Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Instrukcja: Wybór formy opodatkowania

Niewątpliwe celem każdego przedsiębiorcy jest płacić podatki optymalnie, a także nie ponosić zbędnego ryzyka i nie prowadzić pełnych ksiąg i skomplikowanej dokumentacji podatkowej, zatrudniając pracowników do działu księgowości i finansów. Aby optymalnie wybrać formę opodatkowania, odpowiednią dla prowadzonej działalności i rozmiaru przedsiębiorstwa, powinieneś zapoznać się z tą Instrukcją. • Zmiany w ostatnich latach, nie tylko przepisów, ustaw podatkowych ale także ordynacji podatkowej, ustaw tzw. konsumenckich, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2017 poz. 459) jak i Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j.: Dz. U. 2017 poz. 1778) zmuszają do weryfikacji podejścia i wyboru formy opodatkowania ze względu na prowadzoną działalność.

Trzeba mieć na uwadze obok przepisów ustaw podatkowych także:

- Ordynację podatkową w tym zmianę dokonaną Ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (t.j.: Dz. U. 2015 poz. 613) oraz projektu z dnia 27 stycznia 2016 r. Ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (w Sejmie RP na końcu procesu legislacyjnego) w tym klauzula unikania opodatkowania, zgodna z projektowaną nowelizacją art. 119 a. § 1, któray stanowi, iż czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).

- Zmiany w warunkach zatrudnienia wynikające ze zmian w Kodeksie pracy i Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w tym przepisów dotyczących obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe odprowadzanych przez osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło (patrz szerzej: News pt.: „Zmiana przepisów dotyczących obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe odprowadzanych przez osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło (wraz z wzorami klauzul i oświadczeń)".

- Zmiany w pozycji konsumenta i przedsiębiorcy (kontrahenta) wynikającego z uchylenia Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również uchylenia Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, czego wynikiem było przyjęcie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) – dalej jako: ustawa o prawach konsumenta.

- Zmian w regulacjach dotykających warunków prowadzenia działalności przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, świadczenia usług on-line, a więc m.in. handlu via Internet, transakcji przy wykorzystaniu stron www. co wynika z uchylenia Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego i wejścia w życie ww. Ustawy o prawach konsumenta.

Dlatego też konieczne jest wybierając rodzaj i formę prowadzenia działalności gospodarczej zapoznanie się z warunkami jej prowadzenia, a dopiero potem zweryfikowanie z punktu widzenia możliwości wyboru formy opodatkowania.

Tak więc kolejno trzeba ustalać:

- jaką formę działalności chciałbym wykonywać?

- w jakim rozmiarze (zatrudnienia)?

- w jakiej formie?

- jakie regulacje stanowią warunki dla takiej działalności?

- jakie możliwe są do zastosowania formy opodatkowania?

1.    Osoba podejmująca aktywność zawodową na własny rachunek, poza stosunkiem pracy i bez wiązania się w drodze stałego zlecenia z jednym zleceniobiorcą, ma możliwość podjąć działalność w różnym charakterze i w różnych formach. W ramach wykonywania tzw. wolnych zawodów można uzyskiwać przychody z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu art. 13 updof (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) lub podjąć działalność w zakresie tzw. pozarolniczej działalności gospodarczej, czyli właśnie zostać przedsiębiorcą.

Podejmując taką działalność przyszły przedsiębiorca powinien jednocześnie brać pod uwagę możliwe dostępne formy opodatkowania, gdyż wybór danej formy może przesądzić też o charakterze i statusie jej występowania w obrocie, czyli w stosunku do klientów, a także w relacjach z organami skarbowymi. Wybór taki decyduje także równolegle, jakie księgi rachunkowe lub ewidencje trzeba będzie prowadzić.

2.    Możliwe są aktualnie następujące rodzaje formy opodatkowania:

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali;
 • Opodatkowanie dochodu według stałej stawki 19% z działalności gospodarczej;
 • Karta podatkowa;
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 • Opodatkowanie przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej wg stawki liniowej 19%;
 • Opodatkowanie przychodów z nieruchomości;
 • Opodatkowanie przychodów z najmu i dzierżawy;
 • Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych (19 %);
 • Opodatkowanie przychodów z praw majątkowych;
 • Status ,,małego podatnika” (kwartalne rozliczanie się z podatku).

 

3.    Powyższe formy opodatkowania są regulowane ustawami:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2018, poz. 200.)
 • Ustawa z 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tj. Dz. U. 2017, poz. 2157)

 

4.    W praktyce, jeżeli zamierzona działalność nie sprowadza się do:

 • inwestycji w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. 2018, poz. 395) a więc uzyskiwania dochodów z kapitałów pieniężnych
 • przychodów z praw majątkowych (własności intelektualnej, autorskiej, przemysłowej),
 • z działów specjalnych produkcji rolnej,

to będą wchodziły w grę opodatkowania właściwe dla działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę.

Dlatego też po wyeliminowaniu przypadków wyżej wymienionych przyszły przedsiębiorca powinien kolejno zastanowić się, czy nie wchodzą w grę korzystniejsze dla jego działalności formy opodatkowania niż według zasad ogólnych, a więc z zastosowaniem skali podatkowej. Należy rozpatrzeć w kolejności następujące formy:

a)    Karta podatkowa;

b)    Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

c)    Opodatkowanie dochodu według stałej stawki 19%.

Dopiero jeżeli żadnej z wyżej wymienionych form nie można zastosować lub są one niekorzystne, pozostaje opodatkowanie z zastosowaniem stawki progresywnej 18-32 % zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2018, poz. 200). Jednakże trzeba też zweryfikować swoje warunki prowadzenia działalności (rozmiar) i sprawdzić czy spełnione są kryteria dla uzyskania statusu małego podatnika lub „zwolnienia” z VAT


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.