Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Renta cywilna

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Renta cywilna

Hasła powiązane: zobowiązanie.

Renta to świadczenie okresowe wynikające z umowy renty. Zgodnie z art. 903 Kodeksu cywilnego, treścią umowy renty jest zobowiązanie dłużnika (wypłacającego rentę) do spełniania na rzecz wierzyciela (uprawnionego do renty) świadczeń okresowych w pieniądzu lub rzeczach oznaczonych co do gatunku.

Umowa renty to umowa nazwana, która stanowi samoistne źródło zobowiązania (tytuł prawny do spełniania świadczeń). Może być ukształtowana jako umowa terminowa lub bezterminowa, odpłatna lub pod tytułem darnym. Zgodnie z art. 9031 Kodeksu cywilnego, umowa renty powinna być stwierdzona pismem. Wymagana forma pisemna jest zastrzeżona jednakże wyłącznie dla celów dowodowych, stąd też uchybienie jej nie powoduje nieważności czynności prawnej (umowy renty). Bezpośrednim skutkiem niezachowania wymaganej formy pisemnej są wyłącznie ograniczenia dowodowe, w przypadku sporu przed sądem.

Tradycyjnie renta (przewidziana przepisami Kodeksu cywilnego) spełniała funkcję tzw. „alimentacyjną” - zazwyczaj celem spełnianych świadczeń było dostarczanie uprawnionemu środków utrzymania. Rentę ustanowić można jednakże także dla innych celów – na przykład w celu umożliwienia innej osobie podjęcia czy kontynuowania nauki, leczenia, czy też zdobycia zawodu. Ustawa nie wprowadza żadnego kryterium ani odnośnie co do osoby uprawnionej (przykładowo brak kryterium znajdowania się w niedostatku), ani też jakichkolwiek dodatkowych koniecznych warunków ustanowienia renty. Cel umowy powinien być określony w treści samej umowy, aczkolwiek brak takiego określenia nie czyni jej nieważną. Przyjmuje się wtedy, że wolą stron jest nadanie umowie ogólnej funkcji alimentacyjnej.

Stroną zobowiązaną do uiszczenia renty może być każdy podmiot prawa cywilnego, a więc osoba fizyczna, osoba prawna, czy też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca na mocy ustawy zdolność prawną. Co do osoby uprawnionej, ustawa nie określa jej wprost – przyjmuje się, iż z charakteru umowy wynika, że uprawnionym może być tylko osoba fizyczna, aczkolwiek bez zastrzeżenia zdolności do czynności prawnych.

Wypłacający rentę zobowiązuje się do tzw. świadczeń okresowych. Świadczenie okresowe polega zaś na stałym dostawaniu przez czas trwania stosunku prawnego pewnej ilości pieniędzy lub innych rzeczy zamiennych w określonych regularnych odstępach czasu, jednak nieskładających się na pewną z góry, co do wielkości, określoną całość. Świadczenie to nie może być więc świadczeniem określonym co do wysokości, gdyż byłoby wówczas świadczeniem jednorazowym płatnym w ratach (wyrok NSA w Warszawie z 17 maja 2006 r., II FSK 715/05; wyrok NSA w Warszawie z 1 marca 2006 r., II FSK 409/05).

Co do ustalania czasu trwania obowiązku uiszczania renty, jak też terminów płatności jej rat strony mają zupełną swobodę. Dodać należy, iż nieokreślenie czasu trwania renty nie powoduje nieważności umowy. Zakłada się, iż w przypadkach, gdy renta pełni funkcję alimentacyjną, umowa wygasa najpóźniej z chwilą śmierci uprawnionego (zobowiązanie trwa przez czas jego życia).

Na podstawie art. 906 Kodeksu cywilnego, do renty ustanowionej za wynagrodzeniem stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Do renty ustanowionej bez wynagrodzenia stosuje się odpowiednio przepisy o darowiźnie (art. 906 § 2).

Art. 907 § 1 Kodeksu cywilnego, rozciąga zaś stosowanie przepisów o rencie umownej także na rentę wynikającą ze źródeł pozaumownych. Pozaumownym źródłem płacenia renty może być przykładowo jednostronna czynność prawna w postaci zapisu testamentowego, jak i sama ustawa (w szczególności renta odszkodowawcza). 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2014 poz. 121)

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.