Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Pomocne definicje

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Dane osobowe

Są to wszelkie dane, informacje, które przypisane są konkretnej osobie albo pozwalają na ich podstawie na jej zidentyfikowanie. Do danych identyfikujących należą między innymi numer PESEL, NIP albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
Ochrona danych osobowych Art. 6. 1.

Zobacz:
Przykład z życia: ochrona dóbr osobistych konsumenta nie może ograniczać praw do dochodzenia spełnienia świadczenia przez wierzyciela.
Porada: Jak współpracować w zakresie ochrony danych osobowych z firmą tworzącą aplikacje internetowe?
Porada: Zarządzanie kadrami od strony obowiązków pracodawcy w zakresie bhp, ewidencji oraz ochrony danych osobowych
Raport - Prywatność w sieci, Komunikacja marketingowa online
Instrukcja: Zawieranie umowy o usługi archiwizowania baz danych i zarządzania nimi w „chmurze”
Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO krok po kroku
Procedura: zasady udostępniania przez administratora serwisu internetowego danych osobowych użytkowników
Procedura: Pracownik na stronie www - jak można informować o swoich pracownikach
Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych
Porada: zasady przetwarzania i udostępniania danych osobowych, tworzenie zbiorów
Instrukcja: Co musisz zrobić krok po kroku zatrudniając nowego pracownika
Procedura: kiedy i jak można informować o konsumentach i kontrahentach na stronie www
Procedura: Jak postępować w przypadkach wypadku przy pracy
Polityka bezpieczeństwa informacji
News: Nowelizacja Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Kazus: Kwestionariusz osobowy pracownika
News: zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych w związku z nowymi regulacjami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych
Porada: zbieranie danych osobowych a zbiory danych osobowych

Data pewna

Data pewna występuje przy lub w formie dokonywania czynności prawnej, jest tzw. urzędowym poświadczeniem daty, wskazanej w czynności prawnej.

Czynnością z datą pewną jest przede wszystkim każda stwierdzona w dokumencie urzędowym czynność, od datowania wystawionego dokumentu urzędowego.

W przypadku gdy ustawa uzależnia ważność albo określone skutki czynności prawnej od urzędowego poświadczenia daty, poświadczenie takie jest zawsze skuteczne wobec wszystkich (erga omnes) czyli także względem osób nie uczestniczących w dokonaniu tej czynności prawnej (data pewna).

Czynność prawna z datą pewną jest także dokonana czynność:

 • w razie umieszczenia na obejmującym czynność dokumencie jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy opatrzonej datą jej dokonania, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza – od daty wzmianki;
 • w razie opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu dokumentu w postaci elektronicznej – od daty opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu.
 • W razie śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie datę złożenia przez tę osobę podpisu na dokumencie uważa się za pewną od daty śmierci tej osoby.

Uwaga!

Jeżeli przepisy prawa wskazują wymóg istnienia daty pewnej, a forma taka nie została zachowana, to dokonana czynność prawna uznawana jest za nieważną.

Gdy zachowanie daty pewnej jest zastrzeżone tylko do wywołania określonych skutków czynności prawnych, dokonana czynność jest ważna jednakże, nie  wywołuje z chwilą przepisania osiąga tych skutków.

Podstawa prawna:

art. 81 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj.Dz. U. 2017 poz. 459).

Decentralizacja

Decentralizacja zarządzania polega na przekazaniu na niższy szczebel organizacji (zarządzania) zadań niezbędnych do realizacji, uprawnień i odpowiedzialności.

