Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Pomocne definicje

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
B2B

B2B to skrót od angielskiego zwrotu business-to-business.

Pierwotnie przez B2B rozumiane były transakcje, zachodzące pomiędzy danymi podmiotami gospodarczymi. Relacje takie że nie zachodzą pomiędzy przedsiębiorcą, a klientem będącym konsumentem.

W związku z rozwijanymi się technologiami i możliwością prowadzenia przedsiębiorstwa z pomocą Internetu transakcje B2B zaczęły być definiowany jako sposób handlu.

B2B obejmuje wymianę handlową pomiędzy przedsiębiorstwami, które dotyczą m.in zawierania transakcji, poszukiwania partnerów, budowaniu sieci dostawców i odbiorców, poszukiwania informa­cji handlowych. 

Działalność B2B prowadzona jest wektorze elektronicznym drogą on-line i jest najszybciej rozwijającą się działalnością handlu elektronicznego.

Handel elektroniczny w rozumieniu B2B dzieli się na:

 • Rynki horyzontalne –  ich cechą szczególną jest to, że dzielą się na poszczególne sektory. Zastrzec trzeba, że to co produkuje się bądź oferuje na tego rodzaju rynkach, nie jest związane z produkcją bezpośrednio, ponieważ zazwyczaj skupia się na regionie geograficznym świata. Dzieje się tak dlatego, że to często międzynarodowe korporacje budują platformy tego typu.
 • Rynki wertykalne – ich cechą szczególną jest to, że obejmują swoim zakresem jedną branżę. Handel opiera się dobrach, które są związane z produkcją bezpośrednio. Zatem rynki wertykalne stanowią swoiste przeciwieństwo rynków horyzontalnych.

Zakupy, które można przeprowadzić za pomocą handlu B2B, dzielą się na dwa sposoby realizacji:

 • e-Procurement – to cały zorganizowany proces zaopatrzenia, który stworzony został na podstawie rozwiązania systemowego, dzięki któremu można uzyskać owocną współpracę między kupującym, a dostawcą. To wszystko opiera się na procesie zaopatrzeniowym, rozpoczynającym się zgłoszeniem  w sprawie zapotrzebowania na dane dobro, całą procedurą pomiędzy, a płatnością.
 • Model aukcyjno-przetargowy –  ten sposób realizacji zakupów jest używany, ilekroć zakup jest jednorazowy. Odgrywa też istotną rolę w negocjowaniu zasad kontraktowych dotyczących zakupów powtarzalnych. Sposób, w jaki dochodzi do sprzedaży nawiązuje do zasad rządzących aukcją. A konkretnie nabywca wybiera daną możliwość spośród wielu mu przedstawionych, na co ma konkretnie wyznaczony termin. Warto zauważyć, że oferty w tym wypadku ulegają częstym zmianom na bieżąco. Odbywa się to w celu ich udoskonalenia. 

Zobacz:
Metody rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) a także sporów przedsiębiorcy z konsumentem (B2C)

Barter (wymiana bezgotówkowa)

Barter to wymiana bezgotówkowa; czyli wymiana dóbr (towarów) pomiędzy uczestnikami obrotu z dążeniem do tego aby saldo było zerowe, czyli, żeby wymieniane dobra były równej wartości.

Dzisiejszy barter zresztą był podstawą handlu, gdy nie był znany jeszcze pieniądz, rozumiany jako uznawany przez uczestników obrotu bezpieczny, powszechnie emitowany przez państwo środek zapewniający zachowanie wartości.

