Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Pomocne definicje

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
B2B

(ang. Business to Business) rodzaj współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami, realizujące transakcje między sobą za pomocą środków elektronicznych (platformy internetowej). Relacje występujące w tym systemie są budowane, jako współpraca firmy z firmą, firmami, pośrednikami, dostawcami, dystrybutorami, punktami sprzedaży i świadczenia usług oraz innymi partnerami biznesowymi. Współpraca w tym modelu może być nawiązana na rynku wertykalnym (pionowym) jako wymiana handlowa w obrębie jednego sektora (branży), bądź w ramach rynku horyzontalnego (poziomego), gdzie transakcje handlowe przeprowadzane są pomiędzy firmami z różnych branż.

Zobacz:
Metody rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) a także sporów przedsiębiorcy z konsumentem (B2C)

Barter (wymiana bezgotówkowa)

Barter to wymiana bezgotówkowa; czyli wymiana dóbr (towarów) pomiędzy uczestnikami obrotu z dążeniem do tego aby saldo było zerowe, czyli, żeby wymieniane dobra były równej wartości.

Dzisiejszy barter zresztą był podstawą handlu, gdy nie był znany jeszcze pieniądz, rozumiany jako uznawany przez uczestników obrotu bezpieczny, powszechnie emitowany przez państwo środek zapewniający zachowanie wartości.

Umowa barterowa jest prawnie dopuszczalna (art. 353[1] Kodeksu cywilnego – zasada swobody umów). Każda ze stron tej umowy zobowiązuje się do świadczenia rzeczy w zamian za świadczenie określonych rzeczy (także wartości niematerialnych i prawnych np. do utworu chronionego prawem autorskim) przez drugą stronę. Umowa barterowa jest zbliżona do stypizowanej w przepisie art. 603 Kodeksu cywilnego umowy zamiany. Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Zgodnie z art. 604 do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 2004 r., sygn. akt: I CK 210/04,  wskazał, że umowa barterowa, wykazując cechy zbliżone do umowy zamiany, jest konsensualna, odpłatna i wzajemna; rodzi skutki zobowiązujące obie strony do przeniesienia własności rzeczy, a w okolicznościach określonych w art. 155 § 1 KC, również skutki rozporządzające; przeniesienie posiadania rzeczy wymagane jest - w warunkach określonych w art. 155 § 2 KC - jedynie do osiągnięcia skutku rzeczowego (przeniesienia własności), a nie do ważności samej umowy. W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wskazał, że strony łączyła umowa kompensacyjna w formie określanej w obrocie gospodarczym mianem umowy barterowej. W ramach tej umowy każda ze stron zobowiązała się do świadczenia oznaczonych rzeczy w zamian za świadczenie określonych rzeczy przez drugą stronę. Taka umowa realizuje bezpośrednią wymianę dóbr lub usług eliminując przepływ pieniądza pomiędzy stronami. W oparciu o treść łączącego strony stosunku prawnego Sądy stwierdziły, że umowa barterowa jest w zasadzie odmianą umowy zamiany [z czym zgodził się Sąd Najwyższy]. W myśl przepisu art. 603 KC umowa taka [zamiany] jest konsensualna, odpłatna i wzajemna, a od umowy sprzedaży różni ją zasadniczo przedmiot świadczenia stron. Ekwiwalentem przeniesienia własności rzeczy nie jest bowiem kwota pieniężna, lecz własność innych rzeczy

Zobacz więcej:
Instrukcja Wykreślenie z rejestru podatników VAT – jak się bronić?

Benchmarking

(badania porównawcze lub analiza porównawcza) polega na stałym porównywaniu firmy z liderem branży pod względem stopy zysku, rentowności, struktury kosztów, zwrotu zainwestowanego kapitału, jakości wyrobów Jest to odkrywanie, w jaki sposób inne organizacje robią coś lepiej niż nasze własne, w celu naśladowania lub zdystansowania konkurencji. Wyniki takiej analizy służą jako podstawa do doskonalenia. Typowe fazy procesu benchmarkingu:

-wybór zagadnień do porównania,

- opracowanie planu analizy i wybór metod gromadzenia danych,

- określenie firm – wzorców,

- zbieranie danych,

- porównanie danych, analiza, przygotowanie zleceń

- opracowanie planu wprowadzenia zmian,

- wprowadzenie zmian,

- podsumowanie prac,

- powtórzenie procesu.

