Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Pomocne definicje

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Dane osobowe

Są to wszelkie dane, informacje, które przypisane są konkretnej osobie albo pozwalają na ich podstawie na jej zidentyfikowanie. Do danych identyfikujących należą między innymi numer PESEL, NIP albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
Ochrona danych osobowych Art. 6. 1.

Zobacz:
Przykład z życia: ochrona dóbr osobistych konsumenta nie może ograniczać praw do dochodzenia spełnienia świadczenia przez wierzyciela.
Porada: Jak współpracować w zakresie ochrony danych osobowych z firmą tworzącą aplikacje internetowe?
Porada: Zarządzanie kadrami od strony obowiązków pracodawcy w zakresie bhp, ewidencji oraz ochrony danych osobowych
Raport - Prywatność w sieci, Komunikacja marketingowa online
Instrukcja: Zawieranie umowy o usługi archiwizowania baz danych i zarządzania nimi w „chmurze”
Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO krok po kroku
Procedura: zasady udostępniania przez administratora serwisu internetowego danych osobowych użytkowników
Procedura: Pracownik na stronie www - jak można informować o swoich pracownikach
Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych
Porada: zasady przetwarzania i udostępniania danych osobowych, tworzenie zbiorów
Instrukcja: Co musisz zrobić krok po kroku zatrudniając nowego pracownika
Procedura: kiedy i jak można informować o konsumentach i kontrahentach na stronie www
Procedura: Jak postępować w przypadkach wypadku przy pracy
Polityka bezpieczeństwa informacji
News: Nowelizacja Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Kazus: Kwestionariusz osobowy pracownika
News: zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych w związku z nowymi regulacjami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych
Porada: zbieranie danych osobowych a zbiory danych osobowych

Data pewna

Data pewna występuje przy lub w formie dokonywania czynności prawnej, jest tzw. urzędowym poświadczeniem daty, wskazanej w czynności prawnej.

Czynnością z datą pewną jest przede wszystkim każda stwierdzona w dokumencie urzędowym czynność, od datowania wystawionego dokumentu urzędowego.

W przypadku gdy ustawa uzależnia ważność albo określone skutki czynności prawnej od urzędowego poświadczenia daty, poświadczenie takie jest zawsze skuteczne wobec wszystkich (erga omnes) czyli także względem osób nie uczestniczących w dokonaniu tej czynności prawnej (data pewna).

Czynność prawna z datą pewną jest także dokonana czynność:

  • w razie umieszczenia na obejmującym czynność dokumencie jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy opatrzonej datą jej dokonania, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza – od daty wzmianki;
  • w razie opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu dokumentu w postaci elektronicznej – od daty opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu.
  • W razie śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie datę złożenia przez tę osobę podpisu na dokumencie uważa się za pewną od daty śmierci tej osoby.

Uwaga!

Jeżeli przepisy prawa wskazują wymóg istnienia daty pewnej, a forma taka nie została zachowana, to dokonana czynność prawna uznawana jest za nieważną.

Gdy zachowanie daty pewnej jest zastrzeżone tylko do wywołania określonych skutków czynności prawnych, dokonana czynność jest ważna jednakże, nie  wywołuje z chwilą przepisania osiąga tych skutków.

Podstawa prawna:

art. 81 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj.Dz. U. 2017 poz. 459).

Decentralizacja

Decentralizacja zarządzania polega na przekazaniu na niższy szczebel organizacji (zarządzania) zadań niezbędnych do realizacji, uprawnień i odpowiedzialności.

Zobacz:
News: zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych w związku z nowymi regulacjami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych

Delegowanie

W zarządzaniu, kierowaniu zespołem, jest to forma przydzielenia innej osobie formalnej władzy i odpowiedzialności za wykonanie określonej czynności. Podstawowe reguły delegowania:

  • wybranie najbardziej odpowiedniej osoby do wykonania określonego zadania. W zależności od zadania nie zawsze trzeba delegować w dół, do zespołu, można także delegować je w górę (do przełożonego) lub na bok (do równorzędnego członka zespołu),
  • przydzielenie odpowiednich uprawnień i odpowiedzialności w związku z nowymi obowiązkami
  • przekazanie sprecyzowanego komunikatu osobie, która będzie pomagać, co i kiedy ma być zrobione/dostarczone etc.
Dokument

Dowód, pismo stwierdzające coś, zaświadczenie na piśmie. Pisemny ślad czynności lub operacji, zawierających ich charakterystykę, na którą składają się dane o istocie (przedmiocie) operacji, jej rozmiarach, ilości, wartości) uczestnikach, terminie, miejscu. W dokumencie powinny się tez znaleźć elementy gwarantujące jego wiarygodność:

- określenie wystawcy (autora)

- jego podpisu,

- podpisy osób dokonujących kontroli i akceptacji dokumentu,

- niezbędne pieczątki,

- data wystawienia.

Sporządzenie dokumentu wymaga przestrzegania obowiązujących zasad, staranności w sposób trwały i czytelny bez zamazywania, wycierania itp.

Dokumenty odzwierciadlające operacje gospodarcze i stanowiące podstawę zapisów księgowych zalicza się do dokumentów (dowodów) księgowych. Dokumenty sporządzone na podstawie bezpośrednich obserwacji i pomiaru zjawisk noszą nazwę dokumentów źródłowych. Dokumenty powstałe z danych zawartych w dokumentach źródłowych określa się mianem wtórnych.

