Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Instrukcja: Wybór formy opodatkowania

Niewątpliwe celem każdego przedsiębiorcy jest płacić podatki optymalnie, a także nie ponosić zbędnego ryzyka i nie prowadzić pełnych ksiąg i skomplikowanej dokumentacji podatkowej, zatrudniając pracowników do działu księgowości i finansów. Aby optymalnie wybrać formę opodatkowania, odpowiednią dla prowadzonej działalności i rozmiaru przedsiębiorstwa, powinieneś zapoznać się z tą Instrukcją. Zmiany w ostatnich latach, nie tylko przepisów, ustaw podatkowych ale także ordynacji podatkowej, ustaw tzw. konsumenckich, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121) jak i Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j.: Dz. U. 2016 poz. 963) zmuszają do weryfikacji podejścia i wyboru formy opodatkowania ze względu na prowadzoną działalność.

Trzeba mieć na uwadze obok przepisów ustaw podatkowych także:

- Ordynację podatkową w tym zmianę dokonaną Ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (t.j.: Dz. U. 2015 poz. 613) oraz projektu z dnia 27 stycznia 2016 r. Ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (w Sejmie RP na końcu procesu legislacyjnego) w tym klauzula unikania opodatkowania, zgodna z projektowaną nowelizacją art. 119 a. § 1, któray stanowi, iż czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).

- Zmiany w warunkach zatrudnienia wynikające ze zmian w Kodeksie pracy i Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w tym przepisów dotyczących obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe odprowadzanych przez osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło (patrz szerzej: News pt.: „Zmiana przepisów dotyczących obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe odprowadzanych przez osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło (wraz z wzorami klauzul i oświadczeń)".

- Zmiany w pozycji konsumenta i przedsiębiorcy (kontrahenta) wynikającego z uchylenia Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również uchylenia Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, czego wynikiem było przyjęcie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) – dalej jako: ustawa o prawach konsumenta.

- Zmian w regulacjach dotykających warunków prowadzenia działalności przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, świadczenia usług on-line, a więc m.in. handlu via Internet, transakcji przy wykorzystaniu stron www. co wynika z uchylenia Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego i wejścia w życie ww. Ustawy o prawach konsumenta.

Dlatego też konieczne jest wybierając rodzaj i formę prowadzenia działalności gospodarczej zapoznanie się z warunkami jej prowadzenia, a dopiero potem zweryfikowanie z punktu widzenia możliwości wyboru formy opodatkowania.

Tak więc kolejno trzeba ustalać:

- jaką formę działalności chciałbym wykonywać?

- w jakim rozmiarze (zatrudnienia)?

- w jakiej formie?

- jakie regulacje stanowią warunki dla takiej działalności?

- jakie możliwe są do zastosowania formy opodatkowania?

1.    Osoba podejmująca aktywność zawodową na własny rachunek, poza stosunkiem pracy i bez wiązania się w drodze stałego zlecenia z jednym zleceniobiorcą, ma możliwość podjąć działalność w różnym charakterze i w różnych formach. W ramach wykonywania tzw. wolnych zawodów można uzyskiwać przychody z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu art. 13 updof (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) lub podjąć działalność w zakresie tzw. pozarolniczej działalności gospodarczej, czyli właśnie zostać przedsiębiorcą.

Podejmując taką działalność przyszły przedsiębiorca powinien jednocześnie brać pod uwagę możliwe dostępne formy opodatkowania, gdyż wybór danej formy może przesądzić też o charakterze i statusie jej występowania w obrocie, czyli w stosunku do klientów, a także w relacjach z organami skarbowymi. Wybór taki decyduje także równolegle, jakie księgi rachunkowe lub ewidencje trzeba będzie prowadzić.

2.    Możliwe są aktualnie następujące rodzaje formy opodatkowania:

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali;
 • Opodatkowanie dochodu według stałej stawki 19% z działalności gospodarczej;
 • Karta podatkowa;
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 • Opodatkowanie przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej wg stawki liniowej 19%;
 • Opodatkowanie przychodów z nieruchomości;
 • Opodatkowanie przychodów z najmu i dzierżawy;
 • Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych (19 %);
 • Opodatkowanie przychodów z praw majątkowych;
 • Status ,,małego podatnika” (kwartalne rozliczanie się z podatku).

 

3.    Powyższe formy opodatkowania są regulowane ustawami:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016, poz. 2032 t.j.)
 • Ustawa z 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 nr 144 poz. 930 ).

 

4.    W praktyce, jeżeli zamierzona działalność nie sprowadza się do:

 • inwestycji w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. 2013, poz. 330), a więc uzyskiwania dochodów z kapitałów pieniężnych,
 • przychodów z praw majątkowych (własności intelektualnej, autorskiej, przemysłowej),
 • z działów specjalnych produkcji rolnej,

to będą wchodziły w grę opodatkowania właściwe dla działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę.

Dlatego też po wyeliminowaniu przypadków wyżej wymienionych przyszły przedsiębiorca powinien kolejno zastanowić się, czy nie wchodzą w grę korzystniejsze dla jego działalności formy opodatkowania niż według zasad ogólnych, a więc z zastosowaniem skali podatkowej. Należy rozpatrzeć w kolejności następujące formy:

a)    Karta podatkowa;

b)    Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

c)    Opodatkowanie dochodu według stałej stawki 19%.

Dopiero jeżeli żadnej z wyżej wymienionych form nie można zastosować lub są one niekorzystne, pozostaje opodatkowanie z zastosowaniem stawki progresywnej 18-32 % zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. 2012 poz. 361). Jednakże trzeba też zweryfikować swoje warunki prowadzenia działalności (rozmiar) i sprawdzić czy spełnione są kryteria dla uzyskania statusu małego podatnika lub „zwolnienia” z VAT


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneOkreśl kwotę i przekaż darowiznę

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 10 zł.