Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Pomocne definicje

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
B2B

(ang. Business to Business) rodzaj współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami, realizujące transakcje między sobą za pomocą środków elektronicznych (platformy internetowej). Relacje występujące w tym systemie są budowane, jako współpraca firmy z firmą, firmami, pośrednikami, dostawcami, dystrybutorami, punktami sprzedaży i świadczenia usług oraz innymi partnerami biznesowymi. Współpraca w tym modelu może być nawiązana na rynku wertykalnym (pionowym) jako wymiana handlowa w obrębie jednego sektora (branży), bądź w ramach rynku horyzontalnego (poziomego), gdzie transakcje handlowe przeprowadzane są pomiędzy firmami z różnych branż.

Zobacz:
Metody rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) a także sporów przedsiębiorcy z konsumentem (B2C)

Barter (wymiana bezgotówkowa)

Barter to wymiana bezgotówkowa; czyli wymiana dóbr (towarów) pomiędzy uczestnikami obrotu z dążeniem do tego aby saldo było zerowe, czyli, żeby wymieniane dobra były równej wartości.

Barter był podstawą handlu, gdy nie był znany jeszcze pieniądz, rozumiany jako uznawany przez uczestników obrotu bezpieczny, powszechnie emitowany przez państwo środek zapewniający zachowanie wartości.

Umowa barterowa jest prawnie dopuszczalna (art. 353[1] Kodeksu cywilnego – zasada swobody umów). Każda ze stron tej umowy zobowiązuje się do świadczenia rzeczy w zamian za świadczenie określonych rzeczy (także wartości niematerialnych i prawnych np. do utworu chronionego prawem autorskim) przez drugą stronę. Umowa barterowa jest zbliżona do stypizowanej w przepisie art. 603 Kodeksu cywilnego umowy zamiany. Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Zgodnie z art. 604 do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 2004 r., sygn. akt: I CK 210/04,  wskazał, że umowa barterowa, wykazując cechy zbliżone do umowy zamiany, jest konsensualna, odpłatna i wzajemna; rodzi skutki zobowiązujące obie strony do przeniesienia własności rzeczy, a w okolicznościach określonych w art. 155 § 1 KC, również skutki rozporządzające; przeniesienie posiadania rzeczy wymagane jest - w warunkach określonych w art. 155 § 2 KC - jedynie do osiągnięcia skutku rzeczowego (przeniesienia własności), a nie do ważności samej umowy. W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wskazał, że strony łączyła umowa kompensacyjna w formie określanej w obrocie gospodarczym mianem umowy barterowej. W ramach tej umowy każda ze stron zobowiązała się do świadczenia oznaczonych rzeczy w zamian za świadczenie określonych rzeczy przez drugą stronę. Taka umowa realizuje bezpośrednią wymianę dóbr lub usług eliminując przepływ pieniądza pomiędzy stronami. W oparciu o treść łączącego strony stosunku prawnego Sądy stwierdziły, że umowa barterowa jest w zasadzie odmianą umowy zamiany [z czym zgodził się Sąd Najwyższy]. W myśl przepisu art. 603 KC umowa taka [zamiany] jest konsensualna, odpłatna i wzajemna, a od umowy sprzedaży różni ją zasadniczo przedmiot świadczenia stron. Ekwiwalentem przeniesienia własności rzeczy nie jest bowiem kwota pieniężna, lecz własność innych rzeczy.  

Zobacz więcej:
Instrukcja Wykreślenie z rejestru podatników VAT – jak się bronić?

Benchmarking

(badania porównawcze lub analiza porównawcza) polega na stałym porównywaniu firmy z liderem branży pod względem stopy zysku, rentowności, struktury kosztów, zwrotu zainwestowanego kapitału, jakości wyrobów Jest to odkrywanie, w jaki sposób inne organizacje robią coś lepiej niż nasze własne, w celu naśladowania lub zdystansowania konkurencji. Wyniki takiej analizy służą jako podstawa do doskonalenia. Typowe fazy procesu benchmarkingu:

-wybór zagadnień do porównania,

- opracowanie planu analizy i wybór metod gromadzenia danych,

- określenie firm – wzorców,

- zbieranie danych,

- porównanie danych, analiza, przygotowanie zleceń

- opracowanie planu wprowadzenia zmian,

- wprowadzenie zmian,

- podsumowanie prac,

- powtórzenie procesu.

Bezpieczny podpis elektroniczny

Składany przy pomocy specjalnej, karty procesorowej lub generatora kodów jednorazowych oraz oprogramowania służącego do składania podpisu elektronicznego. Bezpieczny podpis elektroniczny jest równoważny pod względem skutków prawnych z podpisem własnoręcznym. Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie stosowany do podpisywania umów, składania wniosków, podań i pism, podpisywania, wystawianych faktur w formie elektronicznej, zarejestrowania działalności gospodarczej, składania deklaracji (celnych i podatkowych), zgłoszeń do ZUS. Kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego wpisane są do rejestru Ministra Gospodarki.
Ustawa podpis elektroniczny Art. 3. pkt. 2, Art. 5. 1.-3.

