Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Procedura: zasady udostępniania przez administratora serwisu internetowego danych osobowych użytkowników

 1. Wstęp

W wielu przypadkach udostępnianie strony WWW użytkownikowi czy świadczenie usług w sieci za pomocą serwisów internetowych wiąże się nie tylko z rejestracją IP lub szerszym przetwarzaniem danych osobowych użytkowników wyłącznie na potrzeby podmiotu prowadzącego dany serwis, ale i z udostępnianiem ich innym podmiotom.

Przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności ich udostępnianie podlega regulacjom przepisów prawa, zatem konieczne jest precyzyjne określenie na jakich zasadach będzie się ono odbywać.

Podstawowymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie będą w szczególności:

  • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2017, poz. 1219) – określa ona podstawowe obowiązki podmiotu świadczącego usługi drogą elektroniczną,
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922) – określa ona zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych,
  • ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. 2018, poz. 798) – reguluje m. in. zasady i tryb przeciwdziałania praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów,
  • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2017, poz. 683) – zawiera m. in. przepisy mające zastosowanie do umów zawieranych przez konsumentów na odległość.

Uwaga! Celem uniknięcia narażenia się na zarzut naruszenia przepisów prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych, konieczne jest szczegółowe zapoznanie się z przepisami obowiązującego aktualnie prawa.

W niniejszym opracowaniu przytoczono podstawowe regulacje ustanawiające obowiązki po stronie właściciela strony lub administratora; w związku z uregulowaniem kwestii ochrony danych osobowych przez prowadzącego strony WWW lub serwis internetowy równolegle w kilku ustawach konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu decyzji w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Procedura udostępniania danych to standardowo:

- rozpoznanie wniosku co do jego zakresu,

- ustalenie uprawnienia dostępu do danych wnioskodawcy,

- ustalenie czyich i jakich danych wniosek dotyczy,

- ustalenie czy i jakie dane można udostępnić i w jakiej formie,

- rozstrzygniecie o udostępnieniu z ustaleniem ew. podstawy odmowy lub udostępnienia,

- przekazanie rozstrzygnięcia wnioskodawcy.

Jednak aby przejść do procedury trzeba najpierw dobrze rozpoznać sytuacje i zakres przetwarzania danych osobowych oraz regulacje dotyczące ich udostępniania.

2. Podstawowe pojęcia

2.1. Definicje

W pierwszej kolejności należy określić pojęcia mające znaczenie dla analizowanego zagadnienia.

2.1.1. Użytkownik

Za użytkowników należałoby uznać wszystkie osoby, które korzystają ze stron internetowych, także tych, którzy tylko odwiedzają strony dla zapoznania się z treścią, na przykład oferty produktów. Część z nich korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ci użytkownicy, którzy korzystają z tych usług, są usługobiorcami – definicja poniżej. Zgodnie z art. 2 pkt. 4 w/w ustawy, świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne). Są regulaminy stron, które za świadczenie usług drogą elektroniczną uznają już udostępnianie treści stron - „gościom” bez zalogowania, czyli tym, co jedynie je przeglądają (surfują) – np regulamin serwisu Mikroporady czy regulamin sklepu IKEA[1]

2.1.2. Usługobiorca

Pod pojęciem usługobiorcy w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (art. 2 pkt. 7). Niewątpliwie za usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną należy uznać udostępnianie stron do pobierania plików, aplikacji, umożliwianie zakładania i korzystania z konta poczty elektronicznej, zapewnianie hostingu stron internetowych, prowadzenia blogów, umożliwianie korzystania z serwisów społecznościowych, randkowych, itp., korzystania z baz danych, programów antywirusowych, itd.

2.1.3. Administrator danych

Zgodnie z kolei z ustawą o ochronie danych osobowych przez administratora danych rozumie się organ, jednostkę organizacyjną, podmiot (…), decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (art. 7 pkt. 4). Jeżeli podmiot (w tym przedsiębiorca) prowadzący serwis internetowy będzie decydował o przetwarzaniu danych osobowych (czyli będzie decydował o celach i środkach przeprowadzania operacji na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych), to oznacza, że będzie administratorem danych w rozumieniu ustawy.

2.1.4. Usługodawca

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną usługodawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną (art. 2 pkt. 6). Usługodawcą będzie na przykład przedsiębiorca prowadzący serwis internetowy za pośrednictwem którego będzie świadczył usługi drogą elektroniczną. Należy podkreślić, iż usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną może być podmiot nie będący przedsiębiorcą, na przykład fundacja nie prowadząca działalności gospodarczej, a która prowadzi stronę internetową i udostępnia na niej określone materiały do pobrania.

2.1.5. Dane osobowe

Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych:

  • Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
  • Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
  • Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

[1]  Dostępny na stronie internetowej: http://www.ikea.com/pl/ data wyświetlenia strony 25 listopada 2014 r.


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.