Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Dane wrażliwe

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Dane wrażliwe

Dane wrażliwe w znaczeniu potocznym są to wszelki dane związane z aspektami zdrowia człowieka, jego danymi biometrycznymi czyli cechami fizycznymi pozwalającymi rozpoznanie jego tożsamości, genotypu, co wiąże się także z zabezpieczeniem śladu genetycznego. Wskazać przy tym należy, że dane wrażliwe są przetwarzane m.in. zarówno w zakładach pracy jak i w szpitalach czy przychodniach. Zakres danych medycznych obejmuje zarówno dane dot. stanu zdrowia jak też dane farmakologiczne, a więc wrażliwość na określone leki, przyjmowane leki, terapie. Natomiast w kategorii chorób mieszczą się m.in. uczulenia, alergie – są to dane, które pracodawcy czasem muszą zbierać z uwagi na charakter wykonywanej pracy przez swoich pracowników jak np. prace sezonowe np. przy zbieraniu owoców.

Dane wrażliwe w dotychczasowym ujęciu prawnym zgodnie z art. 27 ust 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, danymi szczególnie chronionymi były informacje: o

 • pochodzeniu rasowym lub etnicznym,
 • poglądach politycznych,
 • przekonaniach religijnych lub filozoficznych,
 • przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej,
 • danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym,
 • nałogach lub życiu seksualnym,
 • oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Natomiast od 25 maja 2018 r. definicja danych osobowych wrażliwych ulegną zmianie. Zgodnie z art. 9 i 10 Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadza się definicje tzw. szczególnych kategorii danych osobowych wśród których możemy wyróżnić:

 • dane o stanie zdrowia,
 • dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,
 • poglądy polityczne,
 • przekonania religijne,
 • światopogląd,
 • przynależność do związków zawodowych,
 • dane genetyczne,
 • dane biometryczne (co obejmuje np. głos, odciski palców, grupę krwi).
 • dane dotyczące seksualności,
 • dane dotyczące orientacji seksualnej.

Z powyższych kategorii można wyróżnić dwa szczególne zakresy, które powinny podlegać szczególnej ochronie. Są nimi:

 1. Zgodnie z art. 4 pkt 13 RODO dane genetyczne jako dane osobowe, to dane:
 • dotyczą odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej,
 • ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby; i które
 • wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby fizycznej, (DNA, RNA),
 1. Zgodnie z art. 4 pkt 14 RODO dane biometryczne jako dane osobowe, to dane:
 • wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego,
 • dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej; oraz
 • umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne.

Przetwarzanie wszystkich tych obejmujących dane wrażliwe wyżej wymienionych informacji dopuszczalne jest wyłącznie w przypadkach wymienionych w ustawie, tj. m.in.:

 • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie,
 • inna ustawa zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony,
 • przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów,
 • przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą,
 • jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych, pod warunkiem anonimizacji danych.

Głównym celem przetwarzania danych wrażliwych jest np. ochrona stanu zdrowia, zatrudnienie pracowników, czy wykonywanie statutowych zadań kościołów, związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji i innych niezarobkowych organizacji, a także badania naukowe.

Pamiętać należy przy tym, że w przypadku przetwarzania danych wrażliwych należy spełnić wymagania dot. zapewnienia środków bezpieczeństwa przetwarzania danych na poziomie podwyższonym lub wysokim. W przypadku przetwarzania danych osobowych wrażliwych trzeba  stosować zabezpieczenia na poziomie co najmniej podwyższonym. Powyższe regulują aktualnie przepisy § 6 Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. będzie obowiązywać wprost Rozporządzenie UE – RODO, które nakazuje szczególną ochronę danych wrażliwych.

Podstawa:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.0.922);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Rządowy projekt Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 16 marca 2018 r.
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.