Umowa barterowa jest prawnie dopuszczalna (art. 353[1] Kodeksu cywilnego – zasada swobody umów). Każda ze stron tej umowy zobowiązuje się do świadczenia rzeczy w zamian za świadczenie określonych rzeczy (także wartości niematerialnych i prawnych np. do utworu chronionego prawem autorskim) przez drugą stronę. Umowa barterowa jest zbliżona do stypizowanej w przepisie art. 603 Kodeksu cywilnego umowy zamiany. Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Zgodnie z art. 604 do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 2004 r., sygn. akt: I CK 210/04,  wskazał, że umowa barterowa, wykazując cechy zbliżone do umowy zamiany, jest konsensualna, odpłatna i wzajemna; rodzi skutki zobowiązujące obie strony do przeniesienia własności rzeczy, a w okolicznościach określonych w art. 155 § 1 KC, również skutki rozporządzające; przeniesienie posiadania rzeczy wymagane jest - w warunkach określonych w art. 155 § 2 KC - jedynie do osiągnięcia skutku rzeczowego (przeniesienia własności), a nie do ważności samej umowy. W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wskazał, że strony łączyła umowa kompensacyjna w formie określanej w obrocie gospodarczym mianem umowy barterowej. W ramach tej umowy każda ze stron zobowiązała się do świadczenia oznaczonych rzeczy w zamian za świadczenie określonych rzeczy przez drugą stronę. Taka umowa realizuje bezpośrednią wymianę dóbr lub usług eliminując przepływ pieniądza pomiędzy stronami. W oparciu o treść łączącego strony stosunku prawnego Sądy stwierdziły, że umowa barterowa jest w zasadzie odmianą umowy zamiany [z czym zgodził się Sąd Najwyższy]. W myśl przepisu art. 603 KC umowa taka [zamiany] jest konsensualna, odpłatna i wzajemna, a od umowy sprzedaży różni ją zasadniczo przedmiot świadczenia stron. Ekwiwalentem przeniesienia własności rzeczy nie jest bowiem kwota pieniężna, lecz własność innych rzeczy

Zobacz więcej:
Instrukcja Wykreślenie z rejestru podatników VAT – jak się bronić?

Baza danych osobowych (zbiór danych)

zgodnie z RODO zbiór danych oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych, który jest dostępny według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie lub pod jakąś nazwą funkcjonalnie (baza, zbiór, zasób, zespół zbiorów). Przed wejściem w życie RODO definicja zbioru danych osobowych była uregulowana w ustawie o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 5 RODO dane osobowe muszą być:

 • przetwarzane, a więc zapisywane w zbiorach danych tylko gdy ma to uzasadnienie w prawie lub umowie, zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą ("zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość");

 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami ("ograniczenie celu");

 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane ("minimalizacja danych");

 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podejmować wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe przechowywane lub zapisywane w zbiorach danych, które są zbędne, nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane ("prawidłowość");

 • przechowywane lub zapisywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można zapisywać w zbiorach danych lub przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą ("ograniczenie przechowywania");

 • zapisywane, przechowywane i ogólniej przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych ("integralność i poufność").

Przetwarzanie, poczynając od zbierania danych osobowych prowadzi do powstania zbioru danych osobowych i takie dane w trakcie przetwarzania są elementem takiego zapisu.

Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie powyższych zasad jest administrator, który musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie ("rozliczalność").

Podstawa prawna:

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Benchmarking

Jest to metoda analityczna, która opiera się na porównaniu podstawowych ważnych cech strukturalnych i funkcjonalnych organizacji, instytucji i przedsiębiorstw z odpowiednio analogicznymi cechami podmiotów konkurencyjnych lub też uważanych za najlepsze w danej dziedzinie działalności. Poprzez porównanie uzyskiwany jest obraz kondycji przedsiębiorstwa oraz dostrzegalny staje się zakres różnic, które w wyniku zastosowania strategii rozwojowych w efekcie końcowym dłuższego horyzontu czasowego powinny zostać zminimalizowane.

Benchmarking w szerokim znaczeniu polega na uczeniu się na dobrych przykładach identyfikacji cech dających przewagę oraz zasad, sposobów czy metod zarządzania przedsiębiorstwem, a następnie wdrażaniu ulepszeń oraz doskonaleniu wzorców w swojej własnej działalności.

Zastosowanie benchmarkingu ma na celu poznanie mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstwa i naukę zarządzania nim w taki sposób, aby poprzez  adaptację praktyk stosowanych przez najlepszych na rynku doprowadzić do wzrostu konkurencyjności, związanego z wzrostem jakości, ale także umiejętnością uczenia się i korzystania z zewnętrznych wzorców i mechanizmów.

Wyróżnia się benchmarking wewnętrzny, który ma zastosowanie w większych przedsiębiorstwach, oraz zewnętrzny - konkurencyjny, oparty na poszukiwaniu najlepszego podmiotu na zewnętrz, stanowiącego punkt odniesienia dla  dokonywanej analizy, poza strukturą przedsiębiorstwa. Znane jest także dokonywanie porównań międzybranżowych, tzw. benchmarking funkcjonalny. W tym przypadku zaletą jest możliwość poznania innowacyjnych rozwiązań mających zastosowanie w innych branżach oraz wzrost kreatywności zarówno wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstwem, jak i jego pracowników.

