Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Pomocne definicje

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Cargo

Cargo w znaczeniu potocznym jest to forma szczególnych ubezpieczeń transportowych, obejmujących ubezpieczenia przewożonych ładunków od wszelkiego zagrażającego niebezpieczeństwa, np. kradzieży, ognia, uszkodzenia podczas transportu (ubezpieczenie c.).

Cargo w ujęciu potocznym jest również definiowane, jako ładunek statku morskiego lub samolotu.

Cargo w rozumieniu ubezpieczyli jest to majątkowe ubezpieczenie transportowe, które jest ubezpieczeniem mienia w transporcie. Takie ubezpieczenie obejmuje ochroną od utraty, ubytku czy zniszczenia, towaru, który ma być przewożony drogą lądową, kolejową, śródlądową, lotniczą, morską. Powyższe ubezpieczenie jest niezależne od tego czy towar jest przewożony samodzielnie przez przedsiębiorcę czy też jest do tego wynajmowany zawodowy przewoźnik w transporcie krajowym lub międzynarodowym. Nie ma również znaczenia czy mienie jest nowe czy też używane. Dodatkowym udogodnieniem ubezpieczenia cargo jest korzystna i niewygórowana cena.

Ubezpieczenie cargo jest z reguły wykupywane w przypadku istnienia niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia towaru znajdującego się w transporcie z powodu np.:

 • zdarzenia losowego (np. wybuch, pożar, zalanie, upadek drzewa, itp.);
 • wypadek drogowy;
 • kradzież z włamaniem czy zabór mienia;
 • uszkodzenia podczas transportu, załadunku, rozładunku.

Warto również wskazać na różnicę, jaka istnieje pomiędzy ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, a ubezpieczeniem cargo. Pierwsze z nich ma na celu ochronę i ubezpieczenie z tytułu obowiązku naprawienia szkód w odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, natomiast drugie chroni ładunek na wypadek uszkodzenia czy utraty podczas prawidłowego, co do zasady transportu. Ponadto z ubezpieczeniem OC przewoźnika można się spotkać najczęściej w przypadku, gdy ładunek przewożony jest przez przedsiębiorcę, który zajmujące się usługami spedycji czy przewozu. Natomiast ubezpieczenie cargo obejmuje towar przewożony najczęściej własnym lub wynajętym środkiem transportu przez przedsiębiorcę.

Tak, więc ubezpieczenie cargo obejmuje wszelkie szkody, ryzyka, które mogą powstać podczas prawidłowego transportu towaru, natomiast w przypadku ubezpieczenia OC przewoźnik nie będzie odpowiadał za szkody, które zostały spowodowane w towarze okolicznościami, za które przewoźnik nie będzie ponosił odpowiedzialności.

 

Podstawa:

 1. Encyklopedia PWN - https://encyklopedia.pwn.pl,
 2. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) – Generali T.U. S.A.  https://www.generali.pl

 

CEIDG

Ewidencja działalności gospodarczej, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – jest to odpowiednio rejestr przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi, działającymi na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest w formie systemu teleinformatycznego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Rejestracja w CEIDG jest bezpłatna. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Wpis dokonywany jest nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Jednak w świetle prawa (k.c, u.s.d.g, ustawa o KRS) CEIDG nie jest rejestrem przedsiębiorców, ewidencją i nie jest objęty domniemaniem prawnym prawdziwości wpisu oraz tym samym dobrej wiary osób trzecich. 

Zobacz
Instrukcja: Jak utrzymać Przedsiębiorstwo Rodzinne „w ruchu" i zabezpieczyć w sytuacji utraty zdolności przedsiębiorcy do jego prowadzenia
Porada: Co zrobić żeby podjąć działalność gospodarczą już od pierwszego dnia rejestracji firmy?
Porada: Wszystko co należy wiedzieć o składkach ZUS w 2018 r.
Instrukcja: Jak utworzyć spółkę i zarejestrować ją w KRS
Instrukcja: Jak krok po kroku wypełnić wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej
Porada: Jakie kroki trzeba podjąć by zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej
Porada: Przeniesienie własności przedsiębiorstwa z jednego z małżonków na drugiego

Centralizacja

Proces polegający na przejmowaniu uprawnień decyzyjnych niższych szczebli przez szczeble wyższe, liczba i zakres decyzji podejmowanych na każdym szczeblu i stanowisku kierowniczym, autonomia decyzyjna poszczególnych części organizacji, informacyjne wspomaganie decydentów.