Zobacz:
News: zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych w związku z nowymi regulacjami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych

Delegowanie

W zarządzaniu, kierowaniu zespołem, jest to forma przydzielenia innej osobie formalnej władzy i odpowiedzialności za wykonanie określonej czynności. Podstawowe reguły delegowania:

 • wybranie najbardziej odpowiedniej osoby do wykonania określonego zadania. W zależności od zadania nie zawsze trzeba delegować w dół, do zespołu, można także delegować je w górę (do przełożonego) lub na bok (do równorzędnego członka zespołu),
 • przydzielenie odpowiednich uprawnień i odpowiedzialności w związku z nowymi obowiązkami
 • przekazanie sprecyzowanego komunikatu osobie, która będzie pomagać, co i kiedy ma być zrobione/dostarczone etc.

Zobacz:
Porada - nowe obowiązki delegowania pracowników za granicę

Dobra materialne

W znaczeniu szerokim są to wszystkie środki, które mogą być wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio do zaspokajania potrzeb ludzkich. W znaczeniu kodeksu cywilnego są to rzeczy. Natomiast w węższym znaczeniu są to rzeczy spełniające następujące warunki:

 • służą zaspokajaniu pewnych potrzeb człowieka – przedmioty spełniające warunki tej grupy nazywane są konsumpcyjnymi dobrami materialnymi,
 • służą wykorzystaniu lub wytworzeniu innych dóbr materialnych (konsumpcyjnych) - są to dobra produkcyjne lub kapitałowe.

Jedne i drugie można podzielić na naturalne i wytworzone przez człowieka.

Nie należy mylić tego z wartościami materialnymi i prawnymi, gdyż jest to pojęcie odnoszące się  do dóbr materialnych (patrz dobra niematerialne). Prawa podmiotowe do dóbr materialnych to własność i ograniczone prawo rzeczowe oraz użytkowanie wieczyste, ale także wierzytelność.

Dobra materialne charakteryzuje rzadkość – ograniczoność, co do ich ilości oraz dostępności. Rzadkość tworzy potrzebę regulacji dostępu do poszczególnych dóbr materialnych oraz korzystania i używania ich, jak również decyduje o tym, że ma takie dobro wartość (np. rynkową) przez to, że ktoś chce je nabyć i zapłacić za tą rzecz cenę.

Czasami odróżnia się dobra materialne od wartości materialnych tj. cech danego przedmiotu, za pomocą których spełnia on właśnie definicyjne warunki dobra materialnego. Odróżnia się również dobra materialne od dóbr duchowych (np. wiary, wiedzy), jak i od tych dóbr, które  wprawdzie wymagają pewnego materialnego nośnika, ale się do niego nie sprowadzają (np. dzieła sztuki).

Proces zużywania dóbr, które zostały nabyte w celu zaspokojenia potrzeb nazywa się konsumpcją. Proces zużywania się dóbr służących wytwarzaniu innych dóbr nazywamy uznaniem wartości przez odpisy amortyzacyjne.

Przykładowe dobra materialne:

 • samochód,
 • laptop, telefon;
 • rudy np. żelaza, bursztyn , gaz;
 • ubrania, biżuteria;
 • produkty spożywcze;
 • działka budowlana;
 • energia elektryczna itp.
Dobra niematerialne

Dobrami niematerialnymi są wytwory ludzkiego umysłu istniejące w świadomości człowieka jako zespół zobiektywizowanych i skonkretyzowanych idei, pojęć i wyobrażeń, w szczególności utwory literackie, artystyczne, naukowe, wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe. Wytwory te nie są przedmiotami materialnymi, a o ich istocie nie decyduje materialny aspekt, ale innego rodzaju walory, np. poznawcze. W sferze kultury najważniejszą rolę spośród dóbr niematerialnych odgrywają chronione prawami autorskimi utwory oraz przedmioty praw pokrewnych, w tym artystyczne wykonania.

Dobra niematerialne według F. Zolla to "dobra, które pewne osoby albo ich prawni poprzednicy swym geniuszem, pracą, sprytem lub zapobiegliwością wytworzyli". Dobra te nie istnieją w świecie bytów "realnych", nie mają postaci materialnej, są efektem uznania przez ustawodawcę pewnych stanów, interesów, wartości za zasługujące na ochronę prawną w postaci prawa wyłącznego.

