Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: Jedna faktura dwóch nabywców - jak właściwie rozliczyć VAT?

Jeżeli w transakcji bierze udział więcej niż jeden kupujący, prawo do pomniejszenia należnego podatku przysługuje każdemu z nich, w wysokości właściwej do posiadanych udziałów w zakupionym towarze.

Stan faktyczny:

Prowadzący działalność gospodarczą podmiot X będący czynnym podatnikiem VAT dokonał zakupu środka trwałego wraz z prowadzącym działalność, również czynnym podatnikiem VAT Y.

Przedsiębiorcy zawarli pomiędzy sobą umowę zgodnie z którą, nabywają środek trwały celem wykorzystywania go dla prowadzonych przez nich działalności gospodarczych. Zgodnie z zawartą pomiędzy nimi umową, przedmiot będzie wykorzystywany w 50% przez każdego z nich, i w takiej też części ułamkowej będzie on stanowił własność każdej z prowadzonych działalności.

Czy w takiej sytuacji obaj podatnicy mogą odliczyć od swojego podatku wartość urządzeniach wynikającą z Faktury VAT

Rozstrzygnięcie:

„Faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego (potwierdzeniem nabycia określonych towarów i usług lub też otrzymania zaliczki).

Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie ww. dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy), a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.(…)

Wskazać należy, że w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w rzeczy. Udział wyraża zakres uprawnień współwłaściciela względem rzeczy wspólnej. Współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, jako wyłącznego prawa współwłaściciela, zasadą jest, że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Współwłaściciele są zatem odrębnymi podmiotami prawa.

Faktury wystawiane przez podatników podatku od towarów i usług pełnią fundamentalną rolę na gruncie podatku od towarów i usług, są one bowiem dokumentem służącym dokumentacji transakcji oraz będącym podstawą do jej zaksięgowania w księgach stron tej transakcji, jak również stanowią podstawę do odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 (Dz.U.2017.1221) o podatku od towarów i usług nie wynika zakaz wystawiania faktur na więcej niż jeden podmiot. Zatem nabywcą towaru, czy usługi, może być więcej niż jedna osoba, jednak dane zwarte w fakturze muszą umożliwiać jednoznaczną identyfikację stron transakcji gospodarczej, zarówno po stronie nabywcy, jak i sprzedawcy. Z powyższego wynika, że może być wystawiona jedna faktura dla kilku podmiotów, przy czym każdy z nabywców jest uprawniony do otrzymania egzemplarza faktury. Jednocześnie, w przypadku nabycia tej samej rzeczy, czy też usługi przez kilku nabywców, na fakturze muszą być wpisanie imiona, nazwiska lub nazwy każdego nabywcy oraz ich adresy, a ponadto numer NIP-u każdego nabywcy. Zatem wystawienie faktury na dwa podmioty, które nabyły wspólnie ten sam towar lub usługę nie stoi na przeszkodzie obniżeniu przez każdego z nich należnego podatku o odpowiadającą udziałowi we współwłasności część kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towaru lub usługi. Wobec powyższego, w przypadku transakcji, w której po stronie nabywcy występuje kilku współwłaścicieli (użytkowników), faktura potwierdzająca dokonanie sprzedaży na ich rzecz może być wystawiona na wszystkich współwłaścicieli (użytkowników) jako osobnych nabywców, z których każdy identyfikowany jest oprócz imienia i nazwiska, odrębnym numerem identyfikacji podatkowej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w Interpretacji Indywidualnej nr 0115-KDIT1-1.4012.794.2017.1.KM, uznał iż „zainteresowanym, jako współwłaścicielom realizowanej inwestycji w proporcji 50:50, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie udziałów w towarach bądź w usługach, bowiem każdy z nich będzie jednym z nabywców wskazanych na fakturze dokumentującej zakup przedmiotowych udziałów. Odliczenie podatku naliczonego będzie jednak przysługiwało tylko do wysokości posiadanych udziałów w zakupionych towarach lub usługach (zgodnie z zawartą umową wspólnego używania przedmiotu proporcji), o ile towary te będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przy założeniu, że nie wystąpią ograniczenia.”

W związku z powyższym podstawę do odliczenia od podatku stanowi wartość ujęta w wystawionej Fakturze Vat podzielona wedle udziałów przypadającym współwłaścicielom w umowie współwłasności rzeczy.  (w tym przypadku po 50%)”.[1]

Podsumowanie:

Przedsiębiorco,

W przypadku nabywania przykładowo przykładowo środków stanowiących stałe wyposażenie prowadzonego przez Ciebie przedsiębiorstwa, wspólnie i w porozumieniu z innym przedsiębiorcą, pamiętaj by zawrzeć także umowę dotyczącą współwłasności posiadanego przez Was środka, wraz z wysokością udziałów, która przypada każdemu z Was, jest ona bowiem podstawą do dokonania odliczenia zarówno VAT jak i zaliczek do kosztów lub wartości środka trwałego, a następnie ustalenia odpisów amortyzacyjnych.

UWAGA!

Przedsiębiorco,

Jeżeli masz wątpliwości w dotyczące właściwego rozliczenia z urzędem skarbowym najbezpieczniejszą formą jest wystąpienie do organu podatkowego o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dla Twojego przypadku, pamiętaj że Interpretacje są wydawane na podstawie indywidualnej oceny stanu faktycznego, i mogą mieć różne rozstrzygnięcia. Interpretacja prawna, wydana dla innego przedsiębiorcy nie jest podstawa prawną, akceptowaną w trakcie kontroli skarbowej.

Tylko interpretacja podatkowa wydana dla Twojej działalności pomoże Ci rozwiać wszelkie wątpliwości podatkowe i zniweluje możliwość narażenia się na sankcje jakie może nałożyć na Ciebie właściwy organ.

 

[1] Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w nr 0115-KDIT1-1.4012.794.2017.1.KM

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.