Zobacz:
News: zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych w związku z nowymi regulacjami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych

Certyfikat kwalifikowany

Dla swojej ważności bezpieczny podpis elektroniczny musi zostać zweryfikowany przez certyfikat kwalifikowany. Certyfikat jest udostępniany przy zakupie zastawu do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Certyfikat kwalifikowany musi być periodycznie odnawiany.
Ustawa o podpisie elektronicznym Art. 3 pkt. 12

Zobacz:
Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO krok po kroku
Porada: własność intelektualna w e-biznesie
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)
Porada: Co zrobić żeby podjąć działalność gospodarczą już od pierwszego dnia rejestracji firmy?

Chmura obliczeniowa

Cloud Computing - to wirtualny model (forma umownego obszaru) świadczenia usług tworzenia, przetwarzania, przechowywania, udostępniania danych w środowisku sieciowym. Dzięki chmurom obliczeniowym mamy także możliwość korzystać w legalny sposób z aplikacji, programów dostępnych w chmurze online, bez konieczności posiadania na nie licencji. Użytkownik chmury płaci jedynie za możliwość korzystania z wybranych i potrzebnych funkcji. Koszt licencji ponosi dostawca usługi chmury.

Zobacz:
Instrukcja: Zawieranie umowy o usługi archiwizowania baz danych i zarządzania nimi w „chmurze”.

Chmura publiczna

charakteryzują się swobodnym dostępem dla każdego użytkownika Internetu. Kompleksowa infrastruktura informatyczna dostarczana jest przez jednego dostawcę, a dostęp do niej uzyskujemy na przykład poprzez założenia konta poczty e-mail.

 

Ciężary publiczne

Pojęcie ciężarów publicznych wiąże się z pojęciem danin publicznych. Celem zdefiniowania pojęcia ciężarów publicznych należy w pierwszej kolejności przytoczyć przepisy systemu prawnego. Zgodnie z przepisem art. 84 Konstytucji, każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie.

Należy wyróżnić szerokie i wąskie znaczenie pojęcia ciężarów publicznych.

Jak wskazano w doktrynie; ciężary i świadczenia publiczne, o których mowa w art. 84 Konstytucji RP, rozbijają się na dwie grupy. Pierwsza grupa to daniny w rozumieniu art. 217 (czyli "podatki i inne daniny publiczne" – szerzej zob. komentarz do art. 217 Konstytucji RP). Druga grupa zaś to wszelkie inne ciężary i świadczenia publiczne o charakterze niedaninowym, tj. niepieniężnym oraz nieokreślonym w sposób generalny (kategorialny) i abstrakcyjny. O ile daniny skutkują jawnym i przewidywalnym określeniem świadczeń pieniężnych na utrzymanie państwa, te drugie ciężary i świadczenia takich gwarancji co do wielkości uszczupleń dóbr osobistych i majątkowych przy spełnianiu obowiązków ustawowych nie zapewniają. Ta druga grupa to obowiązki nakładane ustawą do spełniania świadczeń niepieniężnych.

Do drugiej grupy ciężarów i świadczeń publicznych zaliczyć należy np. obowiązki płatnika określone w art. 8 OrdPU (M. Budziarek, Charakter prawny poboru podatku, s. 62), jak też odpowiedzialność osób trzecich, o której mowa w art. 107 i n. OrdPU. Ciężarem takim jest również nałożony na adwokatów obowiązek świadczenia pomocy prawnej z urzędu (art. 21 ust. 3 PrAdw). Do grupy tej należą również ciężary i świadczenia, których poniesienie następujące w stanach nadzwyczajnych (klęski żywiołowej, stanie wyjątkowym, stanie wojennym), np. zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 18.4.2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 333 ze zm.) można wprowadzić obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych polegających na udzielaniu pierwszej pomocy osobom, które uległy nieszczęśliwym wypadkom, czynnym udziale w działaniu ratowniczym lub wykonywaniu innych zadań wyznaczonych przez kierującego akcją ratowniczą, wykonywaniu określonych prac, oddaniu do używania posiadanych nieruchomości lub rzeczy ruchomych, udostępnieniu pomieszczeń osobom ewakuowanym, użytkowaniu nieruchomości w określony sposób lub w określonym zakresie, przyjęciu na przechowanie i pilnowaniu mienia osób poszkodowanych lub ewakuowanych, zabezpieczeniu zagrożonych zwierząt, a w szczególności dostarczaniu paszy i schronienia, zabezpieczeniu zagrożonych roślin lub nasion, pełnieniu wart, zabezpieczeniu własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed ich zanieczyszczeniem, skażeniem lub zakażeniem, a także udostępnianiu ich dla potrzeb osób ewakuowanych lub poszkodowanych, w sposób wskazany przez organ nakładający świadczenie, zabezpieczeniu zagrożonych dóbr kultury. Obowiązki te można wprowadzić "jeżeli siły i środki, którymi dysponuje wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub wojewoda albo pełnomocnik, są niewystarczające". M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016, Legalis, Komentarz do art. 84 Konstytucji.