Ściśle związane z dobrami niematerialnymi są prawa na czy do takich dóbr – majątkowe prawa autorskie, w tym do utworów naukowych, badawczo-rozwojowych oraz inne własności intelektualnej, w tym przemysłowej, takie jak patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory przemysłowe, użytkowe, znaki towarowe i inne.

Dobrem niematerialnym jest między innymi firma, pod którą działa przedsiębiorca,  jego nazwa, know-how, slogan reklamowy.

Trzeba odróżnić od nich te dobra niematerialne, które są prawne, czyli wynikają z czynności lub stosunku prawnego.

Źródła:

 • Stefan Grzybowski „System prawa cywilnego: część ogólna”, PAN Instytut Państwa i Prawa 1985
 • Anna Tischner  „Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego”, Oficyna 2008
 • F. Zoll „Prawo cywilne” t.II Prawa rzeczowe i rzeczowym podobne, 1931
Dobra osobiste

Dobra, jako przedmioty praw możemy podzielić na dobra te osobiste i dobra majątkowe.

Dobra:

 • osobiste
 • majątkowe
  • niematerialne
  • materialne

Dobra osobiste to wartości niematerialne, ściśle związane z osobą ludzką, dotyczące integralności psychicznej i cielesnej człowieka.

Ochrona dobra osobistych została uregulowana w Ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U 2017.459) w art. 23.

Zgodnie z art. 23 k.c jako dobra osobiste rozumiemy dobra osobiste człowieka, takie jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, które pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Przykładami praw do niektórych tych dóbr są osobiste prawa autorski oraz twórczości naukowej czy wynalazczej.

Kodeks cywilny określa dobra, których naruszanie jest zabronione i wobec których naruszenia może być wytoczone właściwe powództwo. Kodeks zawiera sformułowanie „w szczególności”, w związku z czym wymieniony zbiór, nie jest zbiorem zamkniętym.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U 2017.459) art. 23

 

Dokument

Dowód, pismo stwierdzające coś, zaświadczenie na piśmie. Pisemny ślad czynności lub operacji, zawierających ich charakterystykę, na którą składają się dane o istocie (przedmiocie) operacji, jej rozmiarach, ilości, wartości) uczestnikach, terminie, miejscu. W dokumencie powinny się tez znaleźć elementy gwarantujące jego wiarygodność:

- określenie wystawcy (autora)

- jego podpisu,

- podpisy osób dokonujących kontroli i akceptacji dokumentu,

- niezbędne pieczątki,

- data wystawienia.

Sporządzenie dokumentu wymaga przestrzegania obowiązujących zasad, staranności w sposób trwały i czytelny bez zamazywania, wycierania itp.

Dokumenty odzwierciadlające operacje gospodarcze i stanowiące podstawę zapisów księgowych zalicza się do dokumentów (dowodów) księgowych. Dokumenty sporządzone na podstawie bezpośrednich obserwacji i pomiaru zjawisk noszą nazwę dokumentów źródłowych. Dokumenty powstałe z danych zawartych w dokumentach źródłowych określa się mianem wtórnych.