Zobacz:
Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO krok po kroku
Porada: własność intelektualna w e-biznesie
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)
News: Istotne zmiany w ordynacji podatkowej od 2016 r. dotyczące interpretacji podatkowych i planowane wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

(BIK) jest spółką, której akcjonariuszami są niektóre polskie banki komercyjne oraz Związek Banków Polskich. Biuro jest instytucją obsługującą bazę informacji o zobowiązaniach klientów banków, zasilaną bezpośrednio przez współpracujące banki. Baza służy ocenie wiarygodności konkretnej osoby ubiegającej się o kredyt lub inną usługę świadczoną przez bank. W określonych wypadkach przetwarzane dane mogą być przez banki przetwarzane również w celu określenia wymogów kapitałowych, jakie powinien spełniać bank o danym profilu działalności.

Administrując bazą Biuro koncentruje się na zapewnieniu spójności i formalnej poprawności danych przekazywanych przez banki. Ta sama osoba może mieć bowiem zobowiązania w kilku bankach, a dla dokonania prawidłowej oceny wiarygodności kredytowej tej osoby niezbędna jest informacja o wszystkich tych zobowiązaniach. BIK nie bada czy informacja przekazywana przez bank jest merytorycznie poprawna, a więc przykładowo czy dane zobowiązanie istnieje lub też czy na pewno miało miejsce opóźnienie w spłacie zobowiązania.

Za prawidłowość danych widniejących w bazie BIK odpowiada bank, który przekazał te dane.

Biurokracja

Od słów fr. bureau – urząd i gr. kratos – władza) – scentralizowany system organizacyjny, w którym władza powiązana jest z urzędem, lub ogół ludzi zajmujących się administrowaniem. Pojęcie to oznacza oderwanie władzy od obywateli, czy wręcz urzędników podejmujących szkodliwe decyzje dla społeczeństwa. Pierwszym badaczem biurokracji był Max Weber, dla którego był to idealny model organizacji.

Biznesplan

Plan biznesowy, zwięzły program finansowo-marketingowych (nowych lub rozwojowych) zamierzeń lub przedsięwzięć. Jest narzędziem planowania i narzędziem kontroli wstępnej; dokument przedsiębiorstwa zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Sporządzany na potrzeby wewnętrznej zewnętrzne firmy – także np. w celu pozyskania zewnętrznego finansowania inwestycji. Zawiera: opis celów do realizacji z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań rynkowych, finansowych, marketingowych, technologicznych, organizacyjnych, kadrowych. Jego elementami są m.in.: analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT.

Biznesplan często sporządzany jest jako załącznik do wniosku kredytowego. Kredytobiorca musi wykazać, że nowe przedsięwzięcie będzie rentowne. W celu efektywnego zarządzania biznesplan powinny sporządzać zarówno nowo tworzone przedsiębiorstwa, jak i przedsiębiorstwa już funkcjonujące w przełomowych momentach związanych ze zmianą profilu działania, wejściem na nowe rynki, przeprowadzeniem fuzji lub przejęciem.

Burza mózgów

Intuicyjna technika poszukiwania pomysłów, rozwiązań problemów, wywodząca się z psychologii społecznej. Cel: doskonalenie decyzji grupowych. Składa się z kilku etapów:

1) sformułowanie problemu;

2) powołanie zespołu dyskutantów problemu;

3) pierwsza sesja, która polega na swobodnym zgłaszaniu pomysłów i rozwiązań problemów, wymiana poglądów z zastrzeżeniem braku jakiegokolwiek krytycyzmu;

4) druga sesja, która polega na ocenie pomysłów, przeglądzie pierwszej sesji, jej wyników i wyłonieniu idei mających sens.

Powstało wiele modyfikacji oryginalnej burzy mózgów np. technika Philips 66, technika 635, w których uczestników sesji dzieli się na mniejsze grupy lub wręcz uczestnicy na początku pracują indywidualnie

Błąd - Błąd istotny

Jest to jedna z wad oświadczenia woli (Przykładowo złożenie podpisu po umową pod wpływem błędu). Zgodnie z kodeksem cywilnym w razie błędu co do treści czynności prawnej (patrz czynność prawna) można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli (złożenia zamówienia). Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć. Ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej (np. umowa użyczenia). Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny). Zniekształcenie oświadczenia woli przez osobę użytą do jego przesłania ma takie same skutki, jak błąd przy złożeniu oświadczenia (patrz Posłaniec). Osoba, która chce uchylić się od skutków prawnych złożonego oświadczenia pod wpływem błędu, powinna złożyć stosowne oświadczenie o tym uchyleniu się, w formie pisemne drugiej stronie, a następnie jeśli będzie to konieczne wytoczyć powództwo.
Kodeks cywilny Art., 84, 85

Zobacz:
Porada: Prawo reklamy w obrocie elektronicznym
Porada: budowanie wizerunku firmy i produktu za pomocą środków technicznych i wizualnych

Błąd formalny faktury

- błąd logiczny, który może podlegać skorygowaniu poprzez wystawienie noty korygującej, lecz o ile był celowy, dla ukrycia prawdziwego stanu, może powodować niemożliwość odliczenia naliczonego podatku VAT.

Do błędów formalnych faktury zaliczamy m.in. błędny numer faktury, błędną datę wystawienia faktury, błędne imiona, nazwiska oraz nazwy podatników/nabywców towarów, usług, adresy, daty wystawienia faktury lub wykonania usług, nazwy nabywanych/sprzedawanych produktów, numery NIP sprzedawców/nabywających.
Błąd formalny nie powoduje niemożności odliczenia podatku VAT naliczonego od faktury.

Aktualnie wprowadzane są przepisy, które również obejmują posłużenie się taką fakturą, odpowiedzialnością karną lub karno-skarbowa.

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawne

Przekaż darowiznę on-line:

dalej
Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.