Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Instrukcja: Wybór form ksiąg rachunkowych i obsługi księgowej


INSTRUKCJA

Wybór ksiąg rachunkowych i obsługi księgowej (zobacz: uwaga U1)

1.    Wybór dokumentacji rachunkowej, którą przedsiębiorca musi prowadzić jest zdeterminowany po pierwsze formą prawną działalności, w jakiej chce prowadzić on swoją firmę/przedsiębiorstwo. Po drugie rodzaj dokumentacji jest uzależniony od wybranej formy opodatkowania (zobacz: Instrukcja: Wybór formy opodatkowania), a po trzecie rozmiarem i formami zatrudnienia

2. Dostępne formy prowadzenia dokumentacji rachunkowej to:

−       karta podatkowa

−       ryczałt

−       księga przychodów i rozchodów

−       księga rachunkowa w uproszczonej lub pełnej formie

3. Przesłanki wyboru form ksiąg rachunkowych i obsługi księgowej to przede wszystkim:

−       wielkość obrotu

−       rodzaj działalności

−       zatrudnianie, rola - płatnika podatku i składek społecznych

−       kierunki sprzedaży

−       sposób finansowania

4.    W tym miejscu trzeba wskazać, iż przedsiębiorca, który mając na uwadze swój przedmiot i rozmiar działalności decyduje się na prowadzenie osobiście działalności jako osoba fizyczna (zobacz: Porada: Podejmowanie działalności gospodarczej) ma największe możliwości wyboru, bo dostępne są dla niego wszystkie występujące w polskim porządku prawnym formy prowadzenia dokumentacji rachunkowej, od najprostszych wykazów przy karcie podatkowej przez ewidencje sprzedaży, księgę przychodów i rozchodów po pełne księgi rachunkowe.  Przyszły partner/wspólnik lub przedsiębiorca, który dokonuje weryfikacji formy i sposobu prowadzenia swojego lub wspólnego przedsiębiorstwa dla podniesienia jego efektywności, jak również swojego bezpieczeństwa oraz minimalizowania ryzyk, w tym podatkowych, powinien w pierwszej kolejności zdefiniować cele, jakie chce osiągnąć w zakresie sprawności zarządzania działalnością, czyli przedsiębiorstwem, strategii podatkowej oraz racjonalizacji zatrudnienia, a z tym związanych kosztów ubezpieczeń społecznych (składek ZUS) Pierwszoplanowe zawsze będzie maksymalizowanie dochodu po opodatkowaniu, czyli tego zysku, który zostaje przedsiębiorcy do dyspozycji. Oznacza to, iż wybierając najniższy efektywnie podatek w relacji do dochodu jednocześnie musimy patrzeć na koszty, które możemy ponosić przy zatrudnieniu wykwalifikowanej księgowej, lub zleceniu prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dla biura rachunkowego. 

5.    Ponadto trzeba równolegle oceniać ryzyka podatkowe i związane w danej konkretnej branży, bądź usługach związanych z ustalaniem podstawy opodatkowania, tak podatkiem dochodowym, jak i VAT. Są takie rodzaje działalności i usług, w których ciągłym przedmiotem sporu z urzędami skarbowymi i przed Sądami Administracyjnymi są dokładne określenia przedmiotu działalności w rozumieniu klasyfikacji PKD i PKWiU (zobacz: uwaga U2) dostawy wewnątrz wspólnotowej towarów, importu usług, rezydencji przedsiębiorcy, u którego zaopatrujemy się w surowce, materiały, podatku dochodowym w obszarze kosztów uzyskania przychodów, choćby w takich rodzajach jak marketing, reklama, promocja, akwizycja, reprezentacja, czy też koszty zakupu, wartość godziwa, stawki amortyzacji.

6.    Przedsiębiorca prowadzący już sprzedaż dokumentowaną fakturami VAT może być na tyle doświadczony i zaznajomiony ze skutkami nieterminowego fakturowania lub rozliczania VAT, że łatwo doceni ewentualne odejście od sprzedaży w drodze faktur VAT i opodatkowania VAT. Również ten, który korygował faktury, jak i deklaracje podatkowe lub zaliczki na podatek dochodowy doceni możliwość przejścia na ryczałt podatkowy niewymagający w ogóle precyzyjnego ustalania wartości comiesięcznej sprzedaży, lub na podatek od sprzedaży ewidencjonowanej niewymagający ustalania dochodu, a więc i kosztów uzyskania przychodów. Branie pod uwagę takich okoliczności jak koszt pracy księgowych, własny czas poświęcony na ewidencję, deklaracje i podatki, oraz ryzyka i niepewność, co do realności i ostatecznego ukształtowania wielkości zysku, którym może dysponować, jest konieczne właśnie przez początkujących przedsiębiorców, którzy nie nabyli jeszcze doświadczenia ani odporności psychicznej w czasami permanentnym udowadnianiu, że nie oszukało się organu skarbowego. Realnie rzecz biorąc od strony praktycznej przy pełnych księgach ten mierzalny koszt, który i tu może być brany pod uwagę, to praca jednej lub dwóch osób bądź firmy, którą można wyceniać na ca. 1500 do 6000 zł przy niewielkiej firmie i niewielkich obrotach (mikroprzedsiębiorcy). Dalej to czas przedsiębiorcy do wyceny, który musi poświęcać (w zależności od tego, kogo zatrudnia do spraw finansowo – księgowych), czyli od 8 do 24 h miesięcznie przy bezproblemowym prowadzeniu dokumentacji ewidencji i ksiąg. Trzeba też wkalkulowywać, że choćby dwa spory w roku dotyczące poprawności faktur VAT, ich korygowania, podatku należnego VAT, zaliczek i wymiaru podatku dochodowego, mogą generować koszt rzędu kilku, czy nawet kilkunastu tysięcy złotych. Taką kwotę trzeba wydać na opinie prawne, doradztwo podatkowe, odsetki, koszty postępowania, nie licząc skutków ustalenia zobowiązania podatkowego, bądź w to podatku należnym VAT, bądź dochodowym, albo innym, jak podatek od nieruchomości, CIT, lub opłaty skarbowe.