Bezpieczny podpis elektroniczny

Składany przy pomocy specjalnej, karty procesorowej lub generatora kodów jednorazowych oraz oprogramowania służącego do składania podpisu elektronicznego. Bezpieczny podpis elektroniczny jest równoważny pod względem skutków prawnych z podpisem własnoręcznym. Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie stosowany do podpisywania umów, składania wniosków, podań i pism, podpisywania, wystawianych faktur w formie elektronicznej, zarejestrowania działalności gospodarczej, składania deklaracji (celnych i podatkowych), zgłoszeń do ZUS. Kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego wpisane są do rejestru Ministra Gospodarki.
Ustawa podpis elektroniczny Art. 3. pkt. 2, Art. 5. 1.-3.

Zobacz:
Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO krok po kroku
Porada: własność intelektualna w e-biznesie
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)
Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)
News: Istotne zmiany w ordynacji podatkowej od 2016 r. dotyczące interpretacji podatkowych i planowane wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Bitcoin

Bitcoin jest najbardziej znaną z tzw. kryptowalut. Kryptowaluta, rzadziej waluta kryptograficzna to pojęcie stosowane do określenia rozproszonego systemu księgowego bazującego na kryptografii, przechowania informacji o stanie posiadania środków w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu („portfelami”) w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostki.

Wprowadzona w 2009 r. przez osobę lub osoby o pseudonimie Satoshi Nakamoto.[1] Bitcoin opiera się na zdecentralizowanej bazie danych, rozprowadzonej pomiędzy węzłami sieci peer to peer do przechowywania transakcji oraz kryptografii celem zapewnienia podstawowych funkcji bezpieczeństwa, a mianowicie, że upewnienie się, że bitcoiny mogą być wydane tylko raz przez osobę, która je posiada w danym momencie. Bitcoin charakteryzuje brak administracji centralnej oraz jednego banku emisyjnego, a także mechanizm, zgodnie z którym maksymalna ilość wytworzonych Bitcoinów ma wynieść 21 milionów. Bitcoin dzieli się na 100 000 000 satoshi.

Zdaniem Ministra Finansów (pismo z dnia 28 czerwca 2013 r., skierowane do Marszałka Senatu) funkcjonowanie oraz obrót walutami wirtualnymi na terenie RP nie narusza prawa polskiego, ani prawa unijnego.[2]

W interpretacji indywidualnej z dnia 25 maja 2017 r., znak: IPPP2/4512-3-44/15-6/S/BH/RR[3], Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej wskazał, że transakcje polegające na wymianie jednostek Bitcoin na środki pieniężne podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Potwierdzeniem powyższego stanowiska, zdaniem Dyrektora KAS, jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – dalej TSUE – z dnia 22 października 2015 r. w sprawie Hedqvist C-264/14 EU:C:2015:718., w którym Trybunał stwierdził: „W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że wirtualna waluta z dwukierunkowym przepływem „bitcoin”, która zostanie wymieniona na waluty tradycyjne w ramach transakcji wymiany, nie może być uznana za „rzecz” w rozumieniu art. 14 dyrektywy VAT, ponieważ, jak stwierdziła rzecznik generalna w pkt 17 opinii, jej jedynym przeznaczeniem jest funkcja środka płatniczego” (pkt 24 wyroku), „(...) art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że stanowią odpłatne świadczenie usług w rozumieniu tego przepisu transakcje, takie jak w postępowaniu głównym, polegające na wymianie waluty tradycyjnej na jednostki wirtualnej waluty „bitcoin” i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom” (pkt 31 wyroku).

Pojęcie „walut” używanych jako prawny środek płatniczy (dla celów podatku od towarów i usług) zdaniem KAS obejmuje również walutę bitcoin i tym samym wpisuje się w normę art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Dlatego też, stwierdzić należy, że czynności polegające na wymianie wirtualnej kryptowaluty (np. Jednostek Bitcoin) na środki pieniężne (np. sprzedaż wirtualnej kryptowaluty), stanowią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.


[1]    Wikipedia, data wyświetlenia strony: 27 lipca 2017 r.; https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitcoin

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

(BIK) jest spółką, której akcjonariuszami są niektóre polskie banki komercyjne oraz Związek Banków Polskich. Biuro jest instytucją obsługującą bazę informacji o zobowiązaniach klientów banków, zasilaną bezpośrednio przez współpracujące banki. Baza służy ocenie wiarygodności konkretnej osoby ubiegającej się o kredyt lub inną usługę świadczoną przez bank. W określonych wypadkach przetwarzane dane mogą być przez banki przetwarzane również w celu określenia wymogów kapitałowych, jakie powinien spełniać bank o danym profilu działalności.