Celem benchmarkingu jest przede wszystkim identyfikacja kluczowych cech, przesłanek dla wzrostu efektywności, a następnie słabych stron i błędów, a także wyznaczenie priorytetów oraz koniecznych dla rozwoju kierunków zmian.

Źródła:

 1. Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. , Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994
 2. Tony Bendell, Benchmarking. Jak uzyskać przewagę nad konkurencją, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, ISBN: 83-7230-021-6
Bezpieczny podpis elektroniczny

Składany przy pomocy specjalnej, karty procesorowej lub generatora kodów jednorazowych oraz oprogramowania służącego do składania podpisu elektronicznego. Bezpieczny podpis elektroniczny jest równoważny pod względem skutków prawnych z podpisem własnoręcznym. Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie stosowany do podpisywania umów, składania wniosków, podań i pism, podpisywania, wystawianych faktur w formie elektronicznej, zarejestrowania działalności gospodarczej, składania deklaracji (celnych i podatkowych), zgłoszeń do ZUS. Kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego wpisane są do rejestru Ministra Gospodarki.
Ustawa podpis elektroniczny Art. 3. pkt. 2, Art. 5. 1.-3.

Zobacz:
Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO krok po kroku
Porada: własność intelektualna w e-biznesie
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)
News: Istotne zmiany w ordynacji podatkowej od 2016 r. dotyczące interpretacji podatkowych i planowane wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Bitcoin

Bitcoin jest najbardziej znaną z tzw. kryptowalut. Kryptowaluta, rzadziej waluta kryptograficzna to pojęcie stosowane do określenia rozproszonego systemu księgowego bazującego na kryptografii, przechowania informacji o stanie posiadania środków w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu („portfelami”) w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostki.

Wprowadzona w 2009 r. przez osobę lub osoby o pseudonimie Satoshi Nakamoto.[1] Bitcoin opiera się na zdecentralizowanej bazie danych, rozprowadzonej pomiędzy węzłami sieci peer to peer do przechowywania transakcji oraz kryptografii celem zapewnienia podstawowych funkcji bezpieczeństwa, a mianowicie, że upewnienie się, że bitcoiny mogą być wydane tylko raz przez osobę, która je posiada w danym momencie. Bitcoin charakteryzuje brak administracji centralnej oraz jednego banku emisyjnego, a także mechanizm, zgodnie z którym maksymalna ilość wytworzonych Bitcoinów ma wynieść 21 milionów. Bitcoin dzieli się na 100 000 000 satoshi.

Zdaniem Ministra Finansów (pismo z dnia 28 czerwca 2013 r., skierowane do Marszałka Senatu) funkcjonowanie oraz obrót walutami wirtualnymi na terenie RP nie narusza prawa polskiego, ani prawa unijnego.[2]

W interpretacji indywidualnej z dnia 25 maja 2017 r., znak: IPPP2/4512-3-44/15-6/S/BH/RR[3], Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej wskazał, że transakcje polegające na wymianie jednostek Bitcoin na środki pieniężne podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Potwierdzeniem powyższego stanowiska, zdaniem Dyrektora KAS, jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – dalej TSUE – z dnia 22 października 2015 r. w sprawie Hedqvist C-264/14 EU:C:2015:718., w którym Trybunał stwierdził: „W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że wirtualna waluta z dwukierunkowym przepływem „bitcoin”, która zostanie wymieniona na waluty tradycyjne w ramach transakcji wymiany, nie może być uznana za „rzecz” w rozumieniu art. 14 dyrektywy VAT, ponieważ, jak stwierdziła rzecznik generalna w pkt 17 opinii, jej jedynym przeznaczeniem jest funkcja środka płatniczego” (pkt 24 wyroku), „(...) art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że stanowią odpłatne świadczenie usług w rozumieniu tego przepisu transakcje, takie jak w postępowaniu głównym, polegające na wymianie waluty tradycyjnej na jednostki wirtualnej waluty „bitcoin” i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom” (pkt 31 wyroku).