Zobacz:
Instrukcja: Jak wypełnić weksel
Zmiana przeznaczenia towarów
Adres siedziby - „wirtualne biuro” - batalia o wirtualne biuro wygrana
Instrukcja: Wystąpienie o decyzję środowiskową.
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część druga
Porada: własność intelektualna w e-biznesie
Porada: zasady przetwarzania i udostępniania danych osobowych, tworzenie zbiorów
Instrukcja: Co musisz zrobić krok po kroku zatrudniając nowego pracownika
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część dwunasta
Kazus: przekształcanie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
Procedura: jak wnieść zakład do spółki jednoosobowej - przekształcanie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową
Procedura: Współpraca i przepływ informacji: przedsiębiorca - banki
Procedura: kiedy i jak można informować o konsumentach i kontrahentach na stronie www
Porada: Jak przy zastosowaniu majątkowych praw autorskich i tajemnicy przedsiębiorstwa zabezpieczyć technologie i rozwiązania hi-tech przed wrogim przejęciem
Procedura: Jak postępować w przypadkach wypadku przy pracy
Metody rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) a także sporów przedsiębiorcy z konsumentem (B2C)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)
Procedura: pełnomocnictwo i prokura w firmie
Porada: ochrona majątku przedsiębiorstwa
Porada: jakie koszty utrzymania/ eksploatacji lokalu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w działalności mikroprzedsiębiorcy
Kazus: przesłanki zabezpieczenia roszczenia w postępowaniu cywilnym
Procedura: jak współpracować z komornikiem i wnosić o zabezpieczenie - „narzędzia” zabezpieczeń
Procedura: czym jest rejestr dłużników, kiedy możesz do niego trafić i czym to skutkuje
Porada: jak i z jakiej podstawy dochodzić poza sądem swojej wierzytelności od dłużnika?
News: Zmiana dotycząca nowych druków zeznań, informacji, oświadczeń oraz wzorów deklaracji PIT, CIT, VAT i ZUS
Kazus- kompetencje organu rentowego do zbadania ważności poszczególnych części umowy o pracę
Polityka bezpieczeństwa informacji
News: zmiany dotyczące funkcjonowania sklepów internetowych - brak dostosowania się przez przedsiębiorców do obowiązującej ustawy o prawach konsumentach i związane z tym konsekwencje.
Kazus: Kwestionariusz osobowy pracownika
Projektowane zmiany w m. in. ustawie o podatku od towarów i usług oraz Kodeksie karnym skarbowym
News - Jednolity Plik Kontrolny
Przedsiębiorco co nowego w prawie – projektowana zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
Porada: Jakie zmiany musisz wpisać do KRS i jak to zrobić
Instrukcja: Jak ustalać i dodatkowo dokumentować pochodzenie towarów z uwagi na rygory VAT?
Porada jak zlikwidować sp. z o.o. krok po kroku
Kazus: Pracownik przedsiębiorcy, która popełniła indywidualne przestępstwo skarbowe także ma obowiązek zapłaty zaległego podatku i podlega odpowiedzialności za popełnione przestępstwo
Instrukcja: Jak utrzymać Przedsiębiorstwo Rodzinne „w ruchu" i zabezpieczyć w sytuacji utraty zdolności przedsiębiorcy do jego prowadzenia
Kazus: Zawarcie umowy spółki cichej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych
Instrukcje - Kiedy i jak można sprzedawać w systemie ratalnym

Dokument elektroniczny

Dokument istniejący w postaci elektronicznej. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne definiuje dokument elektroniczny jako stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych.
Ustawa o Informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Art. 3 pkt.) 2

Zobacz:
Rewolucja w administracji podatkowej drogą elektroniczną
Porada: zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych (korzyści, uprawnienia, obowiązki i konieczne formalności)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)
Porada: ochrona majątku przedsiębiorstwa

Dokument prywatny

Stanowi środek dowodowy, stwierdzający, że osoba, która złożyła na nim podpis złożyła oświadczenie zawarte w treści dokumentu. Domniemanie autentyczności dokumentu prywatnego objawia się w tym, że zawiera treść pochodzącą od osoby oraz, że został sporządzony przez osobę, która widnieje w jego podpisie.
Kodeks postępowania cywilnego Art. 245

Zobacz:
Kazus: przekształcanie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Dokument prywatny mający moc dokumentu urzędowego

dokument prywatny (patrz dokument prywatny) mający moc dokumentu urzędowego – wyciąg z ksiąg bankowych. Sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.
Kodeks postępowania cywilnego Art. 485. § 3

 

Dokument urzędowy

Stanowi środek dowodowy sporządzony w przepisanej formie przez upoważniony do tego organ władzy publicznej lub inne organy państwowe. Dokument urzędowy korzysta z domniemania autentyczności (pochodzi od organu, który widnieje na dokumencie jako wystawiający go) oraz stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone. Ustawa o dostępie do informacji publicznej definiuje dokument urzędowy jako treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalonej i podpisanej w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Zobacz:
Jak odroczyć termin zapłaty podatku, gdy brakuje funduszy
Wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę
Kazus: przekształcanie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Dominująca pozycja

Jest to pozycja przedsiębiorcy, który poprzez swoje większościowe udziały w rynku może skutecznie zapobiegać konkurencji na rynku właściwym. Przyjmuje się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40 %;
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumenta Art. 4 pkt. 10

 

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneOkreśl kwotę i przekaż darowiznę

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 10 zł.