Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Zdolność prawna

Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
TerminDefinicja
Zdolność prawna

Kodeks cywilny nie zawiera definicji zdolności prawnej, jednak utrwalona w doktrynie definicja nie budzi wątpliwości; zdolność prawna to właściwość osób bycia podmiotem praw i obowiązków.

Zdolność prawna obejmuje zarówno sferę publiczno-prawną, jak i cywilnoprawną, a więc podmiotowość w stosunkach publicznych, jak i cywilnych.

Zdolność prawną należy odróżnić od zdolności do czynności prawnych, tj. osobistego dokonywania czynności prowadzących do nabywania praw i zaciągania zobowiązań lub do kreowania innych zmian  w stosunkach cywilnoprawnych. Wyróżniamy pełną i ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Są trzy grupy podmiotów, którym przysługuje zdolność prawna: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym zdolność prawną nadają przepisy szczególne. Mówimy, że dana osoba lub jednostka organizacyjna ma zdolność bycia podmiotem obowiązanych prawnych i posiadać prawa z regulacji prawa publicznego, jak i prywatnego.

  • Osoby fizyczne

Zdolność prawna przysługuje każdej osobie fizycznej. Powstaje i wygasa z mocy samego prawa, tj. powstaje z chwilą narodzin, a wygasa z chwilą śmierci człowieka. Nie jest stopniowalna, nie można się jej zrzec ani przenieść na inną osobę w drodze czynności prawnej.

Aktualnie prawo polskie nie przyznaje zdolności prawnej dziecku poczętemu,                                     a nienarodzonemu (nasciturusowi). W odniesieniu do sytuacji człowieka przed jego narodzeniem ustawodawca wprowadził jednak, na użytek konkretnych sytuacji, pewne normy mające głównie na celu zabezpieczenie uprawnień dziecka poczętego, które powstają wskutek zdarzeń mających miejsce przed chwilą jego urodzenia. Akt urodzenia stwierdza (dokumentuje) narodziny i ma charakter deklaratoryjny, a nie konstytutywny, ale jednak dla wykonywania praw podmiotowych, uzyskania dowodu osobistego, paszportu, konieczne jest zaistnienie w aktach stanu cywilnego. Akt urodzenia decyduje o istotnych elementach dla identyfikacji podmiotu – osoby fizycznej w obrocie i jako podmiotu prawa publicznego (imię i nazwisko, narodowość, miejsce urodzenia).

Zdolność prawna przysługuje osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Zdolność prawną uzyskują         z chwilą wpisu do właściwego rejestru publicznego (KRS), chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, a tracą z chwilą wykreślenia z rejestru.

Kwestię posiadania zdolności prawnej przez jednostkę inną niż osoba fizyczna poddajemy zatem ocenie opartej na przepisach prawa dotyczących statusu tej jednostki.

I tak, spółkom kapitałowym: spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej, zdolność prawna przysługuje, ponieważ są osobami prawnymi  Przykładem podmiotów nie będących osobami prawnymi, ale posiadających zdolność prawną przyznaną im na mocy ustawy, są natomiast osobowe spółki handlowe: spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna oraz stowarzyszenia nierejestrowe (tzw. ułomne osoby prawne) zwane łącznie podmiotami prawa.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017, poz. 459)
  • Ustawa z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017, poz. 1577 t.j.)
  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.2016.40, t.j)
  • Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U.2017.2152 t.j)
  • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (Dz.U.2017.1560, t.j.)
  • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2017.700, t.j)
  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach  (Dz.U.2017.210, t.j.)

 

Zobacz:
Instrukcja: Jak wypełnić weksel?
Porada: Przekształcanie przedsiębiorców (Część I. Uwagi ogólne)
http://mikroporady.pl/zatrudnianie/item/1238-porada-zarządzanie-kadrami-od-strony-obowiązków-pracodawcy-w-zakresie-bhp-ewidencji-oraz-ochrony-danych-osobowych.html
Porada: Organizacja przedsiębiorstwa, struktury organizacyjne
Porada: Finansowanie wyposażenia firmy
Porada: Testament przedsiębiorcy, czyli jak zadysponować przedsiębiorstwem na wypadek śmierci
Porada: Podejmowanie działalności gospodarczej
Instrukcja: Uzyskiwanie kredytu na inwestycje lub finansowania projektu
Kazus: Naruszenie dóbr osobistych przedsiębiorcy
Procedura: jak wnieść zakład do spółki jednoosobowej - przekształcanie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową
Procedura: Współpraca i przepływ informacji: przedsiębiorca - banki
Procedura: kiedy i jak można informować o konsumentach i kontrahentach na stronie www
Kazus: obciążenie dłużnika kosztami prowadzenia postępowania windykacyjnego
Procedura: pełnomocnictwo i prokura w firmie
Procedura: jak uniknąć odpowiedzialności karnej i karno-skarbowej przez przedsiębiorcę - wybrane przykłady
Instrukcja - sukcesja mikro przedsiębiorców
Przedsiębiorco co nowego: Bank może zablokować Twój rachunek bankowy
Instrukcja: Likwidacja spółki osobowej

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.