Pojęcie danin publicznych pojawia się w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 1), dochodami publicznymi są daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw.

Biorąc pod uwagę przepisy art. 5 ust. 2 pkt. 1) ustawy o finansach publicznych, należy przyjąć, że ciężary publiczne to świadczenia publiczne które nie są daninami publicznymi; tj. mają charakter niepieniężny oraz nieokreślony w sposób generalny (kategorialny) i abstrakcyjny.

CIT

CIT – (ang. Corporate Income Tax) to skrót odnoszący się do podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób prawnych to obligatoryjny, powszechny i bezpośredni podatek państwowy o charakterze dochodowym i rzeczowym. Różni się od PIT m.in. tym, że nie jest zależny od subiektywnego ciężaru podatku dla podatnika. Podatkiem dochodowym CIT opodatkowane są dochody osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej. Jednak opodatkowaniu podlegają dochody spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane „podatkowymi grupami kapitałowymi". Z podatku zwolnione są m.in.: Skarb Państwa; Narodowy Bank Polski; jednostki budżetowe; państwowe fundusze celowe.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych reguluje Ustawa z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U.2016.1888 (dalej: „Ustawa o CIT”).

Z przedmiotu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zostały jednak wyłączone:

 • przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e;
 • przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach;
 • przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy;
 •  przychodów (dochodów) przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowanych na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 511 oraz z 2015 r. poz. 211), z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1a.

Formularze CIT

Pobór podatku odbywa się z zastosowaniem skali proporcjonalnej. Stawka podatku ma charakter liniowy i obecnie wynosi 19%. W niektórych przypadkach jest inna.

Zasadą rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych jest tzw. samoobliczenie. Oznacza to, że podatnik obowiązany jest sam obliczyć należny podatek i złożyć odpowiedni formularz CIT. Podatnicy zasadniczo są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Jednak m.in. podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym oraz mali podatnicy, mogą wpłacać zaliczki kwartalne (art. 25 u.p.d.o.p.). Przez kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego. Ostateczne rozliczenie podatku następuje poprzez złożenie urzędowi skarbowemu zeznania, według ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym do końca trzeciego miesiąca roku następnego. W tym też terminie podatnicy są zobowiązani wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

 

Aktualne podstawowe formularze PIT:

 • CIT-11R Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na cele inne niż wymienione w oświadczeniu
 • CIT-6AR Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 • CIT-6R Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • CIT-8A Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • CIT-8B Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • czytaj więcej o cit-8b zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych »
 • CIT-BR Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową
 • FT-2/IFT-2R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • SSE/A Wykaz udziałów w spółkach
 • SSE-R Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 • SSE-R/A Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą

Zobacz
Co nowego w prawie: Zmiany dla działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach
Zmiany w przepisach podatkowych od 1 stycznia 2018 r.
Kazus: Czy wniesienie wkładu przez osobę fizyczną do spółki cichej stanowi przychód podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy wypłata udziału w zyskach będzie stanowiła dla X sp. z o.o. koszt podatkowy?
Porada: Interpretacja podatkowa: jak ją uzyskać i jak stosować

Clearing

(ang. rozliczenie) – jest to forma rozliczeń finansowych, pomiędzy podmiotami gospodarczymi stosowaną w przypadku, gdy strony są wzajemnie zadłużone. W takiej sytuacji strona, która zadłużona jest bardziej spłaca tylko różnicę  w zadłużeniu. Wyróżniamy clearing bilateralny (dwustronny) i multilateralny (wielostronny). Clearing bilateralny występuje, gdy podmiotem rozliczenia finansowego są dwie strony, natomiast multilateralny gdy stron jest więcej niż dwie. Clearing stosowany jest zwłaszcza w obrocie międzynarodowym pomiędzy przedsiębiorstwami. Podstawą clearingu mogą być umowy handlowe zawierane w celu równoważenia wartości obrotów, określające ilość i rodzaj towarów, jak również umowy płatnicze ustalające warunki przeprowadzenia rozliczeń między partnerami.

Clearing w rozumieniu rozliczeń wzajemnych zobowiązań w płatnościach jest formą finansowych potrąceń, czyli umownej kompensaty dwu lub wielostronnej. Umowy w zakresie clearingu są zawierane na dłuższe okresy lub dla pewnych przedsięwzięć, mają też postać postanowień umownych w umowach o współpracy przemysłowej lub handlowej.

Zobacz więcej:
Instrukcja Wykreślenie z rejestru podatników VAT – jak się bronić?

CPM

(ang. Cost per thousand, M jako rzymskie 1000) - koszt dotarcia do 1000 osób lub gospodarstw domowych z komunikatem reklamowym w danym środku przekazu, w reklamie internetowej jest to 1000 wyświetleń jednostki

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.