Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Powierzchnia

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Powierzchnia

Powierzchnia w znaczeniu potocznym jest to zewnętrzna strona czegoś, obszar, przestrzeń o ograniczonych rozmiarach, górna warstwa czegoś. W geometrii elementarnej powierzchnia to pewne zbiory punktów lub prostych o określonych właściwościach.

Powierzchnia w naukach ścisłych jest zbiorem punktów (miejscem geometrycznym) o tej właściwości, iż można wokół każdego jej punktu zbudować (niewielką) sferę, która w przecięciu z tym zbiorem daje jedynie obiekty jednowymiarowe (krzywe). Powierzchnia jest także potocznym określeniem pola powierzchni. Powierzchnia to continuum o wymiarze 2, tj. takie continuum, iż każdy jego punkt posiada pewne otoczenie, którego brzeg nie zawiera żadnego continuum o wymiarze 2 lub wyższym jednak zawiera continuum o wymiarze 1.

W poszczególnych dziedzinach nauki powierzchnia może oznaczać np. jedno z podstawowych pojęć geometrii (matematyka), powierzchnię rozdziału stykających się ze sobą faz (fizyka, chemia). Pojęcie powierzchni jest również stosowane np. do określenia obszaru oceanów, ziemi.

Powierzchnia w ujęciu prawnym jest stosowana między innymi do określenia takich definicji jak:

  1. powierzchnia zabudowy - zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836 jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do tej powierzchni nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych ani ich części niewystających ponad powierzchnię terenu, powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy).
  2. nieruchomości – zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego są to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Natomiast zgodnie z art. 4 ust 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa to grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności.
  3. powierzchnia terenu biologicznie czynnego - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych, jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2.
  4. powierzchni wewnętrznej budynku — rozumie się przez to sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzonej po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku na poziomie podłogi, bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i przegród wewnętrznych, lecz z powiększeniem o powierzchnię antresoli, jeżeli występują one na tych kondygnacjach.

Pojęcie powierzchni używane jest również w zakresie opisu oraz planowego kształtowania i użytkowania przestrzeni. Zwrócić uwagę należy na to, że przestrzeń może być rozumiana, jako powierzchnia w dwóch wymiarach (2D), która jest zestawiana z przestrzenią, jako obszarem w trzech wymiarach 3D). Na przykład w zakresie nieruchomości, co do jej zasięgu przestrzeni górotworu czy na poziomie miejscowym (np. budynku) czy lokalnym (np. dzielnicy) uwzględnia się również kategorię trzeciego wymiaru, a więc np. wysokość zabudowy.

Podstawa:

  1. Słownik języka polskiego PWN - https://encyklopedia.pwn.pl,
  2. Polskie Normy - https://www.pkn.pl/polskie-normy,
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2017.0.459),
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.