Pojęcie „walut” używanych jako prawny środek płatniczy (dla celów podatku od towarów i usług) zdaniem KAS obejmuje również walutę bitcoin i tym samym wpisuje się w normę art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Dlatego też, stwierdzić należy, że czynności polegające na wymianie wirtualnej kryptowaluty (np. Jednostek Bitcoin) na środki pieniężne (np. sprzedaż wirtualnej kryptowaluty), stanowią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.


[1]    Wikipedia, data wyświetlenia strony: 27 lipca 2017 r.; https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitcoin

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

(BIK) jest spółką, której akcjonariuszami są niektóre polskie banki komercyjne oraz Związek Banków Polskich. Biuro jest instytucją obsługującą bazę informacji o zobowiązaniach klientów banków, zasilaną bezpośrednio przez współpracujące banki. Baza służy ocenie wiarygodności konkretnej osoby ubiegającej się o kredyt lub inną usługę świadczoną przez bank. W określonych wypadkach przetwarzane dane mogą być przez banki przetwarzane również w celu określenia wymogów kapitałowych, jakie powinien spełniać bank o danym profilu działalności.

Administrując bazą Biuro koncentruje się na zapewnieniu spójności i formalnej poprawności danych przekazywanych przez banki. Ta sama osoba może mieć bowiem zobowiązania w kilku bankach, a dla dokonania prawidłowej oceny wiarygodności kredytowej tej osoby niezbędna jest informacja o wszystkich tych zobowiązaniach. BIK nie bada czy informacja przekazywana przez bank jest merytorycznie poprawna, a więc przykładowo czy dane zobowiązanie istnieje lub też czy na pewno miało miejsce opóźnienie w spłacie zobowiązania.

Za prawidłowość danych widniejących w bazie BIK odpowiada bank, który przekazał te dane.

Biurokracja

Od słów fr. bureau – urząd i gr. kratos – władza) – scentralizowany system organizacyjny, w którym władza powiązana jest z urzędem, lub ogół ludzi zajmujących się administrowaniem. Pojęcie to oznacza oderwanie władzy od obywateli, czy wręcz urzędników podejmujących szkodliwe decyzje dla społeczeństwa. Pierwszym badaczem biurokracji był Max Weber, dla którego był to idealny model organizacji.

Biznesplan

Plan biznesowy, zwięzły program finansowo-marketingowych (nowych lub rozwojowych) zamierzeń lub przedsięwzięć. Jest narzędziem planowania i narzędziem kontroli wstępnej; dokument przedsiębiorstwa zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Sporządzany na potrzeby wewnętrznej zewnętrzne firmy – także np. w celu pozyskania zewnętrznego finansowania inwestycji. Zawiera: opis celów do realizacji z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań rynkowych, finansowych, marketingowych, technologicznych, organizacyjnych, kadrowych. Jego elementami są m.in.: analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT.

Biznesplan często sporządzany jest jako załącznik do wniosku kredytowego. Kredytobiorca musi wykazać, że nowe przedsięwzięcie będzie rentowne. W celu efektywnego zarządzania biznesplan powinny sporządzać zarówno nowo tworzone przedsiębiorstwa, jak i przedsiębiorstwa już funkcjonujące w przełomowych momentach związanych ze zmianą profilu działania, wejściem na nowe rynki, przeprowadzeniem fuzji lub przejęciem.

Zobacz:
Jak wspólnicy mogą się umówić dla prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej i jak wybrać jej formę?

Burza mózgów

Intuicyjna technika poszukiwania pomysłów, rozwiązań problemów, wywodząca się z psychologii społecznej. Cel: doskonalenie decyzji grupowych. Składa się z kilku etapów:

1) sformułowanie problemu;

2) powołanie zespołu dyskutantów problemu;

3) pierwsza sesja, która polega na swobodnym zgłaszaniu pomysłów i rozwiązań problemów, wymiana poglądów z zastrzeżeniem braku jakiegokolwiek krytycyzmu;

4) druga sesja, która polega na ocenie pomysłów, przeglądzie pierwszej sesji, jej wyników i wyłonieniu idei mających sens.

Powstało wiele modyfikacji oryginalnej burzy mózgów np. technika Philips 66, technika 635, w których uczestników sesji dzieli się na mniejsze grupy lub wręcz uczestnicy na początku pracują indywidualnie

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.