Administrując bazą Biuro koncentruje się na zapewnieniu spójności i formalnej poprawności danych przekazywanych przez banki. Ta sama osoba może mieć bowiem zobowiązania w kilku bankach, a dla dokonania prawidłowej oceny wiarygodności kredytowej tej osoby niezbędna jest informacja o wszystkich tych zobowiązaniach. BIK nie bada czy informacja przekazywana przez bank jest merytorycznie poprawna, a więc przykładowo czy dane zobowiązanie istnieje lub też czy na pewno miało miejsce opóźnienie w spłacie zobowiązania.

Za prawidłowość danych widniejących w bazie BIK odpowiada bank, który przekazał te dane.

Biurokracja

Od słów fr. bureau – urząd i gr. kratos – władza) – scentralizowany system organizacyjny, w którym władza powiązana jest z urzędem, lub ogół ludzi zajmujących się administrowaniem. Pojęcie to oznacza oderwanie władzy od obywateli, czy wręcz urzędników podejmujących szkodliwe decyzje dla społeczeństwa. Pierwszym badaczem biurokracji był Max Weber, dla którego był to idealny model organizacji.

Biznesplan

Plan biznesowy, zwięzły program finansowo-marketingowych (nowych lub rozwojowych) zamierzeń lub przedsięwzięć. Jest narzędziem planowania i narzędziem kontroli wstępnej; dokument przedsiębiorstwa zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Sporządzany na potrzeby wewnętrznej zewnętrzne firmy – także np. w celu pozyskania zewnętrznego finansowania inwestycji. Zawiera: opis celów do realizacji z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań rynkowych, finansowych, marketingowych, technologicznych, organizacyjnych, kadrowych. Jego elementami są m.in.: analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT.

Biznesplan często sporządzany jest jako załącznik do wniosku kredytowego. Kredytobiorca musi wykazać, że nowe przedsięwzięcie będzie rentowne. W celu efektywnego zarządzania biznesplan powinny sporządzać zarówno nowo tworzone przedsiębiorstwa, jak i przedsiębiorstwa już funkcjonujące w przełomowych momentach związanych ze zmianą profilu działania, wejściem na nowe rynki, przeprowadzeniem fuzji lub przejęciem.

Burza mózgów

Intuicyjna technika poszukiwania pomysłów, rozwiązań problemów, wywodząca się z psychologii społecznej. Cel: doskonalenie decyzji grupowych. Składa się z kilku etapów:

1) sformułowanie problemu;

2) powołanie zespołu dyskutantów problemu;

3) pierwsza sesja, która polega na swobodnym zgłaszaniu pomysłów i rozwiązań problemów, wymiana poglądów z zastrzeżeniem braku jakiegokolwiek krytycyzmu;

4) druga sesja, która polega na ocenie pomysłów, przeglądzie pierwszej sesji, jej wyników i wyłonieniu idei mających sens.

Powstało wiele modyfikacji oryginalnej burzy mózgów np. technika Philips 66, technika 635, w których uczestników sesji dzieli się na mniejsze grupy lub wręcz uczestnicy na początku pracują indywidualnie

Błąd - Błąd istotny

Jest to jedna z wad oświadczenia woli (Przykładowo złożenie podpisu po umową pod wpływem błędu). Zgodnie z kodeksem cywilnym w razie błędu co do treści czynności prawnej (patrz czynność prawna) można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli (złożenia zamówienia). Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć. Ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej (np. umowa użyczenia). Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny). Zniekształcenie oświadczenia woli przez osobę użytą do jego przesłania ma takie same skutki, jak błąd przy złożeniu oświadczenia (patrz Posłaniec). Osoba, która chce uchylić się od skutków prawnych złożonego oświadczenia pod wpływem błędu, powinna złożyć stosowne oświadczenie o tym uchyleniu się, w formie pisemne drugiej stronie, a następnie jeśli będzie to konieczne wytoczyć powództwo.
Kodeks cywilny Art., 84, 85

Zobacz:
Porada: Prawo reklamy w obrocie elektronicznym
Porada: budowanie wizerunku firmy i produktu za pomocą środków technicznych i wizualnych

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneOkreśl kwotę i przekaż darowiznę

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 10 zł.