Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Pomocne definicje

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
CEIDG

Ewidencja działalności gospodarczej, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – jest to odpowiednio rejestr przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi, działającymi na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest w formie systemu teleinformatycznego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Rejestracja w CEIDG jest bezpłatna. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Wpis dokonywany jest nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Jednak w świetle prawa (k.c, u.s.d.g, ustawa o KRS) CEIDG nie jest rejestrem przedsiębiorców, ewidencją i nie jest objęty domniemaniem prawnym prawdziwości wpisu oraz tym samym dobrej wiary osób trzecich. 

Zobacz
Instrukcja: Jak utrzymać Przedsiębiorstwo Rodzinne „w ruchu" i zabezpieczyć w sytuacji utraty zdolności przedsiębiorcy do jego prowadzenia
Porada: Co zrobić żeby podjąć działalność gospodarczą już od pierwszego dnia rejestracji firmy?

Centralizacja

Proces polegający na przejmowaniu uprawnień decyzyjnych niższych szczebli przez szczeble wyższe, liczba i zakres decyzji podejmowanych na każdym szczeblu i stanowisku kierowniczym, autonomia decyzyjna poszczególnych części organizacji, informacyjne wspomaganie decydentów.

Zobacz:
News: zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych w związku z nowymi regulacjami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych

Certyfikat kwalifikowany

Dla swojej ważności bezpieczny podpis elektroniczny musi zostać zweryfikowany przez certyfikat kwalifikowany. Certyfikat jest udostępniany przy zakupie zastawu do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Certyfikat kwalifikowany musi być periodycznie odnawiany.
Ustawa o podpisie elektronicznym Art. 3 pkt. 12

Zobacz:
Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO krok po kroku
Porada: własność intelektualna w e-biznesie
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)
Porada: Co zrobić żeby podjąć działalność gospodarczą już od pierwszego dnia rejestracji firmy?

Chmura obliczeniowa

Cloud Computing - to wirtualny model (forma umownego obszaru) świadczenia usług tworzenia, przetwarzania, przechowywania, udostępniania danych w środowisku sieciowym. Dzięki chmurom obliczeniowym mamy także możliwość korzystać w legalny sposób z aplikacji, programów dostępnych w chmurze online, bez konieczności posiadania na nie licencji. Użytkownik chmury płaci jedynie za możliwość korzystania z wybranych i potrzebnych funkcji. Koszt licencji ponosi dostawca usługi chmury.

Zobacz:
Instrukcja: Zawieranie umowy o usługi archiwizowania baz danych i zarządzania nimi w „chmurze”.

Chmura publiczna

charakteryzują się swobodnym dostępem dla każdego użytkownika Internetu. Kompleksowa infrastruktura informatyczna dostarczana jest przez jednego dostawcę, a dostęp do niej uzyskujemy na przykład poprzez założenia konta poczty e-mail.

 

CIT

CIT – (ang. Corporate Income Tax) to skrót odnoszący się do podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób prawnych to obligatoryjny, powszechny i bezpośredni podatek państwowy o charakterze dochodowym i rzeczowym. Różni się od PIT m.in. tym, że nie jest zależny od subiektywnego ciężaru podatku dla podatnika. Podatkiem dochodowym CIT opodatkowane są dochody osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej. Jednak opodatkowaniu podlegają dochody spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane „podatkowymi grupami kapitałowymi". Z podatku zwolnione są m.in.: Skarb Państwa; Narodowy Bank Polski; jednostki budżetowe; państwowe fundusze celowe.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych reguluje Ustawa z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U.2016.1888 (dalej: „Ustawa o CIT”).

Z przedmiotu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zostały jednak wyłączone:

 • przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e;
 • przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach;
 • przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy;
 •  przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 511 oraz z 2015 r. poz. 211), z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1a.

Formularze CIT

Pobór podatku odbywa się z zastosowaniem skali proporcjonalnej. Stawka podatku ma charakter liniowy i obecnie wynosi 19%. W niektórych przypadkach jest inna.

Zasadą rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych jest tzw. samoobliczenie. Oznacza to, że podatnik obowiązany jest sam obliczyć należny podatek i złożyć odpowiedni formularz CIT. Podatnicy zasadniczo są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Jednak m.in. podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym oraz mali podatnicy, mogą wpłacać zaliczki kwartalne (art. 25 u.p.d.o.p.). Przez kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego. Ostateczne rozliczenie podatku następuje poprzez złożenie urzędowi skarbowemu zeznania, według ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym do końca trzeciego miesiąca roku następnego. W tym też terminie podatnicy są zobowiązani wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

 

Aktualne podstawowe formularze PIT:

 • CIT-11R Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na cele inne niż wymienione w oświadczeniu
 • CIT-6AR Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 • CIT-6R Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • CIT-8A Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • CIT-8B Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • czytaj więcej o cit-8b zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych »
 • CIT-BR Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową
 • FT-2/IFT-2R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • SSE/A Wykaz udziałów w spółkach
 • SSE-R Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 • SSE-R/A Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą

