksie karnym skarbowym
News - Jednolity Plik Kontrolny
Przedsiębiorco co nowego w prawie – projektowana zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
Porada: Jakie zmiany musisz wpisać do KRS i jak to zrobić
Instrukcja: Jak ustalać i dodatkowo dokumentować pochodzenie towarów z uwagi na rygory VAT?
Porada jak zlikwidować sp. z o.o. krok po kroku
Kazus: Pracownik przedsiębiorcy, która popełniła indywidualne przestępstwo skarbowe także ma obowiązek zapłaty zaległego podatku i podlega odpowiedzialności za popełnione przestępstwo
Instrukcja: Jak utrzymać Przedsiębiorstwo Rodzinne „w ruchu" i zabezpieczyć w sytuacji utraty zdolności przedsiębiorcy do jego prowadzenia
Kazus: Zawarcie umowy spółki cichej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych
Instrukcje - Kiedy i jak można sprzedawać w systemie ratalnym
Porada: Składanie pism procesowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Przedsiębiorco co nowego? - Zmiany w ochronie wieku emerytalnego pracowników
Porada: Co zrobić żeby podjąć działalność gospodarczą już od pierwszego dnia rejestracji firmy?
Instrukcja: Likwidacja spółki osobowej
Porada: Wszystko co należy wiedzieć o składkach ZUS w 2018 r.
Porada: Jakie znaczenie ma FV w UE i jak ją sporządzić?
Porada - Zmiana umowy zlecenia na umowę o pracę
Opodatkowanie VAT - transakcji aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

baner rozlicz pit za 2017