Zobacz:
Instrukcja: Jak wypełnić weksel
Zmiana przeznaczenia towarów
Adres siedziby - „wirtualne biuro” - batalia o wirtualne biuro wygrana
Instrukcja: Wystąpienie o decyzję środowiskową.
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część druga
Porada: własność intelektualna w e-biznesie
Porada: zasady przetwarzania i udostępniania danych osobowych, tworzenie zbiorów
Instrukcja: Co musisz zrobić krok po kroku zatrudniając nowego pracownika
Nowa ustawa o prawach konsumenta - część dwunasta
Kazus: przekształcanie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
Procedura: jak wnieść zakład do spółki jednoosobowej - przekształcanie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową
Procedura: Współpraca i przepływ informacji: przedsiębiorca - banki
Procedura: kiedy i jak można informować o konsumentach i kontrahentach na stronie www
Porada: Jak przy zastosowaniu majątkowych praw autorskich i tajemnicy przedsiębiorstwa zabezpieczyć technologie i rozwiązania hi-tech przed wrogim przejęciem
Procedura: Jak postępować w przypadkach wypadku przy pracy
Metody rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) a także sporów przedsiębiorcy z konsumentem (B2C)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)
Procedura: pełnomocnictwo i prokura w firmie
Porada: ochrona majątku przedsiębiorstwa
Porada: jakie koszty utrzymania/ eksploatacji lokalu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w działalności mikroprzedsiębiorcy
Kazus: przesłanki zabezpieczenia roszczenia w postępowaniu cywilnym
Procedura: jak współpracować z komornikiem i wnosić o zabezpieczenie - „narzędzia” zabezpieczeń
Procedura: czym jest rejestr dłużników, kiedy możesz do niego trafić i czym to skutkuje
Porada: jak i z jakiej podstawy dochodzić poza sądem swojej wierzytelności od dłużnika?
News: Zmiana dotycząca nowych druków zeznań, informacji, oświadczeń oraz wzorów deklaracji PIT, CIT, VAT i ZUS
Kazus- kompetencje organu rentowego do zbadania ważności poszczególnych części umowy o pracę
Polityka bezpieczeństwa informacji
News: zmiany dotyczące funkcjonowania sklepów internetowych - brak dostosowania się przez przedsiębiorców do obowiązującej ustawy o prawach konsumentach i związane z tym konsekwencje.
Kazus: Kwestionariusz osobowy pracownika
Projektowane zmiany w m. in. ustawie o podatku od towarów i usług oraz Kodeksie karnym skarbowym
News - Jednolity Plik Kontrolny
Przedsiębiorco co nowego w prawie – projektowana zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
Porada: Jakie zmiany musisz wpisać do KRS i jak to zrobić
Instrukcja: Jak ustalać i dodatkowo dokumentować pochodzenie towarów z uwagi na rygory VAT?
Porada jak zlikwidować sp. z o.o. krok po kroku
Kazus: Pracownik przedsiębiorcy, która popełniła indywidualne przestępstwo skarbowe także ma obowiązek zapłaty zaległego podatku i podlega odpowiedzialności za popełnione przestępstwo
Instrukcja: Jak utrzymać Przedsiębiorstwo Rodzinne „w ruchu" i zabezpieczyć w sytuacji utraty zdolności przedsiębiorcy do jego prowadzenia
Kazus: Zawarcie umowy spółki cichej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych
Instrukcje - Kiedy i jak można sprzedawać w systemie ratalnym
Porada: Składanie pism procesowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Przedsiębiorco co nowego? - Zmiany w ochronie wieku emerytalnego pracowników
Porada: Co zrobić żeby podjąć działalność gospodarczą już od pierwszego dnia rejestracji firmy?

Dokument elektroniczny

Dokument istniejący w postaci elektronicznej. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne definiuje dokument elektroniczny jako stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych.
Ustawa o Informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Art. 3 pkt.) 2

Zobacz:
Rewolucja w administracji podatkowej drogą elektroniczną
Porada: zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych (korzyści, uprawnienia, obowiązki i konieczne formalności)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)
Porada: ochrona majątku przedsiębiorstwa

Dokument prywatny

Stanowi środek dowodowy, stwierdzający, że osoba, która złożyła na nim podpis złożyła oświadczenie zawarte w treści dokumentu. Domniemanie autentyczności dokumentu prywatnego objawia się w tym, że zawiera treść pochodzącą od osoby oraz, że został sporządzony przez osobę, która widnieje w jego podpisie.
Kodeks postępowania cywilnego Art. 245

Zobacz:
Kazus: przekształcanie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.