Zobacz
Co nowego w prawie: Zmiany dla działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach

Clearing

(ang. rozliczenie) – jest to forma rozliczeń finansowych, pomiędzy podmiotami gospodarczymi stosowaną w przypadku, gdy strony są wzajemnie zadłużone. W takiej sytuacji strona, która zadłużona jest bardziej spłaca tylko różnicę  w zadłużeniu. Wyróżniamy clearing bilateralny (dwustronny) i multilateralny (wielostronny). Clearing bilateralny występuje, gdy podmiotem rozliczenia finansowego są dwie strony, natomiast multilateralny gdy stron jest więcej niż dwie. Clearing stosowany jest zwłaszcza w obrocie międzynarodowym pomiędzy przedsiębiorstwami. Podstawą clearingu mogą być umowy handlowe zawierane w celu równoważenia wartości obrotów, określające ilość i rodzaj towarów, jak również umowy płatnicze ustalające warunki przeprowadzenia rozliczeń między partnerami.

Clearing w rozumieniu rozliczeń wzajemnych zobowiązań w płatnościach jest formą finansowych potrąceń, czyli umownej kompensaty dwu lub wielostronnej. Umowy w zakresie clearingu są zawierane na dłuższe okresy lub dla pewnych przedsięwzięć, mają też postać postanowień umownych w umowach o współpracy przemysłowej lub handlowej.

Zobacz więcej:
Instrukcja Wykreślenie z rejestru podatników VAT – jak się bronić?

CPM

(ang. Cost per thousand, M jako rzymskie 1000) - koszt dotarcia do 1000 osób lub gospodarstw domowych z komunikatem reklamowym w danym środku przekazu, w reklamie internetowej jest to 1000 wyświetleń jednostki

Część składowa rzeczy

Przedmiot, który jest z rzeczą połączony zarówno w sensie gospodarczym jak i fizycznym, a jego odłączenie spowodowałoby jej uszkodzenia lub istotną zmianę całości, połączenie przedmiotu z rzeczą musi być trwałe. Część składowa nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. W przypadku nieruchomości, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w ustawie, do części składowych gruntu należą budynki i inne urządzania trwale z gruntem związane. Jest to zasada wyrażona w łacińskiej paremii superficies solo cedit oznaczająca, że wszystko co zostało połączone z gruntem w sposób trwały, dzieli z tym gruntem jego los prawny. Zasada ta ulega ograniczeniu jeśli na podstawie przepisów szczególnych przedmiot trwale połączony stanowi z mocy prawa rzecz odrębną (na przykład lokal stanowiący odrębny przedmiot własności).
Kodeks cywilny Art. 47

Zobacz:
Ustalenie wartości początkowej
Zamknięcie księgi i spis z natury na dzień 31 grudnia
Spis z natury/remanent/inwentura
Porada: Powierzenie i zabezpieczenie mienia.
Instrukcja: Wystąpienie o decyzję środowiskową.
Kazus: zwolnienie z VAT usług ubezpieczeniowych

Czyn niedozwolony

Czyn niedozwolony jako pojęcie prawa wywodzi się jeszcze z prawa rzymskiego i w obowiązującym stanie prawnym oraz literaturze występuje także pod pojęciem deliktu (łac. delictum – czyn niedozwolony, błąd, przewinienie).

Artykuły regulujące kwestię czynu niedozwolonego reguluje przedewszystkim kodeks cywilny w art. 415-449. Przepisem wprowadzającym dla reżimu czynów niedozwolonych jest art. 415: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Czyn niedozwolony jest przesłanką konieczną powstania zobowiązania pomiędzy sprawcą, a poszkodowanym dającym możliwość żądania odszkodowania. W aktualnym stanie prawnym delikt funkcjonuje w wielu dziedzinach prawa (m.in. cywilne, karne, konstytucyjne, międzynarodowe).

Czynem niedozwolonym zgodnie z doktryną i utrwalonym orzecznictwem jest działanie, bądź zaniechania działania (zawinione lub nie), w wyniku którego wynikła szkoda, ale także zdarzenie, za które prawo czyni kogoś odpowiedzialnym.

Odpowiedzialność sprawcy ustalana jest na podstawie winy lub ryzyka. Przesłankami odpowiedzialności są: powstanie szkody, popełnienie przez sprawcę czynu niedozwolonego, związek przyczonowo- skutkowy pomiędzy  szkodą a czynem zabronionym, a także charakter i stopień winy sprawcy.

Sprawca czynu niedozwolonego może zostać pociągnięty do odpowiedzialności i zobowiązany m.in. do naprawienia szkody, przywrócenia stanu poprzedniego, zapłaty zadośćuczynienia bądź odszkodowania.

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.