7. Przedsiębiorca powinien rozważyć wybór formy prowadzenia dokumentacji rachunkowych w następującej kolejności. Formą najprostszą jest karta podatkowa, przy czym zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić jedynie podatnicy prowadzący te rodzaje działalności, które zostały wskazane w tabeli miesięcznej stawek podatku dochodowego, stanowiącej „Załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne” (zobacz: uwaga U3). Należy wskazać także, iż wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest według stawek miesięcznych (w ich granicach), określonych w ww. załączniku. Ich wysokość uzależniona jest od liczby zatrudnionych pracowników, a także liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Dodać należy, że każdy rodzaj działalności ma określony maksymalny próg zatrudnia pracowników. Przykładowo, jeżeli świadczysz usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli (inne usługi niezwiązane z ich naprawą) możesz zatrudnić nawet 5 pracowników, jednakże jeżeli przedmiotem usług jest naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych – maksymalny próg zatrudnienia pozwalający na objęcie Cię opodatkowaniem w formie karty podatkowej to 2 pracowników.

Jeżeli nie spełniasz powyższych progów rozważ prowadzenie ewidencji przychodów. Warunki jakie należy spełnić, aby móc zostać objętym opodatkowaniem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych omówione zostały w Instrukcji: wybór formy opodatkowania.

Przy ocenie wyboru powyższych dwóch form prowadzenia dokumentacji rachunkowej należy wziąć pod uwagę także kryterium bycia czynnym podatnikiem VAT. Prostsza forma opodatkowania może nie przekładać się wtedy na oszczędności w rozumieniu formy prowadzenia dokumentacji rachunkowej, która z uwagi na konieczność wystawiania faktur VAT oraz innych obowiązków i tak będzie musiała być prowadzona w rozbudowanej formie (chociażby z uwagi na konieczność odliczenia VAT poniesionego przy kosztach uzyskania przychodu). Innymi słowy wybór prowadzenia dokumentacji rachunkowej w uproszczonych formach może okazać się opłacalny, ale przy jednoczesnym nieprzekroczenia progu wymagającego Faktur VAT.

Jeżeli nie spełniasz warunków, aby móc prowadzić dokumentacje rachunkowe w dwóch powyżej omówionych formach to pozostaje Ci alternatywnie prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub pełnych/uproszczonych ksiąg rachunkowych, które nie mają progów zatrudnienia lub progów wielkości obrotów itp. 

8.    Po dokonaniu ocen powyższych okoliczności i ryzyk, trzeba porównać wysokość opodatkowania, jakie by wystąpiło przy takim samym obrocie, w dostępnych dla przedsiębiorcy formach opodatkowania możliwych ze względu na przedmiot i wielkość sprzedaży, oraz zatrudnienia. Jeżeli z porównania wynika, iż uwzględniając możliwy przedział wielkości sprzedaży, podatek zryczałtowany (ryczałt podatkowy: patrz niżej) będzie niewiele się różnił od podatku od sprzedaży ewidencjonowanej lub podatku dochodowego ustalonego na bazie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów, to przedsiębiorca powinien preferować ryczałt podatkowy.

9.    Podobnie, jeżeli ryczałt jest niedostępny bądź istotnie zbyt wysoki, należy preferować prowadzenie ewidencji sprzedaży, a przy tym dokumentacji rachunkowej w postaci ewidencji środków trwałych nad prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów, chyba że w najbliższym czasie spodziewamy się przekroczyć progi, o których mowa jest w pkt 7.

10.    Z kolei księga przychodów i rozchodów będzie zawsze korzystniejsza od prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych o ile nie prowadzimy działalności rzeczywiście w większym rozmiarze (mały przedsiębiorca). Oczywiście zawsze musimy dokonać choćby uproszczonego szacunkowego obliczenia podatku przy założonej sprzedaży, który byłby należny przy karcie, ewidencji lub księdze przychodów i rozchodów. Teoretycznie podatek dochodowy ustalany na podstawie księgi przychodów i rozchodów, co do zasady powinien być podobny przy ustalaniu podatku dochodowego w oparciu o prowadzone pełne księgi rachunkowe. Jednak trzeba też uwzględnić, że pełne księgi rachunkowe dają większe możliwości w takich obszarach, jak tworzenie funduszy rezerwowych i celowych, konwersje kapitałowe, ustalanie i zarządzanie amortyzacjami, umorzeniami majątku trwałego, ustalaniem kosztów wg miejsca przychodu, jak i rodzajowo, co pozwala często na bardziej skuteczne wykazywanie i obronę kosztów uzyskania przychodów oraz stosowania instytucji biernych i czynnych rozliczeń systemowych, czyli rozliczania w czasie kosztów i przychodów przyszłych okresów.  

 


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.